Oversiktsbilde av flyplassen i Tromsø
Kommunepolitikk

Det blir kommunestyremøte i februar og

Ja, så er det klart for kommunestyremøte igjen her i Tromsø. På onsdag brakar det laus. Beklager at omtalen kjem litt seint denne gongen. Laurdag var det bursdagselskap og i dag har det vore dugnad i samband med Sonemeisterskapen i Troppsturn og klatring etter det. Men uansett, eg kunne jo skrive dette på fredag, men det vart søndag kveld. Dette er uansett skriven før gruppemøtet og samordning med dei andre partia så det er mogleg å komme med innspel.

Skolebudsjett

Den første saka er og den saka som sikkert flest bryr seg om. Den handlar om «tilpassingar» til budsjett innafor skole. Oppvekstutvalet har handsama saka og har prøvd å finne kutt som i så liten grad som mogleg fører til kutt i lærarstillingar og samtidig klarer å styrke barnevernet. I forslaget deira er det nok forslaget om å flytte 5-7 klasse ved Sjursnes skole til Ramfjorden som har vekt mest debatt.

Eg er veldig usikker på kva eg synst om dette forslaget. Det er heilt openbart at det blir lang reiseveg, og at vegen til tider vil vere stengt på grunn av rasfare. Eg ser og tydeleg at det kan ha konsekvensar for bygda og svekke skolen. Forslaget kom først opp i administrasjonen sitt framlegg til budsjett i september i fjor. Der skriv kommunedirektøren:

«Elevene vil få en reisevei på 37 km, og dette overskrider ikke de anbefalinger som framkommer i Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet 03-2009 om skoleskyss.»

Dersom vi ikkje gjer denne samanslåinga må den innsparinga takast ein annan plass. Men før vi tar den beslutninga så skal vi frå SV si side reise ut til Sjursnes i morgon og treffe folk der og høyre kva dei har å seie.

Du kan lese heile forslaget frå oppvekstutvalet nederst i denne saka.

Skytebane

Den neste saka blir skytebane. Vi har hatt eit eiga utval i arbeid som har sett på korleis vi skal løyse skytebanespørsmålet i Tromsø. Dei har to alternative forslag. 1. Nytt sentralanlegg på Breivikeidet, eller 2. ei desentralisert løysning.

Eg meiner at det er for tidleg å konkludere endeleg om skytebane. Den store fordelen med eit sentralanlegg er at vi får samla skyteidrettane og laga eit godt miljø. Ulempen er at det enno vi ikkje veit om Langmoen på Breivikeidet. Vil det la seg gjere å bygge ein skytebane der utan for store konsekvensar for miljø og området rundt? Alternativet med ei desentralisert løysning betyr at skytinga i Kjoselvdalen vil halde fram og kanskje bli utvida til ein 200 metersbane og at vi ikkje får laga eit samla skytemiljø.

Eg tenkjer at det vi må gjere er no først gjere dei grunnleggande undersøkingane for å finne ut om det er mogleg på Breivikeidet. Etter at vi veit konsekvensane av eit skyteanlegg der kan vi ta ei endeleg beslutning.

Innspel Nasjonal transportplan

Den store debatten om Tromsø kommunes innspel til Nasjonal transportplan har handla om forlenging av rullebanen i Tromsø. Det er likevel ikkje den viktigaste saka der. Viktigare er det at vi har prioritert Nord-Noregbanen, E8 og byvekstavtale i Tromsø. Vi er og heilt samstemte om å prioritere oppstillingsplassar, utviding av sikkerheitssona og nytt terminalbygg på flyplassen. Eigentleg er det ganske så utruleg at det politiske Tromsø er så samstemte om Nasjonal transportplan.

Når det gjelde forlenging av rullebanen meiner eg det er mange gode argument for at vi ikkje skal legge til rette for meir flytransport til Tromsø. Poenget med ei forelenging av rullebanen er fleire og større fly. Samstundes er det eit poeng at lenge rullebane vil gjere regularitet og tryggleik betre. Nokre argumenterer og for at det kan vere viktig for el-fly i framtida. Argumenta er gode på begge sider. Dette skal vi konkludere med på gruppemøtet.

Stakkevollvegen

Alt tyder på at dette kommunestyret vedtar ny reguleringsplan for Stakkevollvegen. Det vil ta oss viktige steg mot å få realisert denne vegen. Reguleringsplanen slår ikkje fast nøyaktig korleis vegen skal sjå ut. Den definerer kor mykje areal vi har til vegformål på strekning mellom Hansjordnesbukta og Tverrforbindelsen.

Også er det ein masse andre saker. Heile sakslista er her, kom gjerne med innspel eller spørsmål om du lurer på noko.

Saksdok

Heile forslaget frå oppvekst og utdanningsutvalet

 1. Oppvekst- og utdanningsutvalget ber om at følgende innsparingstiltak gjennomføres fra høsten 2020, med halvårseffekt i 2020 og helårseffekt i 2021:
  1. Ordningen med skoleskyss for ungdomsskoleelever til Grønnåsen skole avsluttes ved skolestart høsten 2020, jf. kommunestyresak 209/19 -1 000 000
  1. Antall plasser i innføringsklassene for innvandrere kan reduseres fra 82 til 45 på grunn av vesentlig nedgang i behovet -5 000 000
  1. Avvikle tilskuddsordninger -2 300 000
  1. Redusere åpningstid SFO -2 000 000
  1. Omorganisering Sjursnes og Ramfjord skole -1 200 000
  1. Videreutdanning lærere (Halvere kommunal andel) -1 500 000
  1. Administrative stillinger Avdeling for Oppvekst- og utdanning -3 800 000
  1. Sum foreslåtte innsparingstiltak: -16 800 000
  1. Utvalget ber om at 10 millioner kroner tilføres barnevernet Utvalget ber om at 6,8 millioner kroner tilføres redusert innsparing skoleramma
 2. Saken sendes videre til kommunestyret
 3. Utvalget ber om en sak som beskriver hvilke administrative oppgaver Avdeling for Oppvekst- og utdanning kan gjøre mindre av. Eksempler på dette kan være statlige høringssvar, kommunale planer, tilsyn og lignende. Saken skal beskrive konsekvensene av å ta ned den administrative ressursen med 3,8 millioner kroner
 4. Utvalget ber om at administrasjonen starter en utredning av ny skolestruktur i Tromsø kommune, som skal munne ut i en sak med ulike alternativer for ny skolestruktur, som kommunestyret kan velge mellom
 5. Utvalget ber om at Holt 4h i økonomirapport 1 flyttes fra skoleramma til enhet for Klima, miljø og landbruk
 6. Utvalget ber om en sak som beskriver kostnadene ved skolematprosjektet
 7. Utvalget ber om at det settes i gang et arbeid for å sikre kommunale botiltak for ungdom, samlokalisert med personalbase, i Tromsø kommune 3
 8. Utvalget ber om en sak om rekruttering av fosterhjem, der man blant annet ser til Drammen, der kommunen har egne boliger hvor familier kan flytte inn og være beredskapshjem
 9. Utvalget ber om en orientering om framgangen i arbeidet med nytt datasystem for barnevernet
 10. Utvalget ber om status for omorganisering av ledelse og administrasjon i Forebyggende helsetjenester
 11. Utvalget ber om en redegjørelse av i hvilken grad vi har klart å effektivisere med samlokalisering på TUIL Arena og økte gruppetiltak
 12. Dersom det er nødvendig med ytterligere politiske vedtak for å gjennomføre tiltakene i saken, ber utvalget om en tilbakemelding fra administrasjonen
 13. Utvalg for Oppvekst og utdanning er stert bekymret for de alvorlige konsekvensene budsjettet for 2020 vil har for barn og unge. Utvalget ber kommunestyret finne midler på andre rammer for å reversere de alvorlige kuttene, spesielt innen barnevern.

Foto: Jeroen Komen from Utrecht, Netherlands – Tromsø airport, Norway

Standard
Kommunepolitikk,Miljø

Stakkevollveg og skytebane i utvalsmøtet

Stakkevollvegen er nok den viktigaste saka som skal opp i Miljø, klima og samferdselsutvalet på torsdag.

Det er to ulike saker vi skal handsame. Det eine er sjølve reguleringsplanen. Reguleringsplanen er på mange måtar svært enkel. Den regulerer ei vegbreidde på 19,5 meter frå Hansjordnesbukta til rundkøyringa ved Tverrforbinndelsen. Reguleringsplanen fastset ikkje korleis desse 19,5 metrane skal brukast. Altså det at vi vedtar reguleringsplanen avgjer ikkje om det blir fire eller tre felt, eller korleis tilhøva blir for dei som går og syklar.

Den andre saka om Stakkevollvegen seier noko om kva type veg vi skal bygge. Den saka er eit svar på vedtaket kommunestyret gjorde om firefeltsveg. (Noko eg synst var eit dårleg vedtak). Saka viser at vegen vil koste 500 millionar, reelt 400 millionar fordi vi får momsen tilbake. Men, vi har berre 250 millionar vi kan bruke på denne vegen. Det er dei oppsparte midla frå drivstoffavgifta pluss inntektane frå denne dei neste tre åra som gjev summen 250 millionar. Dette er pengar vi ikkje har lov å bruke til andre ting enn Stakkevollvegen på grunn av vedtak i Stortinget.

Eg meiner det er for mange utfordringar med firefeltsveg, og at vi må tenke nøye gjennom det prosjektet. Dette er hovudinnvendingane mine mot firefeltsprosjektet:

 • Det blir ikkje noko god løysning for dei som skal sykle langs vegen.
 • Det er ikkje rom til snødeponi noko som vil gjere vintervedlikehaldet dyrt og vanskeleg
 • Det blir ikkje noko bygate. Det er ikkje rom for rabattar, tre eller liknande. Det blir rett og slett stygt og ikkje eit bidrag til å lage noko som vil gje bulyst.
 • Det går ein tunnell paralelt med vegen. Det betyr at vi ikkje treng legge til rette for gjennomgangstrafikk på Stakkevollvegen.

Uansett. Nøyaktig korleis vegen skal sjå ut må vi komme tilbake til.

Skytebane i Tromsø

Vi har vel jobba med å finne plass til ein skytebane i Tromsø omtrent like lenge som vi har jobba med å få på plass E8. Eg håper at begge delar skal komme på plass om ikkje så alt for lenge. I denne saka har skytebaneutvalet kome med to framlegg. Det eine er eit sentralskyteanlegg på Langmoen på Brevikeidet, alternativt ei desentralisert løysning der dei ulike skyteidrettane er på ulike stader i kommunen.

Det er ein del utfordringar med Langmoen som gjer at eg synst det er for tidleg å konkludere med at vi kan legge skytebanen der. Men, det er også for tidleg å avvise forslaget. Eit desentralisert anlegg har sine eigne utfordringar, kanskje spesielt fordi det betyr at skytinga i Kjoselvdalen vil halde fram. Eg tenkjer derfor at det er lurt å undersøke litt grundigare om det er mogleg å få til eit anlegg på Langmoen før vi konkluderer.

Innspel Nasjonal transportplan

Innspelet til revisjon av NTP ser i all hovudsak greitt ut. Det viktigaste er at vi er tydelege frå Tromsø kommune på at jernbane er prioritert svært høgt av oss. Eg er litt meir i tvil om det er fornuftig og naudsynt å gå inn for forlenging av rullebanen på Tromsø lufthavn. Utviding av terminalbygget og oppstillingsplassar for fly er viktig, men i eit miljøperspektiv er eg i tvil om vi bør utvide rullebanen for å kunne ta i mot større fly.

Dei fleste av desse sakne skal vidare til kommunestyret, så kom gjerne med innspel heilt fram til kommunestyremøtet.

Saksliste

Saksnr Saksdok Vedtak Vedlegg
Behandling av utvalgssak 0003/20 Valg av styrer, råd og utvalg som oppnevnes av Miljø-, klima- og samferdselsutvalget Vedlegg (1)
Behandling av utvalgssak 0004/20 Plan 1821 Stakkevollvegen reguleringsplan Vedlegg (17)
Behandling av utvalgssak 0005/20 TP3 Stakkevollvegen – Orientering om kostnader og byggetid Vedlegg (1)
Behandling av utvalgssak 0006/20 Skytebaneutvalgets anbefaling til kommunestyret
Behandling av utvalgssak 0007/20 Tromsø kommunes innspill til revisjon av Nasjonal transportplan 2022-2033 Vedlegg (2)
Standard
Politikk

Prioriteringar i Tromsø kommune

Ja, vi må klare oss med mindre ressursar innafor både skole og helse. Det er ikkje hyggeleg, det er ikkje i tråd med det vi ønskar oss, men det er ikkje alltid vi kan gjere det vi vil.

Då vi behandla budsjettet i desember stod vi framfor den store utfordringa at det var eit gap mellom det vi faktisk brukte på helse og omsorg og det som var foreslått i budsjettet. Gapet var på omtrent 260 millionar.

For å unngå nedskjæringer innafor helse og omsorg som ville fått heilt uakseptable konsekvensar for pasientar og brukarar, måtte vi tilføre 118 millionar til helse og omsorg. Det betyr likevel at helse og omsorg må skjære ned 140 millionar i 2020. Den midlertidige stenginga og renoveringa av Kvaløysletta sjukeheim er ein av konsekvensane av dette.

Kor skulle vi finne dei 120 millionane vi måtte tilføre helse og omsorg for å unngå verre konsekvensar? Først reduserte vi disposisjonsfondet til 13 millionar. Det betyr at Tromsø kommune kun har 13 millionar til uventa ting i 2020. Deretter auka vi avkastningskravet frå selskapa våre med 20 millionar. Men etter desse to tinga mangla vi ca 50 millionar på å unngå dei mest alvorlege kutta i helse og omsorg.

Desse 50 millionane er det ingen andre plassar å hente enn frå alt det andre Tromsø kommune driv på med. For å dekke dei siste 50 millionane kutta vi 10 millionar i administrasjon, 20 millionar på skolane, fem millionar i barnehagane samt millionkutt på bydrift, bymiljø og andre.

Det er sjølvsagt greitt å vere usamde i denne prioriteringa. Dette er eit forsøk på å klårgjere dei vala vi gjorde og korfor vi gjorde dei. Det er ingen av oss som gleda oss over dette budsjettet, men når det er tomt i pengebingen er vi nødt til å prioritere.

Standard
Rådhuset i Tromsø på kveld/natt vinterstid. Foto / Photo Credit: Mark Ledingham, Tromsø kommune
Kommunepolitikk,Politikk

Sakene til kommunestyret i januar

På onsdag 29. januar er det kommunestyremøte. Eg rekk ikkje skrive så mykje om sakene. Dei fleste ser og greie ut. Kvaløysletta sjukeheim er jo den store saka i Tromsø for tida. Den kjem ikkje opp som ei sak i dette kommunestyremøtet, men det er ein interpellasjon frå Bendik Woie i Raudt.

I den interpellasjonen spør han blant anna om det kjem til å komme ei sak om Kvaløysletta sjukeheim. Det gjorde ordføraren klart i formannskapet sist – ja det kjem ei sak om Kvaløysletta sjukeheim.

Forøvrig er dette sakene. Kom gjerne med innspel.

Interpellasjonar
Saksnr Saksdok Spørsmåla
Interpellasjon 0001/20 Interpellasjon – Kvaløysletta sykehjem 1.  Er Kvaløysletta sykehjem planlagt gjenåpnet med samme pasientkapasitet som idag?
2.  Hvor mye vil sykehjemskapasiteten bli redusert i Tromsø kommune i renoveringsperioden?
3.  Vil ordføreren legge frem en sak hvor kommunestyret får ta stilling til hvorvidt
Kvaløysletta sykehjem skal stenges, og hvordan en eventuell stenging skal gjennomføres?»
Interpellasjon 0002/20 Interpellasjon – Bygging av ny barnehage på Trondjord Vil man bevilge penger til bygging av ny barnehage på Trondjord i 2020 ettersom det er flere barn i Trondjord barnehage enn politisk ledelse har vært kjent med?»
Ordinære saker
Saksnr Saksdok Innstilling
 0001/20 Økning av lokal drivstoffavgift Tromsø kommune Blir utsett
 0002/20 Hvordan Tromsø kommune jobber for å forebygge seksuell trakassering og overgrep- barn og unge og mennesker med funksjonsnedsettelse Saken tas til orientering. 
 0003/20 Strategisk innspillsmøte med kommunestyret 29. januar Ikkje vedtakssak
 0004/20 Eierberetning 2019 – Kommunale aksjeselskaper, interkommunale selskaper og kommunale foretak Kommunedirektøren foreslår at eierberetning 2019, som viser oversikt og omtale av kommunale aksjeselskaper, interkommunale selskaper og kommunale foretak, tas til orientering.
 
Oppdatert eiermelding og eierstrategi skal gjenspeile mål og ambisjoner i klima-, miljø- og energiplanen
 0005/20 Oppfølgingen av rapporten fra Utviklingslagenes fiskerihavnutvalg, og oppnevning av Tromsø kommunes fiskerihavnutvalg. 1. Tromsø kommune etablerer et kommunalt fiskerihavnutvalg
 
2.  Utvalget har følgende mandat:
 
Tromsø kommunes fiskerihavnutvalg skal følge opp rapporten som ble utarbeidet av
Utviklingslagenes fiskeriutvalg og foreslå prioriteringer og tiltak, samt arbeide med utvikling av
fiskerihavnene.
 
Utvalget rapporterer til Kommunedirektøren
 
3.   Som medlemmer veljast:
 
1. Trygve Myrand, leiar
2. Mari- Ann Johansen
3. Sigurd Larsen 4. Peter Reinholdsen
5. Irene Dahl
 0006/20 Valg av nye meddommere for perioden 2017-2020 – Oppfølging etter vandelskontroll og søknad om fritak 1.  Meddommer uten godkjent vandelskontroll slettes fra meddommerutvalget. 
 
Som ny meddommer til Nord-Troms tingrett for perioden 2017-2020 velges:
 
– Sindre Helmersen, O.L. Aunes gate 3, 9009 Tromsø
 
2.  Liv Mona Arntzen innvilges fritak fra sitt verv som meddommer i Hålogland lagmannsrett.
 
Som ny meddommer til Hålogaland lagmannsrett for perioden 2017-2020 velges:
 
– Hege Skogvang, Rypevegen 2, 9015 Tromsø
 0007/20 Komplettering av vedtak om handlings- og økonomiplan 2020-2023 1.  Skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
2.  Utskriving av eiendomsskatt for 2020:
Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune i medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3. Det utskrives eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 i medhold av overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4.
 
Eiendomsskatten for 2020 skrives ut med skattesats 4,4 promille for boligeiendommer og eiendommer med selvstendige boenheter. Den generelle skattesats for alle andre typer eiendommer settes til 7,0 promille. 
Det gjennomføres kontorjustering for 2020 på 10 %.  Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til 100 000 kroner.  
 
Etter eigedomsskattelova § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling i to terminer per år.
 
3.  Handlings- og økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
4.  Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2020 settes til 150 millioner kroner i Sparebank 1 Nord-Norge.
5.  Kommunale betalingssatser og avgifter vedtas i henhold til vedlegg 1.
 0008/20 Økonomiutvalg – rapportering til kommunestyret
Standard