Siste kommunestyremøte før sommaren

Det kjem til å bli eit intenst siste kommunestyremøte før sommaren. «Heldigvis» har eg meldt forfall til siste delen av møtet fordi eg skal på avslutninga etter 10. klasse for sonen min. Det er mange interessante saker. Eg skal skrive litt om nokre av dei. I slutten av bloggposten er det liste over alle sakene med lenke til saksframlegga. Spør gjerne om det er noko du lurer på.

Kommuneplanens samfunnsdel

Den første saka er kommuneplanens samfunnsdel. Dette er det overordna styringsdokumentet for kommunen fram til 2032. Med eit såpass langt perspektiv og så mange tema vil det naturleg nok vere ein del generelle og overordna ting som står i denne planen.

Eg meiner at utkastet frå administrasjonen i all hovudsak er bra. Det er sjølvsagt mykje ein kunne tenkt seg å foreslå, men mykje av den konkrete politikken vil komme i seinare planar. Arealplanen som kjem seinare blir det nok meir debatt om. Den størst edebatten i denne saka er kor sterke føringar vi skal legge for arealplanen. Spsifikt har det vore diskutert i kor stor grad vi skal legge opp til transformasjon og endring av allereie bebygde område i Tromsø kontra å bygge ut på nye område. Dette må sjølvsagt vere ein balanse. Vi vil jo at for eksempel omårdet langs Stakkevollvegen skal byggast ut og om, men vi må og gje opning for andre område. Satsar på at vi klarer å finne balansen her.

Piggdekkavgift

Denne saka har eg skrive om her. Men i korte trekk handlar dette om korleis vi skal vekte at 3900 menneske i Tromsø bur i område med forurensa luft kontra det å be folk betale eit gebyr for å køyre med piggdekk.

Byvekstavtale – svar på brev frå samferdselsdepartementet

Arbeidet med byvekstavtale går sakte framover. Regjeringa har endeleg fastsett det nye nullvekstmålet som skal ligge til grunn for eventuelle forhandlingar med staten. Det er likevel ingen grunn til å tru at ein byvekstavtale er rett rundt hjørnet. Forhandlingar med staten kan tidlegast ta til seint i haust og det er mykje det skal snakkast om før det blir aktuelt med bompnegar.

I denne konkrete saka svarer vi at vi aksepterer staten sitt krav om 20% kommunal eigenandel i alle prosjekta langs kommunal veg, og at vi gjerne vil forhandle om kva prosjekt som skal vere med i ein avtale.

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan er staten sitt verktøy for å prioritere alle samferdselsprosjekt i Noreg. I denne saka skal vi gje innspel på rapportane frå vegdirektorat, jernbaneverket, kystverket osb. For Tromsø er sjølvsagt E8, byvekstavtale, jernbane og flyplass og ny veg til flyplassen/ny tverrforbindelse viktige prosjekt.

Nye vedtekter for SFO

I denne saka blir vi nok ein gong ramma av pengemangel og må prioritere. Skal vi kutte i lærarstillingar eller skal vi kutte inn opningstida på SFO med ein halvtime? Sjølv om eg innser at det kan bli problematisk for nokre familiar så trur eg lærarar er viktigare.

Storgata

Det er snart 30 år sidan Storgata vart oppgradert og vi ser alle slitasjen på gata tydeleg. Det er naudsynt å få til ei oppgradering mellom Bispegata og Fredrik Langes gate. Det vil koste mellom 50 og 70 millionar. Det er pengar vi ikkje har akkurat no. Det betyr at vi må lappe og fikse litt enno ei stund medan vi jobbar med å få på plass eit prosjekt som vi har råd til og som vil sikre framkommelegheit for alle og eit triveleg sentrum.

Austadkvartalet

Eg synst dette prosjektet er litt for høgt og kunne gjerne vore finare. Samstundes vil det medføre ei viktig og god oppgradering av Søren Fløttmanns plass (området mellom SAS-hotellet, Ishavshotellet og Austadgården. Byutviklingsutvalet ville stille krav om arkitektkonkurranse på dette prosjektet. Det kan bli vanskeleg å få til ser det ut som. Dette må vi diskutere heilt fram til kommunestyremøtet.

Alle sakene

Det får halde for denne gongen. Her er heile sakslista. Spør om du lurer på noko.

Interpellasjonar
SaksnrSaksdok
0007/20Interpellasjon – Hvordan få til et bærekraftig løft for Ullsfjordområdet ved å satse på Lyngsalpan og sjøsamisk kultur?
0008/20Interpellasjon – Å leve sammen hele livet
Behandling av utvalgssak
SaksnrSaksdok
0076/20Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2020-2032
0077/20Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet – vurdering av vedtatt handlingsplan til Miljødirektoratet
0078/20Bompengeforliket og konsekvenser for Tromsø. Brev fra SD januar 2020.
0079/20Transportetatenes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033
0080/20Evaluering av akuttberedskap i barnevernet vår 2020
0081/20Kvalitets – og utviklingsmelding fra seksjon barn og familie 2020
0082/20Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)
0083/20Revidering av vedtekter for Tromsø kommunes barnehager
0084/20Finansrapport pr. 31.12.2019
0085/20Endring av budsjett-/bevilgningsstruktur
0086/20Endring av betalingssatser i avdeling for helse og omsorg for 2020
0087/20Tromsø kirkelige fellesråd – Årsmelding og årsregnskap for 2019
0088/20Økonomirapport 1 – pr. mars 2020 – Tromsøbadet KF
0089/20Reviderte retningslinjer startlån og tilskudd
0090/20Opsjonsavtale mellom Tromsø kommune og Peab Eiendomsutvikling AS om omsorgsboliger i Inga Sparboes vei
0091/20Plan 1833- Detaljreguleringsplan Austadkvartalet
0092/201846 Nordbyen områderegulering Vedtak av del av plan som var unntatt rettsvirkning i tidligere vedtak
0093/20Plan 1834 Detaljregulering, SOLNESET FELT A1-A2 – Endelig Vedtak
0094/20Detaljreguleringsplan 1857 – Toftvegen 11 og 13, Hamna, 115/115 – Endelig vedtak
0095/20Endelig vedtak- plan 1847 – detaljregulering eiendommer i ringvegen, hamna
0096/20Klagebehandling, plan 1821, detaljregulering Stakkevollvegen
0097/20Politisk behandling av reglement for arbeidsgiverutvalget, likestillingsutvalget og administrasjonsutvalget 2019-2023
0098/20Valg av meddommere til Nord-Troms jordskrifterett
0099/20Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett
0100/20Valg av meddommere til Nord-Troms tingrett
0101/20Meddommerutvalget 2017-2020 – Søknad om fritak og nyvalg
0102/20Styrevalg – Tromsø Havn KF
0103/20Rapport forprosjekt utbedring Storgata nord
0104/20Krav om lov lovlighetskontroll av sak 75/20 – «Lovlighetskontroll sak 32/20, plan 1879 Finnheia alpinlandsby»

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.