Categories
Kommunepolitikk Politikk

Pengar, direktør og vassverk i kommunestyremøtet i oktober

YouTube Poster

Dette blir eit spennande kommunestyremøte. Vi skal tilsette ny kommunedirektør – korfor kan det ikkje heite rådmann? – eg liker ikkje desse moderne titlane. Men det var ikkje titlar eg skulle snakke om, her er nokre sakene til dette kommunestyremøtet

Økonomirapport 2 er ei undervegsrapportering på økonomien i Tromsø kommune. Rapporten viser at kommune styrer mot eit underskott på 68 millionar kroner. Det er likevel 73 millionar betre enn i fjor. Det viser at vi er på rett veg med økonomien, men at det enno er eit godt stykkje igjen før kommunen er friskmeldt. I talet på 68 millionar ligg og coronautgiftene. Så det er eit håp at vi skal få dekt noko av dette frå staten.

Bompengar

Den neste store saka er Stortingsproposisjonen om bypakke for Tromsø.

Det er ikkje lett å skulle forhalde seg til staten bestandig. I fleire år har vi vore klare til å forhandle med staten om ein byvekstavtale. Så plutseleg får vi beskjed frå departementet at neida, slik er det ikkje. Vi må først vedta ein bypakke før vi kan gå inn i forhandlingar om ein byvekstavtale.

Så då får vi gjere det. Premisset for å gjere dette er at det blir ein byvekstavtale seinare. Grunnen til at det er viktig er at staten bidrar med mykje meir pengar inn i byvekstavtalar enn i reine bypakkar. Derfor kom denne debatten om kva som skulle ut av pakka. Så meiner, trur og håper vi alle at dette er forbigåande, at vi snart skal forhandle med staten om meir pengar slik at det blir plass til fleire gode prosjekt i pakka.

Derfor stemte SV i formannskapet mot å ta ut gode tiltak for buss, derfor stemte vi for å gje større valfridom for folk. Dessverre fekk ikkje det alternativet fleirtal i formannskapet.

Vi valde likevel å støtte pakka til slutt, etter at vårt alternativ falt fordi det er ei såkalla porteføljestyring i bypakka.

 Det betyr at vi skal diskutere innhaldet og prioriteringane mange gonger framover. Den diskusjonen skal vi vere med på for å sikre at det blir så bra som råd for folk i Tromsø.

Private vassverk

I Tromsø er det mange private vassverk. Med jamne mellomrom er det eit ønske frå nokre av desse vassverka at kommunen skal overta. I denne saka blir det forsøkt lagt opp nokre prinsipp for når kommunen skal kunne overta private vassverk. Det blir særleg lagt vekt på om sårbare institusjonar som skole eller helseinstitusjonar er avhengigge av vatn frå vassverket. Men og om vassverket leverer vatn til næringslivet.

På bakgrunn av desse prinsippa blir det foreslått at kommunen skal overta:

 • Tromvik vannverk AL
 • Nord-Vågnes Vannanlegg AL
 • Sommarøy og Brensholmen vannverk
 • Risvik vannverk AL

Eg trur dette er rett å gjere, men det vil medføre at vassgebyret går opp for oss alle, fordi desse anlegga ikkje er gratis å drifte og fordi det må investerast i anlegga.

Ny kommunedirektør

Kommunestyret skal tilsett ny kommunedirektør. Det var 10 søkarar til stillinga, og arbeidsgjevarutvalet som består av Ordførar, varaordførar og Morten Skandfer frå Venstre har interjua og vurdert kandidatane. Dei foreslo for formannskapet å tilsette Stig Tore Johnsen med Siri Lund innstilt på andreplass. I formannskapet meinte to at Siri Lund skulle få tilbod om jobben, medan ni ville tilby jobben til Stig Tore Johnsen.

Reaktordrivne ubåtar

Eg har skrive mykje om kva eg tenkjer om at vi skal ha slike båtar til hamn i tromsø. Det kan du lese om her og her. Denne saka er ei orienteringssak om arbeidet som pågår. Det mest interessante er at kommunen ikkje har fått det bakgrunnsmaterialet frå forsvaret som dei treng for å lage ein beredskapsplan. Eg er opptatt av at vi behandlar denne saka som ei orienteringssak no, så får vi ta stilling til dei større tinga når vi har den informasjonen vi treng.

Her er alle saken,

kom gjerne med kommentarar eller innspel.

 • 0140/20  Finansrapport pr. 31. august 2020 – Tromsø Havn KF  
  • Innstilling: Finansrapport pr. 31.08.2020 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2020 tas til orientering.
 •  0141/20  Økonomirapport 2 – pr. 31.august 2020 – Tromsø Havn KF  
  • Innstilling: Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2020 pr 31.august 2020 til orientering
 • 0142/20  Økonomirapport 2 – pr. 31 august 2020 – Tromsø brann og redning KF  
  • Innstilling:
   a. Styret i Tromsø brann og redning KF ber kommunestyret øke foretakets rammer
   på 6 mill.kroner, til dekning av vedtatt brannordning og avviket for 2020. Jfr.
   øk.rapp II og K-sak. 132/18.
   b. Styret i TBR KF ber kommunestyret øke de fremtidige rammene for
   økonomiperioden 2021-2024, i.h.h.t pkt.1, slik at foretaket tilfredsstiller dagens
   krav i lov og forskrift og vedtatte brannordning. Jfr. K-sak. 132/18.
 • 0143/20  Finansrapport pr. 31.03.2020  
  • Innstilling: Finansrapport pr. 31.03.2020 tas til orientering.
 • 0144/20  Finansrapport pr. 31.08.2020  
  • Innstilling:Finansrapport pr. 31.08.2020 tas til orientering
 • 0145/20  Økonomirapport 2 – 2020  
  • Innstilling:
   1. Økonomirapport 2-2020 med vedlegg tas til orientering.
   2. Inndekning, styrking og flytting av midler mellom ansvarsrammer vedtas iht. bevilgningsoversikt drift og bevilgning pr. ansvarsramme
   3. Endringer i investeringsbudsjettet vedtas iht. bevilgningsoversikt investering og bevilgning pr. investering
   4. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 643,5 millioner kroner i 2020.
   5. Lånerammen for vann- og avløpsinvesteringer settes til 83,8 millioner kroner i 2020.
   6. Til finansiering av nybygg/nyanskaffelser søkes opptatt lån i 2020 på til sammen 977,3 millioner kroner. Lån fordeler seg slik:
   Lån ordinære investeringer 643,5 millioner kroner
   Lån Vann og avløp 83,8 millioner kroner
   Startlån Husbanken 250 millioner kroner
   Sum lån 977,3 millioner kroner
   7. Tromsø kommunes trekkrettighet/kassekreditt settes til 500 millioner kroner i gjeldende hovedbankavtale.
 • 0146/20  Søknad om økt kommunal dekning og utvidet kommunal lånegaranti – Bjerkakerhallen AS  
  • Innstilling:
   1. Tromsø kommunes bidrag til realisering av Lerøyhallen, herunder etablering av fortau langs Strandvegen, økes med inntil kroner 5 880 000 til totalt kroner 26 188 200. Kommunen skal dekke renter og avdrag på langsiktig lån som Bjerkakerhallen AS opptar. Lånet avdras på inntil 25 år. Øvrige vilkår vedrørende kommunalt bidrag fremkommer av revidert forslag til avtale mellom Tromsø kommune og Bjerkakerhallen AS, vedlegg 1.

2. Årlig kommunalt bidrag gjennom rente- og avdragstilskudd anslås til kr 1,6 millioner kroner, og finansiering søkes innarbeidet i kommunens handlings – og økonomiplan for 2021-24.

3. Tromsø kommune gir aksept for en utvidelse av simpel garanti for lån Bjerkakerhallen AS opptar til fullfinansiering av Lerøyhallen. Utvidet lånegaranti gjelder for hovedstol på kr 12 662 200 med et tillegg på 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.

4. Garantitiden fordeles slik:

– Lånebeløp: kr 10 472 700 – Garantitid: 25 år + tillegg på inntil 2 år jfr. garantiforskriften §

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet.

– Lånebeløp: kr 2 189 500 – Garantitid: 5 år + tillegg på inntil 2 år jfr. garantiforskriften § 3

Det forutsettes at innkomne spillemidler og mvakompensasjon går til nedbetaling på lån.

5. Kommunedirektøren gis myndighet til å godkjenne/akseptere låntakers kredittvilkår.

6. Så lenge garantiforholdet eksisterer skal Bjerkakerhallen AS uoppfordret oversende til kommunen revisorgodkjent regnskap, så snart dette er offentlig kjent.

7. Det tas forbehold om fylkesmannens godkjennelse av garanti

 • 0147/20  Prostneset havneterminal – Kommunens oppgjør og felleskostnader  
  • Innstilling:
   a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
   b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
   c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
   d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.
 • 0148/20  Stortingsproposisjon Bypakke Tromsø  
  • Innstilling:
   1. Tromsø kommune anbefaler at en bypakke for Tromsø baseres på Alternativ 2 – uten ny veg til flyplassen (F2) samt andre tiltak slik at det blir balanse mellom inntekter og utgifter i pakken, som vist i tabell i vedlegg 2. Tromsø kommune aksepterer en egenandel på 20 % på kommunale vegprosjekter. Egenandelen er foreløpig beregnet til 209 mill. 2020-kr i 15års-perioden. I fravær av F2 må det tilrettelegges for bedre trafikkavvikling i Gjæverbukta.
   2. Bypakken vil være en del av en framtidig byvekstavtale for Tromsø. Det forutsettes at Avinor skal bidra med en betydelig andel av kostnadene til bygging av F2 til flyplassen. Finansiering og fordeling av kostnadene for dette prosjektet avklares i den videre porteføljestyringa og i forhandlinger om byvekstavtalen.
   3. Tromsø kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for bompengeselskapet, begrenset oppad til 385 mill. kr for bypakke Tromsø, med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig maksimalt 425 mill. kr for Tromsø kommune. Garantisten har rett til å sikre garantiene med 1. prioritets pant i bompengeselskapets rettigheter til å innkreve bompenger.
   4. Garantien må på vanlig måte godkjennes av Fylkesmannen i Troms og Finnmark.
   5. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjon i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf garantiforskriftens § 3. Samlet garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil 19 år fra første opptrekk på finansieringen.
   6. Kostnadsøkninger og/eller inntektssvikt i porteføljestyrte bompengepakker skal håndteres i den løpende porteføljestyringen og ikke gjennom økte takster eller forlenget innkreving. Garantistenes utlegg kan følgelig ikke dekkes gjennom en økning av gjennomsnittstaksten eller en forlengelse av innkrevingstiden.
   7. Garantien gjelder inntil bompengeselskapets gjeld knyttet til bypakken er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetaling av lånet.
   8. Det forutsettes at Troms og Finnmark fylkeskommune stiller garanti for et tilsvarende beløp med tilsvarende forpliktelser. Det innebærer at maksimalt låneopptak vil være 770 mill. kr, og det totale garantibeløpet er 850 mill. kr.
   9. Formannskapet mener statens andel til realisering av Rv. 862/e8 Tverrforbindelse Tromsø må økes betraktelig.
 • 0149/20  Møteplan 2021 for folkevalgte organer i Tromsø kommune  
  • Innstilling:
   Følgende møteplan for folkevalgte organer 2021 vedtas:
   Kommunestyret
   27. januar, 24. februar, 24. mars, 28. april, 26. mai, 23. juni, 24. juni, 1. september, 29. september, 27. oktober, 24. november, 15. desember, 16. desember.
   Formannskapet
   5. januar, 19. januar, 2. februar, 16. februar, 2. mars, 16. mars, 6. april, 20. april, 5. mai, 19. mai, 1. juni, 15. juni, 29. juni, 10. august, 24. august, 7. september, 21. september, 5. oktober, 19. oktober, 2. november, 16. november, 23. november, 7. desember
   Helse- og velferdsutvalget mandager kl. 12
   11. januar, 8. februar, 8. mars, 12. april, 10. mai, 7. juni, 16. august, 13. september, 11. oktober, 8. november, 29. november
   Miljø-, klima- og samferdselsutvalget tirsdager kl. 12
   12. januar, 9. februar, 9. mars, 13. april, 11. mai, 8. juni, 17. august, 14. september, 12. oktober, 9. november, 30. november
   Kultur-, idrett- og friluftsutvalget onsdager kl. 12
   13. januar, 10. februar, 10. mars, 14. april, 12. mai, 9. juni, 18. august, 15. september, 13. oktober, 10. november, 1. desember
   Kommune- og byutviklingsutvalget torsdager kl. 12
   14. januar, 11. februar, 11. mars, 15. april, 12. mai (onsdag kl. 08.30), 10. juni, 19. august, 16. september, 14. oktober, 11. november, 2. desember
   Oppvekst- og utdanningsutvalget fredager kl. 08.30
   15. januar, 12. februar, 12. mars, 16, april, 11. mai (tirsdag kl. 08.30), 11. juni, 20. august, 17. september, 15. oktober, 12. november, 3. desember
   Gruppelederutvalget torsdager kl. 15
   21. januar, 18. februar, 18. mars, 22. april, 20. mai, 17. juni, 26. august, 23. september, 21. oktober, 18. november, 9. desember
   Studentutvalget onsdager kl. 10
   6 januar, 3. februar, 3. mars, 7. april, 5. mai, 2. juni, 11. august, 8. september, 6. oktober, 3. november, 26. november (fredag kl. 10)
   Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne onsdager kl. 12
   6 januar, 3. februar, 3. mars, 7. april, 5. mai, 2. juni, 11. august, 8. september, 6. oktober, 3. november, 26. november (fredag kl. 12)
   Eldrerådet torsdager kl. 10
   7. januar, 4. februar, 4. mars, 8. april, 6. mai, 3, juni, 12. august, 9. september, 7. oktober, 4. november, 25. november
   Integreringsutvalget torsdager kl. 13
   4. februar, 8. april, 3. juni, 9. september, 4. november
   Likestillingsutvalget torsdager kl. 14
   4. februar, 8. april, 3. juni, 9. september, 4. november
   Administrasjonsutvalget onsdager kl. 12
   17. februar, 21. april, 16. juni, 22. september, 17. november
   Klageutvalget fredager kl. 12
   22. januar, 19. februar, 19. mars, 23. april, 21. mai, 18. juni, 27. august, 24. september, 22. oktober, 19. november, 10. desember
 • 0150/20  Nyvalg etter Martine Tennholms (FrP) uttreden fra verv som folkevalgt  
  • Innstilling:
   1. Som nytt varamedlem i kommune—og byutviklingsutvalget velges: Arnulf Kaspersen
   2. Som nytt varamedlem i kultur-, idrett- og friluftsutvalget velges: Sol Maria Haugan
   3. Som nytt medlem i studentutvalget velges: Adele Dorthea Meidell
   4. Som ny nestleder av studentutvalget velges: Adele Dorthea Meidell
 • 0151/20  Planstrategi for Tromsø kommune 2020-2023 til politisk behandling  
  • Innstilling: Tromsø kommunes planstrategi for 2020-2023 vedtas.
 • 0152/20  Plan 1856 – Detaljregulering for Eidhaugen – klage på vedtak  
  • Innstilling:
   Klage av 16.06.2020 på kommunestyret sitt vedtak av 29.04.2020, detaljreguleringsplan 1856 Eidhaugen 88/12, vert ikkje tatt til følgje. Saka vert oversendt til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endeleg handsaming, i samsvar med plan- og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova § 33 fjerde ledd.
 • 0153/20  Etablering av Strandvegen 8 Eiendom AS – Eiendomsportefølje, egenkapital, vedtekter, styresammensetning og eierstrategi  
  • Innstilling:
   1. Tromsø kommune overdrar deler av eiendommen, Strandvegen 8, (gnr. 200, bnr. 1694 og gnr. 200 bnr. 1) til nyetablerte Strandvegen 8 Eiendom AS som tinginnskudd. Deler av eiendommen bestående av «Akertomta» og «Fram III» overføres til Strandvegen 8 EiendomAS til en taksert verdi på kr 30 985 000,-. Det forutsettes at tomten fradeles hovedeiendommen gnr. 200 /1694, med tillegg av del av gnr. 200/1, i henhold til vedlagte kartskisse. Omkringliggende veggrunn / areal regulert til offentlig formål beholdes av kommunen.
   2. Totalt 31,985 millioner kroner tilføres Strandvegen 8 Eiendom AS hvorav 30,985 millioner er tinginnskudd og 1 millioner kroner er kontanter. Selskapet etableres med en aksjekapital på 1 millioner kroner og overkursfond på 5 millioner kroner. Resterende 25,985 millioner kroner innvilges som ansvarlig lån til selskapet. Det tinglyses en urådighetserklæring på eiendommen.
   3. Rente på ansvarlig lån settes til 5 %, og er i samsvar med markedsmessige prinsipper.
   4. Strandvegen 8 Eiendom AS etableres som et 100 % eid kommunalt selskap med følgende formål:
   Selskapet skal selv, og gjennom dets investeringer i andre selskaper, kjøpe, selge, eie, leie ut, utvikle, drive og forvalte næringseiendom, boligeiendom og annen fast eiendom, samt alt som står naturlig i sammenheng med dette. Selskapet kan eie slik eiendom sammen med private (eller andre offentlige) aktører. Selskapet skal legge vekt på sitt særlige samfunnsmessige ansvar og bidra til bærekraftig byutvikling. Forslag til vedtekter for Strandvegen 8 Eiendom AS godkjennes.
   5. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling.
 • 0154/20  Prinsipper for kommunal overtakelse av private vannverk i Tromsø  
  • Innstilling:
   1. De beskrevne 5 prinsippene for kommunal overtakelse av private vannverk skal legges til grunn ved behandling av framtidige søknader om overtakelse av vannverk
   2. Tromsø kommune, Seksjon for vann og avløp, overtar forsyningsansvaret for Tromvik vannverk AL, Nord-Vågnes Vannanlegg AL, Sommarøy og Brensholmen vannverk og Risvik vannverk AL, jf. tabell side 6. Estimerte investeringskostnader innarbeides i handlingsplanen til kommunedelplan for vann og avløp
   3. Tromsø kommune, Seksjon for vann og avløp, vil starte opp prosessen med overtakelse av forsyningsansvaret for disse vannverkene i løpet av 2022. Overtakelse av forsyningsansvaret for samtlige fire vannverk basert på valgte utbyggingsløsninger, vil tidligst være på plass innen 2030
   4. Økte kapital- og driftsutgifter knyttet til overtakelse dekkes gjennom det til enhver tid gjeldende årsgebyret for vann
 • 0155/20  Kontrollutvalgssak 67/20 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – perioden 2020-2024  
  • Innstilling:
   1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:
   • a. Kvalitet og ressursbruk i pleie- og omsorgstjenester
   • b. Oppfølging av politiske vedtak og kvaliteten på saksutredninger til de folkevalgte organer
   • c. Kommunens drift av Helsehuset i forhold til vedtak og gjeldende retningslinjer
   • d. Saksbehandling og tilsyn i bygg- og plansaker (herunder dispensasjonspraksis)
   • e. Evaluering av Tromsø kommunes håndtering av situasjonen knyttet til Covid-19-pandemien
   • f. Kvalitet i grunnskoleopplæringen – herunder eventuelt også undersøkelser knyttet til
    • a. elevenes psykososiale miljø i skolen (forebygging og bekjempelse av mobbing),
    • b. tilbudet om tilpasset opplæring og tildeling av spesialundervisning
   • g. Varsling
   • h. Kvalitet i Nav/sosialtjenester
   • i. Kvalitet (og eventuelt ressursbruk) i barnehagene
  • 2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
   • a. Aurora Kino IKS
   • b. Tromsø Parkering AS
   • c. Tromsø Veg AS
   • d. Tromsø kommunale pensjonskasse
  • 3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer
   i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.
 • 0156/20  Orienteringssak – Mottak av allierte reaktordrevne fartøy ved Grøtsund Industri- og offshorehavn  
  • Innstilling:
   1. Redegjørelsen for status i saken om mottak av allierte reaktordrevne fartøy ved Grøtsund Industri- og offshorehavn tas til orientering.
   2. Kommunedirektøren utarbeider ny sak for kommunestyret når nye avklaringer i saken foreligger.

Categories
Kommunepolitikk Politikk

Kommunestyremøtet i september – Arctic Center nok ein gong

Det kjem alltid eit nytt kommunestyremøte. Også denne månaden. Det er vel ingen tvil om at Arctic Center er den saka dei fleste kjem til å bry seg om i dette kommunestyremøtet. Eg skal ikkje bruke meir tid på den saka no. Det er sagt så mykje om den allereie. Dersom du skulle lure på kva eg meiner om den saka kan du lese det her.

Likar du betre å sjå og høyre? Då er denne videoen for deg

Når eg skriv dette har vi ikkje hatt gruppemøte. Dette er derfor mine meiningar og ikkje SV sine. Eit av poenga med å skrive dette er å få innspel. Gode innspel kan føre til at eg endrar meining.

Yttertøy

Men det er sjølvsagt andre saker i kommunestyret. Ei sak det vart litt merksemd om etter at den vart utsett i forrige møte kjem opp denne gongen. Det er saka om yttertøy til dei som jobbar i heimetenesta og andre slike tenester. Der vil det etter alle solemerke bli vedtatt at den ordninga skal innførast. Så vil vi måtte finne budsjettdekning til saka i budsjettmøtet i desember. Det trur eg skal gå bra.

Zipline i Tromsdalen

Arctic Center er ikkje einaste saka om inngrep i eit friluftsområde. Vi har òg fått ein søknad om å få opprette ei zip-line i Tromsdalen. Kvar si lyst seier no eg, ti ville hestar skal ikkje få meg til å henge 40 meter opp i lufta i ein tynn ståltråd utan kontroll på fart og kva som skjer. Men eg har skjønt at mange synst slikt er artig.

Uansett, eg synst dette er eit godt tiltak. Det er eit lite inngrep i friluftsområdet Tromsdalen med begrensa konsekvensar som vil vere eit fint tilbod til både fastbuande og tilreisande som synst sånt er artig.

Men saka er ikkje så enkel. Dersom ziplina skal byggast må vi søke om å omdisponere eit statleg sikra friluftsområde i Tromsdalen. At eit område er statleg sikra betyr at stat og kommune har kjøpt området fordi det er viktig for friluftslivet, og poenget med sikringa er at det skal gjere det vanskeleg å disponere området til andre formål. Det er den same metoden som vi har tenkt å bruke for å sikre Tromsømarka for framtida. Så då sit eg med nokre spørsmål som eg enno ikkje er sikker på.

Dersom vi søker om å omdisponere dette området, kva vil det bety for arbeidet med å sikre Tromsømarka? Dersom vi søker om å få endra dette statleg sikra friluftsområdet vil vi seinare bli lagt under press for å omdisponere andre statleg sikra friluftsområde? Denne saka må eg rett og slett pønske litt meir på.

11,6 millionar frå staten

Kommunen har fått 11,6 millionar frå staten. Pengane kan vi bruke på tiltak som ikkje allereie ligg i budsjettet og som kan settast i gang i år for å gje oppdrag til næringslivet. Frå administrasjonen har dei foreslått desse tiltaka:

Bergvegen (skoleveg)

 • Fortau er gått i oppløsning og det mangler gatelys
 • Skoleveg og kollektiv veg
 • Utbedring av 220m fortau og etablering av gatelys

Skibrua (skoleveg)

 • Utskifting av brurekkverk
 • Skoleveg og kollektiv veg
 • Montering av autovern på landsider
 • Reparere og forsterke brudekket

Veslefrikkbrua (skoleveg)

 • 160m sundkjørt autovern
 • Skoleveg og kollektiv veg
 • Armering på brudekket er synlig
 • Reparere og forsterke brudekket

Breivikeidet bru

 • Landkar er knekt. Det skal derfor etableres betongsikringer på begge landsider som skal erstatte funksjonen til landkarene og forlenge levetiden til brua i påvente av ny FV.
 • Nytt brudekke (tredekke)

Gangbru ved Kroken skole (skoleveg)

 • Råteskadet trebru hvor det mangler gatelys
 • Brua er smal og driftes for hånd. Ved stort snø nedfall fylles den opp med det til konsekvens at ferdsel skjer i høyde med rekkverket
 • Bruen utvides og forsterkes slik at det er mulig å bruke motorisert brøyteredskap
 • Gatelys monteres og implementeres i gatelysnettverket for økt trygghetsfølelse.

Kroken Bydel (skoleveg)

 • Armaturskift fra BA Løvoldsveg til Jadevegen

Blåmannsvegen (skoleveg)

 • Fortau er gått i oppløsning, armering ligger synlig
 • Skoleveg og kollektiv veg
 • Reparasjon av 310m fortau

Kva dei einskilde tiltaka vil koste så det er ikkje sikkert at alt vil bli gjennomført. Dersom du har innspel til eit av desse prosjekta eller andre prosjekt som du heller vil prioritere så kom med det.

Det får vere nok for denne gongen. Still gjerne spørsmål eller kom med innspel til dei andre sakene

Heile sakslista

(Innstillinga er forslag til vedtak, innstillinga kjem vanlegvis frå eit av hovudutvala eller kontrollutvalet. Unntaksvis er det kommunedirektøren sitt forslag)

 • PLAN 1888 – DETALJREGULERING NORHEIM 118/25 – KLAGE PÅ VEDTAK
  • Innstilling:
   • Klage av 27.02.2020 på kommunestyrets vedtak av 26.02.2020, detaljreguleringsplan 1888
    Norheim 118/25, tas ikke til følge.
    Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling, i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
 • Kontrollutvalgssak 44/20 – Forvaltningsrevisjonsrapport – sluttrapport: Investeringsprosjektet Otium bo- og velferdssenter
  • Innstilling:
   • Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sluttrapport – Investeringsprosjektet Otium bo – og velferdssenter».

    2. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å sikre at kommunens egne rutiner etterleves i gjennomføringen av investeringsprosjekter. Herunder etterlevelse av rutiner knyttet til:
    • Arkivering av prosjektdokumentasjon
    • Rapporteringer
    • Kontroll av faktura opp mot kontrakt

    Videre ber kommunestyret kommunedirektøren vurdere om rutinene for gjennomføring av investeringsprosjekter er god nok/ tilstrekkelige.

    3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse for planlagte og gjennomførte tiltak for å forbedre etterlevelsen av rutiner som nevnt ovenfor i pkt. 2. Svarfrist settes til 30. oktober 2020.
 • Søknad om midlertidig fritak fra verv som folkevalgt – Vanja Terentieff
  • Innstilling:
   • Vanja Terentieff innvilges midlertidig fritak fra sine verv i Kommunestyret, Formannskapet, Miljø-, klima- og samferdselsutvalget, Klageutvalget og Administrasjonsutvalget fra og med 1. juli 2020 frem til 1. november 2020.

    2. Følgende rykker opp som fast medlem i formannskapet i permisjonsperioden: Morten Skandfer (V) Som siste varamedlem velges: Anna Amdal Fyhn (H)

    3. Følgende rykker opp som fast medlem i miljø-, klima- og samferdselsutvalget i
    permisjonsperioden: Irene V. Dahl (V). Som siste varamedlem velges: Tormod Ingebrigtsen (H)

    4. Følgende rykker opp som fast medlem i klageutvalget i permisjonsperioden: Frid E.
    Fossbakk (H) Som siste varamedlem velges: Gunnar Pedersen (H)

    5. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget i permisjonsperioden velges: Bodil
    Ridderseth Larsen (H)
 • Nyvalg på grunn av Tonje Randisdatter Tunstad, Eirik Mikkelsen, Kine Mari Svendsen og Ragnhild Berg Nilsens fritak fra verv som folkevalgt
  • Innstilling:
   • Som nytt medlem av miljø-, klima- og samferdselsutvalget velges: Ørjan Sandberg
    2. Formannskapet
    a. Som nytt varamedlem av formannskapet velges: Mari-Ann Benonisen (andre vara)
    b. Som nytt varamedlem av formannskapet velges: Aleksandra Seljeseth (fjerde vara)
    3. Som nytt varamedlem av kultur-, idrett- og friluftsutvalget velges: Linda Therese Norrie
    4. Klageutvalget
    a. Som nytt varamedlem av klageutvalget velges: Brynjar Andersen Saus (andre vara)
    b. Som nytt medlem og leder av klageutvalget velges: Jarle Heitmann
    c. Som nytt varamedlem av klageutvalget velges: Tone Marie Myklevoll (første vara)
    5. Som nytt varamedlem av gruppelederutvalget velges: Mari-Ann Benonisen
    6. Som nytt varamedlem til valgstyret velges: Mari-Ann Benonisen
    7. Som nytt varamedlem til KS (kommunenes sentralforbund) fylkesmøte: Mari-Ann Benonisen (andre vara)
    8. Som nytt varamedlem til KS (kommunenes sentralforbund) fylkesmøte: Aleksandra Seljeseth (fjerde vara)
    9. Som nytt varamedlem til Tromsø kommunale pensjonskasse: Ivar Sæther
 • Meddommerutvalget – Søknad om fritak og nyvalg
  • Innstilling:
   • Marthe Hansen innvilges fritak fra verv som meddommer i Hålogland lagmannsrett.
    2. Som ny meddommer i Hålogland lagmannsrett for perioden 2017-2020 velges:
    – Anna Elise Berg, Tennevegen 6, 9015 Tromsø
 • Forskrift om rett til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte i Tromsø kommune, ny avtale med Tromsø kommunale pensjonskasse, reglement for kontrollutvalget i Tromsø kommune
  • Innstilling:
   • Forskrift om rett til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte i Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylke av 30. september 2020 vedtas. Forskriften erstatter reglement for arbeidsvilkår og godtgjøring av folkevalgte i Tromsø kommune, datert 16. oktober 2019.
    2. Veileder til forskrift om rett til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte i tromsø kommune tas til orientering.
    3. Tillegg til vedtekter for offentlig tjenestepensjon i Tromsø kommunale pensjonskasse for folkevalgte vedtas. Dette erstatter tidligere tilleggsavtale.
    4. Endringer i reglement for kontrollutvalget i Tromsø kommune vedtas.
    5. Tillegg til innstillinga:
    Det skal gjennomføres en evaluering av ordninga med nettbrett (ipad) til faste medlemmer av kommunestyret. Evalueringa gjennomføres ved bruk av
    spørreundersøkelse til de folkevalgte. Evalueringa legges frem til Formannskapet.
    6. Endringer i forskriften:
    1. Større endringer i «Veileder til forskrift om rett til godtgjøring …» skal behandlast i formannskapet
    2. § 4 tredje avsnitt skal lyde:
    «Når folkevalgte i jobb- eller skolesituasjon oppholder seg utenfor kommunen og er innkalt til møter, gis det rett til dekning av utgifter innenfor området definert som Troms.
    Dersom en folkevalgt har midlertidig bosted utenfor Tromsø kommune, dekkes reiseutgifter med egnet transportmiddel på billigste måte, og begrenset oppad til kr 2 000,- pr. kommunestyremøte.»
    Dersom en folkevalgt har midlertidig bosted utenfor Tromsø kommune, dekkes reiseutgifter med egnet transportmiddel på billigste måte, og begrenset oppad til kr 2000,- pr. kommunestyremøte.»
    3. § 4 sjette avsnitt skal lyde:
    «Samlet erstatning for tapt inntekt er begrenset oppad til 100 % av beregningsgrunnlaget.»
    4. § 6 skal lyde:
    Medlemmer i kommunestyret og faste utvalg som mottar fast godtgjøring (4% fast godgjøring til kommunestyremedlemmer), skal dekke utgifter til kurs og konferanser selv. Andre folkevalgte som ønsker å delta på kurs/konferanser, og hvor utgiftene ønskes dekket av kommunen, må få dette godkjent av ordføreren i forkant. I slike tilfeller opparbeides det ikke møtegodtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste.
    5. §8 Godtgjering til varamedlemmar i FSK skal vere kr 2 000
    6. §8 siste avsnitt skal lyde:
    Kontrollutvalgets medlemmer får møtegodtgjørelse for møte i bedriftsforsamlinger, generalforsamling og representantskapsmøter, jf. kommuneloven § 23-6. Samme avkortingsregler gjelder som i andre møter.
    7. Endring i «Tillegg til vedtekter for ordinær tjenestepensjon…» §1 skal lyde
    Folkevalgte i tillitsverv som medfører godtgjøring beregnet ut fra minst 20 prosent stilling av full godtgjørelse skal meldes inn i Tromsø kommunens pensjonsordning for arbeidstakere.
    Som full stilling regnes 100% av beregningsgrunnlaget fastsatt i «Forskrift om regler for godtgjøring av folkevalgte».
    8. § 14 Ettergodtgjøring
    Første avsnitt skal lyde:
    «Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse og som ikke har en stilling å tre inn i etter endt verv, kan søke Formannsskapet om å få beholde godtgjørelsen i inntil tre måneder. «
 • Plan 1879 – Finnheia alpinlandsby til endeling vedtak
  • Innstilling:
   • Plan 1879 – Detaljreguleringsplan for Finnheia alpinlandsby, med plankart av 25.03.2020,
    med tilhørende bestemmelser av 25.03.2020, vedtas.
    2. Innsigelse fra Sametinget vedrørende negative konsekvenser på samisk kultur og næring tas ikke til følge.
    3. Innsigelse fra Mattilsynet vedørende mangler hva angår drikkevann tas ikke til følge. Saken oversendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark med anmodning om å innkalle til mekling.
    4. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.
    5. Saken oversendes kommunestyret for endelig behandling.
Categories
Kommunepolitikk

Du vil ikkje tru kva som skal skje i neste kommunestyremøte*

Sommaren er over og 26. august er det kommunestyremøte i Tromsø. Her skriv eg litt om sakene, og inviterer deg til å stille spørsmål eller komme med innspel.

Dette skriv eg før vi har hatt gruppemøte i SV. Det eg skriv er mine meiningar og gruppemøtet kan komme til andre konklusjonar.

Mange hadde gledd seg og gruva seg til Arctic Center saka i dette kommunestyremøtet. Den saka kjem ikkje opp no. Det skal vere befaring på Finnheia 2. september, noko som betyr at den saka kjem opp i kommunestyremøtet i september.

Den saka som nok flest v dokker har meiningar om i dette kommunestyret er E8. Vi er invitert til å vedta reguleringsplan for E8 vestre trase. Det finst mange gode argument for å velje austre trase framfor vestre trase. Det finst og mange gode argument for å velje vestre trase framfor austre trase. I denne sak er det ulike meiningar i kommunestyregruppa til SV.

Eg meiner at det er på tide å legge 40 år med strid bakom seg. Dersom vi no vedtar reguleringsplanen for E8 Vestre trase kan bygginga komme i gang raskt. Staten har gjort det heilt klårt at dei ønsker vestre trase. Det å skifte til austre eller starte ein lang trasedebatt no er ei oppskrift på å utsette vegen nok ein gong. Det er mange nok som kjempar om samferdselskronene i Noreg. Vi kan ikkje gje dei argumentar for å nedprioritere E8 nok ein gong.

Sjølv om eg er samd i mange av argumenta til Gunhild Johansen i dette innlegget så er eg sterkt usamd i konklusjonen. Det er viktigare å få bygd vegen enn å diskutere dei trass alt ganske små skilnadane mellom traseane.

Dessutan har vestre trase nokre heilt klåre fordelar:

 • Vestre trase er kortare enn austre trase
 • Vestre trase er billigare enn austre trase
 • Vestre trase stenger ikkje for ein framtidig tindtunell

Min konklusjon er heilt klår. Vi må vedta denne planen og få bygd ny innfartsveg til Tromsø.

Rekneskapen

Eg er veldig glad for at det er staten som skal betale for E8, for Tromsø kommune sin rekneskap er ikkje lystig lesing. Tromsø kommune hadde eit underskott på 56 millionar i 2019 etter at vi salderte med dei siste restane av sparepengar som kommunen hadde. Dette understrekar at kommunen framleis er i ein svært vanskeleg situasjon. Vi kjem ikkje unna å måtte gjere ting på ein billigare og forhåpentlegvis betre måte. Det er eit pågåande arbeid, og eg meiner vi er på rett veg. Det kan illustrerast gjennom at sjølv om pleie og omsorg gjekk langt over budsjettet klarte vi å drive for mindre pengar i 2019 enn i 2018.

Eg skulle berre ønske at det gjekk raskare å få kontroll over økonomien.

Retningslinjene for servering av alkohol mm.

Skal det vere lov å skjenke alkohol på Jekta? Det har vore ein diskusjon ei god stund. Egon har søkt om skjenkeløyve til ein restaurant på Jekta. Til no har dei fått nei til slik skjenking. Retningslinene har sagt at vi ikkje skal ha skjenking på kjøpesenter.

Det er mange som har vore usamde i dette og har ønska seg at det skal opnast for skjenking på kjøpesenter.

Eg er skeptisk. Eg meiner det er rett at ein god del arenaer skal vere alkoholfrie. Eg kan likevel gå for det kompromisset som ligg der no. Det vil framleis vere forbod mot skjenking midt inne i kjøpesenter, men det kan opnast for skjenking dersom lokalet er klart avgrensa og har eigen inngang.

I tillegg er eg glad for at det ser ut til at vi finn ein måte å stille krav til lønsvilkår som gjer at du må følgje den allmenngjorde tariffen for å få skjenkeløyve i Tromsø.

Skytebane nok ein gong

Benjamin Notkevich gjer ein fantastisk jobb med skytebaneutvalet, men å finne ein stad for skytebane i Tromsø er vanskeleg. Det er ingen som ønsker ein skytebane i nærleiken av der dei bur.

Administrasjonen innstiller i denne saka på å ikkje gå vidare med skytebane på Langmoen ved Breivikeidet. Eg trur det er rett. Men spørsmålet blir. Kva gjer vi så?

Eg ser tre alternativ:

 1. Ikkje bygge eit sentralskyteanlegg, men velje ei desentralisert løysning der dei ulike skytedisplinane blir på ulike stader. Det blir mindre omfattande anlegg som det blir enklare å finne plass til.
 2. Gå tilbake til eit av dei tidlegare avviste alternativa. Kanskje er Simavika det beste alternativet dersom vi klarer å finne løysningar som ikkje trugar drikkevasskjeldene våre.
 3. Gje opp

Reelt trur eg vi må velje mellom alternativ 1 eller 2. Eg er enno ikkje sikker på kva som er rett val.

Yttertøy til tilsette i heimetenesten i Tromsø

Tromsø er ein vinterby. Då burde dei tilsette i heimetenesten kunne forvente at arbeidsgjevaren stiller med yttertøy. Det håper eg vi kan få på plass med denne saka.

Takk til Mari-Ann Benonisen frå Ap som har løfta denne saka inn i kommunestyret.

Dei andre sakene

Det får halde for denne gongen. Alle sakene er lista opp under. Still meg gjerne spørsmål om du lurer på noko, eller kom med innspel på sakene.

SaksdokInnstilling (forslag til kva kommunestyret skal vedta)Vedlegg
Tromsø Havn KFs årsregnskap og årsberetning 2019Tromsø Havnestyret legger med dette fram årsregnskapet og årsberetning for 2019 med følgende innstilling: 1. Tromsø havnestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019. 2. Tromsø Havn legger frem årsregnskapet og årsberetning for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: a Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2019. b Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2019 kr 16 384 418 avsettes til disposisjonsfond. c Udisponert i investeringsregnskapet for 2019 kr 24 538 152 avsettes til investeringsfond. d Tromsø kommunestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2019.Vedlegg (6)
Tromsøbadet KFs årsregnskap og årsberetning 20191. Tromsøbadet KF sitt årsregnskap og årsberetning for 2019 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2019 på kr 0,4 mill. avsettes til disposisjonsfond.Vedlegg (5)
Tromsø kommunes årsregnskap og årsmelding 20191a. Tromsø kommunes årsregnskap for 2019 godkjennes. 1b. Tromsø kommunes regnskapsmessige merforbruk på 56 597 772,71 kroner dekkes inn  med 28,3 mill. kroner i 2020, jf. kommunestyrets vedtak av 27. mai 2020 i sak 47/20 Økonomirapport 1-2020, og 28,3 mill. kroner i 2021. 2. Tromsø kommunes konsernregnskap for 2019 godkjennes. 3. Tromsø kommunes årsmelding for 2019 godkjennesVedlegg (7)
Nye retningslinjer for servering-, tobakk- og alkoholhåndtering i perioden 2020-2024. Ny forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider i Tromsø kommune.Forskrift om salgs-, skjenke og åpningstider, Tromsø kommune vedtas. Retningslinjer for servering-, tobakk og alkoholhåndtering i bevillingsperioden 2020-2024 vedtasVedlegg (7)
Gjennomgang – –vurdering av berørte tema knyttet til etablering av et sentralt skytebaneanlegg på Langmoen (Breivikeidet)Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering, og slutter seg til kommunedirektørens vurdering om at man ikke skal gå videre med planprosess for regulering og etablering av sentralt skytebaneanlegg på Langmoen.Vedlegg (1)
Klage over høringsuttalelse til søknad om utvidet og endret fjernvarmekonsesjon for Kvitebjørn Varme AS1. Klage over vedtak om at søknad om konsesjonsendring er i strid med gjeldende reguleringsplan avvises ikke, og tas opp til realitetsbehandling. 2 2. Klage over vedtak om at søknad om konsesjonsendring er i strid med gjeldende reguleringsplan tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for behandling. Formannskapets vedtak den 25. mars 2020, sak 57/20, punkt 3 endres til: Søknad om konsesjonsendring og konsekvensutredningen som foreligger redegjør ikke i tilstrekkelig grad for konsekvenser av økt avfallsforbrenning for trafikk og arealbruk. Det konstateres at endring av fjernevarmekonsesjon som beskrevet i søknaden er i strid med bestemmelser i gjeldende arealplan (planID 1446). Tromsø kommune krever at det skal foreligge ny reguleringsplan for området før iverksetting av byggearbeid for utvidelse av avfallsforbrenningsanlegget. Ny reguleringsplan skal også avklare rekkefølgekrav knyttet til Stakkevollvegen/Ringvegen, jfr. krav initiert av Statens vegvesen ifbm. Med reguleringsplan for Mio-Nord (planID 1815)Vedlegg (15)
PLAN 1888 – DETALJREGULERING NORHEIM 118/25 – KLAGE PÅ VEDTAKKlage av 27.02.2020 på kommunestyrets vedtak av 26.02.2020, detaljreguleringsplan 1888 Norheim 118/25, tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling, i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.Vedlegg (6)
Detaljregulering av E8 Sørbotn- Laukslett, vestre trasé, plan 1920Detaljreguleringsplan 1920 – E8 Sørbotn- Laukslett, vestre trasé, med plankart av 01.07.2020 og planbestemmelser av 19.06.2020, vedtas. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12Vedlegg (8)
Opsjonsavtale mellom Tromsø kommune og Peab Eiendomsutvikling AS om omsorgsboliger i Inga Sparboes veiOmsorgsboligene som tromsø kommune skal kjøpe/ha tildelingsrett til i dette rosjektet, må oppfylle Husbankens krav til omsorgsboliger for tillskudd/lån. Tromsø Kommune er glade for at dette prosjektet nå kan realiseres. Tromsø kommune godkjenner opsjonsavtale mellom Tromsø kommune og Peab Eiendomsutvikling Nord ASVedlegg (8)
Privat forslag – Krav om yttertøy til ansatte som jobber i hjemmetjenesten i Tromsø kommune1. Forslaget fyller vilkårene for behandling. 2. Tilleggspunkt: Hjemmetjenesten skal tilbys yttertøy etter behov. Kostnaden innarbeides i handlings- og økonomiplanen fra 2021. 
Privat forslag – Tiltakspakke for næringslivet i Tromsø2. Det settes ned en arbeidsgruppe med to fra posisjon og to fra opposisjon sammen med fleire aktører fra næringslivet. Arbeidet leveres innen utgangen av Juni. 
Kontrollutvalgssak 41/20 – Oppfølgning av sak 24/20 – Utvidet kostnadskontroll ved Seksjon for oppfølgingstjenesterKontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak: Kommunestyret tar saken til orienteringVedlegg (2)
Kontrollutvalgssak 44/20 – Forvaltningsrevisjonsrapport – sluttrapport: Investeringsprosjektet Otium bo- og velferdssenter1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sluttrapport – Investeringsprosjektet Otium bo – og velferdssenter».   2. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette tiltak for å sikre at kommunens egne rutiner etterleves i gjennomføringen av investeringsprosjekter. Herunder etterlevelse av rutiner knyttet til:   Arkivering av prosjektdokumentasjon • Rapporteringer   Kontroll av faktura opp mot kontrakt Videre ber kommunestyret kommunedirektøren vurdere om rutinene for gjennomføring av investeringsprosjekter er god nok/ tilstrekkelige.   3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse for planlagte og gjennomførte tiltak for å forbedre etterlevelsen av rutiner som nevnt ovenfor i pkt. 2. Svarfrist settes til 30. oktober 2020.Vedlegg (3)
Søknad om midlertidig fritak fra verv som folkevalgt – Vanja Terentieff1. Vanja Terentieff innvilges midlertidig fritak fra sine verv i Kommunestyret, Formannskapet, Miljø-, klima- og samferdselsutvalget, Klageutvalget og Administrasjonsutvalget fra og med 1. juli 2020 frem til 1. november 2020. 2. Følgende rykker opp som fast medlem i formannskapet i permisjonsperioden: Morten Skandfer (V) Som siste varamedlem velges: Anna Amdal Fyhn (H) 3. Følgende rykker opp som fast medlem i miljø-, klima- og samferdselsutvalget i permisjonsperioden: Irene V. Dahl (V). Som siste varamedlem velges: Tormod Ingebrigtsen (H) 4. Følgende rykker opp som fast medlem i klageutvalget i permisjonsperioden: Frid E.Fossbakk (H) Som siste varamedlem velges: Gunnar Pedersen (H) 5. Som nytt varamedlem i administrasjonsutvalget i permisjonsperioden velges: Bodil Ridderseth Larsen (H)Vedlegg (1)
Valg 2021 – Valg av samevalgstyreLeder: Ordfører Nestleder: Varaordfører Medlemmer: Resten av FSK Vara: Vara til FSK 
Valg av samisk vigslerHenrik Gaup gis vigselsmyndighet ut resten av valgperioden 
Meddommerutvalget – Søknad om fritak og nyvalg1. Følgende innvilges fritak fra sitt verv som meddommer: – Henry Leeves – Johnny Lorentsen 2. Som nye meddommere til Nord-Troms tingrett for resten av perioden 2017-2020 velges: – Jan Grav, Langbølgen 73, 9017 Tromsø – Freddy Berntsen, Bakken 29, 9017 Tromsø 3. Som ny meddommer til Hålogaland lagmannsrett for perioden 2021-2024 velges: – Jan Grav, Langbølgen 73, 9017 Tromsø 4. Som ny meddommer til Nord-Troms tingrett for perioden 2021-2024 velges: – Freddy Berntsen, Bakken 29, 9017 Tromsø 
Orientering til kommunestyret om hastesak behandlet av formannskapet 08.07.20Orientering om hastesak behandlet av formannskapet 08.07.20 tas til orientering.Vedlegg (2)

* OK, dette var eit dårleg forsøk på click-bait overskrift

Bildet er henta frå Statens Vegvesen sin planbeskrivelse for E8 – Vestre trasè

Categories
Kommunepolitikk

Siste kommunestyremøte før sommaren

Det kjem til å bli eit intenst siste kommunestyremøte før sommaren. «Heldigvis» har eg meldt forfall til siste delen av møtet fordi eg skal på avslutninga etter 10. klasse for sonen min. Det er mange interessante saker. Eg skal skrive litt om nokre av dei. I slutten av bloggposten er det liste over alle sakene med lenke til saksframlegga. Spør gjerne om det er noko du lurer på.

Kommuneplanens samfunnsdel

Den første saka er kommuneplanens samfunnsdel. Dette er det overordna styringsdokumentet for kommunen fram til 2032. Med eit såpass langt perspektiv og så mange tema vil det naturleg nok vere ein del generelle og overordna ting som står i denne planen.

Eg meiner at utkastet frå administrasjonen i all hovudsak er bra. Det er sjølvsagt mykje ein kunne tenkt seg å foreslå, men mykje av den konkrete politikken vil komme i seinare planar. Arealplanen som kjem seinare blir det nok meir debatt om. Den størst edebatten i denne saka er kor sterke føringar vi skal legge for arealplanen. Spsifikt har det vore diskutert i kor stor grad vi skal legge opp til transformasjon og endring av allereie bebygde område i Tromsø kontra å bygge ut på nye område. Dette må sjølvsagt vere ein balanse. Vi vil jo at for eksempel omårdet langs Stakkevollvegen skal byggast ut og om, men vi må og gje opning for andre område. Satsar på at vi klarer å finne balansen her.

Piggdekkavgift

Denne saka har eg skrive om her. Men i korte trekk handlar dette om korleis vi skal vekte at 3900 menneske i Tromsø bur i område med forurensa luft kontra det å be folk betale eit gebyr for å køyre med piggdekk.

Byvekstavtale – svar på brev frå samferdselsdepartementet

Arbeidet med byvekstavtale går sakte framover. Regjeringa har endeleg fastsett det nye nullvekstmålet som skal ligge til grunn for eventuelle forhandlingar med staten. Det er likevel ingen grunn til å tru at ein byvekstavtale er rett rundt hjørnet. Forhandlingar med staten kan tidlegast ta til seint i haust og det er mykje det skal snakkast om før det blir aktuelt med bompnegar.

I denne konkrete saka svarer vi at vi aksepterer staten sitt krav om 20% kommunal eigenandel i alle prosjekta langs kommunal veg, og at vi gjerne vil forhandle om kva prosjekt som skal vere med i ein avtale.

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan er staten sitt verktøy for å prioritere alle samferdselsprosjekt i Noreg. I denne saka skal vi gje innspel på rapportane frå vegdirektorat, jernbaneverket, kystverket osb. For Tromsø er sjølvsagt E8, byvekstavtale, jernbane og flyplass og ny veg til flyplassen/ny tverrforbindelse viktige prosjekt.

Nye vedtekter for SFO

I denne saka blir vi nok ein gong ramma av pengemangel og må prioritere. Skal vi kutte i lærarstillingar eller skal vi kutte inn opningstida på SFO med ein halvtime? Sjølv om eg innser at det kan bli problematisk for nokre familiar så trur eg lærarar er viktigare.

Storgata

Det er snart 30 år sidan Storgata vart oppgradert og vi ser alle slitasjen på gata tydeleg. Det er naudsynt å få til ei oppgradering mellom Bispegata og Fredrik Langes gate. Det vil koste mellom 50 og 70 millionar. Det er pengar vi ikkje har akkurat no. Det betyr at vi må lappe og fikse litt enno ei stund medan vi jobbar med å få på plass eit prosjekt som vi har råd til og som vil sikre framkommelegheit for alle og eit triveleg sentrum.

Austadkvartalet

Eg synst dette prosjektet er litt for høgt og kunne gjerne vore finare. Samstundes vil det medføre ei viktig og god oppgradering av Søren Fløttmanns plass (området mellom SAS-hotellet, Ishavshotellet og Austadgården. Byutviklingsutvalet ville stille krav om arkitektkonkurranse på dette prosjektet. Det kan bli vanskeleg å få til ser det ut som. Dette må vi diskutere heilt fram til kommunestyremøtet.

Alle sakene

Det får halde for denne gongen. Her er heile sakslista. Spør om du lurer på noko.

Interpellasjonar
SaksnrSaksdok
0007/20Interpellasjon – Hvordan få til et bærekraftig løft for Ullsfjordområdet ved å satse på Lyngsalpan og sjøsamisk kultur?
0008/20Interpellasjon – Å leve sammen hele livet
Behandling av utvalgssak
SaksnrSaksdok
0076/20Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2020-2032
0077/20Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet – vurdering av vedtatt handlingsplan til Miljødirektoratet
0078/20Bompengeforliket og konsekvenser for Tromsø. Brev fra SD januar 2020.
0079/20Transportetatenes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033
0080/20Evaluering av akuttberedskap i barnevernet vår 2020
0081/20Kvalitets – og utviklingsmelding fra seksjon barn og familie 2020
0082/20Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)
0083/20Revidering av vedtekter for Tromsø kommunes barnehager
0084/20Finansrapport pr. 31.12.2019
0085/20Endring av budsjett-/bevilgningsstruktur
0086/20Endring av betalingssatser i avdeling for helse og omsorg for 2020
0087/20Tromsø kirkelige fellesråd – Årsmelding og årsregnskap for 2019
0088/20Økonomirapport 1 – pr. mars 2020 – Tromsøbadet KF
0089/20Reviderte retningslinjer startlån og tilskudd
0090/20Opsjonsavtale mellom Tromsø kommune og Peab Eiendomsutvikling AS om omsorgsboliger i Inga Sparboes vei
0091/20Plan 1833- Detaljreguleringsplan Austadkvartalet
0092/201846 Nordbyen områderegulering Vedtak av del av plan som var unntatt rettsvirkning i tidligere vedtak
0093/20Plan 1834 Detaljregulering, SOLNESET FELT A1-A2 – Endelig Vedtak
0094/20Detaljreguleringsplan 1857 – Toftvegen 11 og 13, Hamna, 115/115 – Endelig vedtak
0095/20Endelig vedtak- plan 1847 – detaljregulering eiendommer i ringvegen, hamna
0096/20Klagebehandling, plan 1821, detaljregulering Stakkevollvegen
0097/20Politisk behandling av reglement for arbeidsgiverutvalget, likestillingsutvalget og administrasjonsutvalget 2019-2023
0098/20Valg av meddommere til Nord-Troms jordskrifterett
0099/20Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett
0100/20Valg av meddommere til Nord-Troms tingrett
0101/20Meddommerutvalget 2017-2020 – Søknad om fritak og nyvalg
0102/20Styrevalg – Tromsø Havn KF
0103/20Rapport forprosjekt utbedring Storgata nord
0104/20Krav om lov lovlighetskontroll av sak 75/20 – «Lovlighetskontroll sak 32/20, plan 1879 Finnheia alpinlandsby»
Categories
Kommunepolitikk

Kommunestyremøtet på onsdag – litt meir enn Arctic Centre

Heisann, denne gjennomgangen av kommunestyresakene kjem litt seint. Unnskyldninga mi er den dårlege HMS-en på heimekontoret. Det tar såpass på ryggen å sitte på ein kjøkkenstol heile dagen at ryggen har slått seg litt vrang. Det tar vekk litt av skrivegleda. Men no har eg stole gamingstolen til ein av ungane så no går det betre.

Arctic Centre

Den saka som har fått mest merksemd er Arctic Centre. Her har SV si meining vore heilt klår, og er forankra i det programmet vi gjekk til val på. Vi meiner at hyttelandsbyen si påverknad på natur og miljø er alt for stor. Det vil endre heile landskapet. Det vil sleppe ut minimum 35 000 tonn CO2 gjennom arealendringa og påverknaden på reindrifta er stor. Du må gjerne lese Åsne Høgetveit og Ingrid Hovda Lien sitt innlegg om saka her.

Men før vi går i gang med Arctic Centre skal vi gjennom to interpellasjonar og minst to uttaler frå kommunestyret. Det er ein interpellasjon (ein interpellasjon er eit spørsmål til ordførar der svaret blir deattert) om Nord-Norsk kunstmuseum frå SVs Maja Lockert og ein om situasjonen i flyktningeleirane på dei greske øyene frå Aleksandra Seljeseth. Det er foreslått uttaler om flyplassterminalen og om flyktningane i Moria. Om det siste temaet er det fleire forslag. Håper vi får vedtak på begge områda.

Drivstoffavgift

Det kjem sikkert til å bli ein del debatt om auking av drivstoffavgifta i Tromsø til 212 øre per liter drivstoff. Det er naudsynst å gjere for å få pengar til trygge skolevegar og bygging av ny Stakkevollveg.

Eidhaugen

Det er ei einstemmig innstilling frå kommune og byutviklingsutvalet om at vi skal vedta ein ny reguleringsplan for Eidhaugen på Kvaløya. Det vil gje 19 nye bueiningar og er innafor den byggekvota som vi er pålagt på Kvaløya. Planen ser grei ut og eg reknar med den går glatt gjennom i kommunestyret.

Kommuneplan for overvatn

Ja, eg er samd ein kommunal plan for overvatn høyrest ut som eit svært kjedeleg dokument. Det er det ikkje. Denne planen handlar om korleis vi skal klare å handtere alt vatnet frå meir regn og snø utan å sprenge kapasiteten i ledningsnettet. Når kapasiteten blir sprengt får vi vatn der vi ikkje vil ha det – på vegar og i kjellarar. I store delar av kommunen har vi ikkje delt nett for kloakk og anna vatn. Det betyr og at overkapasitet fører til fare for spredning av kloakk med alle farer det kan leide til.

Eg synst planen er god. Det blir lagt opp til ei utskifting av ledningsnettet, men enno viktigare er korleis vi handterer vatnet før det eventuelt kjem inn i ledningsnettet. Derfor legg planen blant anna opp til å opne bekkefar som er lagt i røyr og å legge til rette for fordrøying slik at vatnet bruker lengre tid på å renne til havet og at vi dermed unngår flaumar.

Forbetringsprogrammet og innkjøpsstrategi

Evalueringa av forbetringsprogrammet viser at det ikkje har fått dei positive økonomiske resultata vi hadde håpa på, men det har gjeve oss betre kvalitet på dei kommunale tenestene. Det er gjort ein stor og god jobb, men no må vi klare å hauste dei økonomiske gevinstane av det vi gjer framover. Innkjøpsstrategien er eit av verktya for å få det til. Eg håper og trur at den skal legge til rette for betre innkjøp. Kommunen kjøper for milliardbeløp kvart år så om vi gjer dette rett har stor betydning.

Eg er glad for at strategien tar høgde for både arbeidsvilkåra til folk som jobber der vi kjøper inn, at miljø blir eit viktig kriterium og at vi skal kunne bruke lokale butikkar i distrikta. Vi har og tatt inn punktet om at kommunen ikkje skal kjøpe varer prdusert på okkupert territorium.

Tromvik barnehage

Det er aldri artig å legge ned eit kommunalt tilbod, men når det berre er to barn igjen i barnehagen er det ikkje mogleg å halde fram å drive barnehagen.

Kombinasjonsklassen for elevar 16 -21 år utan grunnskolekompetanse

I samarbeid med fylket driv kommunen ein klasse ved Ishavsbyen for innvandrarungdom som kjem hit utan grunnskolekompetanse. Evalueringa viser at denne klassen fungerer svært godt. Det er høg gjennomføring og elevane trivst. Det er viktig for å få til integrering og få folk i arbeid. Eg er glad for at vi skal halde fram med dette tilbodet.

Kvalitets- og utviklingsmelding 2019 for seksjon skole

Dette er det sentralt bestemt at vi skal ha. Meldinga viser at lærartettleiken går opp i tromsøskolen og at bruken av spesialundervisning går ned. Begge delar er positivt.I tillegg viser elevundersøkinga lite mobbing. Dette er eit godt utgangspunkt for vidare arbeid.

Ok , det får vere npok for denne gongen. Heile sakslista med lenke til saksdokumenta finn du under her. No må eg røre litt på ryggen min. Gamingstol er ikkje heile løysninga.

Sakslista

SaksnrSaksdokVedlegg
I0004/20Interpellasjon – Evakuer barna fra Moria nå
I0005/20Interpellasjon – Nordnorsk kunstmuseum
Ordinære saker
SaksnrSaksdokVedlegg
 0030/20Økning av lokal drivstoffavgift Tromsø kommune
 0031/20Plan 1875 – Detaljregulering for alpinanlegg i Håkøybotn, nedre del av Arctic Center Vedlegg (25)
 0032/20Plan 1879 – Finnheia alpinlandsby til endeling vedtakVedlegg (41)
 0033/20Plan 1856 – detaljregulering EidhaugenVedlegg (23)
 0034/20Plan 255 – Kommunedelplan for overvann 2019-2032Vedlegg (7)
 0035/20Effekter og resultater av prosjekter i ForbedringsprogrammetVedlegg (1)
 0036/20Anskaffelsesstrategi for Tromsø kommune 2020-2023Vedlegg (1)
 0037/20Nedleggelse av Tromvik barnehageVedlegg (1)
 0038/20Kombinasjonsklassen for elever 16 -21 år uten grunnskolekompetanseVedlegg (1)
 0039/20Kvalitets- og utviklingsmelding 2019 for seksjon skoleVedlegg (2)
 0040/20Orientering om kommunedirektørens løpende personalansvar, samt redegjørelse for kommunens restriktive ansettelsespolitikkVedlegg (1)
 0041/20Politisk behandling av reglement for arbeidsgiverutvalget, likestillingsutvalget og administrasjonsutvalget 2019-2023Vedlegg (3)
 0042/20Debattheftet 2020
 0043/20Finansrapport pr. 31. desember 2019 – Tromsø Havn KFVedlegg (2)
 0044/20Tromsø Havn – Lokal fartsforskrift i Tromsø kommunes sjøområdeVedlegg (2)
 0045/20Orientering om hastesaker behandlet av formannskapet
 0046/20Meddommerutvalget 2017-2020 – Fritak og nyvalg

Hovudbildet: Siri Uldal – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43382694

Exit mobile version