Kommunestyremøtet i mai – mest Arctic Centre

På onsdag er det kommunestyremøte. Eg har videoblogga om nokre av sakene her.

Her heile sakslista. Berre spør om du lurer på noko:

SaksnrSaksdokInnstilling
0047/20Økonomirapport 1-20201.  Økonomirapport 1-2020 med vedlegg tas til orientering. 
2.  Inndekning, styrking og flytting av midler mellom ansvarsrammer vedtas iht.
bevilgningsoversikt drift og bevilgning pr. ansvarsramme, jf. tabell 3 og 4. 
3.  Endringer i investeringsbudsjettet vedtas iht. bevilgningsoversikt investering og bevilgning
pr. investering, jf.  tabell 19 og 20.   4.  Lånerammen for ordinære investeringer settes til 717,3 millioner kroner i 2020. 
5.  Lånerammen for vann- og avløpsinvesteringer settes til 88,1 millioner kroner i 2020. 
6.  Til finansiering av nybygg/nyanskaffelser søkes opptatt lån i 2020 på til sammen 1.055.367
millioner kroner. Lån fordeler seg slik: 
Lån ordinære
investeringer
     717,3 millioner kroner
Lån Vann og avløp  88,1 millioner kroner
Startlån Husbanken    250 millioner kroner 
Sum lån  1.055,4 millioner kroner
 
7.  Tromsø kommunes trekkrettighet/kassekreditt settes til 500 millioner kroner i gjeldende
hovedbankavtale.
8.  Formannskapet påpeker at «politisk ledelse» ikke er et begrep kommuneloven bruker. I den
anledningen presiserer Formannskapet at samarbeidet i den varslede prosessen (side 5) skal skje
med formelle, folkevalgte organer.
0048/20Plan 255 – Kommunedelplan for overvann 2019-2032Plan 255 – Kommunedelplan for overvann 2019-2032, datert 20.03.2020, vedtas.
 
Vedtaket er fattet i medhold av pbl. §11-15.
0049/20Effekter og resultater av prosjekter i ForbedringsprogrammetRapporten om effekter og resultater av alle prosjektene i Forbedringsprogrammet tas til
orientering.
0050/20Anskaffelsesstrategi for Tromsø kommune 2020-20231.  Tromsø kommune vedtar vedlagt anskaffelsesstrategi for 2020-2023 datert 4. mars 2020
2.  Nytt tiltak 5.9: Kommunen skal ikkje kjøpe varer produsert på okkupert territorium.
3.  Til kapittel Mål 5 Tromsø kommune skal ta samfunnsansvar i sine anskaffelser: Punkt 5.2.
under tiltak endres fra “Seksjon for anskaffelser skal ved utarbeidelsen av innkjøpsstrategi
vurdere om anskaffelsen har særlig stor miljøpåvirkning” til “Seksjon for anskaffelser skal
ved utarbeidelsen av innkjøpsstrategi vurdere om anskaffelsen har potensiell større
miljøpåvirkning.” 
4.  Til kapittel Mål 5 Tromsø kommune skal ta samfunnsansvar i sine anskaffelser:
Tilleggspunkt under tiltak: Ved anskaffelser med potensiell større miljøpåvirkning, både
lokalt og andre steder, vektes miljø med minimum 40 %. 
5.  Til kapittel Mål 5 Tromsø kommune skal ta samfunnsansvar i sine anskaffelser: Generell
tilleggspunkt til kapittelet: En definisjon av “Potensiell større miljøpåvirkning” inkluderes i
anskaffelsesstrategi.
0051/20Kvalitets- og utviklingsmelding 2019 for seksjon skoleKvalitets- og utviklingsmelding 2019 for seksjon skole tas til orientering.
0052/20Orientering om kommunedirektørens løpende personalansvar, samt redegjørelse for kommunens restriktive ansettelsespolitikk1.  Redegjørelsen om bestemmelsen i ny kommunelov om kommunedirektørens løpende
personalansvar samt redegjørelse om kommunedirektørens restriktive ansettelsespolitikk
tas til orientering. 
 
2.  Før saken oversendes kommunestyret skal det innhentes en vurdering av saken fra
Fylkesmannen. Vurderinga skal følge saken til kommunestyret.
0053/20Debattheftet 20201.  Redegjørelse om KS sitt debatthefte tas til orientering.
2.  Endring i svar 6
Setninga «Arbeidsmiljølover er for rigid…..» skal strykes
Setninga «Unge mennesker….» Stryk «for eksempel»
0054/20Finansrapport pr. 31. desember 2019 – Tromsø Havn KFFinansrapport pr. 31.12.2019 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr
31.12.2019 tas til orientering. 
0055/20Tromsø Havn – Lokal fartsforskrift i Tromsø kommunes sjøområdeTromsø havnestyre har den 30.01.2020 behandlet sak vedrørende lokal fartsforskrift i Tromsø
kommunes sjøområde. Saken fremlegges for kommunestyret til orientering.
0056/20Orientering om hastesaker behandlet av formannskapetOversikt over hastesaker behandlet av formannskapet tas til orientering.
0057/20Kontrollutvalgssak 25/20 – Forvaltningsrevisjonsrapport – Internkontroll og ressursbruk i barneverntjenesten1.  Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i
forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll og ressursbruk i barnevernstjenesten». 
 
2.  Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget over planlagte og
gjennomførte tiltak for å: 
 
•  Styrke internkontrollen med henblikk på å sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap
og ferdigheter innenfor fagområdet. 
•  Systematisere sitt arbeid med å gjøre bruk av tilbakemeldinger fra barn og foreldre
med henblikk på forbedring av tjenesten. 
•  Vurdere en større grad av skriftliggjøring med hensyn til systematisk overvåkning og
gjennomgang av internkontrollen.   
 
3.  Frist for redegjørelse til kontrollutvalget settes til 1. oktober 2020.  
0058/20Forarbeid til helhetlig plan for helse- og omsorg1.  Tromsø kommune tar saken til orientering.
2.  I det videre arbeidet med den helhetlige planen for helse og omsorg skal tjenesteprofilen
med styrket hjemmetjeneste og flere heldøgns omsorgsboliger som beskrevet i
saksfremlegget ligge til grunn.
0059/20Revidering av retningslinje for tildeling av kommunal bolig – øke satsen for barn ved vurdering av bistandsbehov tilknyttet kommunal boligRetningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Tromsø kommune av 26.11.2014 saksnr
192/14 endres med: 
5 % av grunnbeløpet tas ut ved vurdering av bistandsbehov. Videre legges til grunn
livsopphold til barn som tilsvarer de statlige satsene for økonomisk bistand som
fastsettes årlig av Arbeids- og sosialdepartementet.
0060/20Kvalitet- og utviklingsmelding for seksjon barnehage 2019Kvalitet – og utviklingsmelding for seksjon barnehage 2019 tas til orientering
0061/20Endring gebyrregulativ for ByutviklingForskrift om gebyrregulativet for Byutvikling 2020 vedtas slik det er beskrevet i endringsforslag 1
til 12 i saksframlegget, og slik det er vist i vedlegget.
Endringene gjøres gjeldende fra kunngjøringstidspunkt i Norsk Lovtidend
0062/20Opprettelse av Tromsø kommunes flyplassforum1.  Tromsø kommune oppretter et eget flyplassforum med virkeperiode fra dagens dato og ut
denne kommunestyreperioden.
2.  Flyplassforumet består av:
–  1 representant velges av kommunestyret som forumets leder for hele
valgperioden.
–  1 representant oppnevnes etter forslag fra administrasjonen i Tromsø kommune
–  1 representant oppnevnes etter forslag fra Avinor.
–  1 representant oppnevnes etter forslag fra Troms og Finnmark fylkeskommune.
–  1 representant oppnevnes etter forslag fra Statens vegvesen.
–  1 representant oppnevnes etter forslag fra Visit Tromsø-region AS.
–  1 representant oppnevnes etter forslag fra Næringsforeningen i Tromsøregionen.
–  1 representant oppnevnes etter forslag fra NHO Arktis.
–  Alle medlemmer har én personlig vararepresentant. 
–  Vararepresentant for forumets leder fungerer som nestleder.
3.  Flyplassforumets reglement vedtas.
4.  Som leder velges Gunnar Wilhelmsen Som vara og nestleder velges Marlene Berntsen Bråthen 
0063/20Økonomirapport 1 – Pr. 31 mars 2020 – Tromsø Havn KFTromsø kommunestyre tar økonomirapport 1 pr 31.03.20 til orientering
0064/20FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2020- TROMSØ HAVN KF Finansrapport pr. 31.03.2020 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr
31.03.2020 tas til orientering.
0065/20Styrevalg i Tromsø kommunale pensjonskasse1.  Oddmund Åsen, leiar, vara Barbara Vögele
Ellen Øseth, nestleiar, vara Tonje Tunstad
Rolleiv O. Lind vara Irene Dahl
Bjørn Gunnar Jørgensen vara Rita Roaldsen
Wenche Øverås, vara Frank Isaksen
 
2.  Styrehonorar
Styrehonorara fastsettes til same nivå som no:
Styreleiar 1,75 G
Nestleiar 1 G
Styremedlemmar 0,75 G
Møtanade vararepresentantar 5000 kroner per møte
 
3.  For styremedlemmer som møter på færre enn 50 % av styremøtene halveres
styrehonoraret.
 
4.  Tapt arbeidsfortjeneste for møter i styret dekkes for medlemmer etter de regler som
gjelder for folkevalgte i Tromsø kommune. 
0066/20Styrevalg – Tromsø Havn KF1.  Det oppnevnes følgende styre for Tromsø Havn KF:
Medlemmer valgt av kommunestyret:    
1…………………..(styreleder)                        Valgt for en periode på……
2. ………………… (nestleder)                Valgt for en periode på ……
3. ………………….                    Valgt for en periode på ……
4. ……………  …….                    Valgt for en periode på ……
5. ………………….                    Valgt for en periode på ……
6. ……………  …….                    Valgt for en periode på ……
1…………………..(Pers. vara – styreleder)    Valgt for en periode på……
2. ………………… (Pers. vara  – nestleder)   Valgt for en periode på ……
3. ………………….(vara)                  Valgt for en periode på ……
4. ……………  …….(vara)                 Valgt for en periode på ……
5. …………………. (vara)        Valgt for en periode på ……
6. …………………. (vara)        Valgt for en periode på ……
 2.  Følgende styrehonorar fastsettes:
Styreleiar:  0.65G
Nestleiar:  0,45G
Styremedlem  0,35G
 
For styremedlemmer som møter på færre enn 50 % av styremøtene halveres
styrehonoraret.
 
Tapt arbeidsfortjeneste for møter i styret dekkes for medlemmer etter de regler som
gjelder for folkevalgte i Tromsø kommune.
0067/20Styrevalg – Tromsøbadet KF1.  Det oppnevnes følgende styre for Tromsøbadet KF:
Medlemmer valgt av kommunestyret:    
1…………………..(styreleder)                        Valgt for en periode på……
2. ………………… (nestleder)                Valgt for en periode på ……
3. ………………….                    Valgt for en periode på ……
4. ……………  …….                    Valgt for en periode på ……
5. ………………….                    Valgt for en periode på ……
6. ……………  …….                    Valgt for en periode på ……
 
 
2.  Følgende styrehonorar fastsettes:
Styreleder:    kr…….
Nestleder:    kr…….
Styremedlemmer  kr…….
 
For styremedlemmer som møter på færre enn 50 % av styremøtene halveres
styrehonoraret.
 
Tapt arbeidsfortjeneste for møter i styret dekkes for medlemmer etter de regler som
gjelder for folkevalgte i Tromsø kommune.
0068/20Søknad om utvidet kommunal lånegaranti – TUIL Arena II1.  Tromsø kommune gir simpel garanti for lån TUIL Arena II Eiendom AS opptar til
sluttfinansiering av ny flerbrukshall i Tromsdalen. Garantien gjelder for hovedstol på kr 20
000 000,- med et tillegg på 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av
eventuelle påløpte renter og omkostninger.
2.  Garantitiden settes til 28 år + tillegg på inntil 2 år jfr.
garantiforskriften 3. Det aksepteres avdragsfrihet i maksimalt 3 år. Garantiansvaret
reduseres i takt med nedbetaling av lånet.
 
3.  Garantitiden på nåværende langsiktig lån, pålydende kr 50 000 000,-, økes fra 25 til 28 år.
Det aksepteres avdragsfrihet i maksimalt 5 år. Garantiansvaret reduseres i takt med
nedbetaling av lånet.
 
4.  Kommunedirektøren gis myndighet til å godkjenne/akseptere låntakers kredittvilkår.
5.  Så lenge garantiforholdet eksisterer skal TUIL Arena II Eiendom AS uoppfordret oversende
til kommunen revisorgodkjent regnskap, så snart dette er offentlig kjent.
6.  Det tas forbehold om fylkesmannens godkjennelse av garanti
0069/20Tromsø Havn KF – Etablering av Arctic Energy Port Tromsø ASTromsø havnestyre har den 30.04.2020 behandlet sak vedrørende etablering av selskapet
Arctic Energy Port Tromsø AS. Saken fremlegges for kommunestyret til orientering.
0070/20Skjønnsmedlemmer 2021-2024 – Forslag fra Tromsø kommuneOK
0071/20Meddommerutvalget 2017-2020 – Søknader om fritak og nyvalgOK
0072/20Valg av samisk vigslerOK
0073/20Nyvalg på grunn av Ragnhild Berg Nilsen og Frode Haugstvedt Henriksens fritak fra verv som folkevalgtVi må finne nye varaer for Frode,  Som nytt varamedlem av kommune- og byutviklingsutvalget velges:
8.  Som nytt varamedlem av miljø-, klima- og samferdselsutvalget velges:
9.  Som nytt varamedlem av kultur-, idrett- og friluftsutvalget velges:
0074/20Innbyggerforslag – Nei til Arctic CenterFyller ikkje vilkåra for behandling
0075/20Lovlighetskontroll sak 32/20, plan 1879 Finnheia alpinlandsbyVedtak i sak 32/20 – plan 1879 Finnheia alpinlandsby – fattet av kommunestyret den 29.04.20
oppheves.
Kommunestyret tar saken opp til ny behandling.

Fersk fisk har det travelt – men kjøletransporten går ikkje

Møtedeltarane med behørleg coronaavstand

eller «Ei soge om kapitalismen i eit høgrestyrt Noreg»

I Tromsø har vi fleire fine bedrifter som lager mat. Det er fisk og kjøtt av mange og velsmakande slag. Det som er felles for produkta dei lager er at dei må vere kalde. Mange av produkta har kort haldbarheit og vi vil helst at dei skal vare så lenge som mogleg. Derfor er kjøle- og frysetransport ein absolutt føresetnad for at desse bedriftene skal kunne få produkta sine ut i butikkane slik at eg og du kan kjøpe dei.

I Noreg har vi og ei bedrift som heiter Posten. Denne bedrifta eig vi alle i lag. Posten hadde eit dotterselskap, Bring frigo som køyrde kjøle- og frysetransportar i heile landet. Dette transportnettverket gjorde det mogleg for andre bedrifter å bygge seg opp og å nå ut til marknaden. Bring frigo skapte verdiar for det norske samfunnet. Dessverre gjekk ikkje Bring frigo sjølv med oveskott. Posten tapte ca 70 millionar i året på Bring frigo. Derfor bestemte Posten seg for å selge. 

Dei som kjøpte var naturleg nok ikkje interessert i å tape pengar. Dei kjøpte for å tene pengar. Korleis skulle dei gjere det. Jau det dei gjer er at dei reduserer kor ofte dei køyrer. I staden for å køyre fem gonger i veka mellom Tromsø og Alta reduserte dei til to gonger i veka. Dette er heilt naturleg for ei privat bedrift. Dei driv ikkje for å tilrettelegge for at vi skal få gode matvarer i butikkane våre, dei driv for å tene pengar. Den eine av desse turane går på fredag, det betyr at varane ikkje er i butikken før på måndag. Det er ganske lang tid for eit fersk fiskeprodukt.

Konsekvensen av at vi ikkje i fellesskap lenger tar ansvar for å sørge for at det er eit godt transporttilbod er store problem for andre bedrifter. I dette tilfellet matprodusentar i Tromsø.

Næringsforeininga i Tromsø har tatt kontakt med oss politikarar i Tromsø om denne problemstillinga. Bildet er frå møtet der eg saman med Marlene Bråthen og Mats Hegg Jakobsen frå Sp vart informert frå Karls fisk og skalldyr, Næringsforeininga og Domstein – med passeleg koronaavstand.

Eg har på mi side tatt kontakt med SVs politikarar på Stortinget. Dette er noko vi må løyse i fellesskap. Eg trur det er heilt naudsynt at slik vi kjøper transporttenester for fly og båt så må vi og gjere det for å sikre varetransporten, spesielt i område av landet der marknaden åleine ikkje maktar å løyse dette.

Denne saka illustrerer kva som skjer når ein organisasjon som vi har opprette for å sikre transport av brev, pakkar og varer i heile landet, nemleg posten, blir meir opptatt av å tene pengar enn å tene samfunnet. Ja, Bring frigo gjekk med underskott, men Bring frigo mogleggjorde stor verdiskaping i mange andre bedrifter.

Denne verdiskapinga står no i fare.

Kanskje vi burde finne opp ei ordning der vi saman kunne spleisa på grunnleggande infrastruktur i dette landet. Vi kunne kanskje kalla denne ordninga stat, fylke eller kommune?