Raude tal

Ei av dei største endringane eg gjekk gjennom då eg vart kommunepolitikar var på korleis eg tenkte om snøvêr. Før tenkte eg skispor og flotte løyper kvar gong det kom snø. No tenkjer eg berre brøytekostnadane ved snøen som kjem.

I dag vart rekneskapen for Tromsø kommune for 2019 lagt fram. Det var ikkje lystig lesing. Underskottet i 2019 var 41,5 millionar. Det er ein sum pengar som vi må spare inn i løpet av i år og neste år. Men situasjonen er verre enn som så. For i tillegg til dei 41,5 millionane er disposisjonsfondet på 111 millionar brukt opp. I tillegg har skatteinntektane auka med 103 millionar samanlikna med det vi opprinneleg budsjtterte med i 2019. Altså er utgiftene totalt sett 250 millionar meir enn planlagt.

Det som er heilt sikkert er at disposisjonsfondet ikkje kan brukast meir enn ein gong. Så som eit minimum må drifta ned med 152,5 millionar i 2020. I tillegg ser det ut som skatteinngangen kan bli mindre i 2020, blant anna fordi regjeringa i statsbudsjettet sette ned kommuneskatten. Det kan føre til at utfordringa blir enno større. Du kan lese heile rekneskapen til kommunen her.

Det dette betyr er at misnøgdas vinter ikkje er over. Rekneskapen viser at dei tiltaka som vi vedtok i budsjettet i desember dessverre var heilt naudsynte. Eg har skrive meir om desse tiltaka her.

Denne tabellen viser dei faktiske tala. Tala er i heile tusen.

Ansvar ramme Oppr.budsjett(1) Revidert budsjett(2) Regnskap 2019(3) Avvik(2-3=4) Avvik %(4/2)
Politisk og adm støttefunksjon 72 459 71 848 75 509 -3 662 -5,1
Administrative tjenester 181 478 191 916 191 997 -80 0,0
Bygg 255 355 268 710 262 457 6 253 2,3
Diverse fellesutgifter 11 508 -71 399 -74 486 3 087 -4,3
Interne finanstransaksjoner -133 177 -133 177 -117 700 -15 477 11,6
Folkevalgte 23 640 24 339 25 308 -969 -4,0
Skole 780 927 806 345 797 866 8 479 1,1
Barnehage 690 994 691 918 689 042 2 876 0,4
Forebyggende helse 86 113 93 514 92 634 880 0,9
Barnevern 137 099 151 710 156 322 -4 612 -3,0
Flyktningetjenester 86 088 75 952 70 259 5 693 7,5
Sosialtjenesten 142 526 162 387 162 784 -397 -0,2
Pleie og omsorg 1 033 974 1 171 284 1 206 292 -35 008 -3,0
Boligtiltak -20 778 -21 002 -23 236 2 234 10,6
Kommunehelse 244 922 283 386 285 799 -2 414 -0,9
Kultur 115 353 120 009 117 597 2 413 2,0
Idrettstilbud 14 001 14 425 15 557 -1 132 -7,8
Kirke og trossamfunn 33 760 35 260 35 887 -626 -1,8
Næring 10 466 10 306 11 100 -794 -7,7
Byutvikling 50 643 49 558 50 073 -515 -1,0
Bydrift 81 770 82 149 92 892 -10 743 -13,1
Brann og redning 48 116 49 851 54 974 -5 122 -10,3
Vann og avløp 0 0 0 0 0
3 947 240 4 129 290 4 178 926 -49 636

Dette kansjølvsagt ikkje vare – kommunen kan ikkje i det lange løp ha større utgifter enn inntekter.

Dei største avvika er innafor helse og omsorg, bydrift og Brann og redning. Det er likevel viktig å understreke at dei fleste avdelingane i kommunen held budsjetta sine. Det er gledeleg.

3 Replies to “Raude tal”

 1. Hei Pål Julius !

  En kort kommentar – når det gjelder det prosentvise merforbruket har pleie og omsorg 3 % mens andre har langt mer prosentvis merforbruk. Sorter tabellen og kommenter ut i fra det. Ikke bare sleng ut at det største merforbruket står pleie og omsorg for. Det er i beste fall mangel på statistisk forståelse og i værste fall systematisk sverting av pleie og omsorg.

  1. Ja, du har både rett og feil. Prosenten frå revidert budsjett er ikkje så stor, men då har vi allereie styrka budsjettet betydeleg i økonomirapporten. til sjuande og sist er det og talet på millionar som betyr noko og ikkje prosentar.

 2. Her er det sorterte prosentvise merforbruket:

  Ansvar ramme Oppr.budsjett(1) «Revidert
  budsjett(2)» Regnskap 2019(3) Avvik(2-3=4) Avvik %(4/2)
  Bydrift 81 770 82 149 92 892 −10 743 −13,1
  Brann og redning 48 116 49 851 54 974 −5 122 −10,3
  Idrettstilbud 14 001 14 425 15 557 −1 132 −7,8
  Næring 10 466 10 306 11 100 −794 −7,7
  «Politisk og adm
  støttefunksjon» 72 459 71 848 75 509 −3 662 −5,1
  «Diverse
  fellesutgifter» 11 508 −71 399 −74 486 3 087 −4,3
  Folkevalgte 23 640 24 339 25 308 −969 −4,0
  Barnevern 137 099 151 710 156 322 −4 612 −3,0
  Pleie og omsorg 1 033 974 1 171 284 1 206 292 −35 008 −3,0
  «Kirke og
  trossamfunn» 33 760 35 260 35 887 −626 −1,8
  Byutvikling 50 643 49 558 50 073 −515 −1,0
  Kommunehelse 244 922 283 386 285 799 −2 414 −0,9
  Sosialtjenesten 142 526 162 387 162 784 −397 −0,2
  «Administrative
  tjenester» 181 478 191 916 191 997 −80 0,0
  Vann og avløp 0 0 0 0 0
  Barnehage 690 994 691 918 689 042 2 876 0,4
  Forebyggende helse 86 113 93 514 92 634 880 0,9
  Skole 780 927 806 345 797 866 8 479 1,1
  Kultur 115 353 120 009 117 597 2 413 2,0
  Bygg 255 355 268 710 262 457 6 253 2,3
  Flyktningetjenester 86 088 75 952 70 259 5 693 7,5
  Boligtiltak −20 778 −21 002 −23 236 2 234 10,6
  «Interne
  finanstransaksjoner» −133 177 −133 177 −117 700 −15 477 11,6
  3 947 240 4 129 290 4 178 926 −49 636

  Pleie og omsorg er på 9. plass!!!!!!!!

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.