Categories
Skole

Ein ny vår for Skånland vidaregåande skole

Eg er stolt over at vi no har fått til ei satsing på Skånland vidaregåande skole. Og eg er glad for at dette blir godt mottatt på skolen og av Utdanningsforbundet. Eg ser fram til å følgje utviklinga ved Skånland framover. Så skjønner eg av innlegget til Jan Arne Haugland i Utdanningsforbundet at dei tilsette ved Skånland vgs og skånlandsamfunnet ikkje enno har lagt bak seg dei bruduljane skolen har vore gjennom den siste tida, og er bekymra for konsekvensane av samanslåinga med Heggen vgs. Eg vil derfor slå fast at det ikkje finst ein einaste løynt tanke om å legge ned Skånland vidaregåande skole.

Hadde det vore slike tankar ville vi ikkje satsa på skolen gjennom å gje skolen det nye tilbodet innafor service og samferdsel med vekt på reiseliv. Eg er overtydd om at Skånland får eit godt samliv med Heggen innafor den nye regionskolen ? eit samliv som vil styrke begge partar. For å få det til er det avgjerande at alle partar har tru på det vi gjer og blir gode til det vi gjer.

Frå SV si side var det ikkje noko ønske om å slå saman skolane i fylket. I det fylkesrådet vi no er med vart det eit kompromiss der dette var noko vi måtte godta. Vi lever godt med dette, fordi vi no legg premissane for desse samanslåingane og dermed sikrar oss mot nedbygging av dei minste avdelingane innafor dei nye regionskolane. Garantiar skal ein vere forsiktige med, men eg kan i alle fall garantere at det ikkje finst planar om nedbygging eller nedlegging av Skånland vidaregåande. Skolen er ein viktig institusjon i ETS-kommunane, for ungdomane der og for det markasamiske miljøet. Eg har ingen planar om å ta vekk ein så viktig institusjon.

 

Categories
Skole Troms og Tromsø Utdanning

Voksne skal få videregående opplæring

Her er ei pressemelding eg sendte ut i dag:

I budsjettet for Troms fylke tok fylkesråd for kompetanse Pål Julius Skogholt (SV) til orde for ei storsatsing for å gi alle voksne rett til videregående opplæring. I Stortingsmeldinga «…..og ingen stod igjen» som kom i dag varsler Kunnskapsdepartementet at de også vil satse på dette. — Jeg er svært glad for at departementet nå gjør dette til ei nasjonal satsing, sier en blid fylkesråd for utdanning Pål Julius Skogholt.

I Troms vil dette få stor betydning spesielt i distriktene der vi har færre som har gjennomført videregående opplæring enn det er i byene. — Omstillingskommuner vil spesielt ha mye å tjene på denne ordninga mener Skogholt. Departementet varsler ei lovendring, men Troms vil sette dette i verk til høsten uavhengig av om lovendringa er på plass. Dette har også et viktig likestillingsperspektiv. Det er i stor grad kvinner som tar videregående opplæring som voksne.

I Stortingsmeldinga varsler departementet også ei lovfesting av tilpasset opplæring. Dette vil stille store krav til fylkene og kommunene om å organisere opplæringa slik at både de beste og de som sliter får ei undervisning som gjør at de får utviklet evnene sine på beste måte. — Dette jobber vi med heile tida, hevder Skogholt. Han ønsker ei slik presisering velkommen og mener det vil tvinge alle til å sette enda større fokus på dette.

Ei viktig satsing fra departementet er å videreutvikle lærekandidatordninga i den videregående skolen. — I Troms har vi bevisst jobba for at alle skal komme ut av den videregående skolen med et bevis for hva de kan, selv om det ikke er fullt fagbrev eller eksamen. Denne satsinga fra departementet vil gjøre denne jobben lettere, sier Skogholt.

Troms fylkeskommune er i startgropa med et arbeid for å gjennomgå Oppfølgingstjenesten for å se hvordan denne kan gjøres enda bedre. Det passer svært godt inn i denne gjennomgangen at departementet varsler endringer i regelverket slik at Oppfølgingstjenesten faktisk kan starte å jobbe med elever før de faller ut av videregående skole. — Den viktigste jobben vi har er å sørge for at alle kommer ut av den videregående skolen med styrket kompetanse og en følelse av mestring. Departementet si melding vil lette denne jobben, mener Skogholt. Han berømmer kunnskapsminister Øystein Djupedal for meldinga og er svært glad for at departementet og Troms fylkeskommune har samme fokus i arbeidet med å heve kvaliteten og videreutvikle den videregående skolen.

Categories
Politikk Skole Vidaregåande

Oljeboring og sirkus

Noko av det artikgaste med å vere politikar er at eg får sjansen til
å vere med på å skape nye ting i samfunnet.

I går vedtok fylkesrådet i Troms opplæringstilbodet i fylket sine vidaregåande skolar for neste år. Det er sjølvsagt mange skolar som blir skuffa, men mange blir og nøgde. I Troms til neste år satsar vi på fire heilt nye utdanningar samstundes som vil held fast ved eitt breitt og desentralisert tilbod. Dei nye tilboda som kjem er Sirkus, Brønnteknikk, Bilskade lakk, og IB-linje. Dette er ein del av eit stadig pågåande arbeid for å gje eit breiast mogleg tilbod til ungsomen i Troms. Som SVar er det gledeleg å kunne gje eit tilbod med så stor spennvidde som vi har fåtttil her.

Sirkustilbodet er ein del av det idrettsfaglege tilbodet. Såkalla nysirkus er ein måte å bruke kroppen på (akrobatikk, klovneri og sjonglering) for å fortelje ei historie. Brønnteknikk kvalifiserer til arbeid innafor oljeboring og petroleum, men og andre yrke der det er behov for brønnteknikk. Det kan vere boring etter vatn, ellboring for å hente ut jordvarme. IB-linja er eit tilbod med større fagleg fordjuping og spesialisering enn i den vanlege allmennfaglege utdanninga. Bilskade lakk er eit tilbod til dei som ønsker å arbeide med å ta vare på bilparken i landet. Det er ei glede å kunne gje desse tilboda til ungdom (og vaksne) i Troms.

Du kan lese meir om desse tilboda på Troms fylkeskommune sine nettsider: www.tromsfylke.no

Categories
Politikk

Medisinerutdanninga i fare

Utdanninga av legar ved Universitetet i Tromsø er ei av mange store suksesshistoriar
innafor norsk høgare utdanning. Tilbodet er godt og ettertrakta. Dessverre er tilbodet no i fare.

Framlegga til innsparingar ved Universitetssjukehuset i Tromsø kan gjere det svært vanskeleg å gje eit godt tilbod til dei som skal bli legar og kirurgar i framtida. I dag har eg derfor sendt dette brevet til helsedepartementet og kunnskapsdepartementet.

Til
Helsedepartementet ved statsråd Sylvia Brustad
Kunnskapsdepartementet ved statsråd Øystein Djupedal

Kopi til Helse Nord

Store konsekvenser for medisinerutdanninga i Tromsø

Styret for Universitetssjukehuset i Nord-Noreg (UNN) står framfor store nedskjæringar i budsjettet. Styret skal ta stilling til desse nedskjæringane i møte 8. desember.Eit av framlegga er å innføre firedagersveke ved UNN. Dette får alvorlege konsekvensar for tilbodet til folket i nord, men det får og store konsekvensar for utdanninga av legar og kirurgar ved Universitetet i Tromsø.

Innføringa av firedagersveke vil bety ei 20 prosents reduksjon i undervisningstilbodet. Det har vore gjort forsøk med å innpasse heile undervisningstida i klinikk på fire dagar. Dette er ikkje råd å få til. Konsekvensen av kuttet i undervisning er at det ikkje vil vere mogleg å melde studentane opp til eksamen, då dei ikkje har fått nok praksis på sjukehuset. Denne kliniske undervisninga er obligatorisk. Medisinerutdanninga i Tromsø har no eit omfang som er i grenselandet til kva som er råd å få til med omsyn til storleiken på sjukehuset.

Medisinerutdanninga i Tromsø er av mellomstor storleik, også samanlikna med internasjonale tilhøve, og UNN har ein kapasitet som berre så vidt klarer å dekke opp for det behovet som utdanninga har. Eikvar nedskjæring av dei planlagde operasjonane ved UNN kan få store negative konsekvensar for medisinerutdanninga. Det er fortvilande å sjå på ei nedskjæring som vil få som konsekvens at fleire pasientar må reise til andre sjukehus, spesielt når dette er med på å forringe tilbodet til studentane og forskarar.

Det burde ikkje vere naudsynt å utbrodere konsekvensane av at fleire årskull ved medisinerutdanninga i Tromsø ikkje får høve til å ta eksamen. Ein ting er at dette er å kaste blår i augo på studentane, noko anna er kva konsekvensar dette får for framtidig rekruttering av både allmennlegar og legar til sjukehusa i Nord-Noreg.

Fylkesrådet i Troms er svært bekymra for denne utviklinga. Det er vanskeleg å finne ord som kraftig nok understrekar dei negative konsekvensane vi no kan stå over for. Fylkesrådet i Troms ber helsedepartementet og kunnskapsdepartementet ta denne saka svært alvorleg, og saman med helseforetaket finne ei løysning som ikkje går utover medisinerutdanninga.

Vi ser fram til ein dialog framover.

Med venleg helsing

Pål Julius Skogholt, fylkesråd for kompetanse

<p

Categories
Fylkesting Politikk Skole Vidaregåande

10 millionar til inneklima på skolane

I går vedtok fylkesrådet sitt forslag til budsjett for fylkeskommunen. I dette budsjettet foreslår vi 10 millionar til å betre inneklimaet på dei vidaregåande skolen. Eg har prøvd å lage ein liten videoblog. Klikk på lenka for å sjå kva eg har å seie.

http://www.youtube.com/watch?v=__44merCl9w