Categories
Skole Troms og Tromsø

Byrådet kuttar på skole

Reelt sett kuttar byrådet (H, V og Frp) driftsbudsjettet til skolane i Tromsø med 6,2 millionar kroner i forslaget til budsjett for neste år. Det talet kjem du til om du trekk ut utgiftane til lønsvekst og pensjonskostnader. Det betyr at eit allereie trangt budsjett blir enno trangare. 

Utdanningsforbundet har spurt sine tillitsvalde om korleis dei opplever situasjonen i tromsøskolen etter budsjettkutta i fjor. Dei fortel om større grupper, mindre tid til å følgje opp kvar elev. Det har spesielt gått ut over dei praktisk-estetiske faga. Tillitsvalde fortel om at dei må leite i søppelcontainarar for å finne materiale dei kan bruke.

I denne situasjonen meiner eg det blir feil å skulle satse stort på PCar til alle elevane i ungdomsskolen. PCar er ein god ide, men først må basis på plass. Vi må ha nok og dyktige nok lærarar, vi må ha undervisningsmateriell og det må vere rom for å bruke samfunnet rundt skolen i undervisninga.

Eg har vore i kontakt med forskarar inanfor skole, og dei fortel at det ikkje finst dokumentasjon på at PCar til alle elevane i ungdomsskolen gjev høg læringseffekt. Det finst heller ikkje dokumentasjon på det motsette. Det finst imidlertid mykje anekdotisk bevis for at PCane kan bli eit uromoment i skolen spesielt om det ikkje blir følgt opp med nok lærarar, og nok lærarar som har lært å bruke PC i undervisninga. Dette skriv og Krumsvik et al om:

Som denne intervjupassasjen illustrerer tydar våre funn i studien på at ein del lærarar i utvalet vårt opplever at dei ikkje lenger er herre over kva for undervisingshandlingar som skal gå føre seg

Og

Elevar på VG1 rapporterte generelt meir eigen utanomfagleg bruk av PC samanlikna med elevar på VG3 (p<0.01). Elevar på lågare årssteg rapporterte også at dei i større grad blei forstyrra av eigen utanomfagleg bruk.

Det er då mogleg å tru at utfordringane med utanomfagleg bruk av PC kan bli enno større i ungdomsskolen. Så betyr ikkje dette at det er feil å satse på PCar. Men eg meiner det er viktigare å satse på læraren. Og, å bruke mykje pengar på PCar før læraren er oppøvd i korleis den endringa i undervisningssituasjonen skal handterast kan vere kontraproduktivt. Kanskje skulle vi prøvd dette i nokre få skolar og evaluert skikkeleg før vi rullar det ut til alle?

Eg har ikkje fått studert heile budsjettet i detalj, det kjem meir på denne bloggen etter kvart.

Categories
Politikk

Røkke, Roger og røveri

Kjell Inge Røkke kontrollerer ti prosent av kvitfiskkvota i Noreg. Skal han få halde fram med det? Foto: andlun1/flickr

Kjell Inge Røkke har skaffa seg kontroll med 10 prosent av den norske kvota på torsk og anna kvitfisk. Desse trålkonsesjonane vart i utgangspunktet delt ut av ein einaste grunn. Dei skulle gje fiskeindustrien stabile leveransar av råstoff. Dersom dei ikkje oppfyller dei vilkåra lenger så er og grunnlaget for konsesjonane borte.

Dette er hovudgrunnen til at Roger Ingebrigtsen sitt forslag blir heilt feil, sjølv om intensjonen kanskje er god. Det at vi skulle kjøpe attende ein fiskerett frå Røkke blir å gje Røkke ei gåvepakke. Grunnen til at denne diskusjonen i det heile tatt er komen opp er jo at Røkke sine trålarar ikkje lenger oppfyller vilkåra som gjev dei rett til å fisk. Då er det einaste logiske å ta frå Røkke retten til å fiske. Det å skulle kjøpe kvotene tilbake frå han blir som å kjøpe ein ny å betre bil til ein råkøyrar så ho kan køyre for fort på ein tryggare måte.

Roger Ingebrigtsen seier i følgje NRK Nordnytt:

Statssekretær Roger Ingebrigtsen er kritisk til Kjell Inge Røkke og Aker Seafoods i nord og ønsker å opprette et statlig ressursselskap som har midler til å kjøpe tilbake trålkvoter.

Dersom vi skulle følgje opp dette to gonger. Først vart kystbefolkninga røva, så blir vi røva for pengar for å kjøpe tilbake den same fisken.

Dersom Røkke ikkje oppfyller vilkåra i konsesjonane om å levere fisk til landanlegga må han miste konsesjonane. Men, vi bør og gjer enoko med trålflåten i det heile. Kystflåten er no blitt så god at han klarer å levere fisk heile året. Då er det ikkje lenger grunnlag for å halde oss med ein kapitalintensiv trålflåte. Kystflåten legg i større grad igjen pengar i kystsamfunna enn trålflåten, medan trålflåten i større grad legg igjen pengar i bankane. I dag har trålflåten ca 30% av kvitfisken medan konvensjonell flåte/kystflåten har 70%. Vi bør sette oss eit mål om å endre dette til 90/10 i løpet av ein tiårsperiode. Det vil Nord-Noreg vinne på.

Og vi slepp å kjøpe ut Røkke.

Categories
Politikk

SAS og bannskap

Eg høyrde Bård Hoksrud på Dagsnytt 18 i dag. I følgje han har Trond Giske gjort alt galt. Eg skulle likt å høyrt Hoksrud sin reaksjon om Giske hadde bidratt til konkurs i SAS. Då skulle du høyrt på halloi. Plutseleg hadde vi stått der utan flysamband mange stader og med monopolistprisar alle andre stader.

Eg er ikkje glad for det som skjer i SAS, eg liker ikkje å bruke skattepengar på private selskap, men dessverre er vi i ein slags tvangssituasjon her. Eg er ganske sikker på at det har vore ytre ein del ord i den politiske leiinga i departementet som ikkje eignar seg på trykk i den siste tida. Likevel meiner eg Giske si løysning nok er den minst dårlege i dagens situasjon.

Det aller viktigaste no er å trygge framtida og stabiliteten i Widerøe. Widerøe er eit viktig kollektivtrafikkselskap i store delar av landet. Dei grønne måsane er viktige der det ikkje finst tog. Eg håper dei tilsette får til å kjøpe selskapet, også drøymer eg om at Widerøe blir eit samvirkeselskap eigd av kundane og dei tilsette. Det ville gjeve godt grunnlag for drift og eit selskap som tar kundane sine behov på alvor. Det viktigaste hadde likevel vore at det hadde vore demokratiserande.

Categories
Politikk

Med lov ikkje våpen skal landet byggast

Politiet i Storbritannia bruker ikkje alltid våpen, men ved behov. Foto: kenjonbro på flickr

Politiets fellesforbund har vedtatt at dei synst politiet skal kunne bære våpen heile tida. Eg er usamd i at dette er fornuftig.

Eg har stor forståing for politiet sine ønskar. Dei skal utføre tøffe oppdrag. Oppdrag som kan vere farlege og der våpen kan gjere oppdraget lettare og tryggare å gjennomføre for politiet.

Men, eg synst vi skal starte denne diskusjonen i den andre enden. Korfor har vi eit politi? Vi har politi for å skape tryggleik for folk flest. Vi skal ikkje gå rundt å vere redde for liv, helse eller eigedom. Politiet passar på, og om noko skulle skje så finn dei ut kven som har gjort noko galt og arresterer denne. Og nettopp tryggleik for allmennheita er det viktigast.

Eg må innrømme at mi subjektive oppfatting av kor trygg eg er vil bli redusert om politiet tar til å gå med våpen. Eg veit at når eg er i andre land der politiet bær våpen så gjev det meg ei sterk kjensle av utryggleik.

Eg blir redd.

Eg trur ikkje eg blir redd fordi våpnet er eit symbol på at eg er i eit utrygt land, eg blir redd fordi eg ikkje kjenner meg trygg på at våpnet blir brukt rett.

Eg tenkjer at våpnet kan bli mista eller stelt.

Eg tenkjer at politimannen kan gå amok.

Eg tenkjer at det kan vere for lett å ty til våpnet som svar i ein uoversiktleg situasjon.

Eg tenkjer at om politiet har våpen heile tida vil og forbrytarane skaffe seg våpen.

Nokre av desse tankane er sikkert utan bakgrunn i verkelegheita, men tankane er der uansett.

Eg meiner at politiet skal ha god tilgang til våpen. Eg meiner alle politibilar skal vere utstyrt med våpen. Eg meiner terskelen skal vere låg for bevæpning i spesielle situasjonar. Men, eg vil at det skal vere behov for å tenkje seg om før våpnet blir brukt. Eg meiner tankepausen bør vere lenger enn den tida det tar å trekke.

Eit våpen er eit verkty. Eg trur ein vel å bruke dei verktya som er lettast tilgjengelege. Eg trur ikkje våpen skal vere det verktyet det skal vere enklast å ty til.

Les også dette gode innlegget av professor ved Politihøyskolen, Johannes Knutsson

Categories
Politikk

Eg burde

Eg burde sagt noko lurt om formueskatten. Dei forløysande orda som gjer at alle forstår at skatt er naudsynt.

Eg burde sagt noko lurt om Røkke. Noko som gjorde at alle forstår at fisken tilhøyrer folket og ikkje kapitalen.

Eg burde sagt noko lurt til Obama. Noko som fekk han til å slutte med feige dronedrap på uskuldige i Pakistan og Jemen,

Eg burde sagt noko lurt om sjukehusa. Noko som gjorde at fagfolka fekk jobbe, og politikarane tok ansvaret.

Eg burde sagt – men eg gjekk heller ein tur på ski

 

 

Exit mobile version