Miljø, Troms og Tromsø

Kven kan vi stole på når det gjeld Tromsømarka

Eg innrømmer det, eg har sjeldan vore så sint og sur som etter siste kommunestyremøte. Vedtaket om å ta store glefs av tromsømarka gjorde meg nedstemt på fleire måtar. For SV er det å ta vare på Tromsømarka heilt sentralt i politikken vår for Tromsø.

image

Vi brukar alle marka på ulikt vis. Fredag fekk eg prøve meg å ri saman med rideskolen. Det gav meg eit nytt perspektiv, før har eg både sykla og gådd ein del. Eg har plukka kantarell og eg har forsøkt å jogge litt (lunta er kanskje eit meir beskrivande ord). Poenget mitt er at marka blir brukt på så mange måtar. Alle er dei verdfulle og alle gjev det oss som brukar marka livskvalitet og livsglede. For oss i SV er nettopp det å ta vare på og utvikle det i Tromsø som gjev livsglede og livskvalitet og som ligg under heile politikken vår. Det er og ein av grunnane til at vi vil gå vidare med den satsinga vi har hatt på Tromsøya med marka og satse også på dei bynære friluftsområda på Kvaløya og på fastlandet.

Det gav meg derfor stor glede då Ap snudde og innsåg at dei hadde tatt feil med omsyn til Tromsømarka. Det betyr at dersom det blir fleirtal for venstresida i dette valet så kan vi garantere at Tromsømarka skal takast vare på og at framtidige reguleringsprosessar skal vere opne og demokratiske.

Vesntres Jonas Stein har vore svært høg og mørk etter kommunestyret sitt vedtak om Tromsømarka, og han gjorde ein god jobb med å få fram konsekvensane av vedtaket. Men der vår samarbeidpartnar, Ap har gått ut å beklaga, så har eg ikkje sett noko tilsvarande frå Høgre og Frp, som Venstre samarbeider med. Det er med andre ord langt frå sikkert at dette vedtaket blir omgjort om høgresida vinn. Det er berre ein sikker stemme for å ta vare på tromsømarka, det er det grønne partiet på venstresida – SV .

Standard
Kollektivtrafikk, Økonomi, Troms og Tromsø

Kupp i Tromsø!

Det var ei underleg forestilling i byutviklingskomiteen i Tromsø i går. Høgre og Frp gjorde sitt aller beste for å kuppe ei av dei aller viktigaste beslutningane vi skal ta i Tromsø framover.

Same dagen som vegvesenet la fram sitt faglege råd for kvar den nye Kvaløyforbindelsen skal gå gjekk Frp og Høgre inn for å vedta plasseringa av den nye traseen. Dei vil altså at dette skal bli avgjort allereie i kommunestyret på komande onsdag utan at folk i Tromsø skal få tid til ein skikkeleg diskusjon om kva som er den beste løysninga for Tromsø og Kvaløya. Det dei foreslår er minst to milliardar dyrare enn brualternativet. To milliardar som sannsynlegvis må betalast av billistane i Tromsø. Sanneleg har Frp og Høgre god råd på andre sine vegne.

Dette kan knappast kallast anna enn eit kupp, og vil vere med på å gje det borgarlege byrådet eit endå tristare ettermæle.

Eg har sans for Vegvesenet sitt framlegg om ei ny bru. Det vil opne for at vi kan tilrettelegge godt for kollektivtrafikk og sykkel. Kanskje burde minst eit felt på ei av bruene bli kollektivfelt. Det vil vere med på å gje ein viktig fordel for bussen og sørgje for at bussen kjem raskt fram. Men, det kan vere gode argument mot som må fram. Vi treng denne diskusjonen no, slik at ikkje Kvaløyforbindelsen blir ei ny E8-sak.

Her kan du sjå vegvesenet sin presentasjon av sitt alternativ.

Standard
Skole, SV, Troms og Tromsø

Hjernen er ikkje aleine

Læring er meir enn teori. Skal du verkeleg lære trengst samhandling mellom hovud og hender. Derfor er dei praktisk-estetiske faga sentrale for god læring i skolen. Den store satsinga som har vore på basisfaga i norsk skole har kanskje vore viktig, men dessverre kan det sjå ut som norsk skole har pendla over i ei ganske teoritung grøft.

Eg trur vi treng å gå midt på vegen. Der det er plass til både teorifaga og dei praktiske faga. Då blir læringa best. Eg merkar det tydeleg på eigne ungar. Den store gleden dei har over timane med Kunst og Handverk og kroppsøving gjer resten av skoledagen lettare og konsentrasjoen betre. Det trur eg gjeld for mange.

Derfor vil SV i Tromsø satse meir på dei praktisk-estetiske faga i tromsøskolen. Det er ikkje nok berre med fleire lærarar. Vi treng ein skole med blanding av ulike måtar å lære på. Det får vi til med SV sitt forslag om tromsøtimen. Ein time meir i veka til praktisk-estetiske fag. Vi meiner det må fridom i skolen til å disponere denne timen. For nokre klassar og skolar kan det vere rett å bruke timen til å dele klassen i mindre grupper for å kunne ha god sløydundervisning. Andre stader kan det vere rett å gje ungane ein time meir kroppsøving i veka, andre stader skal det stå musikk på programmet.

Ei satsing på dei praktisk-estetiske faga vil og styrke elevane si evne til å kunne gjere seg nytte av god undervisning i basisfaga som matte og norsk. Læringstrykket er stort i skolen i dag – sannsynlegvis mykje større enn då eg gjekk på grunnskolen på åttitalet. Dersom elevane skal kunne utnytte dette læringstrykket må vi la dei ta heile kroppen i bruk. Derfor treng vi ein tromsøtime i praktisk-estetiske fag.

Forandring kjem ikkje av seg sjølv – stem SV

Standard
Politikk, Troms og Tromsø

Kor høgt skal vi bygge?

Reiser du til München er det ingen høghus i sentrum av byen, likeins i Paris og mange andre storbyar i verda. Ingen vil vel påstå at byar som München og Paris manglar urban kultur. Korfor skal då vi i Nordens Paris bygge så mykje høgare enn dei gjer i det eigentlege Paris?

Skyskarparar i Hong Kong

Høge hus kan kanskje fungere godt i Hong kong, men er ikkje noko vi skal ønske oss for Tromsø. Foto: Wikimedia Commons/Brukar:Estial

Vi må ikkje glømme at vi bur på ”nesten 70 grader nord”. det som kjenneteiknar oss er at sola er lågt på himmelen mesteparten av året. Det betyr at skyggeverknaden av høghus er mykje større her enn i et ordentlege Paris. Eg veit ikkje om det berre er meg, men ofte lengtar eg etter sola her i Tromsø. Anten fordi ho har vore borte lenge eller fordi ho har vore gøymt bak tunge grå skyar. Når sola då endeleg dukkar opp vil eg sitte i solveggen, kanskje unne meg ein is eller ei pils, eg vil sjå på bylivet, på mennesker som går forbi og koser seg i den etterlengta varmen. Dersom høghusfantastane får det som dei vil kan vi nesten ikkje gjere dette. Sola slepp ikkje gjennom høghusa, sjølv når ho skin vil folk hutre forbi og ingen vil ha lyst til å sitte i skyggeveggen med ein is.

Vi kan ikkje lage oss slik at det er trivelegare inne på Jekta enn ute dei soldagane vi har.

Sola er livgjevande, korfor skal vi bygge slik at vi får mindre av ho?

I Tromsø har vi eit fenomen som heiter Balsfjordvinden. Vi er mange som er glad i Balsfjorden, det er færre som er glad i Balsfjordvinden. Vi kan ikkje i Tromsø unngå at det til tider blæs kald nordavind frå alle kantar. Men vi kan bygge slik at verknaden av vinden blir så liten som mogleg. Vi kan, om vi vil, designe byromma våre slik at vi skaper best mogleg mikroklima. Vi treng byrom som skjermar oss mot vinden og slepp inn varmen og lyset frå sola. Høghus er motsatsen til dette. Høghus “samlar” vinden, slepp han ned som fallvindar og gjer det utriveleg rundt desse husa.

Vi har mykje å lære i Tromsø, og då må vi lære av andre enn Manhattan. Manhattan kan ikkje vere målet på korleis vi skal bygge i Tromsø. Vi må vite kvar vi bur og bygge for det klimaet vi har. Vi må bygge med sola ikkje mot ho, vi må bygge mot vinden ikkje for vinden.

I Malmø har dei bygd ein ny bydel på eit gamalt industriområde. Dei har bygd eit høgt hus “The turning torso”. Rundt dette høghuset seier rapporten, er det lite folk og kalde vindar. Men resten av dette området er bygd lågt, men tett. Då ser vi eit yrande folkeliv, godt mikroklima i offentlege, halvoffentlege og private byrom. Det som gjer byen til ein slik spennande plass å bu. Erfaringar viser at folk, som bur i ganske låge hus, bruker byen sine uterom mykje meir enn dei som bur høgt opp i høghus. Og, det er det vi vil ha. Vi vil ha folk i gatene, på plassane, på torga. Då må vi bygge for det.

Vi skal nok bygge høghus i Tromsø. Men, vi kan ikkje bygge dei der dei øydelegg for byen. Vi må ikkje bygge høgast nærmast havet slik at alle mistar utsikta. Vi kan ikkje bygge høgt slik at viktige uterom blir kalde og utrivelege. Vi må bygge tett, med uterom som tar vare på dei få solstrålane vi får.

Det er ein urban by, det er ein god by, ein nordområdeby, det er ein by der folk møtes, der idear og tankar blir skapt.

 

Vil du få beskjed neste gong eg skriv på denne bloggen?

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner

 

Standard
Økonomi, Politikk, Troms og Tromsø

Posisjonens manglande hukommelse

SV har foreslått i kommunestyret at kommunen skal låne ein milliard å bruke dette beløpet til å sette fart på bustadbygginga i Tromsø. Dette må Morskogen ha gløymt i sitt innlegg i Nordlys 27. juni. Eg skal ikkje halde det mot Morskogen at han har fortrengt dei mange gode forslaga SV har hatt i denne kommunestyreperioden. Men, dersom han skal kritisere oss bør han kanskje sjekke litt når hukommelsen er så selektiv?

I 2013 tok SV opp eit forslag om at kommunen skulle bygge bustader i Tromsø. Det gjorde vi fordi marknaden har svikta i Tromsø. Det blir bygd for lite og det blir bygd for dyrt. I Tromsø har husprisane stige mykje meir enn kostnaden ved å bygge eit hus. Nokon skummar fløyten av bustadmarknaden. Dessverre sa kommunestyret og gode Morskogen nei til å gjere noko med dette. SV foreslo at kommunen skulle ta opp eit lån på ein milliard for å bygge bustader som vanlege folk har råd til. Det ville monna i Tromsø.

I staden vel altså byrådet frå Frp, Høgre og Venstre å køpe bustader i dagens marknad. Det vil føre til at prisane i marknaden stig enno meir, slik at færre vil ha råd til eit skikkeleg husvere i Tromsø. Slik går det når ein har ei dogmatisk tru på at marknaden skal ordne opp.

Kommunen låner pengar billigare enn private utbyggarar, kommunen kan selge til kostpris, og kommunen har eit ansvar for at folk har bustad. Dersom kommunen på denne måten engasjerer seg i bustadmarknaden vil fleire kunne få rå til ein plass å bu, samstundes som kommunen får att pengane sine når bustadene blir selt.

Det blir og mindre rom for utbyggarar å profittere på bustadmangelen i byen.

Den einaste risikoen kommunen tar er at bustadene ikkje blir selt. Det reknar vi som lite sannsynleg.

Fordelen er ein sunnare og betre bustadmarknad i Tromsø. Kommunen har eit ansvar for å legge til rette for at folk kan skaffe seg ein plass å bu, om ansvaret ikkje er juridisk er det likevel ingen tvil om at det politiske ansvaret er der. Det ansvaret må vi manne oss opp og ta.

Standard