Zip-line, planprogram for kystsoneplanen og barnehagebehovsplan i utvala denne veka

Komande veke er det møter i alle hovudutvala i Tromsø kommune. Det startar på måndag med Helse- og velferdsutvalet også går det slag i slag. Eg skal ikkje skrive så mykje om dei einskilde sakene denen gongen – har ikkje fått lest alle sakene grundig enno. Eg vil derimot alle som vil til å komme med innspel til sakene.

Kanskje er dei tre mest interessante sakene Zip-line, planprogram for kystsoneplanen og barnehagebehovsplan.

Zip-line skal ikkje avgjørast no. Det som er tema denne gongen er om kommunen skal søke om å få omdisponere eit statleg sikra friluftsområde. Kun dersom ein slik søknad blir akseptert av direktoratet vil det bli aktuelt å eventuelt godkjenne ei Zip-line. Samstundes er det ingen tvil om at det vil vere underleg å søke om ei endring også ikkje følgje opp med å tillate bygginga av zip-linja.

Det som er temaet når det gjeld kystsoneplanen er planprogrammet. I planprogrammet blir det avgjort kva tema som skal utgreiast og kva det skal vere spesielt fokus på. Det politiske innhaldet blir fastsett etter denne prosessen, men det er openbart at kva tema som blir tatt opp i ei slik utgreiing legg føringar for det politiske innhaldet.

Barnehagebehovsplanen skal legge føringar for kvar det kjem nye barehagar i framtida.

Her er alle sakene

Helse- og velferdsutvalet

Sak: 0022/20 Plan for habilitering og rehabilitering 20 20 -20 25

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • 1. Tromsø kommune vedtar Plan for habilitering og rehabilitering 20 20 -20 25
   2. Planen legges til grunn for utvikling av habilitering og rehabiliteringstilbudet i Tromsø kommune
   3. Oppfølging og implementering gjennomføres i henhold til planens forslag

Sak: 0023/20 Oversendelse av forslag til helse- og velferdsutvalget fra kommunestyrets behandling av økonomirapport 1 – 20 20  

 • Utvalet avgjer vidare handsaming av forslaga
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Oversendte forslag fra kommunestyrets behandling av økonomirapport 1 – 20 20 tas til orientering.

Kommune- og byutviklingsutvalet

Sak: 0079/20 Planveileder for Tromsø kommune -revidert utgave 20 20  

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Tromsø kommunes reviderte planveileder for detaljreguleringsplaner datert xx.xx.xx tas til orientering.

Sak: 0080/20 Tromsdalen 16/7 Pistolskytebane og leirduebane – underinstansandling av klager  

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Klager på vedtak datert 12.06.20 20 hvor søknad om dispensasjon for oppføring av
   pistolskytebane og leirduebane avslås tas ikke til følge. Klagesakene oversendes
   Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig klageandling.

Sak: 0081/20 Plan 1768a – Detaljregulering for B3 B4 og B5 Workinnmarka Norrøna boligpark – Endring etter forenklet prosess

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Detaljreguleringsplan 1768a – B3 B4 og B5 Workinnmarka Norrøna boligpark gbnr 118/1458 og 118/459 m.fl. med planbestemmelser av 29.05.20 20 vedtas.
   Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.

Sak: 0082/20 Utbyggingsavtale for Nordmannsgård – offentlig ettersyn

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Forslag til utbyggingsavtale mellom Tromsø kommune og Fløylia AS for utbyggingsområdet
   Nordmannsgård legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager.

Sak: 0083/20 Tromsø kommunes årsregnskap og årsmelding 20 19 (11)

 • Allereie avgjort i kommunestyret til orientering for utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • 1. Tromsø kommunes årsregnskap for 20 19 godkjennes.
   2. Tromsø kommunes konsernregnskap for 20 19 godkjennes.
   3. Tromsø kommunes årsmelding for 20 19 godkjennes.

Sak: 0084/20 Kystsoneplan for Tromsøregionen – vedtak av planprogram  

 • Utvalet gjev tilråding til formannskapet som innstiller til kommunestyret
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Tromsø kommune vedtar vedlagt planprogram for revisjon av kystsoneplanen for
   Tromsøregionen datert 02. september 20 20.

Sak: 0085/20 Tiltaksplan for trafikksikkerhet – tiltakspakker 20 19/20 – til orientering

 • Orientering, vedtak i Miljø- klima- og samferdselsutvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Redegjørelsen for tiltaksplan for trafikksikkerhet tas til orientering.

Kultur- idretts- og friluftsutvalet

Sak: 0050/20 Etablering av zip-line i statlig sikret friluftsområde – gnr. 16/30 

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • 1) Tromsø kommune søker om varig omdisponering av statlig sikret friluftsområde på eiendommen gnr. 16 bnr. 30 for å etablere endestasjon til zip-line i Tromsdalen
   eller
  • 2) Tromsø kommune søker ikke om varig omdisponering av statlig sikret friluftsområde påeiendommen gnr. 16 bnr. 30

Sak: 0051/20 Kystsoneplan for Tromsøregionen – vedtak av planprogram 

 • Utvalet gjev tilråding til formannskapet som innstiller til kommunestyret
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Tromsø kommune vedtar vedlagt planprogram for revisjon av kystsoneplanen for
   Tromsøregionen datert 02. september 20 20 ( 1).

Sak: 0052/20 Oversendelse av forslag til kultur- idrett- og friluftsutvalget fra kommunestyrets behandling av økonomirapport 1 – 20 20   

 • Utvalet avgjer vidare handsaming av forslaga
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Oversendte forslag fra kommunestyrets andling av økonomirapport 1 – 20 20 tas til
   orientering.

Miljø- klima- og samferdselsutvalet

Sak: 0037/20 Rutiner for ivaretakelse av miljø i anskaffelser  

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Sak om rutiner for ivaretakelse av miljø i anskaffelser tas til orientering

Sak: 0038/20 Orientering om lovverk og normkrav for gangfelt

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Redegjørelsen om lovverk og normkrav for gangfelt tas til orientering

Sak: 0039/20 Tiltaksplan for trafikksikkerhet – tiltakspakker 20 19/20 – til orientering

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Redegjørelsen for tiltaksplan for trafikksikkerhet tas til orientering.

Sak: 0040/20 Kystsoneplan for Tromsøregionen – vedtak av planprogram  

 • Utvalet gjev tilråding til formannskapet som innstiller til kommunestyret
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Tromsø kommune vedtar vedlagt planprogram for revisjon av kystsoneplanen for
   Tromsøregionen datert 02. september 20 20 ( 1).

Sak: 0041/20 Etablering av zip-line i statlig sikret friluftsområde – gnr. 16/30  

 • Utvalet gjev tilråding til formannskapet som innstiller til kommunestyret
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • 1) Tromsø kommune søker om varig omdisponering av statlig sikret friluftsområde på
   eiendommen gnr. 16 bnr. 30 for å etablere endestasjon til zip-line i Tromsdalen
   eller
   2) Tromsø kommune søker ikke om varig omdisponering av statlig sikret friluftsområde på
   eiendommen gnr. 16 bnr. 30

Oppvekst- og utdanningsutvalet

Sak: 0023/20 Tiltaksplan for trafikksikkerhet – tiltakspakker 20 19/20 – til orientering

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Redegjørelsen for tiltaksplan for trafikksikkerhet tas til orientering.

Sak: 0024/20 Rapport fra barneverntjenesten per 30 juni 20 20 til Fylkesmannen og status arbeidsmiljø

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • 1.Barneverntjenestens rapportering til Fylkesmannen i Troms og Finnmark per 30.06.20 tas til orientering
   2. Status i arbeidet med å styrke arbeidsmiljøet tas til orientering

Sak: 0025/20 Barnehagbeheovsplan 20 20 – 20 24  

 • Blir endeleg avgjort i utvalet
 • Innstilling frå kommunedirektøren:
  • Barnehagebehovsplan 20 20 – 20 24 med tiltakspunkter vedtas.
   Barnehagebehovsplanen revideres en gang per valgperiode for å følge utviklingen og foreta nye prioriteringer

Foto: Toppbildet er henta frå prosjektbeskrivelsen til Zip-line og viser litt av traseen i Tromsdalen

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.