Categories
Feature Politikk Troms og Tromsø

Småleg og unødvendig

Øyvind Hilmarsen har lagt fram eit budsjett der det blir kutta hardast i tilboda til ungane. Foto: Høyre

Eg trur dei to orda som best samanfattar Høgre-, Venstre- og Frpbyrådet sitt framlegg til revidert budsjett er småleg og unødvendig.

I morgon vedtar byrådet sitt forslag til revidert budsjett for Tromsø kommune for 2012. Budsjettet innebærer kutt over heile linja, samt auke i dei gebyra som innbyggjarane må betale. Var det nokon som sa skatteletteparti?

Det viktigaste er at dei fleste av kutta ikkje er naudsynte. Grunnen til at kutta kjem er at byrådet reknar med at det ikkje blir utbytte frå Tromskraft i år etter skandalen med Kraft og Kultur i Sverige.

Punkt ein her er at vi ikkje enno veit kva konsekvensar denne skandalen frå Sverige vil bety for Tromskraft. Utbyttet frå selskapet skal vel i hovudsak dekkast av den løpande drifta, den er så vidt eg veit ikkje ramma i særleg grad. Så kan det vere at selskapet bør bygge opp at eigenkapitalen etter det som har skjedd og at utbyttet bør reduserast av den grunn, men sjølv eit moderat utbytte frå Tromskraft vil kunne gjere desse kutta unødvendige. Men, dersom eigenkapitalen er problemet bør selskapet først og fremst sjå på engasjementet sitt innafor olje, ikkje på å redusere på drifta av velferd for innbyggarane i Tromsø.

Det andre poenget her er at Tromsø kommune har fond som kan nyttast til drifta. Dersom det skulle vere slik at vi i eit enkelt å ikkje får utbytte frå Tromskraft så er det ein god grunn til å nytte fondsmidlar for å unngå nedskjeringar som får store konsekvensar.

Det tredje er at byrådet sjølv har valt å bruke 15 millionar på fleire heiltidspolitikarar framfor velferd for innbyggjarane i Tromsø. SV foreslo at dersom høgrepartia meinte dette var ein god ide burde dei finansiere det gjennom eigedomsskatt. Så ville vi sett kva veljarane meinte om det ved neste kommuneval. I staden for har byrådet valt å la ungane våre betale rekninga.

For det er ungane våre som først vil sjå konsekvensane av mange av nedskjeringsframlegga frå byrådet. Dei kuttar den kulturelle skolesekken med 60 000,- kroner. Dei kuttar 238 000,- kroner til ungdomsaktivitet ved Tromstun.  Dei aukar brukarbetalinga ved kulturskolen med 10%. Når det gjeld skolane skriv byrådet (s16):

I tillegg melder enkelte skoler avvik knyttet til drift, da i hovedsak innkjøp av undervisningsmateriell og inventar, som følge av reduksjonen av driftstilskuddet for 2012. En rekke skoler har problemer med å tilpasse seg til denne reduksjonen, men byrådet er av den oppfatning at avvik må tas innen skolerammen.

Altså skolane må pent finne seg i å ikkje bruke meir undervisningsmateriale i år. Har du gjeve elevane det materialet dei treng må dei pent slutte med det resten av året. Derimot finn byrådet rom for å bruke 130 000,- meir på skoleskyss på grunn av innføringa av fritt skoleval. Eit fantastisk tydeleg eksempel på at ideologi er viktigare enn sunn fornuft for dette byrådet. Dei skattelegg innbyggarane ekstra gjennom å auke kostnaden ved SFO med 100 kronar i månaden.

Direkte hyggeleg er heller ikkje det dei skriv her:

Videre ser flere skoler muligheter for å slå sammen klasser fra høsten 2012, men om dette lar seg gjøre, er per nå noe usikkert. For øvrig jobbes det kontinuerlig med å redusere driftskostnader der det er mulig.

Eg synst det er ein god ide å redusere driftskostnadene der det er mulig, men eg er nok usamd med byrådet i kva som er mogleg.

Byrådet skal derimot ha honør for ein ting. Barnevernstenesta har ein prognose på at dei vil bruke 15 millionar meir enn budsjettert i år. Byrådet tilfører tenesta 10 millionar. Det vil kanskje føre til at dei aller vanskelegast stilte ungane ikkje får det så alt for mykje verre.

Eg tenkte det var greitt å ta med heile kuttabellen for byutvikling (s20):

1 Vakanse kommuneplanleggerstilling 250000
2 Øke gebyrsatser på seksjonering/kart/oppmåling 150000
3 Økte gebyrsatser reguleringsplaner 100000
4 Reduksjon prosjekt bydelsløftet 200000
5 Intern fakturering geodata 100000
6 Vakanse reguleringssjefstilling 200000
7 Administrasjon (reiser div) 120000
8 Uteidrettsanlegg reduksjon vedlikehold 300000
9 Parker reduksjon vedlikehold 500000
10 Torg reduksjon vedlikehold 200000
11 Offentlige lekeplasser reduserte innkjøp og reparasjoner 200000
12 Asfaltlapping redusert standard 1000000
13 Busskur innsparing offentlige midler 250000
14 Kantklipping 50000
15 Friluftsområder 50000
16 Gatelys lengere utskiftingstid mørklagte lys 100000
SUM EFFEKTIVISERINGSKRAV 3770000

Kva betyr desse kutta. Her kan vi godt bruke byrådet sine eigne ord. Dei skriv:

 • Tiltaket vil føre til kapasitetsutfordringer som vil kunne begrense kommunens egen planlegging. 
 • altså en reduksjon i reguleringskontorets kapasitet
 • innebærer kutt i reparasjoner av skader på anleggene. Kuttet medfører økt forfall på anleggene med kvalitetsforringelse som konsekvens.
 • Reduksjon i forskjønningstiltak som innebærer kutt i blomster «-tårn» og -krukker, samt redusert klipp og beskjæring av busker.
 • Mindre ressurser til skadereparasjoner og reduksjon i vedlikeholdet medfører kvalitetsforringing av torgområdene.
 • Medfører begrensede reparasjoner og nye innkjøp. Tilbudet i de offentlige lekeplassene vil svekkes.
 • Halvering av aktivitetsnivået vil bidra ti l et redusert standardnivå. Reduksjonen øker sannsynligheten for flere regresskrav.
 • Overlate driften og vedlikeholdet av busskurene til private gjennom reklamefinansiering. Privatisering av busskurene vil gi besparelser i offentlige midler
 • reduksjon i brøytingen av utfartsparkeringene. Vil kunne bidra til mer ustrukturert parkering på offentlig vei og eventuelle utfordringer i forhold til optimal trafikksikkerhet.
 • Pærer vil skiftes sjeldnere og medfører til at mørklagte lys forblir mørklagte litt lengre enn i dag. Reduksjon i W-styrke gir litt svakere lysforhold.

 

Altså kutta fører til at byen blir styggare, meir utrygg, planlegging vil ta lengre tid, det blir meir reklame og komersialisering av det offentlege rom og kommunen vil måtte betale erstatning for øydelagte bilar oftare. Lurt!

Helse og omsorg rapporterer om eit overforbruk på 36 millionar. Eg som trudde at hovudargumentet for parlamentarisme var betre politisk kontroll slik at denne typen overforbruk ikkje skulle skje. Vi har med andre ord betalt 15 millionar for fleire heiltidspolitikarar som ikkje leverer det dei skulle. Lurt!

Innsparingstiltaka på dette området er interessante. Dei aukar sakshandsamingsgebyret på startlån. Dette er lån til dei som i utgangspunktet treng hjelp med å få lån. No blir det dyrare. Vidare vil byrådet kutte ein million til dagsentertilbodet for unge demente på Sør-Tromsøya sjukeheim med ein million. Dei vil kutte ned eit tiltak som er med på å få ned sjukefråveret og gje tryggar jobbsituasjon for vikarar i kommunen. Der skal dei spare 2,8 millionar for, som dei skriv «Prosjektet har levert sin første delrapport, og byrådet ser at prosjektet er i rute i henhold til mål som er satt». Då er jo det einaste fornuftige sett med Frp-briller å kutte prosjektet. Utruleg men sant. Jamt over påstår byrådet at desse kutta kan gjerast «uten at dette viktige tilbudet forringes vesentlig.» Kven trur dei eigentleg at dei lurer?

Eg har blitt meir og meir forundra etter som eg har lest dokumentet frå byrådet.

Anten er høgrepolitikk verre enn eg hadde trudd, eller så ligg det ein skjult agenda her som eg ikkje har forstått.

Kva trur du?

 

Categories
Troms og Tromsø

Det meste går galt

Det meste går galt for høgrebyrådet i Tromsø. Høgre, Frp og Venstre sørgjer for at

 • Ikkje blir det innfartsveg
 • Ikkje blir det asfalt
 • Ikkje blir det tid til varme hender i eldreomsorgen
 • Ikkje blir det blomster i parkane
 • Ikkje blir det opne idrettsanlegg

Derimot blir det fleire godt betalte heiltidspolitikarar

Kan det ha samanheng med politikken, tru? Næh..

 

Categories
Politikk

Lovleg narkotika?

Opiumvalmuer
Er den beste måten å stoppe narkotikaen på å gje bøndene eit alternativ til å dyrke opium? Biletet er frå ei lovleg avling i Tasmania. Foto Speedy_MSD/Flickr

I dag er narkotika ulovleg i så godt som heile verda. Det er nokre unntak. Du kan tygge koka i Bolivia, røyke hasj i Nederland og Portugal. Du kan nok og lovleg tygge khat i nokre land. Men, det er vel omtrent det. Likevel omset narkotikaindustrien for store summar. I 2005 reknar FN med at det vart omsett narkotika for 2115 milliardar kroner. Det gjer narkotika til verdas tredje største handelsvare i følgje Store Norske Leksikon.

Kampen mot narkotika er i stor grad ein fiasko. Bruken og produksjonen av narkotika går ikkje ned, men held seg ganske stabilt på global basis i følgje FN. Narkotika tar mange liv gjennom bruk, gjennom kriminalitet og gjennom «the war on drugs». 50 000 menneske er blitt drept i Mexico sidan 2006 som ein følgje av opptrappinga av krigen mot narkotika der.

Dette har fått mange til å hevde at det er på tide å legalisere narkotika. Kostnaden med krigen er så stor at det ikkje er verd det. Dessutan, er jo både alkohol og tobakk farlegare seier mange, men likevel lovleg.

Eg synst dette er ein besnærande tanke. Det kan godt tenkast at skatteetaten vil vere flinkare til å begrense narkotikaomsettinga i Noreg enn det politiet er. Det kan godt tenkast at å få omsettinga inn i ordna former vil redusere bruken, sjølv om eg ikkje trur det. All erfaring frå alkoholomsetting og bruk viser ein klinkande klår samanheng mellom tilgjengelegheit og bruk. (Derfor er det ganske fortvilande at byrådet i Tromsø vil ha totalt frislepp på alkoholomsettinga i byen, når vi veit kva problem alkoholen skaper). Eg reknar det som ganske sikkert at det blir meir enn eitt narkopol i Noreg.

Derimot eg trur vi kan seie ganske sikkert at å gjere narkotika lovleg vil redusere vald og ein del vinningskriminalitet.

Eg trur vi kan vere samde om to ting i denne debatten. Det første er at dagens narkotikapolitikk ikkje har fungert. Vi har ikkje klart å stoppe korkje bruk, import eller sal av narkotika. Vi har ikkje klart å fjerne overdosedødsfall og liknande.

Det andre eg trur vi kan vere samde om er at vi ikkje treng fleire rusmiddel i samfunnet vårt, vi treng ikkje den auka bruken legalisering av narkotika vil medføre. Samfunnet blir ikkje betre av det, og sjølv om rus kan vere behageleg blir vi ikkje lykkelegare over å kunne ruse oss oftare og sterkare.

På sett og vis kan det då verke som om valet vi står over for er å anten auke rusbruken her heime for å redusere valden i Mexico og andre stader, eller å halde fram som no.

Eg trur dette blir heilt feil tenkjemåte. Dersom vi skal stoppe narkotikaen må vi byrje ein heilt annan plass.

Kvar startar det heile? Kvar kjem hasjen, kokainet og heroinet frå? Dersom vi ser bort frå syntetiske narkotika kjem all narkotika frå ein bonde. Dei fleste av desse bøndene er fattige og bur i Burma, Afghanistan, Marokko, Bolivia eller Colombia. Nokre har og drivhus i kjellaren her i Tromsø, men det er ei anna gruppe.

Dersom vi då skal stoppe flaumen av narkotika er det vel ganske enkelt vi må stoppe bøndene. Til no har vi prøvd å gjere det gjennom å sprøyte markene, brenne avlingane og rive opp plantene.

Eg trur det finst betre måtar.

Så, mitt forslag til konklusjon er å bruke pengane vi i dag nytta på «war on drugs» på å gje bøndene god pris for andre varer enn narkotika, før vi går til legalisering.

Eg er i tvil i denne saka, men til dags dato er eg ikkje overtydd om at legalisering er lurt, men eg er overtydd om at dagens politikk ikkje er lur.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.

 

Kim-Andre skriv interessant om saka her