Kven skal drive Sameradioen

Eg har ei stund tenkt at eg burde skrive noko om utspelet frå Sametingsrådet om NRK Sameradioen. Dei skriv i institusjonsmeldinga si at:  «Sametingsrådet ser det som prinsipielt mest riktig at Sámi Radio i fremtiden organisatorisk og finansielt tilknyttes Sametinget». (Sametinget: http://samediggi.no/kunde/filer/Melding%20om%20samisk%20institusjonsutvikling.pdf side 33)

Eg kjente umiddelbart at dette likte eg ikkje. Så tenkte eg at dette måtte eg tenkje litt på før eg skreiv, men i dag oppdaga eg at Pål Hivand har skrive om dette i bloggen sin på ein god måte. Det einaste eg har å tilføye er at det vil alltid vere ei utfordring å fine ut korleis offentlege styresmakter kan eige media utan å komme i konflikt med «objektivitet», saklegheit og ei viss grad av rettferd i den forstand at alle slepp til.

Eg trur ein viktig føresetnad for at dette skal skje på ein fornuftig måte er at det finst alternative mediar i den same offentlegheita. Då kan media kontrollere kvarandre, og delvis rette opp feilskjer. Det gjev og dei som ikkje slepp til mulegheit til å nytte andre kanalar. På samisk er det vel i hovudsak berre eit alternativ, Avvir. Eg trur ikkje det er nok til at vi kan seie at det reelt sett finst alternative kanalar. Utan at eg veit det har eg og ein mistanke om at Avvir ikkje når eller blir lest av noko i nærleiken av heile den samiske offentlegheita.

Tromsø som urfolksby og landsdelshovedstad

Tromsø har en spesiell status i landsdelen vår og i Norge. Det er en by å være stolt av. Men denne statusen og denne stoltheta forplikter. SV vil at Tromsø¸ skal bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Dette vil styrke Tromsøs betydning og status som urfolksby, og det vil understreke Tromsø si rolle som landsdelshovedstad. Det vil gjøre det mulig for alle å henvende seg til offentlige organer i Tromsø på samisk og få svar på samisk. I tillegg vil det sette fokus på at skoler og barnehager må gi gode tilbud til samiskspråklige. Dette vil være med på å høyne statusen til den samiske kulturen, og være med på å gjøre samisk til en naturlig del av bylivet.

Vi veit at det er der kulturer møtes og brytes nye ting utvikles. Tromsø har alle muligheter til å utvikle seg videre som en nyskapende og spennende by. En måte å sikre seg at dette skjer er å ta vare på mangfoldet i byen og sørge for at det lever videre. Det samiske er en viktig del av dette mangfoldet. En stemme til SV ved sametingsvalget vil være med på å styrke og ta vare på mangfoldet.