Twitter Weekly Updates for 2009-03-29

Powered by Twitter Tools.

Fotball og fred

I samband med fotball VM i 2010 skulle det vore arrangert ein fredskonferanse no.

I dag spelte det norske landslaget i fotball vennskapskamp mot det sør-afrikanske landslaget og kampen vart overført direkte på TV. Jacob Zuma, som er leiar av ANC, og president Monlanthe var begeistra til stades og helste på nordmennene etterpå, men dei kunne gratulere sine eigne. Det var dei som vann 2-1 over nordmennene.

Eg kan ikkje seie at eg er så inne på dette med fotball, men eg kunne sjå at sør-afrikanarane spelte veldig artig fotball, dei var raske, dribla mykje og var klart veldig gode teknisk. Dei lange ballane til Drillo-fotballen var kjedelege i forhold.

Det var i samband med denne vennskapskampen at the Soccer World Cup peace conference skulle ha vore nå i helga. Zuma og Monlanthe har framleis forklaringproblem etter at Desmond Tutu og FW de Klerk trekte seg og konferansen vart utsatt. Dalai Lama har ennå ikkje fått visum.

I tida framover kjem Liv Marie Austrem til å skrive litt på denne bloggen frå Sør-Afrika.

Dalai Lama – uønska i Sør-Afrika

Nettopp landa i Cape Town igjen etter 3 vintermånader i Norge, kastar eg meg over avisene for å prøve fange opp kva som går føre seg for tida. Reknar med at det er innspurten til valet 22.april som pregar avisene, men det er det ikkje.

Den 14. Dalai Lama vart nekta adgang til Sør-Afrika. Foto: Luca Galuzzi - www.galuzzi.it/Wikipedia

Nei, her er det side opp og side ned om Dalai Lama som har blitt nekta visum til Sør-Afrika for å vere med på ein fredskonferanse i samband med Fotball VM i 2010. Så langt har eg ikkje sett ein artikkel som forsvarar den avgjerda. Den eine etter den andre er skamfulle på den sør-afrikanske regjeringa sine vegne og minner om at det er ikkje så lenge sidan det sør-afrikanske folket fekk nyte godt av international solidaritet og støtte i kampen mot apartheid. Men her er det tydeleg at regjeringa syns dei har meir å vinne på å halde seg til venns med Kina og ikkje på nokon måte utsette seg for skurr i det forholdet.

I følgje Cape Times har finansminister Trevor Manuel mistenkeleggjort Dalai Lama sitt motiv for å kome til Sør-Afrika. Han samanliknar Tibet med Taiwan og seier denne «Bambien» eller «Guden» er like mykje ein feudal lord og politisk leiar som har etablert ei ulovleg exilregjering.

Fredskonferansen er utsatt på grunn av dette. Det blir spennande om andre fredsprisvinnarar som Desmund Tutu, Nelson Mandela og de Klerk møter opp når den tid kjem at konferansen skal arrangerast.

I tida framover kjem Liv Marie Austrem til å skrive litt på denne bloggen frå Sør-Afrika. Dette er første innlegget.

Kvar er våre universitet?

Eg er – når eg tar meg tid til å tenke på det – ganske forfert over universiteta og høgskolane i Noreg. Eg er forfert over i kor liten grad dei er villige eller i stand til å dele den kunnskapen dei sit med. Eg har tidlegare skrive litt om frustrasjonane mine med Universitetet i Tromsø her.

Når skal vi kunne ta del i den kunnskapen som finst på norske universitet?

I Noreg er høgskolane og universiteta finansiert av det offentlege. Den kunnskapen dei utviklar er vår kunskap. Då må vi kunne forvente at dei gjer sitt ytterste for å gjere denne kunnskapen tilgjengeleg for oss alle. Det skjer i liten grad. Kunnskapen er tilgjengeleg for dei som kan vere på campus, og knapt nok det.

Frustrasjonen min veks når eg ser at andre får det til, andre maktar å dele av kunnskapen sin på ein effektiv og god måte. I løpet av kort tid har det dukka opp fleire initiativ i USA. Academic earth og You Tube gjer heile forelesingsrekkar tilgjengeleg for alle som er interessert. Forelesingar frå dei største og beste universiteta i USA. Academic Earth tilbyr forelesningar frå Berkeley, Harvard, MIT, Princeton, Stanford og Yale. På desse sidene kan du lære om nesten kva du vil. Under finn du eit døme på ei forelesning om ein introduksjon til antikk gresk historie. For augneblinken topprata på Academic Earth.

Det nærmaste eg veit om som kan samanliknast her i Noreg er NDLA, nokon som veit om andre? Spørsmålet blir; når har dei norske universiteta og høgskolane tenkt å dele med oss andre – eller skal vi vere avhengige av amerikanske universitet?

Endeleg likestilling av skift og turnus

Det er fantastisk at den raud-grønne regjeringa no likestiller skift og turnus. Dette er eit gamalt SV krav som regjeringa no gjennomfører.

Det var i 1996 at Likestillingsombodet peikte på at denne forskjellsbehandlinga var i strid med likestillingsloven. Det førte til at Karin Andersen (SV) saman med kollega Ågot Valle (SV) la fram eit forslag i Stortinget der dei foreslo å likestille skift- og turnusordning. Etterpå er dette ei sak som har blitt behandla og utgreidd under fleire regjeringar og av fleire utval. Skift/turnusutvalet som vart leia av Steinar Holden overleverte den siste utgreiinga den tredje oktober 2008.

Dette er eit viktig steg i retning av å skape eit meir likestilt samfunn, og eit steg på vegen mot at det skal vere lik løn for likeverdig arbeid.

Vi er stolte av at SV har vore med på å få dette til og at det måtte ei regjering med deltaking frå SV til for å få gjennomført dette tiltaket.

Regjeringa legg opp til å komme med eit tillegg til arbeidsmiljøloven, paragraf 10.4 for å få til denne likestillinga. Løysninga går ut på at tredelt turnusarbeid der arbeidstakaren må arbeide minst kvar tredje søndag, no får redusert arbeidstida ved at kvar arbeidstime på søn- og helgedag blir rekna lik 1 time og 10 minutt, og kvar time arbeidd om natta, blir lik 1 time og 15 minutt. På denne måten blir samanliknbart turnusarbeid og heilkontinuerlig skift likebehandla.

Eit stykkje av verda på mobil

No har eg installert ein pluging frå Alex King som skal gjere desse sidene lett tilgjengeleg om du besøker meg med mobil. Gje gjerne tilbakemelding i kommentarfeltet om det ikkje fungerer.

Exit mobile version