Du vil ikkje tru kva som skal skje i neste kommunestyremøte*

Illustrasjon planområdet for E8 vestre trase

Sommaren er over og 26. august er det kommunestyremøte i Tromsø. Her skriv eg litt om sakene, og inviterer deg til å stille spørsmål eller komme med innspel.

Dette skriv eg før vi har hatt gruppemøte i SV. Det eg skriv er mine meiningar og gruppemøtet kan komme til andre konklusjonar.

Mange hadde gledd seg og gruva seg til Arctic Center saka i dette kommunestyremøtet. Den saka kjem ikkje opp no. Det skal vere befaring på Finnheia 2. september, noko som betyr at den saka kjem opp i kommunestyremøtet i september.

Den saka som nok flest v dokker har meiningar om i dette kommunestyret er E8. Vi er invitert til å vedta reguleringsplan for E8 vestre trase. Det finst mange gode argument for å velje austre trase framfor vestre trase. Det finst og mange gode argument for å velje vestre trase framfor austre trase. I denne sak er det ulike meiningar i kommunestyregruppa til SV.

Eg meiner at det er på tide å legge 40 år med strid bakom seg. Dersom vi no vedtar reguleringsplanen for E8 Vestre trase kan bygginga komme i gang raskt. Staten har gjort det heilt klårt at dei ønsker vestre trase. Det å skifte til austre eller starte ein lang trasedebatt no er ei oppskrift på å utsette vegen nok ein gong. Det er mange nok som kjempar om samferdselskronene i Noreg. Vi kan ikkje gje dei argumentar for å nedprioritere E8 nok ein gong.

Sjølv om eg er samd i mange av argumenta til Gunhild Johansen i dette innlegget så er eg sterkt usamd i konklusjonen. Det er viktigare å få bygd vegen enn å diskutere dei trass alt ganske små skilnadane mellom traseane.

Dessutan har vestre trase nokre heilt klåre fordelar:

 • Vestre trase er kortare enn austre trase
 • Vestre trase er billigare enn austre trase
 • Vestre trase stenger ikkje for ein framtidig tindtunell

Min konklusjon er heilt klår. Vi må vedta denne planen og få bygd ny innfartsveg til Tromsø.

Rekneskapen

Eg er veldig glad for at det er staten som skal betale for E8, for Tromsø kommune sin rekneskap er ikkje lystig lesing. Tromsø kommune hadde eit underskott på 56 millionar i 2019 etter at vi salderte med dei siste restane av sparepengar som kommunen hadde. Dette understrekar at kommunen framleis er i ein svært vanskeleg situasjon. Vi kjem ikkje unna å måtte gjere ting på ein billigare og forhåpentlegvis betre måte. Det er eit pågåande arbeid, og eg meiner vi er på rett veg. Det kan illustrerast gjennom at sjølv om pleie og omsorg gjekk langt over budsjettet klarte vi å drive for mindre pengar i 2019 enn i 2018.

Eg skulle berre ønske at det gjekk raskare å få kontroll over økonomien.

Retningslinjene for servering av alkohol mm.

Skal det vere lov å skjenke alkohol på Jekta? Det har vore ein diskusjon ei god stund. Egon har søkt om skjenkeløyve til ein restaurant på Jekta. Til no har dei fått nei til slik skjenking. Retningslinene har sagt at vi ikkje skal ha skjenking på kjøpesenter.

Det er mange som har vore usamde i dette og har ønska seg at det skal opnast for skjenking på kjøpesenter.

Eg er skeptisk. Eg meiner det er rett at ein god del arenaer skal vere alkoholfrie. Eg kan likevel gå for det kompromisset som ligg der no. Det vil framleis vere forbod mot skjenking midt inne i kjøpesenter, men det kan opnast for skjenking dersom lokalet er klart avgrensa og har eigen inngang.

I tillegg er eg glad for at det ser ut til at vi finn ein måte å stille krav til lønsvilkår som gjer at du må følgje den allmenngjorde tariffen for å få skjenkeløyve i Tromsø.

Skytebane nok ein gong

Benjamin Notkevich gjer ein fantastisk jobb med skytebaneutvalet, men å finne ein stad for skytebane i Tromsø er vanskeleg. Det er ingen som ønsker ein skytebane i nærleiken av der dei bur.

Administrasjonen innstiller i denne saka på å ikkje gå vidare med skytebane på Langmoen ved Breivikeidet. Eg trur det er rett. Men spørsmålet blir. Kva gjer vi så?

Eg ser tre alternativ:

 1. Ikkje bygge eit sentralskyteanlegg, men velje ei desentralisert løysning der dei ulike skytedisplinane blir på ulike stader. Det blir mindre omfattande anlegg som det blir enklare å finne plass til.
 2. Gå tilbake til eit av dei tidlegare avviste alternativa. Kanskje er Simavika det beste alternativet dersom vi klarer å finne løysningar som ikkje trugar drikkevasskjeldene våre.
 3. Gje opp

Reelt trur eg vi må velje mellom alternativ 1 eller 2. Eg er enno ikkje sikker på kva som er rett val.

Yttertøy til tilsette i heimetenesten i Tromsø

Tromsø er ein vinterby. Då burde dei tilsette i heimetenesten kunne forvente at arbeidsgjevaren stiller med yttertøy. Det håper eg vi kan få på plass med denne saka.

Takk til Mari-Ann Benonisen frå Ap som har løfta denne saka inn i kommunestyret.

Dei andre sakene

Det får halde for denne gongen. Alle sakene er lista opp under. Still meg gjerne spørsmål om du lurer på noko, eller kom med innspel på sakene.

SaksdokInnstilling (forslag til kva kommunestyret skal vedta)Vedlegg
Tromsø Havn KFs årsregnskap og årsberetning 2019Tromsø Havnestyret legger med dette fram årsregnskapet og årsberetning for 2019 med følgende innstilling: 1. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019. 2. Tromsø Havn legger frem årsregnskapet og årsberetning for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: a Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2019. b Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2019 kr 16 384 418 avsettes til disposisjonsfond. c Udisponert i investeringsregnskapet for 2019 kr 24 538 152 avsettes til investeringsfond. d Tromsø kommunestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019.Vedlegg (6)
Tromsøbadet KFs årsregnskap og årsberetning 20191. Tromsøbadet KF sitt årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2019 på kr 0,4 mill. avsettes til disposisjonsfond.Vedlegg (5)
Tromsø kommunes årsregnskap og årsmelding 20191a. Tromsø kommunes årsregnskap for 2019 godkjennes. 1b. Tromsø kommunes regnskapsmessige merforbruk på 56 597 772,71 kroner dekkes inn  med 28,3 mill. kroner i 2020, jf. kommunestyrets vedtak av 27. mai 2020 i sak 47/20 Økonomirapport 1-2020, og 28,3 mill. kroner i 2021. 2. Tromsø kommunes konsernregnskap for 2019 godkjennes. 3. Tromsø kommunes årsmelding for 2019 godkjennesVedlegg (7)
Nye retningslinjer for servering-, tobakk- og alkoholhåndtering i perioden 2020-2024. Ny forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Tromsø kommune.Forskrift om salgs-, skjenke og åpningstider, Tromsø kommune vedtas. Retningslinjer for servering-, tobakk og alkoholhåndtering i bevillingsperioden 2020-2024 vedtasVedlegg (7)
Gjennomgang – –vurdering av berørte tema knyttet til etablering av et sentralt skytebaneanlegg på Langmoen (Breivikeidet)Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering, og slutter seg til kommunedirektørens vurdering om at man ikke skal gå videre med planprosess for regulering og etablering av sentralt skytebaneanlegg på Langmoen.Vedlegg (1)
Klage over høringsuttalelse til søknad om utvidet og endret fjernvarmekonsesjon for Kvitebjørn Varme AS1. Klage over vedtak om at søknad om konsesjonsendring er i strid med gjeldende reguleringsplan avvises ikke, og tas opp til realitetsbehandling. 2 2. Klage over vedtak om at søknad om konsesjonsendring er i strid med gjeldende reguleringsplan tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for behandling. Formannskapets vedtak den 25. mars 2020, sak 57/20, punkt 3 endres til: Søknad om konsesjonsendring og konsekvensutredningen som foreligger redegjør ikke i tilstrekkelig grad for konsekvenser av økt avfallsforbrenning for trafikk og arealbruk. Det konstateres at endring av fjernevarmekonsesjon som beskrevet i søknaden er i strid med bestemmelser i gjeldende arealplan (planID 1446). Tromsø kommune krever at det skal foreligge ny reguleringsplan for området før iverksetting av byggearbeid for utvidelse av avfallsforbrenningsanlegget. Ny reguleringsplan skal også avklare rekkefølgekrav knyttet til Stakkevollvegen/Ringvegen, jfr. krav initiert av Statens vegvesen ifbm. Med reguleringsplan for Mio-Nord (planID 1815)Vedlegg (15)
PLAN 1888 – DETALJREGULERING NORHEIM 118/25 – KLAGE PÅ VEDTAKKlage av 27.02.2020 på kommunestyrets vedtak av 26.02.2020, detaljreguleringsplan 1888 Norheim 118/25, tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling, i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.Vedlegg (6)
Detaljregulering av E8 Sørbotn- Laukslett, vestre trasé, plan 1920Detaljreguleringsplan 1920 – E8 Sørbotn- Laukslett, vestre trasé, med plankart av 01.07.2020 og planbestemmelser av 19.06.2020, vedtas. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12Vedlegg (8)
Opsjonsavtale mellom Tromsø kommune og Peab Eiendomsutvikling AS om omsorgsboliger i Inga Sparboes veiOmsorgsboligene som tromsø kommune skal kjøpe/ha tildelingsrett til i dette rosjektet, må oppfylle Husbankens krav til omsorgsboliger for tillskudd/lån. Tromsø Kommune er glade for at dette prosjektet nå kan realiseres. Tromsø kommune godkjenner opsjonsavtale mellom Tromsø kommune og Peab Eiendomsutvikling Nord ASVedlegg (8)
Privat forslag – Krav om yttertøy til ansatte som jobber i hjemmetjenesten i Tromsø kommune1. Forslaget fyller vilkårene for behandling. 2. Tilleggspunkt: Hjemmetjenesten skal tilbys yttertøy etter behov. Kostnaden innarbeides i handlings- og økonomiplanen fra 2021. 
Privat forslag – Tiltakspakke for næringslivet i Tromsø2. Det settes ned en arbeidsgruppe med to fra posisjon og to fra opposisjon sammen med fleire aktører fra næringslivet. Arbeidet leveres innen utgangen av Juni. 
Kontrollutvalgssak 41/20 – Oppfølgning av sak 24/20 – Utvidet kostnadskontroll ved Seksjon for oppfølgingstjenesterKontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak: Kommunestyret tar saken til orienteringVedlegg (2)
Kontrollutvalgssak 44/20 – Forvaltningsrevisjonsrapport – sluttrapport: Investeringsprosjektet Otium bo- og velferdssenter1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sluttrapport – Investeringsprosjektet Otium bo – og velferdssenter».   2. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å sikre at kommunens egne rutiner etterleves i gjennomføringen av investeringsprosjekter. Herunder etterlevelse av rutiner knyttet til:   Arkivering av prosjektdokumentasjon • Rapporteringer   Kontroll av faktura opp mot kontrakt Videre ber kommunestyret kommunedirektøren vurdere om rutinene for gjennomføring av investeringsprosjekter er god nok/ tilstrekkelige.   3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse for planlagte og gjennomførte tiltak for å forbedre etterlevelsen av rutiner som nevnt ovenfor i pkt. 2. Svarfrist settes til 30. oktober 2020.Vedlegg (3)
Søknad om midlertidig fritak fra verv som folkevalgt – Vanja Terentieff1. Vanja Terentieff innvilges midlertidig fritak fra sine verv i Kommunestyret, Formannskapet, Miljø-, klima- og samferdselsutvalget, Klageutvalget og Administrasjonsutvalget fra og med 1. juli 2020 frem til 1. november 2020. 2. Følgende rykker opp som fast medlem i formannskapet i permisjonsperioden: Morten Skandfer (V) Som siste varamedlem velges: Anna Amdal Fyhn (H) 3. Følgende rykker opp som fast medlem i miljø-, klima- og samferdselsutvalget i permisjonsperioden: Irene V. Dahl (V). Som siste varamedlem velges: Tormod Ingebrigtsen (H) 4. Følgende rykker opp som fast medlem i klageutvalget i permisjonsperioden: Frid E.Fossbakk (H) Som siste varamedlem velges: Gunnar Pedersen (H) 5. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget i permisjonsperioden velges: Bodil Ridderseth Larsen (H)Vedlegg (1)
Valg 2021 – Valg av samevalgstyreLeder: Ordfører Nestleder: Varaordfører Medlemmer: Resten av FSK Vara: Vara til FSK 
Valg av samisk vigslerHenrik Gaup gis vigselsmyndighet ut resten av valgperioden 
Meddommerutvalget – Søknad om fritak og nyvalg1. Følgende innvilges fritak fra sitt verv som meddommer: – Henry Leeves – Johnny Lorentsen 2. Som nye meddommere til Nord-Troms tingrett for resten av perioden 2017-2020 velges: – Jan Grav, Langbølgen 73, 9017 Tromsø – Freddy Berntsen, Bakken 29, 9017 Tromsø 3. Som ny meddommer til Hålogaland lagmannsrett for perioden 2021-2024 velges: – Jan Grav, Langbølgen 73, 9017 Tromsø 4. Som ny meddommer til Nord-Troms tingrett for perioden 2021-2024 velges: – Freddy Berntsen, Bakken 29, 9017 Tromsø 
Orientering til kommunestyret om hastesak behandlet av formannskapet 08.07.20Orientering om hastesak behandlet av formannskapet 08.07.20 tas til orientering.Vedlegg (2)

* OK, dette var eit dårleg forsøk på click-bait overskrift

Bildet er henta frå Statens Vegvesen sin planbeskrivelse for E8 – Vestre trasè

Siste kommunestyremøte før sommaren

Det kjem til å bli eit intenst siste kommunestyremøte før sommaren. «Heldigvis» har eg meldt forfall til siste delen av møtet fordi eg skal på avslutninga etter 10. klasse for sonen min. Det er mange interessante saker. Eg skal skrive litt om nokre av dei. I slutten av bloggposten er det liste over alle sakene med lenke til saksframlegga. Spør gjerne om det er noko du lurer på.

Kommuneplanens samfunnsdel

Den første saka er kommuneplanens samfunnsdel. Dette er det overordna styringsdokumentet for kommunen fram til 2032. Med eit såpass langt perspektiv og så mange tema vil det naturleg nok vere ein del generelle og overordna ting som står i denne planen.

Eg meiner at utkastet frå administrasjonen i all hovudsak er bra. Det er sjølvsagt mykje ein kunne tenkt seg å foreslå, men mykje av den konkrete politikken vil komme i seinare planar. Arealplanen som kjem seinare blir det nok meir debatt om. Den størst edebatten i denne saka er kor sterke føringar vi skal legge for arealplanen. Spsifikt har det vore diskutert i kor stor grad vi skal legge opp til transformasjon og endring av allereie bebygde område i Tromsø kontra å bygge ut på nye område. Dette må sjølvsagt vere ein balanse. Vi vil jo at for eksempel omårdet langs Stakkevollvegen skal byggast ut og om, men vi må og gje opning for andre område. Satsar på at vi klarer å finne balansen her.

Piggdekkavgift

Denne saka har eg skrive om her. Men i korte trekk handlar dette om korleis vi skal vekte at 3900 menneske i Tromsø bur i område med forurensa luft kontra det å be folk betale eit gebyr for å køyre med piggdekk.

Byvekstavtale – svar på brev frå samferdselsdepartementet

Arbeidet med byvekstavtale går sakte framover. Regjeringa har endeleg fastsett det nye nullvekstmålet som skal ligge til grunn for eventuelle forhandlingar med staten. Det er likevel ingen grunn til å tru at ein byvekstavtale er rett rundt hjørnet. Forhandlingar med staten kan tidlegast ta til seint i haust og det er mykje det skal snakkast om før det blir aktuelt med bompnegar.

I denne konkrete saka svarer vi at vi aksepterer staten sitt krav om 20% kommunal eigenandel i alle prosjekta langs kommunal veg, og at vi gjerne vil forhandle om kva prosjekt som skal vere med i ein avtale.

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan er staten sitt verktøy for å prioritere alle samferdselsprosjekt i Noreg. I denne saka skal vi gje innspel på rapportane frå vegdirektorat, jernbaneverket, kystverket osb. For Tromsø er sjølvsagt E8, byvekstavtale, jernbane og flyplass og ny veg til flyplassen/ny tverrforbindelse viktige prosjekt.

Nye vedtekter for SFO

I denne saka blir vi nok ein gong ramma av pengemangel og må prioritere. Skal vi kutte i lærarstillingar eller skal vi kutte inn opningstida på SFO med ein halvtime? Sjølv om eg innser at det kan bli problematisk for nokre familiar så trur eg lærarar er viktigare.

Storgata

Det er snart 30 år sidan Storgata vart oppgradert og vi ser alle slitasjen på gata tydeleg. Det er naudsynt å få til ei oppgradering mellom Bispegata og Fredrik Langes gate. Det vil koste mellom 50 og 70 millionar. Det er pengar vi ikkje har akkurat no. Det betyr at vi må lappe og fikse litt enno ei stund medan vi jobbar med å få på plass eit prosjekt som vi har råd til og som vil sikre framkommelegheit for alle og eit triveleg sentrum.

Austadkvartalet

Eg synst dette prosjektet er litt for høgt og kunne gjerne vore finare. Samstundes vil det medføre ei viktig og god oppgradering av Søren Fløttmanns plass (området mellom SAS-hotellet, Ishavshotellet og Austadgården. Byutviklingsutvalet ville stille krav om arkitektkonkurranse på dette prosjektet. Det kan bli vanskeleg å få til ser det ut som. Dette må vi diskutere heilt fram til kommunestyremøtet.

Alle sakene

Det får halde for denne gongen. Her er heile sakslista. Spør om du lurer på noko.

Interpellasjonar
SaksnrSaksdok
0007/20Interpellasjon – Hvordan få til et bærekraftig løft for Ullsfjordområdet ved å satse på Lyngsalpan og sjøsamisk kultur?
0008/20Interpellasjon – Å leve sammen hele livet
Behandling av utvalgssak
SaksnrSaksdok
0076/20Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2020-2032
0077/20Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet – vurdering av vedtatt handlingsplan til Miljødirektoratet
0078/20Bompengeforliket og konsekvenser for Tromsø. Brev fra SD januar 2020.
0079/20Transportetatenes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033
0080/20Evaluering av akuttberedskap i barnevernet vår 2020
0081/20Kvalitets – og utviklingsmelding fra seksjon barn og familie 2020
0082/20Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)
0083/20Revidering av vedtekter for Tromsø kommunes barnehager
0084/20Finansrapport pr. 31.12.2019
0085/20Endring av budsjett-/bevilgningsstruktur
0086/20Endring av betalingssatser i avdeling for helse og omsorg for 2020
0087/20Tromsø kirkelige fellesråd – Årsmelding og årsregnskap for 2019
0088/20Økonomirapport 1 – pr. mars 2020 – Tromsøbadet KF
0089/20Reviderte retningslinjer startlån og tilskudd
0090/20Opsjonsavtale mellom Tromsø kommune og Peab Eiendomsutvikling AS om omsorgsboliger i Inga Sparboes vei
0091/20Plan 1833- Detaljreguleringsplan Austadkvartalet
0092/201846 Nordbyen områderegulering Vedtak av del av plan som var unntatt rettsvirkning i tidligere vedtak
0093/20Plan 1834 Detaljregulering, SOLNESET FELT A1-A2 – Endelig Vedtak
0094/20Detaljreguleringsplan 1857 – Toftvegen 11 og 13, Hamna, 115/115 – Endelig vedtak
0095/20Endelig vedtak- plan 1847 – detaljregulering eiendommer i ringvegen, hamna
0096/20Klagebehandling, plan 1821, detaljregulering Stakkevollvegen
0097/20Politisk behandling av reglement for arbeidsgiverutvalget, likestillingsutvalget og administrasjonsutvalget 2019-2023
0098/20Valg av meddommere til Nord-Troms jordskrifterett
0099/20Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett
0100/20Valg av meddommere til Nord-Troms tingrett
0101/20Meddommerutvalget 2017-2020 – Søknad om fritak og nyvalg
0102/20Styrevalg – Tromsø Havn KF
0103/20Rapport forprosjekt utbedring Storgata nord
0104/20Krav om lov lovlighetskontroll av sak 75/20 – «Lovlighetskontroll sak 32/20, plan 1879 Finnheia alpinlandsby»

Kommunestyremøtet på onsdag – litt meir enn Arctic Centre

Heisann, denne gjennomgangen av kommunestyresakene kjem litt seint. Unnskyldninga mi er den dårlege HMS-en på heimekontoret. Det tar såpass på ryggen å sitte på ein kjøkkenstol heile dagen at ryggen har slått seg litt vrang. Det tar vekk litt av skrivegleda. Men no har eg stole gamingstolen til ein av ungane så no går det betre.

Arctic Centre

Den saka som har fått mest merksemd er Arctic Centre. Her har SV si meining vore heilt klår, og er forankra i det programmet vi gjekk til val på. Vi meiner at hyttelandsbyen si påverknad på natur og miljø er alt for stor. Det vil endre heile landskapet. Det vil sleppe ut minimum 35 000 tonn CO2 gjennom arealendringa og påverknaden på reindrifta er stor. Du må gjerne lese Åsne Høgetveit og Ingrid Hovda Lien sitt innlegg om saka her.

Men før vi går i gang med Arctic Centre skal vi gjennom to interpellasjonar og minst to uttaler frå kommunestyret. Det er ein interpellasjon (ein interpellasjon er eit spørsmål til ordførar der svaret blir deattert) om Nord-Norsk kunstmuseum frå SVs Maja Lockert og ein om situasjonen i flyktningeleirane på dei greske øyene frå Aleksandra Seljeseth. Det er foreslått uttaler om flyplassterminalen og om flyktningane i Moria. Om det siste temaet er det fleire forslag. Håper vi får vedtak på begge områda.

Drivstoffavgift

Det kjem sikkert til å bli ein del debatt om auking av drivstoffavgifta i Tromsø til 212 øre per liter drivstoff. Det er naudsynst å gjere for å få pengar til trygge skolevegar og bygging av ny Stakkevollveg.

Eidhaugen

Det er ei einstemmig innstilling frå kommune og byutviklingsutvalet om at vi skal vedta ein ny reguleringsplan for Eidhaugen på Kvaløya. Det vil gje 19 nye bueiningar og er innafor den byggekvota som vi er pålagt på Kvaløya. Planen ser grei ut og eg reknar med den går glatt gjennom i kommunestyret.

Kommuneplan for overvatn

Ja, eg er samd ein kommunal plan for overvatn høyrest ut som eit svært kjedeleg dokument. Det er det ikkje. Denne planen handlar om korleis vi skal klare å handtere alt vatnet frå meir regn og snø utan å sprenge kapasiteten i ledningsnettet. Når kapasiteten blir sprengt får vi vatn der vi ikkje vil ha det – på vegar og i kjellarar. I store delar av kommunen har vi ikkje delt nett for kloakk og anna vatn. Det betyr og at overkapasitet fører til fare for spredning av kloakk med alle farer det kan leide til.

Eg synst planen er god. Det blir lagt opp til ei utskifting av ledningsnettet, men enno viktigare er korleis vi handterer vatnet før det eventuelt kjem inn i ledningsnettet. Derfor legg planen blant anna opp til å opne bekkefar som er lagt i røyr og å legge til rette for fordrøying slik at vatnet bruker lengre tid på å renne til havet og at vi dermed unngår flaumar.

Forbetringsprogrammet og innkjøpsstrategi

Evalueringa av forbetringsprogrammet viser at det ikkje har fått dei positive økonomiske resultata vi hadde håpa på, men det har gjeve oss betre kvalitet på dei kommunale tenestene. Det er gjort ein stor og god jobb, men no må vi klare å hauste dei økonomiske gevinstane av det vi gjer framover. Innkjøpsstrategien er eit av verktya for å få det til. Eg håper og trur at den skal legge til rette for betre innkjøp. Kommunen kjøper for milliardbeløp kvart år så om vi gjer dette rett har stor betydning.

Eg er glad for at strategien tar høgde for både arbeidsvilkåra til folk som jobber der vi kjøper inn, at miljø blir eit viktig kriterium og at vi skal kunne bruke lokale butikkar i distrikta. Vi har og tatt inn punktet om at kommunen ikkje skal kjøpe varer prdusert på okkupert territorium.

Tromvik barnehage

Det er aldri artig å legge ned eit kommunalt tilbod, men når det berre er to barn igjen i barnehagen er det ikkje mogleg å halde fram å drive barnehagen.

Kombinasjonsklassen for elevar 16 -21 år utan grunnskolekompetanse

I samarbeid med fylket driv kommunen ein klasse ved Ishavsbyen for innvandrarungdom som kjem hit utan grunnskolekompetanse. Evalueringa viser at denne klassen fungerer svært godt. Det er høg gjennomføring og elevane trivst. Det er viktig for å få til integrering og få folk i arbeid. Eg er glad for at vi skal halde fram med dette tilbodet.

Kvalitets- og utviklingsmelding 2019 for seksjon skole

Dette er det sentralt bestemt at vi skal ha. Meldinga viser at lærartettleiken går opp i tromsøskolen og at bruken av spesialundervisning går ned. Begge delar er positivt.I tillegg viser elevundersøkinga lite mobbing. Dette er eit godt utgangspunkt for vidare arbeid.

Ok , det får vere npok for denne gongen. Heile sakslista med lenke til saksdokumenta finn du under her. No må eg røre litt på ryggen min. Gamingstol er ikkje heile løysninga.

Sakslista

SaksnrSaksdokVedlegg
I0004/20Interpellasjon – Evakuer barna fra Moria nå
I0005/20Interpellasjon – Nordnorsk kunstmuseum
Ordinære saker
SaksnrSaksdokVedlegg
 0030/20Økning av lokal drivstoffavgift Tromsø kommune
 0031/20Plan 1875 – Detaljregulering for alpinanlegg i Håkøybotn, nedre del av Arctic Center Vedlegg (25)
 0032/20Plan 1879 – Finnheia alpinlandsby til endeling vedtakVedlegg (41)
 0033/20Plan 1856 – detaljregulering EidhaugenVedlegg (23)
 0034/20Plan 255 – Kommunedelplan for overvann 2019-2032Vedlegg (7)
 0035/20Effekter og resultater av prosjekter i ForbedringsprogrammetVedlegg (1)
 0036/20Anskaffelsesstrategi for Tromsø kommune 2020-2023Vedlegg (1)
 0037/20Nedleggelse av Tromvik barnehageVedlegg (1)
 0038/20Kombinasjonsklassen for elever 16 -21 år uten grunnskolekompetanseVedlegg (1)
 0039/20Kvalitets- og utviklingsmelding 2019 for seksjon skoleVedlegg (2)
 0040/20Orientering om kommunedirektørens løpende personalansvar, samt redegjørelse for kommunens restriktive ansettelsespolitikkVedlegg (1)
 0041/20Politisk behandling av reglement for arbeidsgiverutvalget, likestillingsutvalget og administrasjonsutvalget 2019-2023Vedlegg (3)
 0042/20Debattheftet 2020
 0043/20Finansrapport pr. 31. desember 2019 – Tromsø Havn KFVedlegg (2)
 0044/20Tromsø Havn – Lokal fartsforskrift i Tromsø kommunes sjøområdeVedlegg (2)
 0045/20Orientering om hastesaker behandlet av formannskapet
 0046/20Meddommerutvalget 2017-2020 – Fritak og nyvalg

Hovudbildet: Siri Uldal – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43382694

Det blir kommunestyremøte i februar og

Oversiktsbilde av flyplassen i Tromsø

Ja, så er det klart for kommunestyremøte igjen her i Tromsø. På onsdag brakar det laus. Beklager at omtalen kjem litt seint denne gongen. Laurdag var det bursdagselskap og i dag har det vore dugnad i samband med Sonemeisterskapen i Troppsturn og klatring etter det. Men uansett, eg kunne jo skrive dette på fredag, men det vart søndag kveld. Dette er uansett skriven før gruppemøtet og samordning med dei andre partia så det er mogleg å komme med innspel.

Skolebudsjett

Den første saka er og den saka som sikkert flest bryr seg om. Den handlar om «tilpassingar» til budsjett innafor skole. Oppvekstutvalet har handsama saka og har prøvd å finne kutt som i så liten grad som mogleg fører til kutt i lærarstillingar og samtidig klarer å styrke barnevernet. I forslaget deira er det nok forslaget om å flytte 5-7 klasse ved Sjursnes skole til Ramfjorden som har vekt mest debatt.

Eg er veldig usikker på kva eg synst om dette forslaget. Det er heilt openbart at det blir lang reiseveg, og at vegen til tider vil vere stengt på grunn av rasfare. Eg ser og tydeleg at det kan ha konsekvensar for bygda og svekke skolen. Forslaget kom først opp i administrasjonen sitt framlegg til budsjett i september i fjor. Der skriv kommunedirektøren:

«Elevene vil få en reisevei på 37 km, og dette overskrider ikke de anbefalinger som framkommer i Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet 03-2009 om skoleskyss.»

Dersom vi ikkje gjer denne samanslåinga må den innsparinga takast ein annan plass. Men før vi tar den beslutninga så skal vi frå SV si side reise ut til Sjursnes i morgon og treffe folk der og høyre kva dei har å seie.

Du kan lese heile forslaget frå oppvekstutvalet nederst i denne saka.

Skytebane

Den neste saka blir skytebane. Vi har hatt eit eiga utval i arbeid som har sett på korleis vi skal løyse skytebanespørsmålet i Tromsø. Dei har to alternative forslag. 1. Nytt sentralanlegg på Breivikeidet, eller 2. ei desentralisert løysning.

Eg meiner at det er for tidleg å konkludere endeleg om skytebane. Den store fordelen med eit sentralanlegg er at vi får samla skyteidrettane og laga eit godt miljø. Ulempen er at det enno vi ikkje veit om Langmoen på Breivikeidet. Vil det la seg gjere å bygge ein skytebane der utan for store konsekvensar for miljø og området rundt? Alternativet med ei desentralisert løysning betyr at skytinga i Kjoselvdalen vil halde fram og kanskje bli utvida til ein 200 metersbane og at vi ikkje får laga eit samla skytemiljø.

Eg tenkjer at det vi må gjere er no først gjere dei grunnleggande undersøkingane for å finne ut om det er mogleg på Breivikeidet. Etter at vi veit konsekvensane av eit skyteanlegg der kan vi ta ei endeleg beslutning.

Innspel Nasjonal transportplan

Den store debatten om Tromsø kommunes innspel til Nasjonal transportplan har handla om forlenging av rullebanen i Tromsø. Det er likevel ikkje den viktigaste saka der. Viktigare er det at vi har prioritert Nord-Noregbanen, E8 og byvekstavtale i Tromsø. Vi er og heilt samstemte om å prioritere oppstillingsplassar, utviding av sikkerheitssona og nytt terminalbygg på flyplassen. Eigentleg er det ganske så utruleg at det politiske Tromsø er så samstemte om Nasjonal transportplan.

Når det gjelde forlenging av rullebanen meiner eg det er mange gode argument for at vi ikkje skal legge til rette for meir flytransport til Tromsø. Poenget med ei forelenging av rullebanen er fleire og større fly. Samstundes er det eit poeng at lenge rullebane vil gjere regularitet og tryggleik betre. Nokre argumenterer og for at det kan vere viktig for el-fly i framtida. Argumenta er gode på begge sider. Dette skal vi konkludere med på gruppemøtet.

Stakkevollvegen

Alt tyder på at dette kommunestyret vedtar ny reguleringsplan for Stakkevollvegen. Det vil ta oss viktige steg mot å få realisert denne vegen. Reguleringsplanen slår ikkje fast nøyaktig korleis vegen skal sjå ut. Den definerer kor mykje areal vi har til vegformål på strekning mellom Hansjordnesbukta og Tverrforbindelsen.

Også er det ein masse andre saker. Heile sakslista er her, kom gjerne med innspel eller spørsmål om du lurer på noko.

Saksdok

Heile forslaget frå oppvekst og utdanningsutvalet

 1. Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om at følgende innsparingstiltak gjennomføres fra høsten 2020, med halvårseffekt i 2020 og helårseffekt i 2021:
  1. Ordningen med skoleskyss for ungdomsskoleelever til Grønnåsen skole avsluttes ved skolestart høsten 2020, jf. kommunestyresak 209/19 -1 000 000
  1. Antall plasser i innføringsklassene for innvandrere kan reduseres fra 82 til 45 på grunn av vesentlig nedgang i behovet -5 000 000
  1. Avvikle tilskuddsordninger -2 300 000
  1. Redusere åpningstid SFO -2 000 000
  1. Omorganisering Sjursnes og Ramfjord skole -1 200 000
  1. Videreutdanning lærere (Halvere kommunal andel) -1 500 000
  1. Administrative stillinger Avdeling for Oppvekst- og utdanning -3 800 000
  1. Sum foreslåtte innsparingstiltak: -16 800 000
  1. Utvalget ber om at 10 millioner kroner tilføres barnevernet Utvalget ber om at 6,8 millioner kroner tilføres redusert innsparing skoleramma
 2. Saken sendes videre til kommunestyret
 3. Utvalget ber om en sak som beskriver hvilke administrative oppgaver Avdeling for Oppvekst- og utdanning kan gjøre mindre av. Eksempler på dette kan være statlige høringssvar, kommunale planer, tilsyn og lignende. Saken skal beskrive konsekvensene av å ta ned den administrative ressursen med 3,8 millioner kroner
 4. Utvalget ber om at administrasjonen starter en utredning av ny skolestruktur i Tromsø kommune, som skal munne ut i en sak med ulike alternativer for ny skolestruktur, som kommunestyret kan velge mellom
 5. Utvalget ber om at Holt 4h i økonomirapport 1 flyttes fra skoleramma til enhet for Klima, miljø og landbruk
 6. Utvalget ber om en sak som beskriver kostnadene ved skolematprosjektet
 7. Utvalget ber om at det settes i gang et arbeid for å sikre kommunale botiltak for ungdom, samlokalisert med personalbase, i Tromsø kommune 3
 8. Utvalget ber om en sak om rekruttering av fosterhjem, der man blant annet ser til Drammen, der kommunen har egne boliger hvor familier kan flytte inn og være beredskapshjem
 9. Utvalget ber om en orientering om framgangen i arbeidet med nytt datasystem for barnevernet
 10. Utvalget ber om status for omorganisering av ledelse og administrasjon i Forebyggende helsetjenester
 11. Utvalget ber om en redegjørelse av i hvilken grad vi har klart å effektivisere med samlokalisering på TUIL Arena og økte gruppetiltak
 12. Dersom det er nødvendig med ytterligere politiske vedtak for å gjennomføre tiltakene i saken, ber utvalget om en tilbakemelding fra administrasjonen
 13. Utvalg for Oppvekst og utdanning er stert bekymret for de alvorlige konsekvensene budsjettet for 2020 vil har for barn og unge. Utvalget ber kommunestyret finne midler på andre rammer for å reversere de alvorlige kuttene, spesielt innen barnevern.

Foto: Jeroen Komen from Utrecht, Netherlands – Tromsø airport, Norway

Sakene til kommunestyret i januar

Rådhuset i Tromsø på kveld/natt vinterstid. Foto / Photo Credit: Mark Ledingham, Tromsø kommune

På onsdag 29. januar er det kommunestyremøte. Eg rekk ikkje skrive så mykje om sakene. Dei fleste ser og greie ut. Kvaløysletta sjukeheim er jo den store saka i Tromsø for tida. Den kjem ikkje opp som ei sak i dette kommunestyremøtet, men det er ein interpellasjon frå Bendik Woie i Raudt.

I den interpellasjonen spør han blant anna om det kjem til å komme ei sak om Kvaløysletta sjukeheim. Det gjorde ordføraren klart i formannskapet sist – ja det kjem ei sak om Kvaløysletta sjukeheim.

Forøvrig er dette sakene. Kom gjerne med innspel.

Interpellasjonar
Saksnr Saksdok Spørsmåla
Interpellasjon 0001/20 Interpellasjon – Kvaløysletta sykehjem 1.  Er Kvaløysletta sykehjem planlagt gjenåpnet med samme pasientkapasitet som idag?
2.  Hvor mye vil sykehjemskapasiteten bli redusert i Tromsø kommune i renoveringsperioden?
3.  Vil ordføreren legge frem en sak hvor kommunestyret får ta stilling til hvorvidt
Kvaløysletta sykehjem skal stenges, og hvordan en eventuell stenging skal gjennomføres?»
Interpellasjon 0002/20 Interpellasjon – Bygging av ny barnehage på Trondjord Vil man bevilge penger til bygging av ny barnehage på Trondjord i 2020 ettersom det er flere barn i Trondjord barnehage enn politisk ledelse har vært kjent med?»
Ordinære saker
Saksnr Saksdok Innstilling
 0001/20 Økning av lokal drivstoffavgift Tromsø kommune Blir utsett
 0002/20 Hvordan Tromsø kommune jobber for å forebygge seksuell trakassering og overgrep- barn og unge og mennesker med funksjonsnedsettelse Saken tas til orientering. 
 0003/20 Strategisk innspillsmøte med kommunestyret 29. januar Ikkje vedtakssak
 0004/20 Eierberetning 2019 – Kommunale aksjeselskaper, interkommunale selskaper og kommunale foretak Kommunedirektøren foreslår at eierberetning 2019, som viser oversikt og omtale av kommunale aksjeselskaper, interkommunale selskaper og kommunale foretak, tas til orientering.
 
Oppdatert eiermelding og eierstrategi skal gjenspeile mål og ambisjoner i klima-, miljø- og energiplanen
 0005/20 Oppfølgingen av rapporten fra Utviklingslagenes fiskerihavnutvalg, og oppnevning av Tromsø kommunes fiskerihavnutvalg. 1. Tromsø kommune etablerer et kommunalt fiskerihavnutvalg
 
2.  Utvalget har følgende mandat:
 
Tromsø kommunes fiskerihavnutvalg skal følge opp rapporten som ble utarbeidet av
Utviklingslagenes fiskeriutvalg og foreslå prioriteringer og tiltak, samt arbeide med utvikling av
fiskerihavnene.
 
Utvalget rapporterer til Kommunedirektøren
 
3.   Som medlemmer veljast:
 
1. Trygve Myrand, leiar
2. Mari- Ann Johansen
3. Sigurd Larsen 4. Peter Reinholdsen
5. Irene Dahl
 0006/20 Valg av nye meddommere for perioden 2017-2020 – Oppfølging etter vandelskontroll og søknad om fritak 1.  Meddommer uten godkjent vandelskontroll slettes fra meddommerutvalget. 
 
Som ny meddommer til Nord-Troms tingrett for perioden 2017-2020 velges:
 
– Sindre Helmersen, O.L. Aunes gate 3, 9009 Tromsø
 
2.  Liv Mona Arntzen innvilges fritak fra sitt verv som meddommer i Hålogland lagmannsrett.
 
Som ny meddommer til Hålogaland lagmannsrett for perioden 2017-2020 velges:
 
– Hege Skogvang, Rypevegen 2, 9015 Tromsø
 0007/20 Komplettering av vedtak om handlings- og økonomiplan 2020-2023 1.  Skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
2.  Utskriving av eiendomsskatt for 2020:
Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune i medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3. Det utskrives eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 i medhold av overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4.
 
Eiendomsskatten for 2020 skrives ut med skattesats 4,4 promille for boligeiendommer og eiendommer med selvstendige boenheter. Den generelle skattesats for alle andre typer eiendommer settes til 7,0 promille. 
Det gjennomføres kontorjustering for 2020 på 10 %.  Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til 100 000 kroner.  
 
Etter eigedomsskattelova § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling i to terminer per år.
 
3.  Handlings- og økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
4.  Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2020 settes til 150 millioner kroner i Sparebank 1 Nord-Norge.
5.  Kommunale betalingssatser og avgifter vedtas i henhold til vedlegg 1.
 0008/20 Økonomiutvalg – rapportering til kommunestyret

Brann, normalhall, skoleressursar og tromsøbadet i kommunestyret på onsdag

Rådhuset i Tromsø på kveld/natt vinterstid. Foto / Photo Credit: Mark Ledingham, Tromsø kommune

På onsdag er det kommunestyremøte igjen. Denne gongen er det ei ganske kort saksliste. Eg tenkte eg skulle seie nokre ord om dei ulike sakene. Når eg skriv dette er det før vi har hatt gruppemøte i SV, så det er ikkje sikkert det eg skriv her blir det partiet meiner i alle sakene. Men stort sett trur eg jo at eg er ganske på linje med partiet.

Normalhall Storelva – justering av kostnadsramme

Denne saka utsette vi i forrige møte fordi vi hadde behov for å forstå korfor prisen er blitt såpass høg. Vi har fått eit notat frå administrasjonen som prøver å gå gjennom dette. Hovudkonklusjonen derifrå er at når vi byggjer for både idrettsformål og skoleformål så blir dette dyrare enn om ein berre bygg for idrettsformål. Eg synst framleis dette er dyrt, men vi må jo ha denne hallen. Så ja det vil koste 140 millionar, men dette skal og må vi bygge.

Saksframlegget finn du her.

Ny ressurstildeling for skoler

Dette er ei interessant sak. Vi har hatt ein konflikt med administrasjonen om denne saka i det heile tatt skulle handsamast politisk. Eg meiner det er heilt sjølvsagt at korleis vi skal tildele pengar til skolane er ei politisk sak. Eg er derfor ganske irritert over at denne modellen er innført utan politisk handsaming. Det betyr at denne tildelingsmodellen blir brukt i alle fall dette skoleåret uansett kva vi gjer på onsdag.

Utdannings og oppvekstutvalet hadde ei høyring i denne saka på fredag. Der kom det fram mange interessante synspunkt. Eg festa meg med særleg tre synspunkt.

 1. Den gamle modellen var komplisert og vanskeleg å bruke.
 2. Det er ein fare for at den nye modellen gjev for lite ressursar til elevar som har ulike tilleggsbehov.
 3. Når hovudutgifta med å drive ein skole er lønsutgifter til lærarane kan det slå feil ut når inntektane er kopla til elevtalet fordi det ikkje er ein linjær samanheng mellom talet på lærarar og talet på elevar. Ein klasse/gruppe må jo ha ein lærar om dei er fem eller femten.

Eg trur det rette er at vi no bruker dette året til å evaluere den nye modellen. Ei slik evaluering må komme på eit tidspunkt som gjer at vi kan gjere endringar på tildelingsmodellen for neste skoleår. Eg trur det kan slå veldig feil ut om vi prøver å gjere endringar på modellen i kommunestyret utan ein grundigare gjennomgang.

Du kan lese saksframlegget her.

To saker om Brann og redning

Vi har to saker om brann og redning i dette kommunestyremøtet. Det er ei orienteringssak om den vanskelege situasjonen der som i mange kommunale einingar. Administrasjonen har foreslått å kutte bemanninga på vaktlaga og legge ned branndeponia i distrikta. Det er mykje som tyder på at brann og redning er litt underbudsjettert. Men eg er ikkje imponert over den jobben som er gjort for å spare pengar. Eg er heller ikkje imponert over samarbeidet med fagforeiningane for å finne gode løysningar.

Trass i dette skulle eg gjerne gjeve meir pengar til Brann og redning. Vi treng eit godt brannvesen i Tromsø. Samstundes er det slik at pengane må komme frå ein plass, og det er og ein annan plass som ikkje får pengane. Ja, det er riktig at vi må ha ein beredskap som gjer at vi kan sikre liv og verdiar, men det er mange kommunale etatar som skal sikre liv og helse. Vi pålegg helsesektoren i Tromsø tøffe innsparingskrav. I mitt hovud er det urimeleg at vi samstundes ikkje skal kreve det same av Brann og redning.

Eg er derfor godt nøgd med det som er innstillinga frå byutviklingsutvalet i denne saka. Dei foreslår at kommunestyret skal vedta:

 1. Saken om økonomisk status ved Tromsø Brann og Redning (TBR) tas til orientering.
 2. I påvente av bestilt sak om mulig omorganisering av TBR (KST sak 132/18 og KST sak 133/19) gjennomføres ikke nedbemanning eller avvikling av tjenestetilbud. Men det igangsatte arbeidet med drøftinger med de tillitsvalgte om mulig nedtrekk i tjenesten fortsetter mtp å finne mulige løsninger for innsparinger og inntektsøkninger i enheten.
 3. Det settes umiddelbart i gang med en prosess for å søke tilskudd til drift av redningsdykkertjenesten, og evt. andre regionale tjenester som gis fra TBR, fra omliggende kommuner.
 4. Brannberedskapen i distriktet gjennomgås og det legges frem en sak til politisk behandling innen april 2020 som viser status og behov ved de ulike branndepotene.
 5. Kommunedirektøren bes vurdere om 110-sentralen kan finansieres over annen budsjettpost.

Den andre saka om Brann og redning er frå kontrollutvalet som har gått gjennom økonomikontroll og internkontroll i Brann og redning. Dei er ikkje heilt nøgde, men det er heller ikkje veldige alvorlege kommentarar dei har.

Du kan lese saksframlegget om økonomien her og saka frå kontrollutvalet her.

Klage på reguleringsplan Petersborggata 7A-B

Dette gjeld området over gamle Strimlen barnehage som Frelsesarmeen eig. Det er blitt klaga på byggehøgde, manglande konsekvensutgreiing og sol/skygge-tilhøva. Denne saka vart sendt tilbake i forrige møte i byutvikling fordi dei meinte det ikkje var svart godt nok på klagen. Etter at byutviklingsutvalet fekk eit grundigare notat med gjennomgang av saka har dei no samstemt innstilt på å avvise klagen og sende den til fylkesmannen. Eg synst det framstår som ei rett avgjerd.

Du kan lese saksframlegget her.

Kontrollutvalet om Tromsøbadet

Kontrollutvalet har hatt mange viktige saker på kort tid. Dei har saman med revisjonen gått gjennom om beslutningsgrunnlaget for vedtaket om bygging av Tromsøbadet var godt nok. Dei kjem med svært alvorlege anførslar etter å ha gått grundig gjennom saka. Kontrollutvalet meiner saka ikkje var godt nok opplyst, og det er og tråd med rapporten frå revisjonen. I rapporten skriv Komrev Nord som er forvaltningsrevisor: «Beslutningsgrunnlaget kommunestyret ble forelagt for vedtak om investeringsprosjektet Tromsøbadet, var mangelfullt og kan samlet sett ikke anses forsvarlig.»

Det er alvorleg og noko vi må gå svært grundig gjennom. Anklagane er ganske sterke mot dei to byråda som har hatt saka. Det er likevel betryggande at dei skriv at når vi fekk formannskap kom dei fleste fakta på bordet.

Du kan lese rapporten frå revisjonen her.

Til slutt i kommunestyret skal vi nok opprette eit økonomiutval. Det skal jobbe med å finne gode idear og løysningar for å gjere økonomien til kommunen betre. La oss inderleg håpe at dei får til mykje bra.

Det var alt for denne gongen. Still meg gjerne spørsmål eller kommenter så skal eg svare etter beste evne.