Categories
Fylkesting SV Troms og Tromsø Val

Valet og alt det der

Eg har i lengre tid tenkt at eg skulle skrive noko om valet. Det har ikkje vore heilt enkelt å finne ut kva det skulle vere. Eg kunne få ut frustrasjonen min. Men eg veit ikkje om det er så interessant. Eg kunne sagt kva eg tenkjer om statsrådar, valkampen og partiet (både SV og andre), men det kunne fort blitt for interessant.

No sit vi i forhandlingar, dvs. vi skulle gjerne vore i forhandlingar. I går fekk vi meldinga om at Senterpartiet tok sekken med seg og rusla over grensa og snakkar med Frp og Høgre. Det er litt med Senterpartiet som med NATO, ein kan aldri vere heilt trygg på om ein kan stole på dei.

Eg lurer no svært sterkt på om kva senterpartiet sine veljarar i Troms tenkjer no. Tenkjer dei kanskje på at distriktspartiet vil samarbeide med parti som går inn for fritt skoleval i fylket, og dermed nedlegging av fleire vidaregåande skolar? Eg ville tenkt på det. Eg ville tenkt på kva det vil seie å sleppe marknadsliberalistane lause på eit såpass sårbart samfunn som distriktstroms er. Forhåpentlegvis vil også dei som styrer i Senterpartiet tenkje på dette, og besinne seg.

Categories
Skole SV Troms og Tromsø Utdanning Vidaregåande

11 millioner til videregående skole

Troms fylkeskommune har fått 11,2 millionar frå Kristin Halvorsen. Desse pengane meiner Troms SV bør gå til dei vidaregåande skolane. Dette vil gje oss muligheit til å sette i gang ombygginga av Kongsbakken og gje lærarane eit ekstraordinært kompetanseløft. Ei ytterlegare styrking av fagdidaktikken vil styrke den vidaregåande skolen i Troms.

Categories
Skole Sosialisme SV Troms og Tromsø Utdanning Vidaregåande

SV vil utvikle de videregående skolene i Troms

Den vidaregåande skolen i Troms er det viktigaste fylkeskommunen driv med. Det å gje ungdom i Troms ein god start på yrkesliv og studiar er heilt avgjerande for å skape eit godt samfunn. Derfor prioriterer SV skolen svært høgt.

Arbeidet med å få ned fråfallet vil ha høgaste prioritet frå SV. For å få dette til må vi ha betre rettleing for elevane, og i vi må ha eit betre samarbeid med grunnskolane. Det er ingen tvil om at mykje av fråfallet startar allereie i grunnskolen, og overgangen mellom grunnskolen og vidaregåande er heilt sentralt. Men den viktigaste ressursen i skolen er lærarane. SV har fått gjennomslag for å auke pengebruken til etterutdanning for lærarane med ein million i 2007. Dette er berre ein start. Vi vil satse stort på lærarane framover. Det betyr etterutdanning, men det betyr ikkje minst at vi skal få til ordningar der lærarane kan hospitere i næringslivet eller i forskningsmiljø i kortare eller lengre tid for å oppdatere seg. Dette vil gje skolen betre kunnskap om det som skjer i samfunnet rundt skolen, og det vil gje lærarane ny entusiasme og stå på vilje. Vi håper på de støtte ved fylkestingsvalet slik at vi kan få til dette.

Categories
SV Troms og Tromsø

SV-kommunane best på omsorg

Torsdag 16. august var det eit oppslag i Dagbladet som viser at kommunar som har SV-ordførar er betre enn AP, Frp og Høgre på eldreomsorg. SV-kommunane prioriterer å bruke pengar på omsorg fordi dette er noko av det aller viktigaste i samfunnet. I Troms vil SV, dersom vi får tillit hos veljarane fortsette med dette.

SV vil bygge ein eldreomsorg som tar menneska på alvor, ein eldreomsorg som er opptatt av kunnskap og kvalitet, ein eldreomsorg som gjer det mogleg for folk å bu heime så lenge som mogleg og ein god sjukeheimsplass når det er naudsynt. Då må vi satse på dei ansatte og ta deira kunnskap på alvor. Vi må få ned den uønska deltida innafor omsorgsektoren.

Vi gjer dette fordi sosialisme er å ta menneske på alvor i alle fasar av livet. Samfunnet skal skape god omsorg og gode skolar. Då må vi prioritere fellesskapet.

Categories
Skole Troms og Tromsø Utdanning

Voksne skal få videregående opplæring

Her er ei pressemelding eg sendte ut i dag:

I budsjettet for Troms fylke tok fylkesråd for kompetanse Pål Julius Skogholt (SV) til orde for ei storsatsing for å gi alle voksne rett til videregående opplæring. I Stortingsmeldinga «…..og ingen stod igjen» som kom i dag varsler Kunnskapsdepartementet at de også vil satse på dette. — Jeg er svært glad for at departementet nå gjør dette til ei nasjonal satsing, sier en blid fylkesråd for utdanning Pål Julius Skogholt.

I Troms vil dette få stor betydning spesielt i distriktene der vi har færre som har gjennomført videregående opplæring enn det er i byene. — Omstillingskommuner vil spesielt ha mye å tjene på denne ordninga mener Skogholt. Departementet varsler ei lovendring, men Troms vil sette dette i verk til høsten uavhengig av om lovendringa er på plass. Dette har også et viktig likestillingsperspektiv. Det er i stor grad kvinner som tar videregående opplæring som voksne.

I Stortingsmeldinga varsler departementet også ei lovfesting av tilpasset opplæring. Dette vil stille store krav til fylkene og kommunene om å organisere opplæringa slik at både de beste og de som sliter får ei undervisning som gjør at de får utviklet evnene sine på beste måte. — Dette jobber vi med heile tida, hevder Skogholt. Han ønsker ei slik presisering velkommen og mener det vil tvinge alle til å sette enda større fokus på dette.

Ei viktig satsing fra departementet er å videreutvikle lærekandidatordninga i den videregående skolen. — I Troms har vi bevisst jobba for at alle skal komme ut av den videregående skolen med et bevis for hva de kan, selv om det ikke er fullt fagbrev eller eksamen. Denne satsinga fra departementet vil gjøre denne jobben lettere, sier Skogholt.

Troms fylkeskommune er i startgropa med et arbeid for å gjennomgå Oppfølgingstjenesten for å se hvordan denne kan gjøres enda bedre. Det passer svært godt inn i denne gjennomgangen at departementet varsler endringer i regelverket slik at Oppfølgingstjenesten faktisk kan starte å jobbe med elever før de faller ut av videregående skole. — Den viktigste jobben vi har er å sørge for at alle kommer ut av den videregående skolen med styrket kompetanse og en følelse av mestring. Departementet si melding vil lette denne jobben, mener Skogholt. Han berømmer kunnskapsminister Øystein Djupedal for meldinga og er svært glad for at departementet og Troms fylkeskommune har samme fokus i arbeidet med å heve kvaliteten og videreutvikle den videregående skolen.