syklandepafortau
Politikk, Troms og Tromsø

Reglar og fornuft for syklande

Det er mykje diskusjon kvar vår om kva reglar som gjeld for syklar og bilistar. Mange er irriterte, og det kan vere god grunn til det, både om du sit i bilen og om du sit på sykkelen. Eg tenkte det kunne vere fornuftig å gå gjennom nokre reglar og nokre tankar om korleis det er lurt å oppføre seg.

Undergangen under Jekta er skilta for syklistar, men kvar er eigentleg sykkelfeltet?

Undergangen under Jekta er skilta for syklistar, men kvar er eigentleg sykkelfeltet?

 1. Syklist har alltid lov til å bruke vegen på same måte som bilen, unntatt om det er skilta med sykkelforbod, for eksempel i tunnelar eller om det er motorveg.
 2. Det er lov å sykle på fortau berre dersom du ikkje forstyrrar dei gåande og du har låg fart.
 3. Det er lov å sykle to eller fleire i breidda på vegen. Det kan vere svært lurt, spesielt om du syklar med barn og vil beskytte dei mot bilar som køyrer forbi alt for nært. Bilar skal halde ein avstand til sykkel på minst 1,5 meter når dei køyrer forbi. Husk uansett alltid å vere hjelpsam og slepp biltrafikken forbi når du kan.
 4. Det er lov å sykle i gangfelt, men sjeldan lurt. Når du syklar i gangfelt har du vikeplikt for bilane. Går du av og triller sykkelen blir du rekna som gåande.
 5. Ofte vil det vere tryggast å sykle i vegen sjølv om det finst gang- og sykkelveg. Det kan vere fordi det anten er mange som går i sykkelvegen, fordi det er mange vegar som kryssar sykkelvegen eller andre grunnar. Det er sjeldan syklistar bruker vegen for å irritere bilistane.
 6. Når du syklar i vegen gjeld same reglane for syklistar som for bilistar. Det betyr at syklande skal stoppe på raudt lys og har vikeplikt for trafikk frå høgre.
 7. På gang- og sykkelveg har du som syklist vikeplikt om ein veg kryssar sykkelvegen
 8. Du har lov til å sykle forbi bilar på høgresida, men husk at du kan vere vanskeleg å sjå og pass på at du har nok plass.
 9. Du må ha raud refleks bak på sykkelen, og kvit eller gul refleks på pedalane eller pedalarmane. Når det er mørkt skal du ha kvitt eller gult lys framme og raudt lys bak. Du skal ha signalklokke på sykkelen.
 10. Forøvrig kjem vi alle langt med allminneleg folkeskikk og ved å ta omsyn til kvarandre. Slepp bilistane forbi når du kan og det er trygt.

Korleis få fleire til å bruke sykkel i Tromsø?

Piggdekk

Piggdekk gjer det enkelt å sykle heile vinteren. Husk varme hanskar og ei god, men tynn lue som får plass under hjelmen

Det er mykje vi kan gjere for å auke sykkelbruken i Tromsø. Det vil vi gjerne fordi det er godt for folkehelsa, det er miljøvenleg og det minkar belastninga på vegane, det blir betre plass for dei som må bruke bilen.

Nokre gode tiltak:

Forslaget til hovudsykkelnett i framlegget til kommuneplan

Forslaget til hovudsykkelnett i framlegget til kommuneplan

 1. Langs hovudvegane må vi slutte med kombinerte gang- og sykkelvegar. Det er viktig å skille gåande og syklande, både for at syklistane skal kunne halde godt fart og for å unngå påkøyringar etc. Sykkelveg med fortau er ei god løysning. Eg synst det er mykje fornuftig i det kartet som ligg i forslaget til kommuneplan.
 2. Langs dei viktigaste gang- og sykkelvegane bør bilistane få vikeplikt for syklande der vegen kryssar sykkelvegen. Det gjeld i alle fall langs Kvaløyvegen, i Scandickrysset og FV 862 på Kvaløya (har den vegen eit namn?)
 3. Trafikkøyer som syklande skal krysse må ikkje ha høge kantsteinar som gjer det vanskeleg å komme fram.
 4. God sykkelparkering i Sentrum, helst under tak. Eit sykkelparkeringshus hadde vore fint.
 5. Skiltinga må bli betre og det må skiltast direkte for syklande. Du skal tidvis vere godt kjent for å vite kor det er lurt å sykle.
 6. Misvisande skilting må endrast. I undergangen på Jekta er det skilta med at det skal vere sykkelfelt. Det sykkelfeltet finst ikkje.
 7. Vintervedlikhaldet og fjerning av strøsand om vårane på sykkelvegane må bli betre.
 8. Mange klagar over dårlege vegar og dårleg asfalt på vegane i Tromsø. Dessverre er det alt for ofte like ille, om ikkje verre på sykkelvegane. Du merkar det svært godt på sykkelen og er ein av grunnane til at mange syklar i vegen også der det finst sykkelvegar.
 9. Tilrettelegging for sykling i marka er fantastisk. Lysløypa er ein kjempefin sykkelveg sommarstid og delar av vinteren. Vi treng fleire snarvegar. Men, husk å vis omsyn til dei som går eller bruker ski på dei same stiane.
 10. Også burde det vere momsfritak for el-sykkel slik det er for el-bil. El-sykkel er fantastisk i ein bakkete by som Tromsø.

Vil du få beskjed neste gong eg skriv på denne bloggen?

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner

Standard
Politikk, Troms og Tromsø

SV garanterer at det ikkje blir søndagsopne butikkar i Tromsø

Rundt 5000 personar jobbar i varehandelen i Tromsø. Dersom det blir vedtatt søndagsopne butikkar kan mange av desse miste ein kviledag i veka og miste ein dag saman med familien. Det vil SV hindre. Det blir ikkje det same å ha fri på ein onsdag når ungane er på skolen og venane dine er på jobb.

Eit av dei forslaga som blir diskuterte er at kommunane sjølv skal få avgjere om det skal vere søndagsopne butikkar. Om høgreregjeringa saman med Venstre vedtar dette vil SV vere garantist for at søndagsopning ikkje blir innført i Tromsø.

Vi treng ein dag der så mange som mogleg har fri samtidig. Nokre må sjølvsagt jobbe på søndagar, men det bør avgrensast til arbeid som er heilt naudsynt blir gjort. Det er viktigare med ein dag saman med familie, ein dag der vi kan delta på idrettsarrangement og kultur enn at vi kan handle klede og mjølk. Det klarer vi dei andre seks dagane i veka.

Lovendringa kan tvinge fram søndagsåpent. Det vil ikkje vere lett for kvar enkelt butikkeigar å velje å halde søndagsstengt dersom konkurrentane har opent. I kjøpesentra vil det vere senterleiinga som avgjer når butikkane skal vere opne. Ei utvikling i retning av søndagsopne butikkar vil òg få konsekvensar for andre arbeidstakargrupper. Det vil blant anna auke behov for reinhald, vakt-tenester, hyppigare kollektivtransportavgangar og opne barnehagar på søndagane.

Resultatet vil vere at store grupper som no har normalarbeidsveke vil måtte til å jobbe turnus.

SV vil at vi framleis skal ha ein felles fridag i veka.

Standard
wpid-wp-1428760415507.jpeg
Skole

Streik

I dag vart eg utsett for streik. Spontan arbeidsnedlegging var det. Kravet frå dei streikande var krystallklårt: Innkjøp av snøfresar og auka vekepengar. Som du skjønnar så hadde eg ikkje noko val. Eg måtte sette inn statspolitiet sin snøballbrigade, dei streikande skulle tvingast tilbake på jobb.

image

Prototypen på ein streikeborg

 

Snøballkrig er artig og etter som konflikta utvikla seg var det og ein kjempesjanse til å snakke med ungane om streik, samhald og solidaritet. Det var ein sjanse til å fortelle om tidlegare arbeidskampar og fagorganisering. Det var ein sjanse til å fortelle at så seint som i fjor arresterte norsk politi streikande hamnearbeidarar her i Tromsø når dei var i konflikt.

Det aller artigaste var å sjå korleis krava til dei streikande utvikla seg. Snøfresar var ikkje det viktigaste. Før snøballkrigen var over hadde dei utvikla grunnlaget for ein leksestreik. Kravet var ein halv time meir skole kvar dag mot at det ikkje skulle vere lekser. Dei hadde og ein diskusjon om at dei kunne godta ein times lenger skoledag om det var det som skulle til for å bli kvitt leksene. Kampmidla dei valte var kanskje litt uortodokse. Ein streikesnøborg var det første som måtte på plass. Kanskke det er noko å tenkje på for LO neste gong det er streik?

Vart det noko snømåking på dei? Nei, solidariteten blant dei streikande forblei ubroten og arbeidsgjevaren måtte måkke åleine.

Kanskje kravet om snøfresar ikkje var så dumt likevel?

Standard
Jahn-Arill Skogholt

Barn av tida

I serien «Etterlatte skrifter etter han Pappa» fekk dokker forrige gong eit politisk skrift om Storfjellvegen, denne gongen blir det ein prolog/dikt. Denne prologen er det mange som huskar og spør etter. Heilt upolitisk er ikkje denne heller

—————

Barn av tida

av Jahn-Arill Skogholt

Barn av tida
barn av berget
barn av høg og hard musikk
du som kom for seint til verda
vaks opp på ei søppelfylling
gjort av far og bestefedre
folk som trudde pengar kunne
kjøpe sola, kjøpe månen,
kjøpe lykke, kjøpe helse,
kjøpe kjærleik og respekt,
kjøpe tid som barna åtte,
kjøpe døtres kyss om kvelden,
kjøpe søners kalde blikk.

Barn av tida
barn av berget
barn av høg og hard musikk,
barn av treet som vi trudde
eingong skulle vekse, vekse
opp i himlens høge hallar.
Lite skjøna vi at vekster
som har rot i gift og rote
veks seg tørt i grein og topp.
Lite skjøna vi at havet
som har famna, som har fødd oss
eingong skulle slå tilbake,
nekte å bli børsnotert.

Barn av tida
barn av berget
barn av høg og hard musikk.
Barn som ser foraktfullt på oss
veit at kjærleik er ei vare
som kan myntast ut i gaver
pakka inn i glatt papir,
veit at framtida er oppbrukt
ser at soppar syg den bleike
kraft frå treets golde rot,
kjenner eigne krefter koke
koke bort, bli eit problem.

Barn av tida
barn av berget
barn av høg og hard musikk,
høyr oss alle, demp musikken
høyr, vi tigg tilgjeving, nåde,
sjå, vi lagar fine planar
skrivne ned på blankt papir,
klorbleikt, glansa, godt å ta i
berre kjenn kor dyrt det er.
Sjå, du er i statistikken.
Sår oss ikkje, sei då ikkje
at vi ikkje bryr oss om deg.
Sjå, her står du; ein ressurs.

Barn av tida
barn av berget
barn av høg opg hard musikk.
Gjer deg hard, still opp volumet
rus deg i musikkens under
ikkje høyr den kalde, kloke
tale frå dei gråe menn.
Ikkje høyr vår bøn om nåde
for vi burde vite, visste
at den arv som du fekk bere
det var tomme, skitne fat.
Med desserten tung i magen
lar vi oppvasken få stå.

Barn av tida
barn av berget
barn av høg og hard musikk,
kanskje vil du eingong bere
ny og betre jord til treet.
Kanskje er det alt for seint.
Vil du eingong opne døra
og gå innanfor i huset
der ein gammal mann fekk døy
trygg i armen til ei kvinne
som var nær og kjær og varm.
Slik stig livet ut av tala
og blir meir enn statistikk.

Barn av tida
barn av berget
barn av høg og hard musikk.
Demp musikken, høyr oss tale.
Kanskje har du enno evnen
til å skille løgn frå sanning.
Kanskje kan vi enno bygge
bruer til ei betre verd.
Huset står der, la oss tette
taket som er lekkt og rått.
Varsamt, varsamt snur vi jorda,
smuldrar ho og ber ho audmjukt
å gje liv til nye frø.

Standard
Ikkje politikk, Troms og Tromsø

Snø, Gardermoen og Kafka

Det skulle vere ei heilt vanleg jobbreise. Eg skulle til Dublin på eit prosjektmøte i eit prosjekt vi er med i for the European Space Agency.

Eg møter opp på flyplassen i Tromsø i strålande vintervêr torsdag morgon. Flyet kjem seg endeleg av garde ein time forseinka. Det var snø på Gardermoen og vi måtte vente på landingstid. Dette var første varslet på at ikkje alt skulle gå perfekt.

Vel framme på Gardermoen landa vi i 19-fløya. Vi hadde 15 minutt til flyet til Dublin skulle gå. Boarding blinkar på infoskjermane. Vi la til flekkings gjennom korridorane på Gardermoen. Undervegs kom tekstmeldinga frå SAS om at flyet til Dublin dessverre var forseinka, vi slappa litt av. Rakk til og med innom tax free’n og fekk oss snus. For sjølv om dei har Guinnes i Dublin så har dei ikkje snus.

Etter kvart som meldingane frå SAS rann inn vart sjansane for snus og guinness i Dublin mindre og mindre.

Ny avgangstid
SK4603 26MAR15
Oslo Airport
Dublin
Avg: 1045
Ny tid: 1130
Mvh SAS

Ny avgangstid
SK4603 26MAR15
Oslo Airport
Dublin
Avg: 1045
Ny info: 1315
Mvh SAS

Ny avgangstid
SK4603 26MAR15
Oslo Airport
Dublin
Avg: 1045
Ny tid: 1330
Mvh SAS

Etter utsettinga til 1330 fekk vi matbongar. Vi hadde akkurat fått oss litt mat då det plutseleg blinkar boarding på inforskjermane. Vi hiv i oss maten og spring. Vi blir møtt av denne koøen til passkontrollen.

image

Heile tida medan vi står der blinkar det forlokkande boarding på infoskjermane. Men, merkeleg nok slepp dei ingen gjennom passkontrollen. Ingen kan svare noko på kva som skjer. Vi ventar. Det tikkar inn ei tekstmelding klokka 1346 at flyavgangen er utsett til 1345. Noko seinare sluttar det å blinke boarding på infoskjermen. No står det «cancelled» med store bokstavar. Vi finn etter kvart nokon å spørre og får beskjed om å henvende oss til informasjonsskranken. Der står vi ein time i kø, bevegar oss kanskje ti meter framover.

image

I denne timen ringer eg først SAS. Overraskande kort telefonkø. Eg kjem gjennom, men får beskjed om å ringe Widerøe, eg hadde bestilt biletten gjennom wideroe.no. Men, widerøe hadde stengt sentralbordet for dagen. Likevel er dei tilgjengelege på epost. Og, eg har jo smarttelefon. Ein epost blir slengt i veg. Svaret frå Widerøe:

Du er allerede sjekket inn, og er således på reise.
Du skal da ivaretas av SAS, som skal booke deg om til neste ledige avgang (evt. alternativ reiserute), og om det ikke er noen alternativer i dag tilby kost & losji + fri ombooking til i morgen.

Kontakt SAS kundesenter på Gardermoen.

Væpna med dette ringer eg SAS slik dei oppfordrar til på høgtalaranlegget. Eg får snakke med ei dame, legg fram problemet mitt og viser til eposten frå Widerøe. Ho må snakke med sjefane sine, men kjem tilbake med beskjed om at dette er Widerøe sitt problem og at eg må snakke med dei likevel. Eg melder dette tilbake til Widerøe på ein ny epost. Litt meir agressiv i tonen denne gongen.

Beskjeden eg får frå SAS er at det er widerøe som må gjere ombookinga. Håper dokker fiksar dette, eg er lei av å vere kasteball. Ring meg gjerne på 97077457

Svaret frå Widerøe:

Hei Det er ALLTID flyplassen som skal håndtere dagens trafikk og reisende ved irregularitet. SAS er innleid av Widerøe til å utføre denne jobben, og skal booke om din reise samt eventuelt utstede matkuponger og hotelvoucher

.

Legg og merke til den faste underskrifta på epostar frå Widerøe:

Bestiller du dine reiser på www.wf.no får du Norges beste og raskeste kundeservice på kjøpet.
Hos oss kan du bestille hele din reise, både SAS og Widerøe i tillegg til mange andre flyselskap.

Kan eg få tillate meg å tvile?

Etter denne timen i kø på telefon og epost kjem det opprop på høgtalarane. «Informasjonsskranken i avgangshallen kan ikke hjelpe med ombooking, alle må gå ned til bagasjebåndene og snakke med informasjonsdesken der»
Vi går – eller vi spring, her er ein sjanse til å avansere i køen!

Nede i bagasjehallen sit det ei stakkars dame i skranka. Eg trekk kølapp. Det står 250 på lappen, over dama lyser 457. Eit eller anna er ikkje heilt rett. Eg brøytar meg fram, roper ganske uhøfleg til dama, og får som svar at vi må ut i avgangshallen og snakke med billettkontoret.

Igjen spring vi, nok ein sjanse til å komme seg fram i køen!
Eg kjem fram, klokka er no halv fem, får meg kølapp. Nummer 6784. Over skranka lyser 6180. Berre litt over 600 før meg i køen.

image

Ting ser lyst ut.

Klokka sju finn eg den andre køen, for å få hotell. Eg får meg hotellvoucher. Finn ut at eg kan ta meg pause frå køen. Set meg på bussen til hotellet, får meg middag, kviler ein halvtime før eg tar turen tilbake til avgangshallen på Gardermoen. Klokka ni, dei er komen til 6200. 20 personar er ekspedert på dei nesten fem timane eg har venta. (no tel eg ikkje dei som har gullkort, dei står i ein annan kø).

Klokka 22 gjev eg opp. Reiser til hotellet. Søv, og møter på Gardermoen klokka seks. Køen er allereie milelang. Eg snakka med ein av dei som står mindre enn 20 meter frå skranka. Han hadde stått der sida klokka fire i natt.

image

Eit utsnitt av dagens kø

Så kva gjer eg no? Ventar, kva anna kan ein gjere. Første ledige plass på eit fly til Tromsø er visst måndag.

Standard