Kommunestyremøtet på onsdag – litt meir enn Arctic Centre

Heisann, denne gjennomgangen av kommunestyresakene kjem litt seint. Unnskyldninga mi er den dårlege HMS-en på heimekontoret. Det tar såpass på ryggen å sitte på ein kjøkkenstol heile dagen at ryggen har slått seg litt vrang. Det tar vekk litt av skrivegleda. Men no har eg stole gamingstolen til ein av ungane så no går det betre.

Arctic Centre

Den saka som har fått mest merksemd er Arctic Centre. Her har SV si meining vore heilt klår, og er forankra i det programmet vi gjekk til val på. Vi meiner at hyttelandsbyen si påverknad på natur og miljø er alt for stor. Det vil endre heile landskapet. Det vil sleppe ut minimum 35 000 tonn CO2 gjennom arealendringa og påverknaden på reindrifta er stor. Du må gjerne lese Åsne Høgetveit og Ingrid Hovda Lien sitt innlegg om saka her.

Men før vi går i gang med Arctic Centre skal vi gjennom to interpellasjonar og minst to uttaler frå kommunestyret. Det er ein interpellasjon (ein interpellasjon er eit spørsmål til ordførar der svaret blir deattert) om Nord-Norsk kunstmuseum frå SVs Maja Lockert og ein om situasjonen i flyktningeleirane på dei greske øyene frå Aleksandra Seljeseth. Det er foreslått uttaler om flyplassterminalen og om flyktningane i Moria. Om det siste temaet er det fleire forslag. Håper vi får vedtak på begge områda.

Drivstoffavgift

Det kjem sikkert til å bli ein del debatt om auking av drivstoffavgifta i Tromsø til 212 øre per liter drivstoff. Det er naudsynst å gjere for å få pengar til trygge skolevegar og bygging av ny Stakkevollveg.

Eidhaugen

Det er ei einstemmig innstilling frå kommune og byutviklingsutvalet om at vi skal vedta ein ny reguleringsplan for Eidhaugen på Kvaløya. Det vil gje 19 nye bueiningar og er innafor den byggekvota som vi er pålagt på Kvaløya. Planen ser grei ut og eg reknar med den går glatt gjennom i kommunestyret.

Kommuneplan for overvatn

Ja, eg er samd ein kommunal plan for overvatn høyrest ut som eit svært kjedeleg dokument. Det er det ikkje. Denne planen handlar om korleis vi skal klare å handtere alt vatnet frå meir regn og snø utan å sprenge kapasiteten i ledningsnettet. Når kapasiteten blir sprengt får vi vatn der vi ikkje vil ha det – på vegar og i kjellarar. I store delar av kommunen har vi ikkje delt nett for kloakk og anna vatn. Det betyr og at overkapasitet fører til fare for spredning av kloakk med alle farer det kan leide til.

Eg synst planen er god. Det blir lagt opp til ei utskifting av ledningsnettet, men enno viktigare er korleis vi handterer vatnet før det eventuelt kjem inn i ledningsnettet. Derfor legg planen blant anna opp til å opne bekkefar som er lagt i røyr og å legge til rette for fordrøying slik at vatnet bruker lengre tid på å renne til havet og at vi dermed unngår flaumar.

Forbetringsprogrammet og innkjøpsstrategi

Evalueringa av forbetringsprogrammet viser at det ikkje har fått dei positive økonomiske resultata vi hadde håpa på, men det har gjeve oss betre kvalitet på dei kommunale tenestene. Det er gjort ein stor og god jobb, men no må vi klare å hauste dei økonomiske gevinstane av det vi gjer framover. Innkjøpsstrategien er eit av verktya for å få det til. Eg håper og trur at den skal legge til rette for betre innkjøp. Kommunen kjøper for milliardbeløp kvart år så om vi gjer dette rett har stor betydning.

Eg er glad for at strategien tar høgde for både arbeidsvilkåra til folk som jobber der vi kjøper inn, at miljø blir eit viktig kriterium og at vi skal kunne bruke lokale butikkar i distrikta. Vi har og tatt inn punktet om at kommunen ikkje skal kjøpe varer prdusert på okkupert territorium.

Tromvik barnehage

Det er aldri artig å legge ned eit kommunalt tilbod, men når det berre er to barn igjen i barnehagen er det ikkje mogleg å halde fram å drive barnehagen.

Kombinasjonsklassen for elevar 16 -21 år utan grunnskolekompetanse

I samarbeid med fylket driv kommunen ein klasse ved Ishavsbyen for innvandrarungdom som kjem hit utan grunnskolekompetanse. Evalueringa viser at denne klassen fungerer svært godt. Det er høg gjennomføring og elevane trivst. Det er viktig for å få til integrering og få folk i arbeid. Eg er glad for at vi skal halde fram med dette tilbodet.

Kvalitets- og utviklingsmelding 2019 for seksjon skole

Dette er det sentralt bestemt at vi skal ha. Meldinga viser at lærartettleiken går opp i tromsøskolen og at bruken av spesialundervisning går ned. Begge delar er positivt.I tillegg viser elevundersøkinga lite mobbing. Dette er eit godt utgangspunkt for vidare arbeid.

Ok , det får vere npok for denne gongen. Heile sakslista med lenke til saksdokumenta finn du under her. No må eg røre litt på ryggen min. Gamingstol er ikkje heile løysninga.

Sakslista

SaksnrSaksdokVedlegg
I0004/20Interpellasjon – Evakuer barna fra Moria nå
I0005/20Interpellasjon – Nordnorsk kunstmuseum
Ordinære saker
SaksnrSaksdokVedlegg
 0030/20Økning av lokal drivstoffavgift Tromsø kommune
 0031/20Plan 1875 – Detaljregulering for alpinanlegg i Håkøybotn, nedre del av Arctic Center Vedlegg (25)
 0032/20Plan 1879 – Finnheia alpinlandsby til endeling vedtakVedlegg (41)
 0033/20Plan 1856 – detaljregulering EidhaugenVedlegg (23)
 0034/20Plan 255 – Kommunedelplan for overvann 2019-2032Vedlegg (7)
 0035/20Effekter og resultater av prosjekter i ForbedringsprogrammetVedlegg (1)
 0036/20Anskaffelsesstrategi for Tromsø kommune 2020-2023Vedlegg (1)
 0037/20Nedleggelse av Tromvik barnehageVedlegg (1)
 0038/20Kombinasjonsklassen for elever 16 -21 år uten grunnskolekompetanseVedlegg (1)
 0039/20Kvalitets- og utviklingsmelding 2019 for seksjon skoleVedlegg (2)
 0040/20Orientering om kommunedirektørens løpende personalansvar, samt redegjørelse for kommunens restriktive ansettelsespolitikkVedlegg (1)
 0041/20Politisk behandling av reglement for arbeidsgiverutvalget, likestillingsutvalget og administrasjonsutvalget 2019-2023Vedlegg (3)
 0042/20Debattheftet 2020
 0043/20Finansrapport pr. 31. desember 2019 – Tromsø Havn KFVedlegg (2)
 0044/20Tromsø Havn – Lokal fartsforskrift i Tromsø kommunes sjøområdeVedlegg (2)
 0045/20Orientering om hastesaker behandlet av formannskapet
 0046/20Meddommerutvalget 2017-2020 – Fritak og nyvalg

Hovudbildet: Siri Uldal – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43382694

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.