Eit godt budsjett for Tromsø

På onsdag la opposisjonen fram eit felles alternativ til byrådet sitt budsjett for Tromsø. I dette budsjettet finn vi rom for å:

  • Auke med 40 lærarstillingar
  • Bygge 200 kommunale utleigebustader
  • Auke støtta til dei fattigaste i Tromsø ved å legge SIFO sine satsar til grunn.

Dette er gode saker som SV er godt nøgd med. Dette får vi råd til mellom anna gjennom å kutte uviktige ting som høgresida vil bruke pengar på. Vi foreslår å kutte:

  • Politiske rådgjevarar 4 millionar
  • Konsulentbruk  7 millionar (det meste går til å førebu privatisering og konkurranseutsetting)
  • Redusert bruk av private vikarbyrå 2 millionar (desse kostar omtrent dobbelt så mykje som kommunale vikarar)
  • Ikkje konkurranseutsette sentralkjøkken og heimetenesta, 8 millionar

No har Høgre og Framstegspartiet gått saman i finanskomiteen om å kutte eigedomsskatten med over seks millionar, kutt som vil gå utover tenestene til innbyggarane i Tromsø. H og Frp vil ikkje seie noko om konsekvensar av dette kuttet, men eg tviler på at dei vil kutte i konsulentbruken sin.

Det er skilnad mellom høgre og venstre også i kommunepolitikken. Det kan det ikkje herske tvil om.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.