Categories
Feature Politikk Sosialisme

Kameraovervaking i Tromsø

kamera
Her er alle overvakingskamera som Datatilsynet har registrert i Tromsø

Debatten om datalagringsdirektivet har ført til at mange er blitt meir opptatt av privatlivet sitt, og tatt til å tenkje på kor viktig informasjon er for fridom. Då tenkjer eg på at ikkje alle veit alt om deg.  Kampen mot datalagringsdirektivet er kanskje den viktigaste fridomskampen i Noreg akkkurat no, men ikkje den einaste. I heile Noreg blir dte stadig fleire overvakingskamera. Tromsø er nok enno ikkje den verst ramma byen, men også her blir du filma titt og ofte. Dessverre veit vi lite om korleis data frå desse kamera blir nytta. Det kan derfor vere greitt å vite kor du finne desse kamera.

På kartet nedanfor har eg merka av alle dei overvakingskamera i Tromsø som er meldt inn til Datatilsynet. Dette er sannsynlegvis «the good guys». Dei har gjort som dei skal, og sagt frå om at dei set opp kamera. Eg har ein mistanke om at det finst mange kamera som ikkje er meldt inn til datatilsynet. Det hadde vore artig å prøvd å leita dei fram. Derfor veit du om eit kamera som ikkje er på lista her? Send meg eit bilete av det tatt med mobilen din, så skal eg få det inn på kartet. Lat oss overvake overvakarane.

Det kan vere feil på dette kartet. Datatilsynet skriv i ein e-post til meg:

Vedlagt finn du oversikt over kameraovervaking som er meldt til oss, frå Tromsø. Kan også sende deg landsoversikta, dersom du er interessert i dette. Eventuelle meldingar som har kome inn sidan 1. november er ikkje med i denne oversikta.

Samstundes er det nokre moment ein må merke seg:

Melding er ikkje det same som løyve. Det at ein har meldt betyr berre at meldinga blir lagt inn i ein base hjå oss, ikkje at vi har gått gjennom den og godkjent den.

Det er mange som ikkje følgjer meldeplikta si, så dette er ikkje noko eksakt tal over kor mange som faktisk har sett opp kamera.

Når ein melder inn kameraovervaking til oss, er det ikkje noko plikt å opplys om KOR MANGE kamera som blir sett opp. Dette gjer at talet på reelle kamera som er sett opp er langt høgare enn talet på meldingar som vi mottek.

Ein må melde kameraovervaking på nytt etter tre år. Når det har gått tre år fell meldinga automatisk ut av vår base. Somme trur at sjølv om dei har meldt for mange år sidan er alt i orden, medan dei i røynda ikkje har følgt plikta si.

Det er den behandlingsansvarlege (ikkje verksemda) si fysiske adresse som skal meldast og dermed kan meldinga sjå ut som om at den gjeld for ein stad, medan overvakinga eigentleg føregår ein heilt annan stad. I somme verksemder blir det til dømes berre sendt inn ei melding for alle filialane i heile landet. Dersom ein søkjer på ein konkret geografisk stad i meldingane, vil ikkje dette kome opp dersom den behandlingsansvarlege held til ein annan stad. Eller i tilfellet med skular kan skulande som blir overvaka «dekkast» over ved at det er kommunen som driv overvakinga.

For å komplisere det heile er det nokre få verksemder/kommunar som har personvernombod. Desse har fritak frå meldeplikta til oss. Ei oversikt over kven som har personvernombod finn du her: http://www.datatilsynet.no/templates/article____1796.aspx.

Så med alle atterhald, er overvakingskamerane i Tromsø kommune:


Vis Kameraovervaking i Tromsø i eit større kart

Eg skal ikkje ha sterke meiningar om kva kamera som er på sin plass og kva er for mange, men lurer på kva du meiner?

Categories
Feature Skole Vidaregåande

SV legg ikkje ned skolar

produksjonsvaken
Biletet viser logoen til produksjonsvaken på Høgtun. I løpet av dagene og natta 21.-22. oktober laga elevane mange ulike kunstverk for å sette fokus på framtida til skolen. Foto: Pål Julius Skogholt

I dag er det blitt brot i fylkesrådssamarbeidet i Troms mellom SV og Ap. Det var ikkje råd for oss å bli samde med AP om den framtidige skolestrukturen i Troms.

Derfor har eg i dag sendt dette brevet til fylkesrådsleiaren:

AVGANG SOM FYLKESRÅD

Med bakgrunn i at det ikkje har vore muleg å komme til semje mellom SV og AP om den framtidige skolestrukturen i Troms og gjennom det heller ikkje semje budsjettet ber eg om å få tre av som fylkesråd umiddelbart.

SV og eg kan ikkje stille oss bak det fleirtalet i fylkesrådet går inn for i desse sakene. For SV er det ikkje muleg å gå inn for ei nedlegging av Skjervøy og Skånland vidaregåande skolar. Det parlamentariske samarbeidet mellom SV og AP vil derfor opphøyre.

Eg er lei for denne utviklinga, og vil takke for eit godt samarbeid i dei tre åra vi har samarbeid i fylkesrådet. Eg håper vi og for framtida kan samarbeide i fylkestinget frå sak til sak. SV ser for seg ei rolle som konstruktiv og løysningsorientert opposisjon.

Med helsing

Pål Julius Skogholt

Denne hausten har ikkje vore den lettaste, verken for meg eller for mange tilsette og elevar i skolane i Troms. Vi har ein krevande økonomisk situasjon i fylkeskommunen. Utdanningssektoren har vore underfinansiert med 30 millionar kroner. Det betyr at vi sto overfor eit val. Anten måtte vi legge ned skolar, eller så måtte vi overføre pengar frå samferdsel til utdanning. Det er reelt sett den einaste måten å unngå store underskott for fylkeskommunen. I dette valet valde SV og Ap ulik retning. SV gjekk inn for å flytte pengar frå samferdsel til utdanning, medan AP meiner det var rett å ta større kutt på utdanning.

Dette er ikkje eit lett val for verken SV eller AP, og for eigen del må eg innrømme at eg har vore i sterk tvil inntil det siste. Det som avgjorde for meg var fleire ting. Men, viktig var den betydninga skolane har for lokalsamfunna sine. Skal fylket kunne vere ein aktør som er med på å utvikle heile fylket kan vi ikkje samstundes legge ned skolane i distrikta. På den andre sida er det ei kjempeutfordring at talet på 15-19 åringar går ned i nesten alle kommunane i fylket i åra fram mot 2030. På eit eller anna tidspunkt må vi anten finne nye løysningar for korleis vi kan drive undervisning i distrikta, eller så vil skolar måtte leggast ned. Det finst ei nedre grense for kor små skolane kan bli. Tida for nedlegging er likevel ikkje no.

skanland_folkemote
Panelet som framla saka for Skånland vgs på folkemøte den tredje november i år. Trine Nørstad er andre frå Høgre

I går (den tredje november) var eg på folkemøte i Skånland. Det gjer stort inntrykk å sjå korleis bygdefolket mobiliserer for skolen sin. Det sterkaste inntrykket gjorde likevel Trine Nørstad. Ho er ein tidlegare rusmisbrukar som har fått hjelp til å komme seg på rett kjøl av det spesielle tilbodet som er på Skånland (les meir hos Fremover). Skolen ligg vegg i vegg med rusklinikken og tilbyr undervisning for dei som er inne til behandling med ekstremt godt resultat.

Tilsvarande gjorde det stort inntrykk å vere på produksjonsvaken som elevane på Høgtun arrangerte i protest mot flytting av skolen sin. Kvar gong eg har vore ute å besøkt vidaregåande skolar i Troms er eg blitt imponert og stolt over å vere på same laget. Det blir gjort enormt mykje godt arbeid på skolane i Troms, og eg er trygg på at det vil halde fram – uansett. For eigen del er det sjølvsagt trist å ikkje lenger få vere ein del av dette laget. Det er likevel underordna.

Vi har hatt ein brei og grundig prosess i SV i denne saka, og fylkesstyret har vore svært tydeleg på kor grensa gjekk for SV. Vedtaka har vore samrøystes, og konsekvensen av desse er at fylkesrådssamarbeidet mellom SV og AP opphøyrer.

Så skal vi gjere det vi kan i dagene og vekene framover for at skolane ikkje skal bli lagt ned.

Categories
Twitter Uncategorized

Mine kvitter denne veka

Powered by Twitter Tools