Satsar Helse nord på UNN?

Helse nord har laga ein Regional utviklingsplan for perioden fram til 2035. I denne planen legges ein god del av grunnlaget for kva tilbud vi som pasientar kjem til å ha. Det er fleire grunnar at vi som bur i Nord-Noreg bør vere litt bekymra for kva rolle Helse nord planlegg for UNN i denne planen. Det er særleg to ting eg har merka meg og som det er viktig at Tromsø kommune er tydeleg på overfor Helse nord.

UNN er det største sjukehuset i nord, men lite i andre samanhengar. Det gjev ekstra utfordringar. Foto: Frode Abrahamsen, UNN

Det første er at det er svært lite fokus på UNN si rolle som universitetssjukehus. Det er bekymringsverdig. UNN er eit lite universitetssjukehus som skal aksle ei svært viktig rolle for heile Nord-Noreg. Vi er avhengig av UNN dersom vi skal ha tilgang til den same kvaliteten og behandlinga som dei får i resten av landet – særleg på dei høgspesialiserte og vanskelege områda. Det å klare å halde opp kvalitet og kompetanse på UNN krev ei spesiell merksemd og satsing frå Helse nord si side. Denne planen bærer få spor av ei slik merksemd og satsing. Stort sett det einaste som blir sagt i planen om UNN si rolle er direkte avskrift frå den nasjonale helse- og sjukehusplanen. Har ikkje Helse nord eigne tankar og strategiar for utvikling av universitetssjukehuset? Mykje tyder på at det ikkje er slik.

Utdanning krev sterke fagmiljø

Planen er derimot ganske god på satsing på utdanning. Det er viktig. Det blir understreka behovet for utdanning i landsdelen for å ha legar, sjukepleiarar og helsefagarbeidarar i landsdelen. Det planen ikkje diskuterer er at mange av fagmiljø på UNN er små og sårbare. Det gjer spesialistutdanninga krevande. Dersom vi ikkje har eit heilt spesielt fokus på å utvikle fagmiljøa på UNN er det ikkje utenkeleg at det over tid også blir vanskeleg å halde oppe både kvaliteten og mengden av spesialistar som blir utdanna. Det vil igjen gjere det mykje vanskelegare også for dei andre sjukehusa i Helse nord å rekruttere den naudsynte kompetansen.

UNN som lokalsjukehus

Like utfordrande – spesielt for oss som bur i Tromsø og UNN sitt lokalsjukehusområdet – er at UNN som lokalsjukehus ikkje blir berørt i planen. I UNN-styret si høyringsfråsegn påpeiker dei dette. Andelen døgnopphald samanlikna med folketalet er 8% høgare ved Nordlandssjukehuset enn ved UNN, 19% høgare ved Helgelandssjukehuset, og 25% høgare ved Finnmarkssjukehuset. Til dette kommenterer UNN-styret: “En alternativ forklaring er at UNN på grunn av sine regionale funksjoner over tid har hatt mindre kapasitet til å tilby døgnopphold til innbyggerne som UNN har lokalsykehusfunksjon over

Er det slik at UNN må gjere heilt naudsynte prioriteringar av sin funksjon som universitetssjukehus og regionssjukehus og at denne prioriteringa går på bekostning av det vi som innbyggarar i Tromsø, og dei andre kommunane i UNN sitt område kan forvente av lokalsjukehuset vårt? Det er i alle fall ein heilt klar trend i retning av at dei pasientane som blir skrivne ut av UNN og sendt til kommunen er sjukare enn før og krev meir og meir avansert behandling enn før. Ein ting er at dette er dyrt for kommunen, men det kan vere verd å spørre om det er det beste for pasienten. Det kan og vere verd å lure på om det faktisk er lik tilgang på sjukehustenester.

For alle kommunane vil det bli utfordrande framover. Planen frå Helse nord legg opp til at fram mot 2035 skal 45 000 ligedøgn overførast frå sjukehusa til kommunane. Dette er ein av konsekvensane av at regjeringa reduserer løyvingane til sjukehussektoren. Kostnaden blir overført frå ein stat som vel å bruke dei største pengane på skattelette for dei som har mest frå før, til kommunar som allereie slit med å få økonomien til å gå i hop.

 

One Reply to “Satsar Helse nord på UNN?”

  1. Takk for et godt innlegg. Dette er særdeles foruroligende, og noe som burde hatt mye større oppmerksomhet, også fra sentrale hold. Det verste er at dette har vært en prosess som har pågått helt siden helseforetakene ble opprettet i 2002. For Helse-Nord ble det gjort en særdeles dårlig avgjørelse ved at administrasjonen ble plassert i Bodø. Ved opprettelsen ble stillingene i administrasjonen i all hovedsak besatt av de som styrte sykehusdriften i Nordland fylke. Med den umiddelbare nærheten til Nordlandssykehuset og historien til de ansatte har vi sett en uheldig vinkling, hvor interessen for å bygge opp tilbud ved UNN nesten har vært helt fraværende. Ved mange tilfeller har en heller sett forsøk på underbygging av kunnskap, miljø og relasjoner som gjennom en årrekke er bygd opp ved UNN. Med det begrensede befolkningsgrunnlaget så var etablering av et universitetssykehus i Tromsø helt på grensen av hva som var forsvarlig. Når en nå vanner ut flere og flere av spesialistfunksjonene ved UNN, så resulterer dette bare i et dårligere helsetilbud for befolkningen i regionen. Jeg tror det er avgjørende for en vellykket videreutvikling av UNN, og det øvrige helsetilbudet i regionen, at det gjøres viktige endringer. Et alternativ kan være at administrasjonen flyttes vekk fra Bodø. Ikke nødvendigvis til Tromsø, men kanskje til Finnmark, hvor det vil være lettere å se verdien av ET sterkt fagmiljø i nord. En deling av administrasjonen i Helse Nord har også vært nevnt, hvor ansvaret for det medisinskfaglige legges til Tromsø. Tror uansett at det er svært viktig at det blir gjort grep, slik at vi også i fremtiden kan være sikker på at vi har et helsetilbud i absolutt toppklassen. Igjen takk for et godt innlegg. Stå på videre.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.