I dag kom kapitalismen til rommet

Raketten til SpaceX frå ei prøveoppskyting i 2010. Foto: Wikipedia Commons/NASA/Tony Gray and Kevin O'Connell

I dag klokka 9:44 skaut det private selskapet SpaceX opp den første komersielle raketten som skal frakte varer opp til den Internasjonale romstasjonen (ISS). Med dette opnar eit nytt kapittel i tilhøvet vårt til rommet.

Eg kjenner at eg er litt usikker på om eg liker dette eller ikkje. På den eine sida trur eg at skal utforskinga vår av rommet, og ikkje minst bruken vår av rommet skal bli større, så må det fleire aktørar enn offentlege organ som NASA, ESA og JAXA mfl. På banen. På den andre sida vil det i overskodeleg framtid framleis vere slik at det er skattebetalarane som vil måtte betale dei private selskapa for det dei gjer (utanom det som skjer på satellittsida, men det er ei anna historie). Bør vi verkeleg bruke skattepengar på å skape privat profitt? NASA betaler 1,6 milliardar dollar for 12 turar til ISS.

Her er NASA sin video frå oppskytinga

Eg trur framtida vår ligg i å stadig utforske nye horisontar.

“Go West, young man, go West. There is health in the country, and room away from our crowds of idlers and imbeciles.» «That,» I said, «is very frank advice, but it is medicine easier given than taken. It is a wide country, but I do not know just where to go.» «It is all room away from the pavements.” skal Horace Greely sagt ein gong (det er usemje om kven som er opphavet til uttrykket Go West, young man, go West, nokre hevdar det kjem frå John Soule)

Greely sitt råd vart gjeve i samanheng med busettinga av den Amerikanske Westen. Denne busettinga førte med seg store lidingar for den opprinnelege indianarfolket der, men la oss sjå vekk frå det ein augneblink og tenkje over kvar vi no kan gå for å byggje eit betre samfunn for folk.

Eg trur at i alle fall litt av svaret ligg i rommet.

One Reply to “I dag kom kapitalismen til rommet”

 1. Du har rett. Vi kan godt la være å bruke fellesskapets midler til noen som kan tjene på det!

  Vekk med private barnehager – det er bedre at de står uten tilbud enn at noen tjener på dem. Ikke sant?Vekk med private fastleger! De tjener jo på det offentliges penger og ikke minst andres ledelser! Uspiselige mennesker!!!
  Er folk sjuke så får de gå til offentlige sykehus, ikke sant?
  Vekk med de som asfalterer. Veidekke for eksempel. Sugerør i statskassa som går rett til de private eierne. 
  Vekk med arkitektkonkurranser når noe skal bygges. Om ikke staten klarer å tegne det så kan det være det samma!
  Ikke minst – vekk med bønder! De får hvert år masse penger av staten til privat nytte!!!

  Eller – kanskje ikke? Kanskje disse gruppene gjør noe samfunnsnyttig til tross for at de tjener penger på fellesskapet?

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.