Vi må stoppe Arctic Center

For SV er det å unngå hyttelandsbyen på Finnheia svært viktig. Derfor har vi stemt og argumentert mot at reguleringsplanen skal bli vedtatt ved alle moglegheiter vi har hatt. Det kjem vi til å halde fram med.

For oss i SV er det sju hovudargument mot hyttelandsbyen på Finnheia.

Sjå og denne filmen med SVs kommunestyrerepresentant Sigrid Hammer:

1.  Utslepp av klimagasser

Ei utbygging og drenering av myra på Finnheia vil føre til store klimagassutslepp. Vi kan diskutere nøyaktig kor mange tonn. Det som uansett ligg fast er at nedbygging av myr og arealendringar er ei av dei verkeleg store kjeldene til klimagassutslepp i Noreg og i verda. Vi har ei forplikting til å unngå slike arealbruksendringar dersom vi vil stoppe klimaendringane.

2. Trafikk

Trafikken som vil bli skapt til Arctic Center og dei over 800 parkeringsplassane der har openbart betydning for klima, men det betyr og noko for trafikkbelastninga på brua og lokalmiljøet til alle som bur langs vegen. Mange av de som bur på Kvaløya er allereie plaga av kø og trafikkorkar. Det er svært vanskeleg å få bygd nytt på Kvaløya nå. Er verdien av eit alpinanlegg verd ei forverring problemene?

3. Naturreservat og kulturminner

Like nedanfor Arctic Center ligg eit viktig naturreservat. Formålet med dette naturreservatet er «er å bevare ei brei bukt ved elveutløp med et uvanlig variert strandengkompleks og yttergrenseforekomster for flere arter av strandplanter, og med et variert fugleliv.».

Det er usannsynleg at dette naturreservatet ikkje blir påverka av ei storstilt utbygging av Finnheia med hytter, asfalt og vegar. Er det verd det å sette i spel dei store naturverdiane i nasjonalparken?

Videre vil utbygginga vil rasere viktige samiske kulturminner. Den urett som staten Norge gjorde mot samer under fornorskningspolitikken må vi nå gjøre det vi kan for å reparere. At majoritetssamfunnet viser respekt for urfolk i Tromsø framover, må bety at vi tar på kulturminnene fra fortida.

4. Vatn og avløp

Det siste utspelet frå Arctic Center er at dei vil bygge ei vassleidning tvers gjennom naturreservatet. Dei vil kople seg på det kommunale leidningsnettet for å unngå den innsigelsen frå Mattilsynet som ligg i dagens reguleringsplan. Det er uklårt kva ei slik påkopling vil bety for den kommunale økonomien og økonomien til dei som bur langs den nye vassleidninga og som vil få påkoplingsplikt. Dette nye innspelet er ikkje formelt ein del av det kommunestyret skal ta stilling til 30. september. Men det likevel er noko vi må ta omsyn til. Usikkerheitene taler for at Arctic Center ikkje bør byggast.

5. Friluftsliv

Håkøybotn er bynært friluftslivområde som er mykje brukt av mange barnefamiliar og andre i kommunen vår. Å gå på ski og mark gir glede og folkehelse. Det er verdt å bevare den store verdien området har for tromsøværingene.

6. Turisme

Det leier oss til turismen. Kva vil hyttelandsbyen og alpinanlegget bety for utsynet og oppleving av mørke og nordlys at vi får opplyste bakkar i Håkøybotn. Skinet frå denne bakken vil vere synleg vidt omkring. For korfor kjem folk til Tromsø. Korfor kjem dei til Tromsø vinterstid? Dei fleste kjem for å oppleve lyste og mørket. Kulda og snøen. Eg trur ikkje den opplevinga blir betre av eit alpinanlegg på Finnheia. Anlegget vil ikkje bli ein attraksjon i seg sjølv, i alle fall ikkje ein som kan konkurrere med Alpane, Trysil eller Narvik, men det kan bli eit anlegg som gjer dei attraksjonane som trekk folk til Tromsø blir svakare. Lyset, mørket og opplevinga av den arktiske naturen.

7. Reindrift og beite

Området der hyttelandsbyen skal ligge er eit viktig beiteområde. I beitebruksplanen er beitet karakterisert som godt og det er tre saubruk i området. Kvaløya sanke- og beiteforening meiner dei ikkje er tatt med på råd slik det skulle gjerast. Saubruka er allereie eksisterande næringsbruk av området. Det er ikkje slik at området ligg tomt og forlatt i dag. Området er og viktig for reindrifta på Kvaløya. Reindrifta mista viktige areal til vindkraftutbygginga det gjer dette området viktigare for reindrifta.

Samla sett gjer dette at SV heilt klart er mot denne planen. Verdien av det anlegget som er planlagt er ikkje i nærleiken av å vere verd kostnaden. SV vil stemme mot planen og oppfordrar alle andre i kommunestyret om å gjere det same.

Bildet øverst er laga av Thomas R. Larsen

6 Replies to “Vi må stoppe Arctic Center”

 1. SV elger å være nærsynt. Det er kanskje bedre å sende mange Tromsø-familier og Tromsø-folk på lange kjøreturer til Målselv, Levi, Riksgrensen og flyturer til sentraleuropa for å stå på ski.

  Reindrifta har levd godt med turister og vil også tjene på dette prosjektet.

  Mange flere Tromsø familier vil komme seg ut i dette friluftsområdet med dette prosjektet.

  Sauebønder og melkebønder legger ned brukene for fote. Stimuler heller til utvidet drift i våre nabokommuner, for videre og utvidet drift.

  Myra kan anvendes kommersielt.

  Nå må du Pål Julius vise litt næringskraft.

  Stå på!

  1. Hei Johan og takk for kommentar

   Eg er usamd med deg om at dette er eit viktig næringspolitisk prosjekt. Eg trur det vil undergrave det som har vore sjølve grunnlaget for veksten i reiselivet i Tromsø. Nemleg nordlyset og mørket. Ei flombelyst fjellside vil gjere det mykje vanskelegare å oppleve det mest spektakulære i Tromsø.

   Mvh
   Pål Julius

 2. Kjære Pål Julius Skogholt. Du vet at jeg har stor respekt for deg som person og som politiker, men jeg kan dessverre ikke dele ditt syn i denne saken. Din motstand rund utbyggingen av en hyttelandsby ved Finnheia synes jeg er direkte fiendtlig mot byens videre utvikling. Det er fiendtlig mot vårt store mål om å legge til rette for å beholde befolkningen nordpå. Om å gi de som bor her nord et godt tilbud som kan matche det de flytter sørover for å få. Som gir oss flere arbeidsplasser, og tilbud som kan være attraktivt også for de som bor utenfor landsdelen. Og dersom du Pål Julius tar en rask titt på kartet, ser på hvor store uberørte arealer vår kjære by omgir seg med, og samtidig kalkulerer inn en viss ønsket vekst, så vil du se at inngrepet som utbyggingen ved Finnheia innebærer er minimal.

  Som du selv antyder i artikkelen din, så er mengden av klimagasser som slippes ut ved utbygging i myr et svært omdiskutert tema. Artic Center har satt seg som mål å gjøre utbyggingen så grønn som overhodet mulig. Dette er heller et tiltak som jeg føler at du som miljøvernpolitiker bør rose, og heller se på hva man kan gjøre i prosessen for å avsette et minst mulig klimaavtrykk. Løsningen er ikke å nekte en utbygging, og på den måten hindre en videre vekst av vår by. Dersom man er på jakt etter urørt natur, så er det nedslående faktum at stadig større deler av vår flotte landsdel knapt er bebodd av et eneste menneske.

  Du nevner trafikk som et viktig tema. Her har dere som politikere sviktet totalt! Hvor er den alternative traseen til Kvaløya? Hvordan kan det være mulig å krangle i så mange år, og samtidig akseptere at myndighetene ikke ønsker å støtte et prosjekt som er så viktig for Tromsø by? Det er i slike saker dere virkelig burde bruke deres politiske evner og kløkt. Det naturlige målet for Arctic Center bør være elektriske ekspressbusser til Artic Center som går så ofte at det fører til at få ser behovet for å kjøre selv? Hva sier du til alternativene med at man kjører til Målselv, Levi eller Ylles for å stå på ski? Vær også klar over at det bor en del folk på Kvaløya som vil benytte dette tilbudet, og som i dag kanskje kjører med bil til Kroken for å stå på ski.

  Når det gjelder naturreservat, kulturminner og reindrift så føler jeg at dette er et kort som trekkes opp i alle saker hvor man skal gjøre noe som innebærer bruk av «urørte» arealer. Dette kan ikke være et hinder for å tilrettelegge for vekst av vår by. La dette heller bli et utgangspunkt for å presentere reindrift og kulturminner til de kommende generasjoner, og ikke et hinder for ny utvikling og etableringer.

  Jeg håper virkelig at Arctic Center kan bli et eksempel på et prosjekt som hele byen samler seg bak. At vi alle er opptatt av at det velges miljøvennlige alternativ, at utbyggingen har miljøvern i fokus, og at dette kan bidra til å befeste byen vår som den arktiske hovedstaden. Så kan det neste prosjektet bli ny forbindelse til Kvaløya og en elektrisk bybane. La det ikke være et hinder for disse prosjektene at det «bare» bor 70 000 mennesker i byen vår – la det være et utgangspunkt til videre vekst. Vårt mål bør være å legge tilrette for nettopp dette.

  1. Hei Roger, takk for ein god og interessant kommentar.

   Vi blir nok likevel ikkje heilt samde i denne saka. Ja tala om utslepp frå drenering/masseutskifting av myra er usikre, men det er ikkje usikkert at det er store tal. Usikkerheita ligg i kor store tala blir. AC anslår 26 000 tonn CO2, medan kommunen anslår 36 000 tonn. Det er store tal.

   Vi har store landområde i kommunen, men mengda uberørt natur går stadig ned. For eksempel utbygginga av Kvitfjell og Raudfjell vindpark er døme på dette. Den utbygginga har og gjort at reindrifta er fortrengt frå store område noko som gjer området rundt Finnheia viktigare for den næringa. Sjekk og ut denen nettsida for meir informasjon: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/naturomrader-pa-land/inngrepsfri-natur/

   Vi kune hatt ein lang diskusjon om jobben vi har gjort for å betre trafikktilhøva til Kvaløya. Eg er likevel usamd i at vi har gjort lite. Eit sentralt premiss i arbeidet med ein byvekstavtale har nettopp vore eit nytt samband til Kvaløya.

   Elektriske bussar er forøvrig ein god ide og det blir jobab med å få på plass ein infrastruktur som gjer dette mogleg.

   Så skulle eg og svært gjerne hatt eit godt alpinanlegg i byen eller nærområdet vårt. Eg er glad i å både gå og stå på ski. Men hyttebyen i tilknytting til dette anlegget er ikkje verd det. Reguleringsplanen for sjølve anlegget er forøvrig vedtatt og gyldig.

   Mvh
   Pål Julius

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.