Dei døyr ved grensene våre

Sidan 1988 har minst 19144 menneske døydd ved dei europeiske grensene. Dei fleste har drukna. Sist no omkom nesten 300 menneske utanfor Lampedusa. 

VG skriv:

Fiskere fra Lampedusa har sagt at de under besøket vil tute i hornene for å protestere mot Europas innvandringspolitikk. Det er ofte fiskerne som må komme flyktninger til unnsetning når de holder på å drukne utenfor øya

Dette viser litt av omfanget:

grensedod

Eg er ikkje heilt sikker på kva svaret er. Det er nok ikkje å slå alle dører opp på vidt gap.Men det er heller ikkje å stenge grensene på ein slik måte at folk blir tvungen til å bruke kriminelle bandar eller rotne båtar for å komme seg til Europa.

Eg er heilt sikker på at dette heng saman med fattigdom og krigføring i mange land. Det er derfor skremmande at den nye regjeringa vil redusere bistanden til fattige land. Så kan vi nok godt diskutere om bistanden fungerer godt nok og om ting kan gjerast betre. Men det blir ikkje færre flykningar av å redusere bistanden.

Utanfor Lampedusa i 2007. Foto: Sara Prestiani/noborder networks
Utanfor Lampedusa i 2007. Foto: Sara Prestiani/noborder networks
Cayuco, denne er frå i nærleiken av Kanarieøyane. Foto: noborders network
Cayuco, denne er frå i nærleiken av Kanarieøyane. Foto: noborders network

Kva synst du, korleis kan vi best unngå at folk døyr ved Europas grenser?

Denne artikkelen i VG er verd å lese:

– Foreldrene som bringer med seg barna sine vet at de risikerer livet. De har kommet fram til at det ikke er håp der de er, og de har håp om å skape seg en bedre fremtid ved den desperate flukten, sier Jan Egeland til VG.

Buuu og bravo

Bravo til nobelkomiteen som gav oss ein prisvinnar som ikkje gjev oss ein flau smak i munnen slik det var med EU i 2012 og Obama i 2009. No beveger komiteen seg i retning Nobels testamente.

Buuu til den nye regjeringa. Ikkje nok med at dei vil privatisere skolane men dei vil og ta frå oss fisken. Og det vil dei gjere utan å prioritere.

 

Bravo til Suzanne Kaluza som har gjort sitt for å vise kva konsekvensen av den nye regjeringa sin reservasjonsrett for legar vil bety:

Det er lettvint å hevde at saken kan løses ved å avtale bruk av andre leger når behovet oppstår. Ofte sier ikke en kvinne at temaet for timen er prevensjon eller abort når hun bestiller konsultasjon. Da vil hun måtte sendes ut av legekontoret igjen med beskjed om at hun må oppsøke en annen lege for å få hjelp. For en ung kvinne i en sårbar situasjon er dette en unødvendig tilleggsbelastning.

Eit bravo og til til Los Angeles Times som ikkje lenger vil trykke lesarinnlegg frå klimafornektarane:

Simply put, I do my best to keep errors of fact off the letters page; when one does run, a correction is published. Saying «there’s no sign humans have caused climate change» is not stating an opinion, it’s asserting a factual inaccuracy.

Så vil eg berre ønske god helg og avslutte med å spørre som Geir Seljeseth:

 

Ei regjeringserklæring med fine ord

Erna Solberg
Erna Solberg har lagt kalkulatoren heime då regjeringserklæringa vart forfatta. Foto: Kjetil Ree/Wikimedia Commons

No har eg lest gjennom regjeringserklæringa. Hovudinntrykket av erklæringa er at alt skal bli betre, og ingenting skal bli verre. Eg klarer ikkje å sjå noko prioritering i denne erklaæringa. Vi skal få eit lærarløft, opptrapping av psykiatri, rusbehandling og kreftbehandling, det skal bli betre og lengre vegar, vi skal få auka innsats på ei heil rad område, og vi skal få lågare skattar. Alt dette er glitrande, men korleis skal alt dette betalast for. Det einaste kuttet eg ser er kuttet i byråkrati som ikkje er naudsynt. Eg er ikkje usamd i at vi sikkert kan gjere ting meir effektivt i det offentlege, men så veldig mange titals milliardar kan det ikkje bli.

Med andre ord, det gamle kalkulatorpartiet Høgre har lagt kalkulatoren igjen heime. Eller er det noko dei ikkje fortel oss i denne erklæringa?

Det er nokre område der dei fine orda i erklæringa ikkje heilt klarer å skjule den brutale sanninga bakom orda. Ein ser det tydeleg på arbeidslivspolitikken. Det skal normalarbeidsdagen utvidast. Det betyr at mange av dei som jobbar i sørvisnæringane og mange andre stader vil få mindre betalt for å jobbe i den tida vi andre får lov til å vere saman med familie og venar. Hyggeleg.

Det er heller ikkje vanskeleg å sjå det i fiskeripolitikken. Alle kvotar skal bli tidsuavgrensa, og flåten under 11 meter skal strukturerast. Høgre går altså inn for å privatisere fisken vi eigentleg eig i fellesskap. Eg reknar med at ingen skal måtte betale for dette heller. Eg kan ikkje anna enn oppfatte dette som eit ran av fellesskapet sine ressursar.

Innafor skolesektoren er det mange fine ord. Ein del ting kunne godt stått i SV sitt program. Det som ikkje kunne stått der er at det skal bli eit frislepp av privatskolar. Dei skal i alle fall i første omgang ikkje få ta ut utbytte, men det vil likevel bety ei utarming av den offentege skolen. Det kan bli vanskeleg å halde oppe breidda i tilbodet i den offentlege skolen, særleg den vidaregåande skolen, om dei private tiltrekk seg mange elevar.

Erklæringa er omfattande, og desse tre eksempla var nettopp berre det, eksempel. Du finn mange fleire om du les dokumentet.

Det er nokre få område eg håper denne regjeringa får til noko. Eg håper at Segway blir tillatt, men det er no en detalj. Av dei større tinga som eg håper blir gjennomført er at vi får ein nasjonal helseplan og at helseforetaka blir lagt ned. Det er og spennande om dei faktisk får til å overføre makt og myndigheit frå staten til kommunane.

Det står ingen plass i erklæringa at dei skal spise barn til frukost i den nye regjeringa. Eg håper det stemmer.

Sjølve erklæringa finn du her

Gjer Stortinget til ein betre reiskap for folk

image
Olemic Thomassen kan vere med på å gjere Stortinget meir tilgjengeleg for folk. Foto: Johannes Jansen/norden.org

Olemic Thommessen skal bli ny stortingspresident. Han har saman med resten av presidentskapet moglegheit til å gjere Stortinget til ein betre reiskap for det norske folket.

Noreg er eit sentralstyrt land.

Stortinget, departementa, dei tunge organisasjonane, lobbybyrå og dei store politiske redaksjonane ligg i Oslo. Dei kretsar rundt eit ganske lite miljø. Stortinget er kanskje den institusjonen som vi lettast kan endre på for å gjere noko med dette. Stortinget er og, som folket sine direkte representantar dei som lettast burde sjå dette problemet og gjere noko med det.

Tilgang til den statlege makta i form av Storting og regjeringsapparat gjer det naudsynt for alle andre å vere tilstades i Oslo. Kunne vi spreidd den direkte statlege makta, kan vi og spreie dei som gjev innspel og styrer denne makta gjennom å vere med å sette dagorden.

På mange måtar vill ei spreing av departement utover landet vore det beste og enklaste grepet. Eg synst det er ein god ide, men det er ein langsam og tung prosess. Det ville uansett berre bli eit eller to departemnt som ville blitt flytta på enden av ein slik prosess.

Eg trur ein enklare måte ville vere å endre Stortinget sin arbeidsmåte. Ein enkel måte er å gjere annakvar veke møtefri. Det vil gje representantane høve til å vere heime i det miljøet dei skal representere i alle fall halve tida. Eg trur kvar ein bur og kven ein snakkar med har betydning for kva ein meiner og kva ein legg vekt på. Kven du treff på butikken, kva for ei avis du får levert på døra om morgonen og kva distriktsprogram du høyrer på radioen og ser på TV påverkar deg. Det gjeld og stortingsrepresentantar.

Dersom dette skulle fungere etter intensjonen må det gjelde meir enn berre stortingsrepresentantane. Det må følgjast opp med at Stortinget pålegg representantane å ha lokale kontor. I tillegg er det slik at Stortinget betaler for omtrent ein rådgjevar til kvar Stortingsrepresentant. Det må bli ein føresetnad at desse jobbar og har kontoret sitt lokalt, ikkje på Stortinget. Dei lokale kontora kunne Stortinget med fordel leigd på det lokale rådhuset, eller lagt til lokale statlege institusjonar som NAV. Med eitt ville fleire ha tilgang til dei politiske prosessane. Det ville gjere lokal- og fylkesavdelingar av andre organisasjonar potensielt viktigare og kunne bidra til ei maktendring vekk frå sentralleddet også i desse.

Ein måtte sjølvsagt sørgja for at alle desse nye kontora hadde tilgang til moderne og krypterte videosamband slik at det er mogleg å delta i partiinterne møte utanå vere i Oslo. Slik ville ein og kunne ha komitemøtar utan at alle var samla i Stortingsbygninga.

Kva er argumenta mot ei slik ordninga? Eit av argumenta vil kunne vere at Stortinget kunne bli svekka som diskusjonsarena og stad der meiningar møtest og brynest mot kvarandre når representantane sjeldanare er samla. Eg vil hevde at Stortinget i liten grad fungerer slik. Det er liten grad av diskusjon. Den foregår andre stader. Det som foregår i det offentlege er skodespel og førehandsskrive. Den reelle debatten går føre seg i media og bak lukka dører. Det er ikkje eit tap om vi får mindre av det skodespelet som vi ser i stortingssalen.

Eit argument mot kunne vore kostnaden. Det meiner eg er eit dårleg argument. Først og fremst fordi kostnad ikkje er eit godt argument mot eit betre demokrati, men og fordi at om ein flyttar mange av rådgjevarane ut av Stortinget ville store kontorlokale sentralt i Oslo bli tomme. Sal av desse bygningane ville sannsynlegvis dekke kostnaden med lokale kontor rundt i landet.

Eit tredje argument er at dette vil verke motsatt av det eg håper. Avstand vil gjere at regjeringa og departementa ville få friare hender og partileiinga ville få sitte i fred og kokkelure. Eg trur ikkje det ville skje, fordi Stortinget trass alt ville vere samla annkvar veke. Om det ikkje er spørretime kvar veke gjer ikkje kontrollen med regjeringa dårlegare.

Alt i alt meiner eg dette er verd eit forsøk. Blir du med på forsøket, Olemic?

Nedturen startar for Krf og Venstre

Så ser det ut som vi skal få ei ny regjering. Det skal nok.svært mykje til for at Høgre og Framstegspartiet ikkje blir samde om ei regjeringserklæring og fordelinga av ministerpostane. (Sjølv om det blir vanskelgare om Erna følgjer rådet mitt). Eg trur og gårsdagen var toppunktet for Venstre og Krf si makt i denne stortingsperioden. No startar nedturen.

Så er det store spørsmålet, kva kjem den nye regjeringa til å gjere, kva har dei lyst til å gjere og kva får dei lov av Stortinget til å gjere?

Her er mi liste over ting eg trur kjem til å skje, og då tar eg ikkje med ting som er dekt av samarbeidserklæringa mellom H, Frp, Krf og Venstre. Dokker får og tilgje meg at det blir mest fokus på det eg meiner er negativt.

* Det kjem til å bli endringar i arbeidsmiljøloven. Det vil bety lengre normalarbeidsdag og mindre overtidsbetaling
* Den siste resten av fiskeriressursane blir privatisert, i alle fall i gavnet, men kanskje og i namnet
* Det vil bli «frislepp» for gruveindutrien
* Endring i praktisering av naturmangfaldloven vil bety meir scooterkøyring og eit mindre bastant vern av nasjonalparkar og liknande. (men kanskje får dei fart på skogvernet?)
* Noreg vil tydeleg stille seg på Israel og US si side i konflikta i Midt-Austen (OK, det står i samarbeidserklæringa)
* Meir av veg- og samferdselspengane vil gå til sentrale strok
* Tollvernet for landbruket vil bli bygd ned, men ikkje forsvinne.
* Styra i statlege selskap vil få såkalla profesjonelle styremedlemmar, tilfeldigvis vil dei aller fleste vere medlem i eller støttespelar til dei borgarlege partia.
* Vi vil få karakterar i barneskolen
* Vi vil få fleire private aktørar i helsevesnet. Dei aller fleste av desse vil vere komersielle aktørar.
* Bistandspengane vil i større grad bli brukt der det gagnar Noreg og ikkje der dei gagnar verdas fattige.
* også vidare

Så vil kanskje mange spørre seg, vil ikkje Venstre og Krf sørge for moderering av desse framlegga? Eg trur ikkje det. Venstre er om mogleg meir ekstreme enn Høgre og Frp på mange ting, og realiteten er at Erna har balletak på Venstre og Krf. Realiteten er at H og Frp vil ha fleirtal med anten Sp eller Ap der ikkje Krf og Venstre allerie er samde.  Svært mange endringar vil ikkje formelt trenge vedtak i Stortinget. Dersom Venstre og Krf i noko særleg grad stemmer for instruksjonsvedtak i Stortinget. vil det få konsekvensar for samarbeidsavtalen. Då blir det opna for oljeboring i Lofoten etc umiddelbart.

Eg trur Venstre og Krf har sett seg i ein vanskeleg situasjon. Dei vil vere avhengig av godvilje frå Siv Jensen og Erna Solberg. Eg trur dei vil ha lite reell makt i Stortinget. Kanskje kan dei bli redda av Solberg si uvilje mot å sende dei i klørne på Ap.

Vi får sjå