Bru til 15 millionar og tryggare skolevegar i kommunestyret i august

Den siste dagen i august er det kommunestyremøte i Tromsø. Det er fleire interessante og vanskelege saker denne gongen.

Den saka eg er mest nøgd med er at vi skal vedta handlingsprogrammet for bypakken i Tromsø for dei neste fire åra. Det skal bli godt at vi i enno større grad får fram kva bompengane faktisk skal gå til. Så er det viktig at dette er handlingsprogrammet før vi er ferdigforhandla med staten. Desse forhandlingane vil gje oss meir pengar slik at vi kan gjennomføre enno fleire gode tiltak i Tromsø.

Detter er forslaget til handlingsprogram:

Eg er spesielt glad for dei pengane som skal gå til tryggare skolevegar, men det er mange viktge og gode tiltak i denne pakken.

Eg har også lyst til å sitere dette frå saksframlegget:

Basert  på samfunnsøkonomiske lønnsomhetskriterier framstår gang-, sykkel-  og  kollektivtiltakene som de mest lønnsomme. Disse  tiltakene bør gjennomføres først –  noe som samsvarer med  prioriteringene i den foreslåtte  porteføljen til Tenk Tromsø »    

Du kan lese heile saksframlegget her: https://innsyn.tromso.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=2001059524

I det same møtet skal vi og handsame eit forslag som ser om vi kan få på plass ei støtteordning for dei mest sårbare barnefamiliane slik at bompengane ikkje blir til hinder for at barn kan delta på kultur- og idrettstilbod.

Kvar skal vi bygge hytter og kor mange?

I dette møtet er det to reguleringsplaner til handsaming der det blir foreslått nye hyttefelt. Eit på Breiviknes og eitt i Kvaløyvågen. Dette er alltid utfordrande. Korleis vektar vi tilhøvet mellom natur på den eine sida og utvikling på den andre sida? Åsne Høgetveit skriv om denne vanskelege avveginga i dette gode innlegget. Les det, eg synst det er gode betraktningar.

I Kommune- og byutviklingsutvalet stemte vi for det eine og mot det andre anlegget. Eg er i tvil om desse sakene og vi kjem nok til å halde fram å diskutere i alle fall fram til gruppemøtet på måndag. Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.

Eg er derimot ikkje i tvil om reguleringsplanen som tillet 10-20 nye bustader i Kvaløyvågen. Dette er eit godt tiltak som gjer at folk kan bygge seg hus og busette seg i Kvaløyvågen. Vi treng fleire fastbuande i distrikta våre. Eg gler meg til å stemme for denne planen.

Dårlege vegar

Det er mange vegar i Tromsø som treng asfalt. På onsdag vil kommunestyret vedta (eg tippar det skjer einstemmig) å bruke 15 millionar på å asfaltere nokre av dei mange vegane i Tromsø som treng litt kjærleik. Vi skulle sjølvsagt hatt råd til å asfaltere mykje meir , men dette er ein god start. I denne omgangen blir desse vegane prioritert:

Skal vi bygge ny bru til 15 millionar?

Siste saka i dette møtet handlar om vi skal ruste opp Nyskogvegen bru for 15 millionar. Første gongen eg kan huske å behandla ei sak om denne brua var hausten 2020. Den gongen skulle vi bruke 2 millionar for å reparere brua med statlege pengar vi fekk under coronatida. No er prisen komen opp i 13 millionar, men vi må løyve 15 millionar fordi det alltid er litt usikkerheit i slike anslag.

Eg synst dette er mykje pengar å bruke på ei bru til ein person. Det er mange av oss som som har privat veg til huset, men det er ikkej mange av oss som kan betale 15 millionar for vegen. Dette har jo lenge vore ein kommunal veg, så vi må nok sette brua i stand. Eg håper likevel vi kan finne ei løysning der vi kanskje kan gjere noko som varer i ein periode til eventuelt den nye vegen/Ullsfjordforbindelsen kjem, for då vil vi ikkje trenge denne brua lengre.

Ok, det var alt for denne gongen. Heile sakslista finn du under, og kom gjerne med innspel eller kommentarar til sakene.

SakInnstilling
107 | Handlingsprogram og årsmelding Bypakke Tenk Tromsø1. Kommunestyret slutter seg til vedlagt forslag til rullering av handlingsprogram for bypakke Tenk Tromsø 2022-2025 2. De økonomiske forpliktelsene oppdateres og innarbeides i handlingsprogrammet 2023-2026 3. Årsmelding 2021 bypakke Tenk Tromsø tas til orientering.
108 | Trygg by Norge- satsningen gjennom medlemskap i Nordic Safe Cities – en nordisk allianse for trygge byer– Tromsø kommune blir medlem av Nordic Safe Cities 2022-2024 – Tromsø deltar i «Trygg by Norge»-satsningen – Medlemskapet i Nordic Safe Cities på 75 000 DK finansieres gjennom formannskapets disposisjonsfond for 2022. Medlemskapsavgift for 2023,2024 og andre øvrige utgifter innarbeides i kommunens handlingsplan for 2023-2027.
109 | Privat forslag – Støtteordning for passering av bommer i forbindelse med skole, barnehage og fritidsaktiviteter for barn og unge1. Forslaget fyller vilkårene for behandling 2. Kommunaldirektøren utreder og legger frem forslag til kommunal støtteordning for passering av bommer i forbindelse med skole, barnehage og fritidsaktiviteter for barn og unge. 3. Ordningen skal baseres på samme type ordning i Fredrikstad, og ta utgangspunkt i samme beløpsgrenser og beregninger av husstandenes inntekter som beskrevet i forskriften om foreldrebetaling i barnehager legges til grunn for utredningen. 4. Saken legges frem for kommunestyret, senest i desember 2022.4. Det fremlagte forslaget må ta høyde for at stønadsordningen skal kunne gis tilbakevirkende kraft fra bompengeinnkrevinga starter opp. 5. Ordningen evalueres ett år etter eventuell innføring og relevante evalueringspunkter skisseres i fremlagt forslag.
110 | Privat forslag – strategi mot diskriminering og rasisme1.Forslaget fyller vilkårene for behandling. 2. Det utarbeides en strategi mot rasisme og diskriminering i Tromsø kommune. 3. Strategien skal inneholde en handlingsplan for å bekjempe rasisme og diskriminering i Tromsø kommune. 4. Strategi med handlingsplan skal vedtas av kommunestyret innen juni 2023
111 | PLAN 1892 Breiviknes hyttefelt – Detaljregulering – saksframlegg mai 2021Forslag til detaljreguleringsplan 1892 – Breiviknes hyttefelt- gnr 131, bnr 3,6 og 9 med plankart (del1, 2 og 3) sist datert 05.03.2021, planbestemmelser datert 28. mars 2022 og planbeskrivelse vedtas. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12.
112 | Plan 1914 – Kvaløyvågen reiselivsanlegg og fritidsbebyggelseDetaljreguleringsplan Plan 1914 – Detaljregulering Kvaløyvågen reiselivsanlegg og fritidsbebyggelse med plankart datert 05.05.2022, og planbestemmelser av 10.05.2022 vedtas. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.
113 | Plan 1924 – Detaljreguleringsplan for Kvaløyvågvegen boligplan – Til endelig vedtakDetaljreguleringsplan 1924 – Kvaløyvågvegen boligplan, med plankart av 30.06.2022 og planbestemmelser av 30.06.2022, vedtas. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.
114 | Endring av reglementer1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer vedtas. 2. Reglement for klageutvalget vedtas. 3. Reglement for Tromsø formannskap vedtas. 4. Reglement for hovedutvalgene vedtas. 5. Delegasjonsreglementet punkt 1 til 12 vedtas. Reglementene som vedtas er vedlagt saken.
115 | Reglement for valgstyret1. Valgstyrets størrelse og sammensetning videreføres. 2. Vedlagt forslag til reglement for valgstyret vedtas.
116 | Fastsettelse av valgdager i Tromsø kommune1. Kommunestyret tar til orientering at valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 blir mandag 11.september. 2. Tromsø kommune holder i tillegg valg søndag 10. september 2023 i alle stemmekretsene.
117 | Reviderte vedtekter for skolefritidsordningen, (SFO)1. Reviderte vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) vedtas.
118 | Driftsmidler til asfaltering1. Det bevilges 15 millioner kroner til reasfaltering av veier. Beløpet tilføres ansvarsramme 7000 infrastruktur, samfunnsutvikling og miljø. 2. Midlene skal prioriteres i henhold til tiltaksliste slik det fremgår av saksfremlegget. 3. Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
119 | Ny selskapsavtale – Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKSTromsø kommune vedtar følgende endring i selskapsavtalen til nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS: «I selskapsavtalen til NKS110 IKS endres første setning i andre avsnitt under kap. 16 – Regnskap og revisjon, fra «Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet» til «Regnskap skal føres etter kommunelovens regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet»
120 | Årsmelding 2021 – Kommunalt råd for menneskers med nedsatt funksjonsevnesKommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsmelding 2021 tas til orientering.
121 | Meddommerutvalget 2021-2024 – Fritakssøknad og nyvalg etter flytting og vandelskontroll1. Vegard Stokka Lund-Warholm innvilges fritak fra verv som meddommer i Hålogaland lagmannsrett. 2. Som nye meddommere i Hålogaland lagmannsrett velges: – Kurt Andreas Nilsen, Utsikten 151, 9018 Tromsø – Jan-Eirik Lindberg, Utsikten 276, 9018 Tromsø 3. Som nye meddommere i Nord-Troms tingrett velges: – Harald Mathæus Ledsaak-Dyresen, Norselvegen 2, 9020 Tromsdalen – Per Gunnar Førde Tvedt, Strandvegen 112 B, 9006 Tromsø
122 | Videre håndtering Nyskogvegen bruAlternativ 1 – Nyskogen bru utbedres. Det bevilges totalt 15 MNOK (2022) til prosjektet

2 Replies to “Bru til 15 millionar og tryggare skolevegar i kommunestyret i august”

  1. Rute 450 har så lite avganger midt på dagen og helg at det må etableres
    en stor innfartsparkering i Kroken så snart som mulig.

    1. Enig, innfartsparkering I Kroken, samt på tromsdalssida og nord for brua på Kvaløya må vere høgt prioritert.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.