Sau og bjørn

SV er blitt utfordra i rovdyrpolitikken. Dette er ei utfordring vi tar på strak arm. For SV er det to omsyn som må balanserast i rovdyrpolitikken. På den eine sida skal vi ta ansvar for å skape levelege forhold for landbruksnæringa og sauenæringa i landet, og på den andre sida skal vi ta ansvar for å ha levedyktige bestandar av dei store rovdyra i Noreg.

Dette er ein balanse det er vanskeleg å få rett, og vi må nok til tider akseptere feilslag, både i den ein og den andre retninga. I den aktuelle saka med bjørnen i Bardu meiner Troms SV at om ikkje radiomerkinga av binna gjev god verkning så må ho skytast. Troms SV vil bidra overfor departementet for å få det til. Det er ein føresetnad for skyting at alle andre tiltak er prøvd. Troms SV har stor sympati overfor dei utfordringane bøndene i området står over for. Det er grunnen til at vi vil gå inn for skadefelling.

Det som er heilt klårt er at dette ikkje er ein debatt mellom skyting av alle rovdyr på den eine sida og bevaring av alle rovdyr på den andre sida. Den store utfordringa framover er å skaffe god kunnskap om kor mange rovdyr vi faktisk har i fylket og i landet. Denne kunnskapen har vi dessverre ikkje i dag. Her har staten forsømt seg over lang tid. Dette må løysast gjennom at Statens naturoppsyn (SNO) får store nok løyvingar til å faktisk ha oppsyn og kontroll med rovdyra. Det er klårt at 2,5 årsverk i Troms ikkje på langt nær er nok for å oppsyn og kontroll. SNO må styrkast betydeleg framover. Vidare må det jobbast systematisk og omfattande med innsamling av genetisk materiale.

Strøtankar om rovdyr

Eg har ein liten ide eg tenkte eg skulle dele med dokk – elektronisk løysning av rovdyrproblematikken.

Eg veit ikkje om du har sett korleis dei trener hundar for at dei ikkje skal ta sau? Ein set på eit elektronisk halsband som gjev eit elektronisk støt dersom hunden kjem nær sauane. Dette må det gå ann og overføre til rovdyrproblematikken. Spesielt med omsyn til ulv og bjørn som det jo ikkje er særleg mange av. Korfor ikkje sette eit slik elektrisk halsband på alle ulvar og bjørnar? Vi har vel oversikt over dei fleste? Dette kan utløysast gjennom at det og er ein såkalla rfid brikke i halsbandet. Vi må då og sette ein sendar på kvar sau, slik at ulven og bjørnen får eit støt om dei kjem nærmare sauen enn 5(?) meter. Eg veit ikkje kostnaden med dette, men uhorveleg dyrt er det ikkje. På denne måten kan ein og «gjerde» inn ulven og bjørnen. I Lyngen eksperimenterer dei no med GPS-halband til sauen. Dette må ein kunne kombinere med ein liten sendar som utløyser rfid-brikken og dermed støtet på rovdyret.

Dette går nok ikkje på jerv og gaupe – dei er det for mange av, men dette kunne kanskje vere ein enkel måte å ta fatt i konflikta mellom bønder og rovdyr på. Trur dette er mogleg.

Nokre dyreetiske betenklegheitar er det nok likevel….. Kva trur du