Miljø,Troms og Tromsø

Badeland på Templarheimen?

I morgon skal finanskomiteen i Tromsø kommune behandle investeringsbeslutninga om Tromsøbadet på Templarheimen og gje si innstilling til kommunestyret. Eg må innrømme at eg slett ikkje er sikker på kva eg skal meine.

Startpunktet mitt er at eg helst skulle hatt tromsøbadet i sentrum. Eg kunne tenkt meg badet på det som no er «museumstomta» og så kunne kanskje Alfheim blitt eit flott Tromsø Museum. Eg veit ikkje om akkurat det er ei god løysning. Men, eg er ganske sikker på at badelandet ville fått fleire besøkande og dermed ein betre økonomi om det låg i sentrum snarare enn på Templarheimen. I tillegg ville det blitt enklare for folk å komme seg dit om det var i sentrum, ikkje minst ville det blitt enklare å komme seg dit med buss. Templarheimen er ikkje ei optimal plassering med tanke på transport. Ei sentrumsplassering ville og vore med på å gjort sentrum meir atraktivt.

Vi treng betre bade- og svømmeanlegg i kommunen. Men er plasseringa rett? Illustrasjon henta frå nettsidene til Tromsø kommune.

Vi treng betre bade- og svømmeanlegg i kommunen. Men er plasseringa rett? Illustrasjon henta frå nettsidene til Tromsø kommune.

Eg synst og det er eit kjempeproblem at vi må spise av marka for å bygge eit badeland på Templarheimen. I tillegg er det problematisk at utbygginga av badelandet slik planane no er betyr at skistadion og skiskyttarstadion må flyttast. Etter alle solemerker til Grønnåsen. Det vil og beslaglegge delar av Tromsømarka. Eg tenkjer at det må vere nok med eit stort skistadion i Tromsø – og vi har allereie eit flott anlegg på Storelva. På øya treng vi ikkje noko meir enn det vi har no.

Noko av utfordringa er at vi lova i valkampen både å bygge badeland og å verne marka. Det kan vere at dei to løfta no står mot kvarandre.

Så blir det sagt at å legge badet ein annan stad enn på Templarheimen vil bli mykje dyrare og at ein god del av dei pengane som allereie er brukt på å planlegge badet vil vere «tapt». Det er og fare for at vi vil kunne miste nokre av dei tilskotta som gjer det overkommeleg for kommunen å bygge eit badeland. Det er svært gode argument for å ikkje finne på sprell med badelandet no.

Men, dersom vi skal bygge på Templarheimen så er det kanskje mogleg å gjere noko med plasseringa. Eg synst Stig Eidissen skriv mykje fornuftig om kva endringar vi kan gjere i dette innlegget. Problemet med å skrinlegge planane for storhall på Templarheimen og flytte på badelandet er at det tar bort mykje av grunnlaget for å bygge også badelandet på Templarheimen. Hovudgrunnen til at alt er planlagt der oppe er at idretten har ønska å samle desse idrettsanlegga på ein plass. Dersom vi uansett ikkje skal gjere det så er det liten grunn til å legge badelandet på Templarheimen.

Eg synst og det er litt rart at vi no skal ta stilling til investeringa før vi har ein vedtatt reguleringsplan. Eg tenkjer at det blit litt feil rekkefølgje på ting.

Eg synst rett og slett dette er vanskeleg. No skal eg legge meg, kanskje drøyme om badelandet, og håpe på at eg veit eg kva eg meiner når eg vaknar.

Har du andre argument i den eine eller andre retninga som eg burde vurdere? Skriv dei gjerne inn i kommentarfeltet.

Standard
Klima,Troms og Tromsø

Kvar blir det av toget?

Det er skuffande og utruleg defensivt at ikkje dei nordnorske fylkeskommunane klarer å bli samde om å sette tog gjennom heile landsdelen på kartet, og spele det inn i samband med Nasjonal Transportplan. Når dei tre sjefane for Nordland, Troms og Finnmark, er samla må det vere lov å forvente meir. La oss satse på at når dei møtes neste gong i Nordnorsk råd så er dei meir offensive.

I det diskusjonsnotatet som rådet tok til orientering er det kun Ofotbanen som er nemnt i tillegg til at vidareføring av Nordlandsbanen med båt:

Fylkeskommunene står samlet om betydningen av Ofotbanen for fremføring av gods til og fra landsdelen og samlet bak kravet om å bygge dobbeltspor slik at kombinasjonen stykkgods- og malmtransport kan fortsette uten flaskehalser/hinder. Vi bør også be staten stimulere til overgang for frakt av gods fra veg til sjø ved å kombinere veg/bane/båtløsninger gjennom virkemidler. En forlengelse via Bodø med Nordlandsbanen nordover med containerbåt er en slik faktisk mulighet.

Det er ingen tvil om at Ofotbanen er viktig og at det er lurt med båt frå Bodø og nordover, men framtida må vere meir.

trainEg veit ikkje nøyaktig kva det vil koste å bygge lyntog frå Trondheim til Kirkenes. Det blir sikkert grusamt mange milliardar. Men, eg veit at i løpet av dette hundreåret vil det vere slutt på å sleppe ut CO2. Dei stadane som då ikkje har noko anna alternativ enn ein trolleylastebil vil slite.

I 2050 vil kanskje batteria gjere at du kan køyre med el-bil frå Tromsø til Oslo, men eg veddar på at fartsgrensa ikkje er så mykje høgare enn i dag. Derfor treng vi toget, for den flyseteavgifta som regjeringa innfører er nok berre den første av mange. Du veit ei avgift vil vekse når sjølv Frp er for den. Det betyr at i 2050 vil det gå svært få fly mellom Tromsø og Oslo. Derfor treng vi lyntoget. Seks til åtte timar frå Oslo til Tromsø, akkurat ei god natts søvn og ein frokost så er du framme.

I tillegg vil lyntoget bety svært mykje for å binde saman landsdelen. Alta, Tromsø og Narvik ville bli ein arbeidsmarknadsregion. Likeins Narvik, Bodø og Mo i Rana, eller heile Helgeland. Landsdelen og regionane i landsdelen vil bli knytt sterkare til kvarandre.

Derfor la oss no i det aller minste finne ut kva det vil koste å bygge lyntog frå Trondheim til Kirkenes, kvar linjene kunne gå og kor fort det vil gå. La oss ta diskusjonen då, når vi har fakta, ikkje avspise den med at det er urealistisk.

Det som er urealistisk er at vi skal kunne halde fram som før.

Standard
Klima,Politikk,Troms og Tromsø

Får parisavtalen konsekvensar i Nordens Paris?

Takk og lov. Nyheitene frå Paris var mykje betre denne gongen enn sist. Det er fantastisk at det er blitt global einigheit om ein klimaavtale – parisavtalen. Så kunne vi ønska oss noko enno sterkare, men dette er eit steg i rett retning. Så er spørsmålet, kva vil dette bety for oss i Tromsø, Nordens Paris?

COP21Eg er heilt sikker på at det må bety at vi må skjerpe ambisjonane våre om å få ned våre eigne bidrag til klimaendringane. Tida er forbi då vi kunne seie at det ikkje betyr noko fordi vi er så små. No er Kina, USA og India med, då må vi gjere vårt.

Eg har ikkje funne gode tal for utslepp av klimagassar i Tromsø, men tala for Troms ser du i tabellen (kjelde SSB). Den viser tonn CO2 ekvivalentar utslepp til luft. Dersom nokon har gode tal for Tromsø, så sei i frå!

2009 2013 Prosent av utslepp i 2013
Alle kilder 753 895
Industri og liknande 201 313 34,97
Oppvarming i andre næringer og husholdninger 61 70 7,82
Veitrafikk 283 287 32,07
Dieseldrevne motorredskaper 36 63 7,04
Jordbruk 134 126 14,08
Avfallsdeponigass 31 31 3,46
Avløp og avløpsrensing 6 6 0,67
Folketal
Utslipp per innbygger i 2009 156494 4,81
Utslipp per innbygger i 2013 162050 5,52

I Tromsø har vi lite industri. Det betyr at den totalt dominerande kjelda til klimagassutslepp i kommunen vår vil vere vegtrafikken. Vi ser at i Troms utgjer vegtrafikken 32 prosent av alle utslepp, i Tromsø tippar eg det vil vere godt over 50 prosent av alle utslepp som kjem frå vegtrafikken. Det betyr at vi ikkje kjem unna å redusere trafikken dersom vi skal gjere vårt for å oppfylle den globale avtalen frå Paris. Og, vi skal vel ta vår del av det globale ansvaret?

Det vil måtte bety at vi må gjere drastiske grep for å få ned biltrafikken i Tromsø. Dagens mål er at all framtidig vekst i trafikken skal takast gjennom kollektiv, gange og sykkel. Det er ikkje nok, vi må redusere utsleppa frå dagens trafikk. Noko av dette kan vi kanskje løyse gjennom el-bilar og slikt. Eg trur likevel ikkje vi kjem utanom begrensningar på biltrafikken i Tromsø.

Det store diskusjonstemaet blir korleis skal vi gjere det. Er det nok å tilby betre vintervedlikehald av gang og sykkelvegar og eit betre busstilbod, eller må vi innføre ei eller anna form for avgift på bilkøyring. Eg trur at vi vil trenge både gulrot og pisk, men vi må sørgje for at gulrota er så god at folk faktisk kan velje bort bilen og at det ikkje blir eit sttort offer i kvardagen.

Mykje handlar om enkle ting som vaner vi legg oss til. Det er enkelt å ta bilen sjølv på korte turar. Likevel handlar det aller mest om korleis vi planlegg byen. Det må vere korte avstandar til det meste om det skal bli mogleg å la bilen stå i garasjen mesteparten av tida.

Kanskje er parisavtalen dårleg nytt for bilbaserte kjøpesenter som Jekta? Vil vi handle meir av maten innafor gangavstand i framtida? Eg trur det, for vi må redusere den daglege køyringa, til jobb, til butikk, til trening og til skole. Då må vi nok og organisere ting litt annleis enn vi har gjort til no. Eg trur det er mogleg, eg trur til og med at livet kan bli betre av det.

Kva trur du?

 

Vil du få beskjed neste gong eg skriv på denne bloggen?

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner

Standard
Miljø,Troms og Tromsø

Kven kan vi stole på når det gjeld Tromsømarka

Eg innrømmer det, eg har sjeldan vore så sint og sur som etter siste kommunestyremøte. Vedtaket om å ta store glefs av tromsømarka gjorde meg nedstemt på fleire måtar. For SV er det å ta vare på Tromsømarka heilt sentralt i politikken vår for Tromsø.

image

Vi brukar alle marka på ulikt vis. Fredag fekk eg prøve meg å ri saman med rideskolen. Det gav meg eit nytt perspektiv, før har eg både sykla og gådd ein del. Eg har plukka kantarell og eg har forsøkt å jogge litt (lunta er kanskje eit meir beskrivande ord). Poenget mitt er at marka blir brukt på så mange måtar. Alle er dei verdfulle og alle gjev det oss som brukar marka livskvalitet og livsglede. For oss i SV er nettopp det å ta vare på og utvikle det i Tromsø som gjev livsglede og livskvalitet og som ligg under heile politikken vår. Det er og ein av grunnane til at vi vil gå vidare med den satsinga vi har hatt på Tromsøya med marka og satse også på dei bynære friluftsområda på Kvaløya og på fastlandet.

Det gav meg derfor stor glede då Ap snudde og innsåg at dei hadde tatt feil med omsyn til Tromsømarka. Det betyr at dersom det blir fleirtal for venstresida i dette valet så kan vi garantere at Tromsømarka skal takast vare på og at framtidige reguleringsprosessar skal vere opne og demokratiske.

Vesntres Jonas Stein har vore svært høg og mørk etter kommunestyret sitt vedtak om Tromsømarka, og han gjorde ein god jobb med å få fram konsekvensane av vedtaket. Men der vår samarbeidpartnar, Ap har gått ut å beklaga, så har eg ikkje sett noko tilsvarande frå Høgre og Frp, som Venstre samarbeider med. Det er med andre ord langt frå sikkert at dette vedtaket blir omgjort om høgresida vinn. Det er berre ein sikker stemme for å ta vare på tromsømarka, det er det grønne partiet på venstresida – SV .

Standard
Kollektivtrafikk,Økonomi,Troms og Tromsø

Kupp i Tromsø!

Det var ei underleg forestilling i byutviklingskomiteen i Tromsø i går. Høgre og Frp gjorde sitt aller beste for å kuppe ei av dei aller viktigaste beslutningane vi skal ta i Tromsø framover.

Same dagen som vegvesenet la fram sitt faglege råd for kvar den nye Kvaløyforbindelsen skal gå gjekk Frp og Høgre inn for å vedta plasseringa av den nye traseen. Dei vil altså at dette skal bli avgjort allereie i kommunestyret på komande onsdag utan at folk i Tromsø skal få tid til ein skikkeleg diskusjon om kva som er den beste løysninga for Tromsø og Kvaløya. Det dei foreslår er minst to milliardar dyrare enn brualternativet. To milliardar som sannsynlegvis må betalast av billistane i Tromsø. Sanneleg har Frp og Høgre god råd på andre sine vegne.

Dette kan knappast kallast anna enn eit kupp, og vil vere med på å gje det borgarlege byrådet eit endå tristare ettermæle.

Eg har sans for Vegvesenet sitt framlegg om ei ny bru. Det vil opne for at vi kan tilrettelegge godt for kollektivtrafikk og sykkel. Kanskje burde minst eit felt på ei av bruene bli kollektivfelt. Det vil vere med på å gje ein viktig fordel for bussen og sørgje for at bussen kjem raskt fram. Men, det kan vere gode argument mot som må fram. Vi treng denne diskusjonen no, slik at ikkje Kvaløyforbindelsen blir ei ny E8-sak.

Her kan du sjå vegvesenet sin presentasjon av sitt alternativ.

Standard