Eit alternativt budsjett for ei alternativ verkelegheit

Etter å ha lest gjennom Høgre sitt alternative forslag til budsjett for Tromsø kommune sit eg og lurer på kva for ei alternativ verkelegheit partiet befinn seg i. Det som er heilt sikkert er at eg er litt misunneleg på den gode fantasien dei har.

Det er fullstendig useriøst å foreslå eit kutt for heimetenesta i kommunen på 62,5 millionar kroner. Vi er alle samd om målet om å få opp den såkalla ATA-tida. Dette er den tida pleiarane bruker saman med pasientane. Men den prosentsatsen Høgre legg opp til er det ikkje mogleg å nå i løpet av kort tid. Høgre seier dei legg det ATA-tida i dei private tenestekonsesjonane til grunn. Det dei fullstendig glømmer er at Tromsø er ein stor distriktskommune, medan dei private kun driv i Tromsø sentrum. Dersom kravet til ATA-tid som Høgre stiller opp skulle følgjast opp ville heile sparinga gå til å betale fartsbøter og vikarar for dei som kjem i fengsel for å ha køyrt for fort. Realiteten er at det ikkje er mogleg å kutte så mykje som Høgre foreslår utan at heimetenesta blir dårlegare.

Tankane dei har om å spare 20 millionar på å konkurranseutsette reinhald og næringsavfall er i beste fall ein utopi, og i verste fall eit bevist ønske om å sette ned lønene og gje dårlegare pensjon til dei som utfører desse tenestene i dag. Realitetane har vist at det er lite inntening å hente på å konkurranseutsette tenester. Stort sett er hovudkonsekvensen av konkurranseutsetting meir utrygge arbeidsforhald for dei tilsette.

Eg meiner det er kjempeviktig å redusere sjukefråveret i kommunen. Det er viktig fordi det tyder på eit arbeidsmiljø som gjer folk friske i staden for sjuke. Eg trur vi har eit stort potensiale for å både spare pengar og få fornøyde medarbeidarar. Men, å budsjettere med ein slik nedgang, før vi har fått det til er det same som å leike med monopolpengar.

Dobbeltmoralen til Høgre blir aller tydelegast når dei foreslår å sette ned løna til politikarane med to millionar. Det kan vere fornuftige grunnar til å gjere dette, men når forslaget kjem frå eit parti som då dei styrte innførte byrådsmodellen som var mykje dyrare enn dagens modell så er dette i beste fall skramlet frå tomme tønner. Gjennom å gjeninnføre formannskapsmodellen har vi allereie spart nesten 8 millionar på godtgjeringa til politikarane.

Budsjettet til Høgre viser tydeleg at dei ikkje ønsker å vere eit seriøst alternativ til dagens fleirtal. På sett og vis er det gledeleg.

Økonomirapport 1 – byrådet styrer mot underskott i Tromsø

Eg har vanskar for å sjå for meg ei overskrift som er mindre eigna til å trekke folk til å lese denne bloggen. Det får så vere, for bak denne overskrifta er det skjult at byrådet i Tromsø ikkje har kontroll på økonomien i byen. Rapporten viser at vi stevner mot eit underskott på 70 300 000. altså meir en sytti millionar kroner. Eg huskar godt argumenatsjonen frå politikarane i Høgre og Arbeidarpartiet då dei innførte byrådsmodellen i Tromsø. No skal det bli betre kontroll! No vil vi sørge for at budsjetta blir halde! Ja, særleg. Vi brukar altså 10 til 15 millionar kroner i året på eit politisk styringssystem som ikkje klarer å styre.

Eg skal på ingen måte påstå at økonomien i Tromsø hadde vore i balanse om vi hadde hatt ein annan og billigare styringsmodell, men det ville hjelpt på. Det viktigaste er likevel at høgresida som styrer i Tromsø er meir opptatt av å privatisere og konkurranseutsette enn å drive dei kommunale tenestene godt.

Det siste sprellet dei har funne på er at dei skal privatisere kantinedrifta på rådhuset (no får eg sikkert kjeft for å bruke ordet privatisere, byrådet meiner det heiter konkurranseutsetting. Av ein eller annan grunn trur dei det er betre.). Dei gjer ikkje dette fordi dei er misfornøyde med drifta, eller fordi dei skal spare så mykje pengar. Dei gjer det fordi høgresida tenkjer at det er noko høgverdig over privat drift, medan det er noko gamaldags over kommunal drift. Så med denne bakgrunnen skaper dei utryggleik for dei to som jobbar i kantina. Dei reduserer arbeidsgleda og dermed effektiviteten i kantina og i heile organisasjonen. Det er klart det spreier seg ein tanke i kommunen om kven som er neste. Kven som vil kunne miste pensjon, og kven som vil kunne miste jobben. Det er direkte underleg at byrådet ikkje skjønner at dette er medvirkande til dårlegare drift og kanskje indirekte og medvirkande til underskotta.

Vi treng eit styre i Tromsø til hausten som er opptatt av å drive kommunen godt – vi treng SV

 

Byrådet har gjort mykje – galt

Byrådsleiar Øyvind Hilmarsen har eit innlegg i Nordlys der han fortel om alt det fantastiske høgrebyrådet har gjort for byen. Naturleg nok når ein skal skryte viser han berre fram glasuren. Innlegget hans er eit svar til gamalordførar Herman Kristoffersen som hevdar at byrådet ikkje har gjort noko dei 1000 dagane dei har styrt. Dessverre tar begge feil. Byrådet har gjort mykje galt.

La oss ta ein titt på noko av det byrådet faktisk har gjort.

Dei åra høgre har styrt Tromsø har prisen på alle kommunale tenester gått i vêret. SFO-prisane har gått opp med 20%. Kulturskolen er blitt 28% dyrare, bruk av idrettsanlegga er blitt ca 15% dyrare. Samtidig har den generelle prisstigninga i Noreg vore fire prosent, medan eigedomskatten i Tromsø har gått ørlite ned. Er det greitt å sette ned skatten for å auke brukarbetalinga? Eg synst ikkje det.

Få er klar over at byrådet har tømt kommunekassa for meir enn ein halv milliard kroner. Dette er verdiar som dei folkevalde ikkje lenger kan styre over. Kontrollen er overført til styre i aksjeselskap og i den nye pensjonskassa. Styrer som står til ansvar overfor byrådet, ikkje overfor innbyggjarane i Tromsø. Dette er ei form for privatisering som vanskeleg lar seg reversere.

For å finansiere pensjonskassa har kommunen overført eigedomane Heracleum, Laureng og Slottet (Bydrifts anlegg på Skattøra) til pensjonskassa. Trikset er at kommunen skal leige bygningane tilbake og betale leige til pensjonskassa. Her er enno mykje uklart – for eksempel kva som kjem til å skje med husleiga til dei som bur på Heracleum og Laureng. Kommunen har vedtatt at ei slik overføring av eigedomar ikkje skal koste kommunen noko – altså skal dei som bur på Laureng og Heracleum betale husleiga som pensjonskassa krev.

Det mest alvorlege er likevel at dersom pensjonskassa, som skal forvalte pensjonsmilliardane på børsen, går på ein smell slik finansmarknaden gjer med ujamne mellomrom, vil det vere fare for at eigenkapitalen går heilt eller delvis tapt. Med tankar om terrakommunar i bakhovudet er dette skummelt. Det vil vere betydeleg tryggare å vere medlem av ei større kasse med profesjonell drift, som KLP. KLP er eit gjensidig selskap som er eigd av kundane som for det alle meste er norske kommunar, fylke og helseforetak. Då er det fleire som deler på risikoen.

Privatiseringa i kommunen tar verdiar frå arbeidarane. Det siste er at reinhaldarane i kommunen skal overførast til eit aksjeselskap, eit selskap som sikkert blir selt etterkvart. Den overføringa gjer at reinhaldarane kan miste delar av pensjonen dei har spart opp til. Finansbyråden seier det beint fram i Nordlys sjette oktober i år:

«Dersom det blir et AS vil det kunnemeldes inn i NHO og følge NHOs tariff. I og med at de ansatte dermed ikke lenger jobber i kommunen, men i et aksjeselskap, vil de kunne miste sin pensjonsordning Der har kommunen en mulighet til å spare penger.»

Kva dei bruker pengane dei sparer på er ikkje godt å vite. Kanskje kastar dei bort pengane på omkampar om E8? Dei går i alle fall ikkje til skolen. Det første byrådet gjorde då dei fekk makta i Tromsø var å kutte på skolen. Hilmarsen skryt av meir etterutdanning og det er bra, realiteten er likevel at skolen har mindre å drive for no. I 2012 kutta dei ni millionar, i 2013 nesten sju millionar til. Litt vart tilbakeført i år, men på langt nær nok.

Hilmarsen skryt av at dei regulerer mange tomter. Det er vel og bra, men det blir likevel ikkje bygd meir enn 50-70 bustader i kvartalet. Det er på langt nær nok for å dekke behovet. SV har foreslått at kommunen må gripe inn og få fart på bustadbygginga. Alle forslaga våre blir nedstemt.

Problemet er ikkje at byrådet gjer for lite, problemet er at det byrådet gjer er feil.

Skal Tromsø kommune overta dei vidaregåande skolane?

Ein videoblogg om Høgre sitt framlegg om at Tromsø bør overta dei vidaregåande skolane i kommunen. Eg er skeptisk, men ikkje totalt avvisande, og vil gjerne høyre di meining.

Bær over med at kvaliteten ikkje er heilt topp, eg driv og eksperimenterer med greensscreen og har nok ikkje heilt fått det til

Sjå og ein interessant diskusjon om saka på twitter i dag med Skjalg Fjellheim, Ketil Zachariassen, Øystein Vangsnes og Cecilie Myrseth. Følg dei gjerne alle saman, dei har mykje interessant å seie.

Sju grunnar til å ikkje stemme Høgre (eller Frp) neste gong

I løpet av kun kort tid har vi fått sju gode grunnar til å ikkje stemme på Høgre neste gong det er val. Ikkje for det, eg hadde ingen planar om å stemme Høgre uansett, men så til grunnane:

  1. Høgre (og Frp) vil sentralisere Noreg. Dei legg ned arbeidsplassar i Vadsø og Tromsø for å flytte dei til Oslo og Bergen (med god støtte frå Venstre)
  2. Høgre (og Frp) vil ikkje bygge kommunale utleigebustader i Tromsø og stemte mot dette i budsjettet for 2014
  3. Høgre (og Frp) tappar sparefondet vårt for 900 millionar for at vi skal sleppe å betale 500 millionar i bompengar.
  4. Høgre (og Frp) kuttar i tromsøskolen og visert mistillit til lærarane, seier Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet
  5. Ja, Høgre (og Frp) vil faktisk ha Bestemor ut på anbud, og det utan at kommunen sine eigne folk får komme med tilbod på drifta.
  6. Også tar dei torsken frå kystflåten
  7. Vi må heller ikkje glømme at dei vil la legane sleppe å henvise til abort. Sårbare kvinner må heller ta støyten

Har du fleire grunnar til å ikkje stemme Høgre (eller Frp)? Eller kanskje grunnar til å stemme Høgre (eller Frp) trass alt. Skriv i kommentarfeltet.

Exit mobile version