Badeland, bompengar og meir på kommunestyremøtet

Onsdag 15. juni er ein historisk dag for folkestyret i Tromsø. Det er kanskje litt store ord, men det viser gleda mi over at då startar det siste kommunestyret i Tromsø under byrådsmodellen. Frå og med første juli går Tromsø tilbake til formannskapsmodellen som styringsform i Tromsø. Eg er sikker på at det vil føre til betre beslutningar i Tromsø.

Kommunestyret vil derfor naturleg nok handle mykje om den nye styringsmodellen. Vi skal vedta alt av reglement, reglar og velge komitear og alt anna som høyrer til. Eg gler meg til den debatten.

Men, kommunestyret skal sjølvsagt ikkje berre handle om korleis vi organiserer oss. Den kanskje aller største saka er vedtak av reguleringsplan for Templarhemen, altså for det nye folkebadet i Tromsø. Det er ikkje ein hemmelegheit at eg ikkje er heilt fornøyd med forslaget slik det ligg no. Eg liker ikkje at det ligg an til at vi kjem til å ta litt av Tromsømarka for å få realisert dette prosjektet. Hovudproblemet er ikkje dei få metrane som badet glir inn i marka. Hovudproblemet er følgjeverknadane. Dersom følgjane blir at tilhøva for skiidretten ikkje blir gode nok og at vi må bygge ned heile Grønnåsen med skianlegg så blir dette vanskeleg for meg og for SV å akseptere. Eg har tidlegare sagt kva eg meiner om den saka i dette innlegget.

Vidare har vi mange reguleringssaker. Rødhettestien har det vore ein debatt om. Kor høgt skal utbyggaren få lov til å bygge. Det har blitt ei litt kinkig sak på grunn av usemje om tolking av det forrige vedtaket i saka. Eg trur no det blir fleirtal for innstillinga frå byutviklingskomiteen. Forøvrig ser det ut til at eg skal bli nestleiar i den komiteen i den nye modellen, så du kan godt rekne med at det blir meir skriveri om regulerings- og byplansaker på denne bloggen framover.

Gladsaka Otium

Sjølve gladsaka over alle gladsaker i dette kommunestyremøtet blir vedtaket om reguleringsplan for nye Otium. Byen har stort behov for nye og fleire sjukeheimsplassar. Det er derfor direkte vakkert at vi no vedtar endeleg reguleringsplan for dette prosjektet. Bygginga er så smått i gang, og kan no starte for alvor. Så er realiteten at vi ikkje er i hamn når Otium er ferdig. Behovet for sjukeheimsplassar kjem til å auke, så det er berre å starte planlegginga av neste sjukeheim før Otium er ferdig.

Bompengar er ikkje akkurat ei gladsak. Det er verken populært eller artig å pålegge nye avgifter. Samstundes ser vi at det er heilt naudsynt å få ei stor satsing på infrastruktur i Tromsø, for bussane, dei som går, dei som syklar og for dei som køyrer. Det er dyrt å bygge nytt og å vedlikehalde det v har og det nye. Så kunne vi sjølvsagt ønska oss at dette var fullfinansiert av staten, men sånn er det ikkje. Tvert i mot, skal vi få statleg finasiering må vi bidra sjølv. Det vi bidrar med er bompengane. I dette kommunestyret skal vi berre ta stillign til sjølve prinsippet, vi skal ikkej diskutere kvar betalingspunkta skal vere. Det treng vi ein lang offentleg debatt om. Det er uansett bra at det no ser ut til alle (unntatt Frp) er samde om at dette er naudsynt.

Det er mange fleire saker. Saksliste er under her. Berre spør, så skal eg prøve å svare. Alle sakspapira finn du her.

Sakslista

 • 117/16 PLAN 1822 – REGULERINGSPLAN STORHAUGEN
 • 118/16 PLAN 1800 OTIUM BO OG VELFERDSSENTER – TIL ENDELIG VEDTAK
 • 119/16 PLAN 1811 – RØDHETTESTIEN 2, 119/2840
 • 120/16 PLAN 1810 – OMRÅDEREGULERING TEMPLARHEIMEN TIL ENDELIG VEDTAK
 • 121/16 SAKSFREMLEGG – TIL ENDELIG VEDTAK – REVIDERT PLAN PLAN 1819 – STRANDKANTEN K10, 119/4045 – UTARBEIDING AV DETALJREGULERING AV EIENDOMMEN
 • 122/16 TRANSPORTNETT TROMSØ
 • 123/16 INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2019
 • 124/16 OPPREGULERING AV FESTEAVGIFT OG KAMPANJESALG AV FESTETOMTER
 • 125/16 TROMSØ KOMMUNES PLANSTRATEGI 2016 – 2019
 • 126/16 ÅRSMELDING 2015
 • 127/16 TROMSØ KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015
 • 128/16 ØKONOMISK INTERNKONTROLL – RAPPORTERING PR. 31.12.15
 • 129/16 KAPASITETSØKENDE TILTAK VED SELNES, ERSFJORDBOTN OG TROMSDALEN SKOLER
 • 130/16 HØRING – FORSLAG OM OPPHEVELSE AV LOV OM SERVERINGSVIRKSOMHET – SERVERINGSLOVEN HØRINGSFRIST: 26.05.16
 • 131/16 MØTEPLAN FRA AUGUST 2016
 • 132/16 HANDLINGSVEILEDER VED BEKYMRING FOR RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME
 • 133/16 HØRING – KVALITETS- OG STRUKTURREFORM I BARNEVERNET HØRINGSFRIST: 10.06.16
 • 134/16 SAMMENSLÅING AV KOMMUNER
 • 135/16 TROMSØ HAVN KF – ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015
 • 136/16 FINANSRAPPORT PR. 31.12.2015 – TROMSØ HAVN KF
 • 137/16 ORGANISERING AV FORMANNSKAPSMODELL FRA 1.JULI 2016
 • 138/16 VALG MEDLEMMER NÆRINGSKOMITE
 • 139/16 VALG MEDLEMMER KULTUR, FRILUFT – OG IDRETTSKOMITEEN
 • 140/16 VALG MEDLEMMER UTDANNINGS- OG OPPVEKSTKOMITEEN
 • 141/16 VALG MEDLEMMER BYUTVIKLING, MILJØ – OG TRANSPORTKOMITEEN
 • 142/16 VALG MEDLEMMER HELSE – OG VELFERDSKOMITEEN
 • 143/16 VALG MEDLEMMER KONTROLLUTVALGET
 • 144/16 VALG MEDLEMMER KLAGEUTVALGET
 • 145/16 VALG MEDLEMMER ADMINISTRASJONSUTVALGET
 • 146/16 VALG ØVRIGE FOLKEVALGTE ORGANER
 • 147/16 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG JORDSKIFTEDOMMMERE 2017-2020
 • 148/16 VALG MEDDOMMERE 2017-2020
 • 149/16 KONTROLLUTVALGSSAK 62/16 – OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I TROMSØ KOMMUNE 2016-2020

Vil du få beskjed neste gong eg skriv på denne bloggen?

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner

One Reply to “Badeland, bompengar og meir på kommunestyremøtet”

 1. SV stemte for områdereguleringen for Templarheimen i byutviklingskomitéen. Konsekvensen av dette lar seg ikke til å skjule: Fra og med 2018 kan ikke skisporten lengre ha et hjem på Templarheimen, og må flytte til Grønnåsen.

  Nå burde flytting til Grønnåsen i seg selv ikke oppfattes som noe negativt, tvert imot. Grønnåsen-planene kommer til å bli et kjempeløft for byen, uten å koste allverdens heller. Byen kan da videreføre onsdagsrennene, UiT kommer til å bli kanskje det aller mest attraktive studiestedet for skitalentene i landet, man får tilgjengeliggjort større deler av marka, og man kan huse store arrangementer med nærhet til byen, hoteller, kollektivtrafikk osv.

  Fakta i saken er tydelig: Områdereguleringen for Templarheimen setter av 270 parkeringsplasser til Tromsøbadet, Turnhall og et eventuelt Barents Arena. Bare Tromsøbadet alene er anslått å ha behov for 200 parkeringsplasser i normal daglig drift. Selv om Barents Arena sløyfes, er ikke 70 parkeringsplasser i nærheten av tilstrekkelig for turnhallen og skisporten å dele på. Til sammenligning er det ca 700 parkeringsplasser på grusbanen i dag, og kapasiteten utnyttes fullt ut på onsdagsrenn og andre større arrangementer.

  Verken på parkering eller trafikk har reguleringsarbeidet tatt høyde for at den voldsomme utbyggingen i reguleringsplanen skal toppes med skiidrettene og deres arrangementer – et av Tromsøs aller største idrettsmiljø. Hele reguleringsprosessen har forutsatt at skiidretten er flyttet til Grønnåsen.

  Kommunen må sørge for at skiidrettene fom 2018/2019 er flyttet til Grønnåsen – ikke minst for å sikre en noenlunde grei tilgjengelighet til Tromsøbadet. Noe annet medfører en uholdbar parkeringssituasjon som kommer til å påvirke driftsøkonomien og attraktiviteten til Tromsøbadet og området forøvrig. Og nei, dette kan ikke løses med kollektivsatsing. Man er alt for langt unna til å greie det. Tvert i mot skal man være særdeles fornøyd om man kommer i nærheten av å nå de allerede optimistiske anslagene på kollektivandel som reguleringsarbeidet har forutsatt.

  Forøvrig er det ikke snakk om å «bygge ned hele Grønnåsen». Selve stadionanlegget – med hus og standplass – gir et inngrep i marka. Men anlegget forøvrig består av traséer, som for de aller, aller fleste innbyggere innebærer økt glede av marka. Det er bare et fåtall som foretrekker stier. Og stadionanlegg blir et inngrep både på Templarheimen – hvor det må flyttes enda lengre vestover – og på Grønnåsen. På Grønnåsen legges det hovedsakelig i et ubrukt myrterreng, mens det på Templarheimen må legges i urørt tørr mark, og kanskje også over Olsborgtraséen. Det er et mye verre inngrep.

  Det lyktes ikke SV å få reelle justeringer på Templarheimen. Det er synd. Men å la dette nå gå ut over skisporten – ved forsøke å snu 180 grader i de vedtatte planene for flytting av skisporten til Grønnåsen – det er å rette baker for smed. Ikke gir det mindre markainngrep heller, og det kommer å ramme driftsøkonomien til Tromsøbadet pga kraftig parkeringsmangel om skiidretten blir værende på Templarheimen.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.