Badeland, bompengar og meir på kommunestyremøtet

Onsdag 15. juni er ein historisk dag for folkestyret i Tromsø. Det er kanskje litt store ord, men det viser gleda mi over at då startar det siste kommunestyret i Tromsø under byrådsmodellen. Frå og med første juli går Tromsø tilbake til formannskapsmodellen som styringsform i Tromsø. Eg er sikker på at det vil føre til betre beslutningar i Tromsø.

Kommunestyret vil derfor naturleg nok handle mykje om den nye styringsmodellen. Vi skal vedta alt av reglement, reglar og velge komitear og alt anna som høyrer til. Eg gler meg til den debatten.

Men, kommunestyret skal sjølvsagt ikkje berre handle om korleis vi organiserer oss. Den kanskje aller største saka er vedtak av reguleringsplan for Templarhemen, altså for det nye folkebadet i Tromsø. Det er ikkje ein hemmelegheit at eg ikkje er heilt fornøyd med forslaget slik det ligg no. Eg liker ikkje at det ligg an til at vi kjem til å ta litt av Tromsømarka for å få realisert dette prosjektet. Hovudproblemet er ikkje dei få metrane som badet glir inn i marka. Hovudproblemet er følgjeverknadane. Dersom følgjane blir at tilhøva for skiidretten ikkje blir gode nok og at vi må bygge ned heile Grønnåsen med skianlegg så blir dette vanskeleg for meg og for SV å akseptere. Eg har tidlegare sagt kva eg meiner om den saka i dette innlegget.

Vidare har vi mange reguleringssaker. Rødhettestien har det vore ein debatt om. Kor høgt skal utbyggaren få lov til å bygge. Det har blitt ei litt kinkig sak på grunn av usemje om tolking av det forrige vedtaket i saka. Eg trur no det blir fleirtal for innstillinga frå byutviklingskomiteen. Forøvrig ser det ut til at eg skal bli nestleiar i den komiteen i den nye modellen, så du kan godt rekne med at det blir meir skriveri om regulerings- og byplansaker på denne bloggen framover.

Gladsaka Otium

Sjølve gladsaka over alle gladsaker i dette kommunestyremøtet blir vedtaket om reguleringsplan for nye Otium. Byen har stort behov for nye og fleire sjukeheimsplassar. Det er derfor direkte vakkert at vi no vedtar endeleg reguleringsplan for dette prosjektet. Bygginga er så smått i gang, og kan no starte for alvor. Så er realiteten at vi ikkje er i hamn når Otium er ferdig. Behovet for sjukeheimsplassar kjem til å auke, så det er berre å starte planlegginga av neste sjukeheim før Otium er ferdig.

Bompengar er ikkje akkurat ei gladsak. Det er verken populært eller artig å pålegge nye avgifter. Samstundes ser vi at det er heilt naudsynt å få ei stor satsing på infrastruktur i Tromsø, for bussane, dei som går, dei som syklar og for dei som køyrer. Det er dyrt å bygge nytt og å vedlikehalde det v har og det nye. Så kunne vi sjølvsagt ønska oss at dette var fullfinansiert av staten, men sånn er det ikkje. Tvert i mot, skal vi få statleg finasiering må vi bidra sjølv. Det vi bidrar med er bompengane. I dette kommunestyret skal vi berre ta stillign til sjølve prinsippet, vi skal ikkej diskutere kvar betalingspunkta skal vere. Det treng vi ein lang offentleg debatt om. Det er uansett bra at det no ser ut til alle (unntatt Frp) er samde om at dette er naudsynt.

Det er mange fleire saker. Saksliste er under her. Berre spør, så skal eg prøve å svare. Alle sakspapira finn du her.

Sakslista

 • 117/16 PLAN 1822 – REGULERINGSPLAN STORHAUGEN
 • 118/16 PLAN 1800 OTIUM BO OG VELFERDSSENTER – TIL ENDELIG VEDTAK
 • 119/16 PLAN 1811 – RØDHETTESTIEN 2, 119/2840
 • 120/16 PLAN 1810 – OMRÅDEREGULERING TEMPLARHEIMEN TIL ENDELIG VEDTAK
 • 121/16 SAKSFREMLEGG – TIL ENDELIG VEDTAK – REVIDERT PLAN PLAN 1819 – STRANDKANTEN K10, 119/4045 – UTARBEIDING AV DETALJREGULERING AV EIENDOMMEN
 • 122/16 TRANSPORTNETT TROMSØ
 • 123/16 INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2019
 • 124/16 OPPREGULERING AV FESTEAVGIFT OG KAMPANJESALG AV FESTETOMTER
 • 125/16 TROMSØ KOMMUNES PLANSTRATEGI 2016 – 2019
 • 126/16 ÅRSMELDING 2015
 • 127/16 TROMSØ KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015
 • 128/16 ØKONOMISK INTERNKONTROLL – RAPPORTERING PR. 31.12.15
 • 129/16 KAPASITETSØKENDE TILTAK VED SELNES, ERSFJORDBOTN OG TROMSDALEN SKOLER
 • 130/16 HØRING – FORSLAG OM OPPHEVELSE AV LOV OM SERVERINGSVIRKSOMHET – SERVERINGSLOVEN HØRINGSFRIST: 26.05.16
 • 131/16 MØTEPLAN FRA AUGUST 2016
 • 132/16 HANDLINGSVEILEDER VED BEKYMRING FOR RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME
 • 133/16 HØRING – KVALITETS- OG STRUKTURREFORM I BARNEVERNET HØRINGSFRIST: 10.06.16
 • 134/16 SAMMENSLÅING AV KOMMUNER
 • 135/16 TROMSØ HAVN KF – ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2015
 • 136/16 FINANSRAPPORT PR. 31.12.2015 – TROMSØ HAVN KF
 • 137/16 ORGANISERING AV FORMANNSKAPSMODELL FRA 1.JULI 2016
 • 138/16 VALG MEDLEMMER NÆRINGSKOMITE
 • 139/16 VALG MEDLEMMER KULTUR, FRILUFT – OG IDRETTSKOMITEEN
 • 140/16 VALG MEDLEMMER UTDANNINGS- OG OPPVEKSTKOMITEEN
 • 141/16 VALG MEDLEMMER BYUTVIKLING, MILJØ – OG TRANSPORTKOMITEEN
 • 142/16 VALG MEDLEMMER HELSE – OG VELFERDSKOMITEEN
 • 143/16 VALG MEDLEMMER KONTROLLUTVALGET
 • 144/16 VALG MEDLEMMER KLAGEUTVALGET
 • 145/16 VALG MEDLEMMER ADMINISTRASJONSUTVALGET
 • 146/16 VALG ØVRIGE FOLKEVALGTE ORGANER
 • 147/16 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG JORDSKIFTEDOMMMERE 2017-2020
 • 148/16 VALG MEDDOMMERE 2017-2020
 • 149/16 KONTROLLUTVALGSSAK 62/16 – OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I TROMSØ KOMMUNE 2016-2020

Vil du få beskjed neste gong eg skriv på denne bloggen?

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner

Må ein vere smart for å vere politikar? – Litt om kommunestyremøtet

I dag kunne yngste ungen fortelle meg at ho har tenkt å bli lærar eller politikar.

– For då må ein jo vere smart

Kort tenkepause

– I alle fall for å bli lærar

Så der fekk eg den. Uansett om eg og andre politikarar er smarte så er det kommunestyremøte i Tromsø til veka. Det er ein masse saker, men fellestrekket for mange av sakene er at dei utviklar Tromsø og gjer byen betre.

Eg er veldig glad for at det blir fleirtal for å bygge bru frå Langnes til Selnes i staden for tunnel til Håkøya. Sjølv om vi ikkej kan bygge oss ut av køproblema treng vi eit betre samband mellom Kvaløya og Tromsøya. Det beste vil vere om ei av dei to bruene kunne bli ei kollektivbru. Dersom vi skal lykkast med å nå målet til Noreg om at all vekst i transport skal skje gjennom gange, sykkel og kollektivtrafikk så må vi sørgje for at bussen er i alle fall likerask som privatbilen. Ei ny bru kan vere eit steg i rett retning.

Vidare tyder alt på at vi kjem til å vedta å oppgradere Storgata og kyrkjeparken, å bygge eit større helsehus, og å bygge ein ny barnehage med spesialtilbod til ungar med store utfordringar. Dette er viktige og dyre prosjekt som kjem til å gjere Tromsø betre for oss alle, men mange av dei vil særleg hjelpe dei svakaste blant oss.

Også tenkjer eg at det blir bra med ei lita oppmjuking i fråversreglementet for skolane i Tromsø. No skal det ikkje leggast så stor vekt på korfor ein søkjer å ta elevane ut av skolen ei kort stund. Det som skal vurderast er om det er forsvarleg.

Eg er og glad for at det ser ut til at vi skal få på plass søskenmoderasjon i SFO, sjølv om Frp synst det er ein dårleg ide.

Medlemmane av kommunestyret i Tromsø
Det er denne gjengen som skal avgjere sakene. Foto: Pål Jakobsen/Tromsø kommune

For min eigen del er eg glad for at vi endeleg skal vedta detaljreguleringa for Øvre Mortensnes (eg seier vi, men i den saka er eg inhabil). I snart eit år har det vore gravemaskinar i sving i ormådet, no blir det endeleg avklart korleis det skal bli til slutt.

Heile sakslista til møtet er:

 • Kommuneplanens arealdel 2015 – 2026
 • Endring av vedtekter – tromsø kommunale pensjonskasse
 • Tromsøregionens landbruksforvaltning – evaluering og videreføring
 • Finansrapport pr. 31.12.15
 • Skolestruktur på fastlandet
 • Etablering av kommunalt asylmottak
 • Årsrapport 2015 tromsø eldreråd
 • Søknad om fritak som meddommer og nyvalg resten av perioden 2013-2016.
 • Statusrapportering rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016
 • Oppfølging av boligpolitisk handlingsplan 2015-2018 rapportering, justeringer og prioriterte tiltak 2016
 • Plan 251 – kommunedelplan for hovedvei Breivika – Langnes – Kvaløya – vedtak av planforslag
 • Plan 1837 – detaljregulering av veg, vann- og avløpstrase, Øvre Mortensnes
 • Helsehuset, utvidelse nytt sengetun
 • Trudvang barnehage og barneboliger- investeringsvedtak
 • Plan 1809 – Solstrandvegen 163, 18/47 endelig godkjenning av reguleringsplan
 • Lokal forskrift om tilknytning til vann og avløp samt vannmålere
 • Høring – nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjensten og helsestasjon for ungdom
 • Lokale retningslinjer for elevpermisjon
 • Plan 1765 – studentboliger isrenna uit og sitø saksfremlegg
 • Plan 252 – kommunedelplan for Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen – høring
 • Forlengelse gågate og kirkepark – opprusting
 • Tilleggsfinansiering Tromsøpakke 3 Stakkevollvegen
 • Søskenmoderasjon i skolefritidsordningen
 • Tilsetting av administrasjonssjef

Alle sakspapira kan du lese her. Har du spørsmål eller innspel til sakene så kom med det i kommentarfeltet.