Alt stoppar ikkje opp – nytt formannskapsmøte

Formannskapet i Tromsø

På tysdag blir det nytt formannskapsmøte. Det skal arrangerast som videomøte og det blir interessant å sjå korleis det fungerer i ein sånn heilt formell setting. Fleire av sakene ville vanlegvis blitt avgjort i kommunestyret, men kommunestyret i mars vart avlyst og sakene må avgjerast. I slike tilfelle finst det ein eigen paragraf i kommunelova om at formannskapet kan avgjere saker. Siste saka er om korleis kommuneøkonomien blir påverka av coronaviruset. Det er ikkje hyggeleg lesing.

Eg vil og benytte sjansen til å takke alle som står på i vanskelege tider. På skolane, på helseinstitusjonane i bydrifta og alle andre som er med på å halde hjula i gang.

Uansett, til sakene!

Valg av representanter til Ishavskysten friluftsråd

Første saka er val av representantar til Ishavkysten friluftsråd. Den er godt handsama i kulturutvalet, og eg reknar med at denne raskt blir banka gjennom i formannskapet.

Effekter og resultater av prosjekter i Forbedringsprogrammet

Forbetringsprogrammet er på mange måtar skuffande. Vi har ikkje fått dei økonomiske uttellingane som vi hadde håpa på. Programmet er no avslutta. Men det må seiast at sjølv om det økonomiske resultatet ikkje er så godt som vi håpa, har det blitt andre forbetringar. I saksframlegget skriv kommunedirektøren:

Prosjektene som har vært en del av porteføljen til Forbedringsprogrammet har hovedsakelig gitt indirekte økonomiske gevinster eller kvalitative effekter. Det er derfor vanskelig å vise sammenhengen mellom prosjektgjennomføringen og målet om et netto driftsresultat på minimum 205 millioner kroner. Forbedringsarbeid handler mer om hensiktsmessige arbeidsprosesser, tverrfaglig samhandling, arbeidsglede og motivasjon enn om organisering. En viktig erfaring fra programperioden er derfor at det blir vanskelig å vise til gode resultater på hovedmålene, siden innsatsen egentlig ikke egner seg til å påvirke disse målene direkte.

Det eg oppfattar som hovudproblemet i denne saka er at ein har sett saman mange prosjekt og kalla det eit forbetringsprogram, i staden for å starte med måla for programmet og finne ut kva ein må gjere for å nå dei måla.

Anskaffelsesstrategi for Tromsø kommune 2020-2023

Anskaffelsesstrategien er eit svært viktig dokument. Kommunen bruker milliardar på å kjøpe ting kvart år. Det å klare å få betre prisar og minst like god kvalitet vil bety mykje for økonomien i kommunen.

Eg er glad for at det ser ut som viktige ting vi har vedtatt i kommunestyret er tatt inn i dokumentet. Gjennomføringa av oslomodellen, krava i klima-, miljø-, og energiplanen og innovative innkjøp er tatt med. Det er og lagt vekt på at vi skal kunne bruke lokale aktørar – for eksempel lokalbutikkar i distrikta våre. Eg synst likevel at spesielt miljømåla kunne ha blitt gjort tydelegare og eg saknar ei skildring av korleis oslomodellen skal takast inn i arbeidet.

Ein siste ting eg synst manglar i strategien er at det ikkje er tatt med at kommunestyret har vedtatt å ikkje kjøpe varer frå okkuperte territorium. Det trur eg vi bør prøve å få inn.

Orientering om kommunedirektørens løpende personalansvar, samt redegjørelse for kommunens restriktive ansettelsespolitikk

Kommunedirektørens løpande personalansvar er blitt tydeleggjort i kommunelova. Tidlegare var dette delegert frå kommunestyret til kommunedirektøren. No er det i lova lagt til kommunedirektøren. I Tromsø har det vore ein diskusjon om det betyr at kommunestyret ikkje kan vedta tilsettingsstopp. Eg synst ikkje saka tydeleg nok klårgjer dette, så der blir det nok ein diskusjon.

TILBAKEKJØP AV IKEA TOMTEN – GNR 116 BNR 380

Ja, eg reknar fullt og heilt med at vi kjem til å kjøpe tilbake IKEA-tomta. Det er ikkje avgjort kva den skal brukast til, men det er eit verdfult areal på Tromsøya som kommunen bør ha kontroll med.

Økning av lokal drivstoffavgift Tromsø kommune

Vi har tidlegare utsett saka om dobling av drivstoffavgifta i Tromsø. Grunnen var at det var eit behov for å diskutere utforminga av ei eventuell dobling med fylkeskommunen. Dersom vi skal få til ei slik endring av drivstoffavgifta er vi avhengig av likelydande vedtak i fylket og i kommunen. Den merksame lesar vil merke seg at innstillinga frå administrasjonen er den same som sist. Der kjem det nok til å bli gjort endringar før endeleg vedtak. Diskusjonen vil nok handle om kva pengane skal brukast til og korleis dei skal fordelast.

Debattheftet 2020

Den mest kryptiske sakstittelen er nok «Debatthefte 2020». Den saka er ei rad med spørsmål får KS i forkant av tariffoppgjeret til våren. KS forhandlar om løn for dei kommunalt tilsette på vegne av alle kommunane unntatt Oslo. Kom gjerne med innspel. Noko av det eg har tenkt på burde inn er lik løn mellom kommunal og statleg sektor, men det kan vere andre ting vi bør ta opp.

Vikran barnehage – justering av kostnadsramme og tildeling av totalentreprise

Vikran barnehage vart utsett i førre møte. Grunnen til det var at vi ikkje følte at vi fekk gode nok svar på korfor kostnadane har auka såpass kraftig sida prosjektet først kom inn i økonomiplanen. Noko av forklaringa er nok at prosjektet kom inn i planen før det var prosjektert og vi hadde ein reell kostnad, noko er knytt til at det er dyrt å bygge i Tromsø, og noko er at det er ein del kostnadar som er faste anten ein bygger ein stor eller ein liten barnehage og i ein liten barnehage er det færre kvadratmeter å fordele kostnadane på. Eg synst tilleggsnotatet svarer godt på dette, og reknar med at vi går inn for å bygge barnehagen på Vikran sjølv om den vil koste 48 millionar. Så skal det seiast at vi får momsen tilbake så realkostnaden er noko lågare.

Økonomiske konsekvenser av koronautbruddet – behov for økning av trekkrettighet/kassekreditt i 2020

Den siste saka er ganske uhyggeleg lesing. Her får vi ein foreløpig gjennomgang av dei økonomiske konsekvensane for kommunen av coronakrisa. Dette blir dyrt. Tala er sjølvsagt behefta med stor usikerheit, men vi må uansett ta til å tenke på det. Sånn ca som dette ser det ut per no:

  Tal i millionar Min kommentar
Mindre skatteinnbetaling -350 Svært usikre tal, kan bli mindre
Auka utgifter vikarar etc helse pga karantene ol. -6 per mars
Auka utgifter til smittevernutstyr ?  
Meirutgifter sosialhjelp ? Ikkje slått inn enno, kan kome når tida med full løn i permisjon tar til å gå ut for folk
Mindreinntekt foreldrebetaling barnehage og SFO -10,4 Her er det 10,4 mill per månad avheng av kor lenge stenginga varer
Mindreutgift skoleskyss 2,25 Per månad
Mindreinntekt på kultur -3 Ca per månad, usikkert anslag
Mindre byggesak ol. Svært usikkert -1 Per månad
Truleg mindre vikarar i skole og bhg 14 usikkert
Reduksjon øvrige driftsutgifter pga mindre aktivitet 15 Svært usikkert
Auka utgifter til pensjon pga nedgang i marknaden ? Svært usikkert
Rentenedgang 5 Antar at dette er månadlege tal framgår ikkje klårt av saksframlegget
Aurora kino – ikkje leigeinntektar i tre månader -1,4 Ikkje vedtatt om dette skal gjerast enno
Tromsø alpinpark – leige og lån -1,3 heile sesongen, i tillegg kjem tidlegare ubetalte krav på 3,5 mill
Tromsøbadet -2 Per månad, usikkert kor mykje kommunen eventuelt må dekke. Badet har eit eiga fond
Redusert arbeidsgjevaravgift 24 to månader
-314,85

Eg må understreke at dette er svært usikre tal. Men det er klart at over 300 millionar mindre i kommunen er dramatisk. Så har staten sagt at kommunane skal kompenserast, men dette er ikkje talfesta enno. All erfaring frå før er at staten aldri fullfinansierer oppgåver til kommunane. La oss håpe at det skjer denne gongen.

I tillegg til dette har kommunen garantert for lån for idrettslag ol for over 300 millionar. Om dei ikkje skulle klare å betale låna sine vil kommunen måtte steppe inn.

Så ja, eg kjem til å stemme for det administrasjonen ber om, at kassakreditten i banken skal aukast til 500 millionar slik at vi er sikre på at kommunen kan oppfylle forpliktingane sine. La oss håpe at det ikkje blir bruk for den kassakreditten.

Her er heile sakslista med lenke til saksframlegga

Saksnr Saksdok
0059/20 Valg av representanter til Ishavskysten friluftsråd
0060/20 Effekter og resultater av prosjekter i Forbedringsprogrammet
0061/20 Anskaffelsesstrategi for Tromsø kommune 2020-2023
0062/20 Orientering om kommunedirektørens løpende personalansvar, samt redegjørelse for kommunens restriktive ansettelsespolitikk
0063/20 TILBAKEKJØP AV IKEA TOMTEN – GNR 116 BNR 380
0064/20 Økning av lokal drivstoffavgift Tromsø kommune
0065/20 Debattheftet 2020
0066/20 Orientering om status og aktuelle problemstillinger i forbindelse med leie av bygg fra Stiftelsen kommunale boliger (lukka sak)
0067/20 Vurdering av anke av lagmannsrettens dom (lukka sak)
0068/20 Konstituering i stilling som kommunedirektør (lukka sak)
0069/20 Vikran barnehage – justering av kostnadsramme og tildeling av totalentreprise
0070/20 Økonomiske konsekvenser av koronautbruddet – behov for økning av trekkrettighet/kassekreditt i 2020

Foto av formannskapet i Tromsø av Håkon Steinmo/ Tromsø kommune

Overvatn og landstraum i Formannskapet

Eg veit ikkje heilt kor mange av dokker som eigentleg er interessert i kva vi held på med i kommunestyret og formannskapet her i Tromsø. Kanskje er du ein av dei som ser det som like spennande som finsk fjernsynsteater. Men det er jo saker som får betydning for alle oss som bur i Tromsø. Derfor skriv eg nokre ord om formannskapsmøtet no på komande tysdag. Kom gjerne med spørsmål og kommentarar

Overvatn

Mange sider, men etterkvart lærer ein at ikkje alt er like viktig å lese

Eg skal vere den første til å innrømme at «Kommundelplan for overvatn» kanskje ikkje er det vi alle drøymer om å lese. Men det er ein utruleg viktig plan for Tromsø. I ei tid med klimaendringar og meir ekstremt vêr så er måten vi behandlar vatn på viktig. Det blir meir regn, kraftigare snøsmelting og oftare stormflo. Vi treng ein beredskap for å sørge for at skadane blir så små som moglege av dette. Det skal denne planen bidra til.

Det er eit nytt hovudgrep i denne planen. Det viktigaste er eit stort fokus på fordrøying. Det betyr at ein skal bygge slik at ikkje alt vatnet renn bort med ein einaste gong og skaper flom, men blir tatt vare på i infiltriring i jord, ulike dammar og behaldarar. For å oppnå dette vil ein lage eit system for å score nye utbyggingar for dette, og ein må oppnå eit visst nivå på fordrøyinga. Det vil betyr meir bevisstheit om landskapsarkitekturen,

Vi skal og opne opp bekkar og flomvegar slik at vi får vatnet i havet utan at det går innom kjellarane til folk først i tillegg til fleire andre ting.

Oppdrett

Då kommunestyret i Tromsø samtykka til Arctic Offshore Farming sin søknad om å få prøve ut eit nytt oppdrettssystem ved Fellesholmen utanfor Tromsvika var eit av vilkåra at dei måtte bruke landstraum. Dersom anlegget skal bruke diesel vil det ha eit årleg utslepp på 2108 tonn Co2. Landstraum vil fjerne mesteparten av dette utslippet.

Fylkesmannen har innvilga søknaden utan krav om landstraum. Denne saka handlar om at Tromsø kommune klagar på dette vedtaket. Det er heilt urimeleg at ikkje oppdrettsnæringa skal vere med å bidra til reeduksjon av CO2-utslepp i Tromsø. Dersom det er nokon som har råd til dette er det oppdrettsnæringa. Dersom dette anlegget skulle sleppe krav om landstraum så er det andre bedriftar og privatpersonar med svakare økonomi som må ta denne utsleppsreduksjonen.

Alt anna

Dersom du har spørsmål om dei to sakene eg har omtalt, eller nokre av dei andre så bruk kommentarfeltet og eg skal prøve å svare etter beste evne.

Saksliste

Raudåte og bymøblar i formannskapet

Eg er så heldig at eg får møte i formannskapet i morgon, tysdag som vara. Dette er andre gongen, og eg må berre innrømme at eg synst det er ganske stort å få vere med der. Det er spennande og ikkje så lite skummelt. I kommunestyret er vi såpass mange at ein kan gjømme seg litt i mengda, slik er det ikkje i formannskapet. Uansett, nok om kjenslene mine og over til sakene.

Det er fleire saker ulike reguleringsplanar og dets like som vi skal sende ut på høyring. Mitt utgangspunkt i desse sakene er at vi skal vere ganske liberale med kva vi sender på høyring, og at den reelle handsaminga av sakene kjem etter høyringa. Det standpunktet kan ein godt kritisere, for ein høyringsprosess er ressurskrevande for alle involverte, og kanskje burde ein ikkje sende ut planar som vi ikkje trur kjem til å bli vedtatte? Uansett, det er ingen av planane som skal opp i morgon som eg synst det er vanskeleg å sende på høyring.

Det er ein av planane eg håper på mange innspel og kommentarar på. Det er kommunedelplanen for Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen. Det er eit område av kommunen som eg ikkje kjenner veldig godt, og er derfor avhengig av å høyre frå folk som bur der ute om det er behov for å endre noko på planen. Som ei sidebemerking er dette eit av problema med kommunesamanslåingar. No ser det heldigvis ut til at det ikkje blir samanslåing med Karlsøy eller Balsfjord, så eg slepp å ha meiningar om reguleringsplanar for Storsteinnes eller Vannøya.

Reklamefinansierte bymøblar

Denne saka handlar om leskur, søppelbøtter, urinal og slike ting. I 15 år har vi hatt ei ordning der desse er finansiert gjennom reklame. Eit firma har fått oppdraget med å halde oss med desse tinga, og som motyting får dei selge reklameplass på desse bymøbla. I utgangspunktet synst eg at det er meir enn nok reklame i samfunnet, og at kommunen burde kunne klare å finansiere leskur og anna utan å invitere til meir reklame i i byen vår. Dessverre vil vel alternativet vere at vi anten ikkje får desse bymøbla eller at vi ikkje klarer å vedlikehalde dei på grunn av kostnaden. Dessverre seier ikkje saksframlegget noko om kva det ville koste kommunen å finansiere dette utan reklame. Det tenkjer eg er noko vi må finne ut av før vi bestemmer kva som skal skje her.

Dersom vi skulle bestemme oss for å halde fram med reklamefinansierte bymøblar tenkjer eg at vi og bør prøve å få på plass ei ordning med bysyklar. Ei bysykkelordning betyr at det vil vere syklar tilgjengeleg for folk å låne/leie i sentrumsområdet.

Tomt til Calanus

Raudåte
Så lenge vi har kontroll på ressursane og ikkje tar opp for mykje er det kjempepositivt at vi får ein fabrikk for å utnytte Raudåte-Calanus finmarchicus i Tromsø. Foto: NDLA/Terje van der Meeren

Dette er ei sak der Calanus får opsjon (rett til) å kjøpe ei tomt frå Tromsø kommune for ei framtidig etablering av ein fabrikk for å produsere omega-3 og marine peptider. Dette seier Calanus om det dei skal gjere i ein epost til kommunen:

«Kort oppsummert så står Calanus AS foran en industrialiseringsfase der vi utreder bygging av et industrielt pilot-/produksjonsanlegg for bioraffinering av marine råvarer, spesielt raudåte. Produktene som skal fremstilles vil være marine omega-3 oljer og prosesserte marine proteiner (peptider). Foreliggende planer tilsier et anlegg med en kapasitet på 5.000.000 kg råvare, et bygningsareal på 2-2500 kvadratmeter, og et tomteareal på minimum 4-5 mål»

Eg håper inderleg at Calanus etablerer seg i Tromsø. Vi er i konkurranse med Sortland om etableringa. Tromsø treng denne typen etableringar, og eg er glad for at vi kan vere med å legge til rette på denne måten.

Tromsøbadet

Administrasjonssjefen foreslår at Tromsøbadet skal driftast som eit kommunalt foretak. Det synst eg er ein god måte å gjere det på.

Resten av sakslista finn du nedanfor med lenker til saksframlegga. Er det noko du lurer på så ta gjerne kontakt, så skal eg prøve å svare.

Tittel

Saksdok

Vedlegg

PLAN 252 – FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SOMMARØY, HILLESØY OG BRENSHOLMEN – TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

 Fremlegg Vedlegg(7)

PLAN 1801 – STRANDVEGEN 108 – OFFENTLIG ETTERSYN

 Fremlegg Vedlegg(16)

PLAN 1516 A – ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR EVJENVEGEN 92 OFFENTLIG ETTERSYN

 Fremlegg Vedlegg(11)

PLAN 1849 – REGULERINGPLAN FOR E8 RAMFJORD – ØSTRE TRASE

 Fremlegg Vedlegg(15)

PLAN 1611 – DETALJREGULERING EIDEKOLLEN – MINDRE ENDRING

 Fremlegg Vedlegg(9)

PLAN – 1830 – BEVARING AV FREDRIKSBERG – VINKELVEGEN 20A – 200/628,630

 Fremlegg Vedlegg(4)

OPSJONSAVTALE MED CALANUS AS FOR SALG AV DEL AV KOMMUNENS EIENDOM GNR. 125 BNR. 20

 Fremlegg Vedlegg(1)

PRINSIPPSAK VEDRØRENDE REKLAMEFINANSIERTE BYMØBLER OG LESKUR

 Fremlegg Vedlegg(2)

FREMTIDIG ORGANISERING AV TROMSØBADET

 Fremlegg Vedlegg(2)

FINANSRAPPORT PR 31.03.2017

 Fremlegg

TILSKUDD TIL RADART – NETTVERK FOR FRI SCENEKUNST 2017

 Fremlegg Vedlegg(2)

TILSKUDD TIL TOP OF THE WORLD INTERNATIONAL PIANO COMPETITION

 Fremlegg Vedlegg(1)

HØRING – EN MER EFFEKTIV OG FREMTIDSRETTET HJELPEMIDDELFORMIDLING – FOR ØKT DELTAKELSE OG MESTRING HØRINGSFRIST 21.05.2017

 Fremlegg Vedlegg(2)

KONTROLLUTVALGSSAK 33/17 – FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BEREGNING AV EIENDOMSSKATT

 Fremlegg Vedlegg(3)

SØKNAD OM FRITAK AV VERV SOM MEDDOMMERE VED NORD-TROMS TINGRETT OG NYTT VALG 2017-2020 ARNE OLAV BERG

 Fremlegg

Få ein epost neste gong eg skriv på denne bloggen?

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner