Manglar og forbetringar i utkast til prinsipprogram

Slik eg les det er det to store manglar med forslaget til nytt prinsipprogram for SV som landsstyret har lagt fram. Det aller viktigaste er at det er heilt blotta for ein analyse av ei av dei viktigaste konfliktlinjene i norsk politikk, konlikten mellom by og land, mellom sentrum og periferi. Den andre store mangelen er mangelen på tankar om korleis vi kan organisere bedrifter i framtida på ein måte som både tar omsyn til effektiv drift og bruk av marknaden der det er naudsynt og gjer noko med makttilhøva mellom eigar og tilsett. Der trur eg samvirkemodellen er ein viktig veg framover. Det kan og vere verd å peike på at eg synst partiet kan tillate seg litt større teknologioptimisme enn det vi ser i utkastet til program.

Når dette er sagt vil eg understreke at det er eit godt utkast vi har fått å jobbe med.

Under finn du nokre av dei endringsforslaga eg tenkjer å sende inn. Eg vil gjerne ha tilbakemelding frå deg på korleis eg kan gjere dei betre og meir relevante.

Ny tekst inn på linje 313. Her prøver eg å seie noko om skilnaden i makt og pengar mellom ulike delar av landet. Eg tar gjerne mot innspel på korleis teksten kan bli betre, for den er ikkje heilt god no.

I Noreg er det store skilnader mellom sentrale område og distrikta. Inntektene er høgare i byane enn i distrikta og eigarskapet til kapitalen sit i stor grad i byane. Dette er med på å skape ulikskap i makt, innverknad og mulegheit til eit godt liv basert på kvar du er busett. Kapitalstraumane går frå distrikta til byane, likeins går flyttestraumane same veg. Vi ser at eigarskapen til naturressursane som fisken blir samla på færre hender enn før og at dette sparkar beina under mykje lokal næringsaktivitet.

SV vil legge til rette for ei god økonomisk utvikling i alle delar av landet, mellom anna gjennom at ein større del at verdiskapinga frå naturressursane blir der den er skapt.

Linje 361, her prøver eg å seie noko om mulegheiten for samvirkebedrifter og korleis desse kan nyttast i ein strategi for å fjerne skillet mellom kapitaleigarar og arbeidarar. Hjelp meg å gjere denne teksten betre.

Ein naturleg måte å bryte ned skilnaden i makt og inntekt mellom dei som arbeider og dei som eig kapitalen er at dei som arbeider samstundes eig bedrifta. Samvirkeorganiseringar av ulikt slag har vist seg å skape effektive bedrifter som kan konkurrere i marknaden og samstundes skaper mindre skilnader mellom folk og gjev dei som arbeider i bedrifta større styring med bedrifta og eigen kvardag. Samvirkebedrifter vil kunne utnytte marknadsmekanismar der det er naturleg utan å samstundes skape eit skille mellom kapitaleigarar og arbeidarar. SV vil derfor legge til rettet for samvirkebedrifter av ulikt slag.

Linje 91, teknologien skaper mulegheiter, forslag til tillegstekst.

Dei enorme teknologiske framstega dei siste hundre åra har gjeve mange menneske eit betre liv. Det er ingen tvil om at den teknologiske utviklinga også framover vil bli grunnleggande viktig for å skape rikdom og løfte folk ut av fattigdom. Samstundes vil teknologien gje mange menneske eit betre liv sosialt, medisinsk og materielt.

Linje 221, ein litt for einsidig tru på miljøteknologi

I dag står det i programutkastet: Satsing på miljøteknologi kan kompensere for en reduksjon i oljeaktiviteten. Dette er nok berre delvis riktig, eg meiner det hadde vore betre om vi skreiv: Satsing på miljøteknologi kan saman med vekst i andre næringer kompensere for en reduksjon i oljeaktiviteten.

Linje 247, ikkje berre kreativitet også grunnleggande kunnskap. Her vil eg gjerne legge til etter setninga sluttar at. Til grunn for dette må det ligge ein gunndig faktabasert kunnskap i sentrale emne.

Det er sjølvsagt svært mykje ein kunne gripe fatt i eit slikt program, og det hadde sjølvsagt sett heilt annleis (og sikkert dårlegare ut) om eg skulle skrive det frå botn av, men eg meiner at nokre viktige perspektiv kan bli betre.

Kva trur du?

Exit mobile version