Det blir kommunestyremøte i februar og

Ja, så er det klart for kommunestyremøte igjen her i Tromsø. På onsdag brakar det laus. Beklager at omtalen kjem litt seint denne gongen. Laurdag var det bursdagselskap og i dag har det vore dugnad i samband med Sonemeisterskapen i Troppsturn og klatring etter det. Men uansett, eg kunne jo skrive dette på fredag, men det vart søndag kveld. Dette er uansett skriven før gruppemøtet og samordning med dei andre partia så det er mogleg å komme med innspel.

Skolebudsjett

Den første saka er og den saka som sikkert flest bryr seg om. Den handlar om «tilpassingar» til budsjett innafor skole. Oppvekstutvalet har handsama saka og har prøvd å finne kutt som i så liten grad som mogleg fører til kutt i lærarstillingar og samtidig klarer å styrke barnevernet. I forslaget deira er det nok forslaget om å flytte 5-7 klasse ved Sjursnes skole til Ramfjorden som har vekt mest debatt.

Eg er veldig usikker på kva eg synst om dette forslaget. Det er heilt openbart at det blir lang reiseveg, og at vegen til tider vil vere stengt på grunn av rasfare. Eg ser og tydeleg at det kan ha konsekvensar for bygda og svekke skolen. Forslaget kom først opp i administrasjonen sitt framlegg til budsjett i september i fjor. Der skriv kommunedirektøren:

«Elevene vil få en reisevei på 37 km, og dette overskrider ikke de anbefalinger som framkommer i Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet 03-2009 om skoleskyss.»

Dersom vi ikkje gjer denne samanslåinga må den innsparinga takast ein annan plass. Men før vi tar den beslutninga så skal vi frå SV si side reise ut til Sjursnes i morgon og treffe folk der og høyre kva dei har å seie.

Du kan lese heile forslaget frå oppvekstutvalet nederst i denne saka.

Skytebane

Den neste saka blir skytebane. Vi har hatt eit eiga utval i arbeid som har sett på korleis vi skal løyse skytebanespørsmålet i Tromsø. Dei har to alternative forslag. 1. Nytt sentralanlegg på Breivikeidet, eller 2. ei desentralisert løysning.

Eg meiner at det er for tidleg å konkludere endeleg om skytebane. Den store fordelen med eit sentralanlegg er at vi får samla skyteidrettane og laga eit godt miljø. Ulempen er at det enno vi ikkje veit om Langmoen på Breivikeidet. Vil det la seg gjere å bygge ein skytebane der utan for store konsekvensar for miljø og området rundt? Alternativet med ei desentralisert løysning betyr at skytinga i Kjoselvdalen vil halde fram og kanskje bli utvida til ein 200 metersbane og at vi ikkje får laga eit samla skytemiljø.

Eg tenkjer at det vi må gjere er no først gjere dei grunnleggande undersøkingane for å finne ut om det er mogleg på Breivikeidet. Etter at vi veit konsekvensane av eit skyteanlegg der kan vi ta ei endeleg beslutning.

Innspel Nasjonal transportplan

Den store debatten om Tromsø kommunes innspel til Nasjonal transportplan har handla om forlenging av rullebanen i Tromsø. Det er likevel ikkje den viktigaste saka der. Viktigare er det at vi har prioritert Nord-Noregbanen, E8 og byvekstavtale i Tromsø. Vi er og heilt samstemte om å prioritere oppstillingsplassar, utviding av sikkerheitssona og nytt terminalbygg på flyplassen. Eigentleg er det ganske så utruleg at det politiske Tromsø er så samstemte om Nasjonal transportplan.

Når det gjelde forlenging av rullebanen meiner eg det er mange gode argument for at vi ikkje skal legge til rette for meir flytransport til Tromsø. Poenget med ei forelenging av rullebanen er fleire og større fly. Samstundes er det eit poeng at lenge rullebane vil gjere regularitet og tryggleik betre. Nokre argumenterer og for at det kan vere viktig for el-fly i framtida. Argumenta er gode på begge sider. Dette skal vi konkludere med på gruppemøtet.

Stakkevollvegen

Alt tyder på at dette kommunestyret vedtar ny reguleringsplan for Stakkevollvegen. Det vil ta oss viktige steg mot å få realisert denne vegen. Reguleringsplanen slår ikkje fast nøyaktig korleis vegen skal sjå ut. Den definerer kor mykje areal vi har til vegformål på strekning mellom Hansjordnesbukta og Tverrforbindelsen.

Også er det ein masse andre saker. Heile sakslista er her, kom gjerne med innspel eller spørsmål om du lurer på noko.

Saksdok

Heile forslaget frå oppvekst og utdanningsutvalet

 1. Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om at følgende innsparingstiltak gjennomføres fra høsten 2020, med halvårseffekt i 2020 og helårseffekt i 2021:
  1. Ordningen med skoleskyss for ungdomsskoleelever til Grønnåsen skole avsluttes ved skolestart høsten 2020, jf. kommunestyresak 209/19 -1 000 000
  1. Antall plasser i innføringsklassene for innvandrere kan reduseres fra 82 til 45 på grunn av vesentlig nedgang i behovet -5 000 000
  1. Avvikle tilskuddsordninger -2 300 000
  1. Redusere åpningstid SFO -2 000 000
  1. Omorganisering Sjursnes og Ramfjord skole -1 200 000
  1. Videreutdanning lærere (Halvere kommunal andel) -1 500 000
  1. Administrative stillinger Avdeling for Oppvekst- og utdanning -3 800 000
  1. Sum foreslåtte innsparingstiltak: -16 800 000
  1. Utvalget ber om at 10 millioner kroner tilføres barnevernet Utvalget ber om at 6,8 millioner kroner tilføres redusert innsparing skoleramma
 2. Saken sendes videre til kommunestyret
 3. Utvalget ber om en sak som beskriver hvilke administrative oppgaver Avdeling for Oppvekst- og utdanning kan gjøre mindre av. Eksempler på dette kan være statlige høringssvar, kommunale planer, tilsyn og lignende. Saken skal beskrive konsekvensene av å ta ned den administrative ressursen med 3,8 millioner kroner
 4. Utvalget ber om at administrasjonen starter en utredning av ny skolestruktur i Tromsø kommune, som skal munne ut i en sak med ulike alternativer for ny skolestruktur, som kommunestyret kan velge mellom
 5. Utvalget ber om at Holt 4h i økonomirapport 1 flyttes fra skoleramma til enhet for Klima, miljø og landbruk
 6. Utvalget ber om en sak som beskriver kostnadene ved skolematprosjektet
 7. Utvalget ber om at det settes i gang et arbeid for å sikre kommunale botiltak for ungdom, samlokalisert med personalbase, i Tromsø kommune 3
 8. Utvalget ber om en sak om rekruttering av fosterhjem, der man blant annet ser til Drammen, der kommunen har egne boliger hvor familier kan flytte inn og være beredskapshjem
 9. Utvalget ber om en orientering om framgangen i arbeidet med nytt datasystem for barnevernet
 10. Utvalget ber om status for omorganisering av ledelse og administrasjon i Forebyggende helsetjenester
 11. Utvalget ber om en redegjørelse av i hvilken grad vi har klart å effektivisere med samlokalisering på TUIL Arena og økte gruppetiltak
 12. Dersom det er nødvendig med ytterligere politiske vedtak for å gjennomføre tiltakene i saken, ber utvalget om en tilbakemelding fra administrasjonen
 13. Utvalg for Oppvekst og utdanning er stert bekymret for de alvorlige konsekvensene budsjettet for 2020 vil har for barn og unge. Utvalget ber kommunestyret finne midler på andre rammer for å reversere de alvorlige kuttene, spesielt innen barnevern.

Foto: Jeroen Komen from Utrecht, Netherlands – Tromsø airport, Norway

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version