Nedstemt

Forslagsstillaren smiler tappert. Foto: Gunhild Johansen

I dag la eg fram to forslag i kommunestyret. Det eine framlegget handla om bustadbygging i Tromsø. Du kan lese meir om forslaget her. Det andre forslaget ba om ei utgreiing av bybane i Tromsø.

Eg skal ikkje klage på at forslaga vart nedstemt, det er naturleg i eit demokrati. Folk i Tromsø har ønska seg eit felirtal i kommunestyret utan visjonar og utan ønske om å ta tak i ein tydeleg marknadssvikt. Ein marknadssvikt som fører til at hus blir alt for dyre i Tromsø.

Derimot vil eg klage på at høgresida brukte makta si til å hindre at forslaga vart tatt opp til avstemming. Dei hadde altså ikkje mage til å stemme ned forslaga.

Jaja, sånn kan det gå.

Kutt og meir kutt

Eg har sutra før her på bloggen over at høgresida vann valet i Tromsø. Trur eg kjem til å halde fram med det. Det er sjeldan at eg kjem heim frå kommunestyremøta i Tromsø med lette steg og eit smil rundt munnen for tida. På onsdag vedtok høgresida ei rad med usosiale kutt i budsjettet, dei vedtok å bruke to millionar på å gjere klart for å omgjere dei kommunale barnehagane til aksjeselskap, i tillegg til at dei stemte mot eit forslag om at reglane i hovudavtalen skal følgjast. Kanskje er det på tide å gå frå å sutre til å bli sint?

Forundra vart eg i alle fall då eg opna Nordlys i dag. Her hadde kommunestyret kutta til svømmehallar, idrettsanlegg, parkvedlikehald, livskrisehjelp og så vidare, samstundes som det blir brukt millionar på å klårgjere kommunale tenester for privatisering, utan at den største avisa i byen skriv eit einaste ord om det. Ikkje eit einaste ord. Avisa må sjølvsagt få skrive om det, og vinkle saka korleis dei vil, men at desse endringane ikkje er verd å informere innbyggarane om forundrar meg. iTromso har i det minste dekt saka på nett, og har ein liten notis i papirutgåva.

Her er i alle fall SVs alternativ:

Sak 80/12 – Økonomirapport 1-2012 – Revidert budsjett 2012/Økononomiplan 2012-2015

1. Følgende innsparingstiltak tas ut:
a. Byrådsavdeling for finans:

Tiltak

Virkning 2012

02 HMS-midler

          570 000

b. Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett:

02 Reduksjon i bokbudsjettet

225 000

04 Kulturelle skolesekken

            60 000

05 Avtale fritidsklubben Treffpunkt Kroken

          149 000

06 Ungdomsaktiviteter Tromstun Ungdomsskole

          308 000

07 Tromsdalen kunstisbane

          400 000

08 Stakkevollan svømmehall

            85 000

09 Kulta

            70 000

10 Rådstua

            50 000

11 Kunstskolen

            30 000

15 Økt brukerbetaling og innsparing Kulturskolen

          400 000

17 Kirkelig fellesråd

          700 000

Tilsammen

       2 477 000

c. Byrådsavdeling for utdanning:

01 Tilskudd 2011 private barnehager

       4 500 000

d. Byrådsavdeling for byutvikling:

02 Øke gebyrsatser seksjonering/kart/oppmåling

          150 000

03 Øke gebyrsatser reguleringsplaner

          100 000

04 Bydelsløftet

          200 000

08 Uteidrettsanlegg, vedlikehold

          300 000

09 Vedlikehold parker

          500 000

10 Vedlikehold torg

          200 000

11 Off. lekeplasser – innkjøp/reparasjoner

          200 000

13 Busskur – privatisering

          250 000

14 Kantklipping

            50 000

15 Friluftsområder

            50 000

16 Gatelys

           100 000

Tilsammen

        2 100 000

e. Byrådsavdeling for helse og omsorg:

01 Økt husleie livslang kontrakt

                0

02 Økt saksbehandlingsgebyr startlån

     100 000

10 Livskrisehjelpa Legevakta

     225 000

Tilsammen

     325 000

2. Andre endringer:

Reduksjon ramme skole, skoleskyss fritt skolevalg

-130 000

Økt ramme skole, tilbakeføring kutt

7 130 000

Tilleggsbevilgning Fontenehuset

450 000

Tilsammen

7 450 000

3. Inndekning

Samlet utgiftsøkning

17 552 000

Samlet inntektsøkning

-130 000

Bruk av disposisjonsfond

-17 422 000

Tilsammen

0

Kaos og litt politikk

Eg og Gunhild Johansen representerte SV i kommunestyret. Det var ein frustrerande dag. Foto: Terje Håkstad

I dag var det kommunestyremøte. Eg skulle ønska eg kunne rapportert om grundige politiske drøftingar om kva som er best for Tromsø og tromsøværingane. Dessverre er ikkje det hovudinntrykket frå kommunestyremøtet, sjølv om det var litt av det og.

Men, noko politikk vart handsama, reguleringsplanar vart vedtatt, samhandlingsreformen vart diskutert mellom andre ting. Det blir fortau langs Mellomvegen, så heilt forgjeves var ikkje møtet.

Samhandlingsreformen kan det seiast mykje om. Den handlar sjølvsagt om økonomi, og økonomi er sjølvsagt viktig. Men skal økonomien gå i hop er vi nøydde til å forebygge. Og, forebygging det er SV politikk. På sett og vis tvingar samhandlingsreformen fram meir SV-politikk. Vi kan ikkje sleppe laus alkoholserveringa, slik byrådet vil om vi skal forebygge, vi kan ikkje sleppe laus trafikken med dei støvproblema det medfører om vi skal forebygge dei problema særleg astmatikarar får. Vi kan ikkje føre ein skolepolitikk som medfører at gymsalar blir steng eller ikkje bygd om vi skal forebygge.

Eg er bekymra for at byrådet har eit alt for snevert fokus i denne saka. Det seier sitt når rapporteringa til kommunestyret skal skje i dei halvårlege økonomirapportane. Økonomi er viktig, men det kan ikkje vere det einaste og viktigaste kritieriet vi måler helse etter.

Dessverre var hovudinntrykket av møtet at det er uorganisert, med spelereglar om gjennomføringa som det ikkje er semje om. Noko har samband med at parlamentarismen ikkje har gått seg til, om han nokon gong kjem til å gjere det, noko har samanheng med ein ny og uerfaren ordførar som heller ikkje har planlagt møtet godt nok.

Eg synst det er ganske forunderleg at ordføraren ikkje har tatt høgde for at det blir interpellasjonar eller spørsmål når han set opp møteplanen. Resultatet av det er at verken min interpellasjon om anbudsutsettinga av bussane (basert på dette og dette blogginnlegget) eller Gunhid Johansen sin interpellasjon om situasjonen for Yalda vart handsama i kommunestyret. Eg håper det berre var dårleg planlegging, men der og då kjentes det som at vi vart fråtatt den demokratiske retten vi har til å få saker opp i kommunestyret.

Exit mobile version