Kommunestyremøtet i september – Arctic Center nok ein gong

Det kjem alltid eit nytt kommunestyremøte. Også denne månaden. Det er vel ingen tvil om at Arctic Center er den saka dei fleste kjem til å bry seg om i dette kommunestyremøtet. Eg skal ikkje bruke meir tid på den saka no. Det er sagt så mykje om den allereie. Dersom du skulle lure på kva eg meiner om den saka kan du lese det her.

Likar du betre å sjå og høyre? Då er denne videoen for deg

Når eg skriv dette har vi ikkje hatt gruppemøte. Dette er derfor mine meiningar og ikkje SV sine. Eit av poenga med å skrive dette er å få innspel. Gode innspel kan føre til at eg endrar meining.

Yttertøy

Men det er sjølvsagt andre saker i kommunestyret. Ei sak det vart litt merksemd om etter at den vart utsett i forrige møte kjem opp denne gongen. Det er saka om yttertøy til dei som jobbar i heimetenesta og andre slike tenester. Der vil det etter alle solemerke bli vedtatt at den ordninga skal innførast. Så vil vi måtte finne budsjettdekning til saka i budsjettmøtet i desember. Det trur eg skal gå bra.

Zipline i Tromsdalen

Arctic Center er ikkje einaste saka om inngrep i eit friluftsområde. Vi har òg fått ein søknad om å få opprette ei zip-line i Tromsdalen. Kvar si lyst seier no eg, ti ville hestar skal ikkje få meg til å henge 40 meter opp i lufta i ein tynn ståltråd utan kontroll på fart og kva som skjer. Men eg har skjønt at mange synst slikt er artig.

Uansett, eg synst dette er eit godt tiltak. Det er eit lite inngrep i friluftsområdet Tromsdalen med begrensa konsekvensar som vil vere eit fint tilbod til både fastbuande og tilreisande som synst sånt er artig.

Men saka er ikkje så enkel. Dersom ziplina skal byggast må vi søke om å omdisponere eit statleg sikra friluftsområde i Tromsdalen. At eit område er statleg sikra betyr at stat og kommune har kjøpt området fordi det er viktig for friluftslivet, og poenget med sikringa er at det skal gjere det vanskeleg å disponere området til andre formål. Det er den same metoden som vi har tenkt å bruke for å sikre Tromsømarka for framtida. Så då sit eg med nokre spørsmål som eg enno ikkje er sikker på.

Dersom vi søker om å omdisponere dette området, kva vil det bety for arbeidet med å sikre Tromsømarka? Dersom vi søker om å få endra dette statleg sikra friluftsområdet vil vi seinare bli lagt under press for å omdisponere andre statleg sikra friluftsområde? Denne saka må eg rett og slett pønske litt meir på.

11,6 millionar frå staten

Kommunen har fått 11,6 millionar frå staten. Pengane kan vi bruke på tiltak som ikkje allereie ligg i budsjettet og som kan settast i gang i år for å gje oppdrag til næringslivet. Frå administrasjonen har dei foreslått desse tiltaka:

Bergvegen (skoleveg)

 • Fortau er gått i oppløsning og det mangler gatelys
 • Skoleveg og kollektiv veg
 • Utbedring av 220m fortau og etablering av gatelys

Skibrua (skoleveg)

 • Utskifting av brurekkverk
 • Skoleveg og kollektiv veg
 • Montering av autovern på landsider
 • Reparere og forsterke brudekket

Veslefrikkbrua (skoleveg)

 • 160m sundkjørt autovern
 • Skoleveg og kollektiv veg
 • Armering på brudekket er synlig
 • Reparere og forsterke brudekket

Breivikeidet bru

 • Landkar er knekt. Det skal derfor etableres betongsikringer på begge landsider som skal erstatte funksjonen til landkarene og forlenge levetiden til brua i påvente av ny FV.
 • Nytt brudekke (tredekke)

Gangbru ved Kroken skole (skoleveg)

 • Råteskadet trebru hvor det mangler gatelys
 • Brua er smal og driftes for hånd. Ved stort snø nedfall fylles den opp med det til konsekvens at ferdsel skjer i høyde med rekkverket
 • Bruen utvides og forsterkes slik at det er mulig å bruke motorisert brøyteredskap
 • Gatelys monteres og implementeres i gatelysnettverket for økt trygghetsfølelse.

Kroken Bydel (skoleveg)

 • Armaturskift fra BA Løvoldsveg til Jadevegen

Blåmannsvegen (skoleveg)

 • Fortau er gått i oppløsning, armering ligger synlig
 • Skoleveg og kollektiv veg
 • Reparasjon av 310m fortau

Kva dei einskilde tiltaka vil koste så det er ikkje sikkert at alt vil bli gjennomført. Dersom du har innspel til eit av desse prosjekta eller andre prosjekt som du heller vil prioritere så kom med det.

Det får vere nok for denne gongen. Still gjerne spørsmål eller kom med innspel til dei andre sakene

Heile sakslista

(Innstillinga er forslag til vedtak, innstillinga kjem vanlegvis frå eit av hovudutvala eller kontrollutvalet. Unntaksvis er det kommunedirektøren sitt forslag)

 • PLAN 1888 – DETALJREGULERING NORHEIM 118/25 – KLAGE PÅ VEDTAK
  • Innstilling:
   • Klage av 27.02.2020 på kommunestyrets vedtak av 26.02.2020, detaljreguleringsplan 1888
    Norheim 118/25, tas ikke til følge.
    Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling, i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
 • Kontrollutvalgssak 44/20 – Forvaltningsrevisjonsrapport – sluttrapport: Investeringsprosjektet Otium bo- og velferdssenter
  • Innstilling:
   • Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sluttrapport – Investeringsprosjektet Otium bo – og velferdssenter».

    2. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å sikre at kommunens egne rutiner etterleves i gjennomføringen av investeringsprosjekter. Herunder etterlevelse av rutiner knyttet til:
    • Arkivering av prosjektdokumentasjon
    • Rapporteringer
    • Kontroll av faktura opp mot kontrakt

    Videre ber kommunestyret kommunedirektøren vurdere om rutinene for gjennomføring av investeringsprosjekter er god nok/ tilstrekkelige.

    3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse for planlagte og gjennomførte tiltak for å forbedre etterlevelsen av rutiner som nevnt ovenfor i pkt. 2. Svarfrist settes til 30. oktober 2020.
 • Søknad om midlertidig fritak fra verv som folkevalgt – Vanja Terentieff
  • Innstilling:
   • Vanja Terentieff innvilges midlertidig fritak fra sine verv i Kommunestyret, Formannskapet, Miljø-, klima- og samferdselsutvalget, Klageutvalget og Administrasjonsutvalget fra og med 1. juli 2020 frem til 1. november 2020.

    2. Følgende rykker opp som fast medlem i formannskapet i permisjonsperioden: Morten Skandfer (V) Som siste varamedlem velges: Anna Amdal Fyhn (H)

    3. Følgende rykker opp som fast medlem i miljø-, klima- og samferdselsutvalget i
    permisjonsperioden: Irene V. Dahl (V). Som siste varamedlem velges: Tormod Ingebrigtsen (H)

    4. Følgende rykker opp som fast medlem i klageutvalget i permisjonsperioden: Frid E.
    Fossbakk (H) Som siste varamedlem velges: Gunnar Pedersen (H)

    5. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget i permisjonsperioden velges: Bodil
    Ridderseth Larsen (H)
 • Nyvalg på grunn av Tonje Randisdatter Tunstad, Eirik Mikkelsen, Kine Mari Svendsen og Ragnhild Berg Nilsens fritak fra verv som folkevalgt
  • Innstilling:
   • Som nytt medlem av miljø-, klima- og samferdselsutvalget velges: Ørjan Sandberg
    2. Formannskapet
    a. Som nytt varamedlem av formannskapet velges: Mari-Ann Benonisen (andre vara)
    b. Som nytt varamedlem av formannskapet velges: Aleksandra Seljeseth (fjerde vara)
    3. Som nytt varamedlem av kultur-, idrett- og friluftsutvalget velges: Linda Therese Norrie
    4. Klageutvalget
    a. Som nytt varamedlem av klageutvalget velges: Brynjar Andersen Saus (andre vara)
    b. Som nytt medlem og leder av klageutvalget velges: Jarle Heitmann
    c. Som nytt varamedlem av klageutvalget velges: Tone Marie Myklevoll (første vara)
    5. Som nytt varamedlem av gruppelederutvalget velges: Mari-Ann Benonisen
    6. Som nytt varamedlem til valgstyret velges: Mari-Ann Benonisen
    7. Som nytt varamedlem til KS (kommunenes sentralforbund) fylkesmøte: Mari-Ann Benonisen (andre vara)
    8. Som nytt varamedlem til KS (kommunenes sentralforbund) fylkesmøte: Aleksandra Seljeseth (fjerde vara)
    9. Som nytt varamedlem til Tromsø kommunale pensjonskasse: Ivar Sæther
 • Meddommerutvalget – Søknad om fritak og nyvalg
  • Innstilling:
   • Marthe Hansen innvilges fritak fra verv som meddommer i Hålogland lagmannsrett.
    2. Som ny meddommer i Hålogland lagmannsrett for perioden 2017-2020 velges:
    – Anna Elise Berg, Tennevegen 6, 9015 Tromsø
 • Forskrift om rett til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte i Tromsø kommune, ny avtale med Tromsø kommunale pensjonskasse, reglement for kontrollutvalget i Tromsø kommune
  • Innstilling:
   • Forskrift om rett til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte i Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylke av 30. september 2020 vedtas. Forskriften erstatter reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av folkevalgte i Tromsø kommune, datert 16. oktober 2019.
    2. Veileder til forskrift om rett til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte i tromsø kommune tas til orientering.
    3. Tillegg til vedtekter for offentlig tjenestepensjon i Tromsø kommunale pensjonskasse for folkevalgte vedtas. Dette erstatter tidligere tilleggsavtale.
    4. Endringer i reglement for kontrollutvalget i Tromsø kommune vedtas.
    5. Tillegg til innstillinga:
    Det skal gjennomføres en evaluering av ordninga med nettbrett (ipad) til faste medlemmer av kommunestyret. Evalueringa gjennomføres ved bruk av
    spørreundersøkelse til de folkevalgte. Evalueringa legges frem til Formannskapet.
    6. Endringer i forskriften:
    1. Større endringer i «Veileder til forskrift om rett til godtgjøring …» skal behandlast i formannskapet
    2. § 4 tredje avsnitt skal lyde:
    «Når folkevalgte i jobb- eller skolesituasjon oppholder seg utenfor kommunen og er innkalt til møter, gis det rett til dekning av utgifter innenfor området definert som Troms.
    Dersom en folkevalgt har midlertidig bosted utenfor Tromsø kommune, dekkes reiseutgifter med egnet transportmiddel på billigste måte, og begrenset oppad til kr 2 000,- pr. kommunestyremøte.»
    Dersom en folkevalgt har midlertidig bosted utenfor Tromsø kommune, dekkes reiseutgifter med egnet transportmiddel på billigste måte, og begrenset oppad til kr 2000,- pr. kommunestyremøte.»
    3. § 4 sjette avsnitt skal lyde:
    «Samlet erstatning for tapt inntekt er begrenset oppad til 100 % av beregningsgrunnlaget.»
    4. § 6 skal lyde:
    Medlemmer i kommunestyret og faste utvalg som mottar fast godtgjøring (4% fast godgjøring til kommunestyremedlemmer), skal dekke utgifter til kurs og konferanser selv. Andre folkevalgte som ønsker å delta på kurs/konferanser, og hvor utgiftene ønskes dekket av kommunen, må få dette godkjent av ordføreren i forkant. I slike tilfeller opparbeides det ikke møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste.
    5. §8 Godtgjering til varamedlemmar i FSK skal vere kr 2 000
    6. §8 siste avsnitt skal lyde:
    Kontrollutvalgets medlemmer får møtegodtgjørelse for møte i bedriftsforsamlinger, generalforsamling og representantskapsmøter, jf. kommuneloven § 23-6. Samme avkortingsregler gjelder som i andre møter.
    7. Endring i «Tillegg til vedtekter for ordinær tjenestepensjon…» §1 skal lyde
    Folkevalgte i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra minst 20 prosent stilling av full godtgjørelse skal meldes inn i Tromsø kommunens pensjonsordning for arbeidstakere.
    Som full stilling regnes 100% av beregningsgrunnlaget fastsatt i «Forskrift om regler for godtgjøring av folkevalgte».
    8. § 14 Ettergodtgjøring
    Første avsnitt skal lyde:
    «Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse og som ikke har en stilling å tre inn i etter endt verv, kan søke Formannsskapet om å få beholde godtgjørelsen i inntil tre måneder. «
 • Plan 1879 – Finnheia alpinlandsby til endeling vedtak
  • Innstilling:
   • Plan 1879 – Detaljreguleringsplan for Finnheia alpinlandsby, med plankart av 25.03.2020,
    med tilhørende bestemmelser av 25.03.2020, vedtas.
    2. Innsigelse fra Sametinget vedrørende negative konsekvenser på samisk kultur og næring tas ikke til følge.
    3. Innsigelse fra Mattilsynet vedørende mangler hva angår drikkevann tas ikke til følge. Saken oversendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark med anmodning om å innkalle til mekling.
    4. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.
    5. Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling.

Vi må stoppe Arctic Center

Lyset frå Finnheia

For SV er det å unngå hyttelandsbyen på Finnheia svært viktig. Derfor har vi stemt og argumentert mot at reguleringsplanen skal bli vedtatt ved alle moglegheiter vi har hatt. Det kjem vi til å halde fram med.

For oss i SV er det sju hovudargument mot hyttelandsbyen på Finnheia.

Sjå og denne filmen med SVs kommunestyrerepresentant Sigrid Hammer:

1.  Utslepp av klimagasser

Ei utbygging og drenering av myra på Finnheia vil føre til store klimagassutslepp. Vi kan diskutere nøyaktig kor mange tonn. Det som uansett ligg fast er at nedbygging av myr og arealendringar er ei av dei verkeleg store kjeldene til klimagassutslepp i Noreg og i verda. Vi har ei forplikting til å unngå slike arealbruksendringar dersom vi vil stoppe klimaendringane.

2. Trafikk

Trafikken som vil bli skapt til Arctic Center og dei over 800 parkeringsplassane der har openbart betydning for klima, men det betyr og noko for trafikkbelastninga på brua og lokalmiljøet til alle som bur langs vegen. Mange av de som bur på Kvaløya er allereie plaga av kø og trafikkorkar. Det er svært vanskeleg å få bygd nytt på Kvaløya nå. Er verdien av eit alpinanlegg verd ei forverring problemene?

3. Naturreservat og kulturminner

Like nedanfor Arctic Center ligg eit viktig naturreservat. Formålet med dette naturreservatet er «er å bevare ei brei bukt ved elveutløp med et uvanlig variert strandengkompleks og yttergrenseforekomster for flere arter av strandplanter, og med et variert fugleliv.».

Det er usannsynleg at dette naturreservatet ikkje blir påverka av ei storstilt utbygging av Finnheia med hytter, asfalt og vegar. Er det verd det å sette i spel dei store naturverdiane i nasjonalparken?

Videre vil utbygginga vil rasere viktige samiske kulturminner. Den urett som staten Norge gjorde mot samer under fornorskningspolitikken må vi nå gjøre det vi kan for å reparere. At majoritetssamfunnet viser respekt for urfolk i Tromsø framover, må bety at vi tar på kulturminnene fra fortida.

4. Vatn og avløp

Det siste utspelet frå Arctic Center er at dei vil bygge ei vassleidning tvers gjennom naturreservatet. Dei vil kople seg på det kommunale leidningsnettet for å unngå den innsigelsen frå Mattilsynet som ligg i dagens reguleringsplan. Det er uklårt kva ei slik påkopling vil bety for den kommunale økonomien og økonomien til dei som bur langs den nye vassleidninga og som vil få påkoplingsplikt. Dette nye innspelet er ikkje formelt ein del av det kommunestyret skal ta stilling til 30. september. Men det likevel er noko vi må ta omsyn til. Usikkerheitene taler for at Arctic Center ikkje bør byggast.

5. Friluftsliv

Håkøybotn er bynært friluftslivområde som er mykje brukt av mange barnefamiliar og andre i kommunen vår. Å gå på ski og mark gir glede og folkehelse. Det er verdt å bevare den store verdien området har for tromsøværingene.

6. Turisme

Det leier oss til turismen. Kva vil hyttelandsbyen og alpinanlegget bety for utsynet og oppleving av mørke og nordlys at vi får opplyste bakkar i Håkøybotn. Skinet frå denne bakken vil vere synleg vidt omkring. For korfor kjem folk til Tromsø. Korfor kjem dei til Tromsø vinterstid? Dei fleste kjem for å oppleve lyste og mørket. Kulda og snøen. Eg trur ikkje den opplevinga blir betre av eit alpinanlegg på Finnheia. Anlegget vil ikkje bli ein attraksjon i seg sjølv, i alle fall ikkje ein som kan konkurrere med Alpane, Trysil eller Narvik, men det kan bli eit anlegg som gjer dei attraksjonane som trekk folk til Tromsø blir svakare. Lyset, mørket og opplevinga av den arktiske naturen.

7. Reindrift og beite

Området der hyttelandsbyen skal ligge er eit viktig beiteområde. I beitebruksplanen er beitet karakterisert som godt og det er tre saubruk i området. Kvaløya sanke- og beiteforening meiner dei ikkje er tatt med på råd slik det skulle gjerast. Saubruka er allereie eksisterande næringsbruk av området. Det er ikkje slik at området ligg tomt og forlatt i dag. Området er og viktig for reindrifta på Kvaløya. Reindrifta mista viktige areal til vindkraftutbygginga det gjer dette området viktigare for reindrifta.

Samla sett gjer dette at SV heilt klart er mot denne planen. Verdien av det anlegget som er planlagt er ikkje i nærleiken av å vere verd kostnaden. SV vil stemme mot planen og oppfordrar alle andre i kommunestyret om å gjere det same.

Bildet øverst er laga av Thomas R. Larsen

Zip-line, planprogram for kystsoneplanen og barnehagebehovsplan i utvala denne veka

Komande veke er det møter i alle hovudutvala i Tromsø kommune. Det startar på måndag med Helse- og velferdsutvalet også går det slag i slag. Eg skal ikkje skrive så mykje om dei einskilde sakene denen gongen – har ikkje fått lest alle sakene grundig enno. Eg vil derimot alle som vil til å komme med innspel til sakene.

Kanskje er dei tre mest interessante sakene Zip-line, planprogram for kystsoneplanen og barnehagebehovsplan.

Zip-line skal ikkje avgjørast no. Det som er tema denne gongen er om kommunen skal søke om å få omdisponere eit statleg sikra friluftsområde. Kun dersom ein slik søknad blir akseptert av direktoratet vil det bli aktuelt å eventuelt godkjenne ei Zip-line. Samstundes er det ingen tvil om at det vil vere underleg å søke om ei endring også ikkje følgje opp med å tillate bygginga av zip-linja.

Det som er temaet når det gjeld kystsoneplanen er planprogrammet. I planprogrammet blir det avgjort kva tema som skal utgreiast og kva det skal vere spesielt fokus på. Det politiske innhaldet blir fastsett etter denne prosessen, men det er openbart at kva tema som blir tatt opp i ei slik utgreiing legg føringar for det politiske innhaldet.

Barnehagebehovsplanen skal legge føringar for kvar det kjem nye barehagar i framtida.

Her er alle sakene

Helse- og velferdsutvalet

Sak: 0022/20 Plan for habilitering og rehabilitering 20 20 -20 25

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • 1. Tromsø kommune vedtar Plan for habilitering og rehabilitering 20 20 -20 25
   2. Planen legges til grunn for utvikling av habilitering og rehabiliteringstilbudet i Tromsø kommune
   3. Oppfølging og implementering gjennomføres i henhold til planens forslag

Sak: 0023/20 Oversendelse av forslag til helse- og velferdsutvalget fra kommunestyrets behandling av økonomirapport 1 – 20 20  

 • Utvalet avgjer vidare handsaming av forslaga
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Oversendte forslag fra kommunestyrets behandling av økonomirapport 1 – 20 20 tas til orientering.

Kommune- og byutviklingsutvalet

Sak: 0079/20 Planveileder for Tromsø kommune -revidert utgave 20 20  

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Tromsø kommunes reviderte planveileder for detaljreguleringsplaner datert xx.xx.xx tas til orientering.

Sak: 0080/20 Tromsdalen 16/7 Pistolskytebane og leirduebane – underinstansandling av klager  

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Klager på vedtak datert 12.06.20 20 hvor søknad om dispensasjon for oppføring av
   pistolskytebane og leirduebane avslås tas ikke til følge. Klagesakene oversendes
   Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig klageandling.

Sak: 0081/20 Plan 1768a – Detaljregulering for B3 B4 og B5 Workinnmarka Norrøna boligpark – Endring etter forenklet prosess

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Detaljreguleringsplan 1768a – B3 B4 og B5 Workinnmarka Norrøna boligpark gbnr 118/1458 og 118/459 m.fl. med planbestemmelser av 29.05.20 20 vedtas.
   Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak: 0082/20 Utbyggingsavtale for Nordmannsgård – offentlig ettersyn

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Forslag til utbyggingsavtale mellom Tromsø kommune og Fløylia AS for utbyggingsområdet
   Nordmannsgård legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Sak: 0083/20 Tromsø kommunes årsregnskap og årsmelding 20 19 (11)

 • Allereie avgjort i kommunestyret til orientering for utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • 1. Tromsø kommunes årsregnskap for 20 19 godkjennes.
   2. Tromsø kommunes konsernregnskap for 20 19 godkjennes.
   3. Tromsø kommunes årsmelding for 20 19 godkjennes.

Sak: 0084/20 Kystsoneplan for Tromsøregionen – vedtak av planprogram  

 • Utvalet gjev tilråding til formannskapet som innstiller til kommunestyret
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Tromsø kommune vedtar vedlagt planprogram for revisjon av kystsoneplanen for
   Tromsøregionen datert 02. september 20 20.

Sak: 0085/20 Tiltaksplan for trafikksikkerhet – tiltakspakker 20 19/20 – til orientering

 • Orientering, vedtak i Miljø- klima- og samferdselsutvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Redegjørelsen for tiltaksplan for trafikksikkerhet tas til orientering.

Kultur- idretts- og friluftsutvalet

Sak: 0050/20 Etablering av zip-line i statlig sikret friluftsområde – gnr. 16/30 

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • 1) Tromsø kommune søker om varig omdisponering av statlig sikret friluftsområde på eiendommen gnr. 16 bnr. 30 for å etablere endestasjon til zip-line i Tromsdalen
   eller
  • 2) Tromsø kommune søker ikke om varig omdisponering av statlig sikret friluftsområde påeiendommen gnr. 16 bnr. 30

Sak: 0051/20 Kystsoneplan for Tromsøregionen – vedtak av planprogram 

 • Utvalet gjev tilråding til formannskapet som innstiller til kommunestyret
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Tromsø kommune vedtar vedlagt planprogram for revisjon av kystsoneplanen for
   Tromsøregionen datert 02. september 20 20 ( 1).

Sak: 0052/20 Oversendelse av forslag til kultur- idrett- og friluftsutvalget fra kommunestyrets behandling av økonomirapport 1 – 20 20   

 • Utvalet avgjer vidare handsaming av forslaga
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Oversendte forslag fra kommunestyrets andling av økonomirapport 1 – 20 20 tas til
   orientering.

Miljø- klima- og samferdselsutvalet

Sak: 0037/20 Rutiner for ivaretakelse av miljø i anskaffelser  

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Sak om rutiner for ivaretakelse av miljø i anskaffelser tas til orientering

Sak: 0038/20 Orientering om lovverk og normkrav for gangfelt

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Redegjørelsen om lovverk og normkrav for gangfelt tas til orientering

Sak: 0039/20 Tiltaksplan for trafikksikkerhet – tiltakspakker 20 19/20 – til orientering

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Redegjørelsen for tiltaksplan for trafikksikkerhet tas til orientering.

Sak: 0040/20 Kystsoneplan for Tromsøregionen – vedtak av planprogram  

 • Utvalet gjev tilråding til formannskapet som innstiller til kommunestyret
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Tromsø kommune vedtar vedlagt planprogram for revisjon av kystsoneplanen for
   Tromsøregionen datert 02. september 20 20 ( 1).

Sak: 0041/20 Etablering av zip-line i statlig sikret friluftsområde – gnr. 16/30  

 • Utvalet gjev tilråding til formannskapet som innstiller til kommunestyret
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • 1) Tromsø kommune søker om varig omdisponering av statlig sikret friluftsområde på
   eiendommen gnr. 16 bnr. 30 for å etablere endestasjon til zip-line i Tromsdalen
   eller
   2) Tromsø kommune søker ikke om varig omdisponering av statlig sikret friluftsområde på
   eiendommen gnr. 16 bnr. 30

Oppvekst- og utdanningsutvalet

Sak: 0023/20 Tiltaksplan for trafikksikkerhet – tiltakspakker 20 19/20 – til orientering

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Redegjørelsen for tiltaksplan for trafikksikkerhet tas til orientering.

Sak: 0024/20 Rapport fra barneverntjenesten per 30 juni 20 20 til Fylkesmannen og status arbeidsmiljø

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • 1.Barneverntjenestens rapportering til Fylkesmannen i Troms og Finnmark per 30.06.20 tas til orientering
   2. Status i arbeidet med å styrke arbeidsmiljøet tas til orientering

Sak: 0025/20 Barnehagbeheovsplan 20 20 – 20 24  

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Barnehagebehovsplan 20 20 – 20 24 med tiltakspunkter vedtas.
   Barnehagebehovsplanen revideres en gang per valgperiode for å følge utviklingen og foreta nye prioriteringer

Foto: Toppbildet er henta frå prosjektbeskrivelsen til Zip-line og viser litt av traseen i Tromsdalen